Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2014"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2014

2 Dokładne informacje dotyczące procedury zdawania egzaminu maturalnego w maju 2014r. zamieszczone są na stronie CKE w zakładce Egzamin maturalny: W prezentacji przedstawiono tylko część informacji dotyczących tego egzaminu.

3 Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego OKE wyznacza dyrektora szkoły na Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego

4 Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa dyrektorowi szkoły, w terminie do
30 września 2013r. wstępną pisemną deklarację

5 Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7.02.2014r.
Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

6 W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków i form egzaminu.

7 Osoba składająca deklarację ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

8 Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe 1) w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu) b) język obcy nowożytny (wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)  2) w części pisemnej: a) język polski (na poziomie podstawowym) b) matematyka (na poziomie podstawowym) c) język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym)

9 Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: 1) w części ustnej z: a) języka obcego nowożytnego, (jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – bez określania poziomu egzaminu)

10 2) w części pisemnej z: - języka polskiego (na poziomie rozszerzonym), - matematyki (na poziomie rozszerzonym), - języka obcego nowożytnego (jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako obowiązkowy- na poziomie rozszerzonym), - język obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym), - biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii,historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym).

11 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

12 Zdający zdał egzamin maturalny,
jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

13 Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów
z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

14 Z przedmiotu dodatkowego na świadectwo wpisuje się 0% gdy: - zdający nie przystąpił do egzaminu - zdającemu unieważniono egzamin

15 Zdający, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i - żaden egzamin nie został unieważniony i - nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, to może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej egzaminu maturalnego w sierpniu 2014 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

16 Przepisu tego nie stosuje się do osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej został unieważniony

17 Absolwent przystępujący do egzaminu
poprawkowego w sierpniu powinien w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Jest to ważne bo w tym terminie część absolwentów może być nieobecna z powodu wyjazdów.

18 Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

19 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie CKE na rok 2014, ą zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

20 Dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca 2014 roku oraz ogłasza harmonogram części pisemnej.

21 Uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu z języka polskiego. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

22 Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

23 Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

24 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość, z aktualnym zdjęciem.

25 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali

26 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

27 Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych

28 W następujących przypadkach unieważnia się egzamin zdającemu: 1/ stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 2/ wniesienie lub korzystanie przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego 3/ wniesienie lub korzystanie z materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE

29 4/ zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 5/ w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu

30 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów

31 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

32 Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE przekazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ich ogłoszenia

33 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej

34 Dokładne informacje dotyczące procedury zdawania egzaminu maturalnego w 2014r. zamieszczone są na stronie CKE: w zakładce Egzamin maturalny

35

36 Harmonogram DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 5 maja język polski PP
wiedza o tańcu PP, PR 6 maja matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP, PR 7 maja język angielski PP język angielski PR, DWJ 8 maja język polski PR fizyka i astronomia PP, PR 9 maja matematyka PR wiedza o społeczeństwie PP, PR 12 maja biologia PP, PR filozofia PP, PR 13 maja język niemiecki PP język niemiecki PR, DWJ 14 maja geografia PP, PR historia muzyki PP, PR 15 maja język rosyjski PP język rosyjski PP, DWJ 16 maja chemia PP, PR historia sztuki PP, PR 19 maja język francuski PP język francuski PR, DWJ 20 maja informatyka PP, PR historia PP, PR 21 maja język hiszpański PP język hiszpański PR, DWJ 22 maja język włoski PP język włoski PR, DWJ 23 maja języki mniejszości narodowej PP język kaszubski PP, PR języki mniejszości narodowej PR 23 maja, od godz. 9:00 będzie się egzamin z przedmiotów zdawanych w językach obcych

37 Część ustna egzaminu maturalnego trwa od 5 do 30 maja 2014 roku Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

38 Termin dodatkowy 2-18 czerwca 2014 roku Dyrektor szkoły przekazuje wniosek o termin dodatkowy wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu. Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły.

39 Termin poprawkowy 26 sierpnia 2014 roku godz. 9:00 – część pisemna egzaminu w macierzystej szkole 25-29 sierpnia 2014 roku – część ustna egzaminu w macierzystej szkole Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odebrania w macierzystych szkołach 12 września 2014 roku.

40

41 Obowiązki zdającego Zgłasza się z dokumentem tożsamości. Otrzymuje kopertę z kodami, sprawdza je, które przykleja na w odpowiednich miejscach na arkuszu egz. Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdza, czy arkusz jest kompletny i koduje pracę (wpisuje kod zdającego, nr pesel oraz przykleja naklejkę z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach – 1 strona i karta odpowiedzi) Jeśli uczeń posiada opinię od dysleksji zaznacza pole dysleksja na pierwszej stronie arkusza.

42 xxxxxxxxx

43 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii). Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, wydany przez CKE. Wymiana arkusza/ zestawu tablic/wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

44 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce, co potwierdza podpisem na liście obecności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście obecności, umieszcza na liście adnotację ‎o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu ‎egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły

45

46

47 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w  widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może ‎zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków ‎wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem ‎osób udzielających pomocy medycznej.‎ W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w  protokole przebiegu egzaminu w sali

48 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu.

49 CZĘŚĆ USTNA- J. POLSKI PREZENTACJA
Uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły nie później niż 4 tygodnie (czyli do dnia 7 kwietnia 2014 roku) przed terminem rozpoczęcia egzaminu maturalnego bibliografię z języka polskiego wykorzystaną do opracowania wybranego tematu Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się Brak bibliografii oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z dyrektorem szkoły sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje‎

50 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście w harmonogramie w sali przebywa jeden zdający w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu), egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i  przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy

51 Część ustna z języka polskiego
Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

52 CZĘŚĆ USTNA- J. OBCY (ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI) wiadomości ogólne
zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej w harmonogramie w sali przebywa jeden zdający egzamin prowadzony jest w danym j. obcym, trwa 15 min ( rozmowa wstępna i 3 zadania), czas zapoznania się z zadaniami jest wliczony w czas ich wykonania zdający losuje zestaw i oddaje go egzaminującemu

53 Egzamin ustny bez określenia poziomu przebieg egzaminu
Rozmowa wstępna ( kilka pytań na temat życie i zainteresowań ucznia) Oddanie zestawu zdającemu, który wykonuje zadania 1- 3 Zadanie nr 1 rozmowa ( zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role) Zadanie nr 2 zdający opisuje ilustrację z zestawu i odpowiada na 3 pytania Zadania nr 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na 2 pytania postawione przez egzaminującego Zadania wykonuje się wg kolejności w zestawie (nie wraca się do zadania zakończonego i pominiętego) W czasie egzaminu nie można korzystać ze słowników i innych pomocy

54 Przybory pomocnicze dozwolone na egzaminie maturalnym
wszystkie przedmioty- czarny długopis lub pióro j. polski- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (przygotowane przez szkołę) matematyka- tablice matematyczne (przygotowane przez szkołę) oraz linijka, cyrkiel, kalkulator prosty geografia- linijka, kalkulator prosty, lupa chemia- tablice chemiczne (przygotowane przez szkołę),linijka, kalkulator prosty biologia- linijka historia- lupa informatyka- kalkulator prosty

55 INFORMACJA O WYNIKACH I ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu w dniu egzaminu i są ostateczne Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE przekazuje je dyrektorowi szkoły w celu ich ogłoszenia w dniu 27 czerwca 2014 roku Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru w szkole W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku wpisuje się „0%” W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu z tego przedmiotu wpisuje się „0%”

56 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym stwierdzenie podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej przez egzaminatora OKE

57 TERMIN DODATKOWY czerwiec 2014
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (3-19 czerwca 2013r.) Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. Informację o miejscu egzaminu dyrektor OKE ogłasza na stronie OKE w pierwszym tygodniu czerwca.

58 EGZAMIN POPRAWKOWY sierpień 2014
do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w  części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej w terminie nie później niż 7 lipca 2014 roku złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną egzamin poprawkowy w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między sierpnia), a w części pisemnej (27 sierpnia) Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odebrania w macierzystych szkołach 13 września 2014 roku.

59 Do sali egzaminacyjnej, w której odbywa się egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Niesamodzielności W przypadku: 1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, 2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, 3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
Niesamodzielności W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego. Zdający, któremu unieważniono egzamin, nie ma prawa przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym.

62

63


Pobierz ppt "SZKOLENIE DLA MATURZYSTÓW PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google