Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie

2 Osoby fizyczne, które są: - obywatelami państwa członkowskiego UE - pełnoletnie - ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze

3 Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: - działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub - utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

4 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu - organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

5 rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w tym przez: - promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów - kultywowanie języka regionalnego i gwary - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

6 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: - utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, - budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, szczególności punktów widokowych miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych

7 zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: - odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisany do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków - odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków - remont lub wyposażenie muzeów - remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

8 inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej

9 wysokość pomocy nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 4500 zł.

10 Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu

11 1) ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) robót budowlanych; 3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 4) podłączenia do Internetu;

12 5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7) zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

13 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

14 10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12) tworzenia stron internetowych;

15 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16) noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

16 Formularz wniosku znajduje się na stronie PROW-u Dolnego Śląska Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony ręcznie pismem drukowanym Wnioskodawca wypełnia czytelnie wyłącznie białe pola wniosku Jeżeli niezbędne dane nie mieszczą się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników składanych na udostępnionych na stronie

17 wniosek został podpisany przez wnioskodawcę albo osoby reprezentujące wnioskodawcę albo pełnomocnika wnioskodawcy w wyznaczonych do tego miejscach Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku Nie zostały wypełnione zaciemnione pola wniosku Załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VIII. Informacja o załącznikach)

18 WWW.PARTNERSTWOKACZAWSKIE.PL – ZAKŁADKA PROGRAM LEADER WWW.PARTNERSTWOKACZAWSKIE.PL WWW.PROW.DOLNYSLASK.PL WWW.UMWD.DOLNYSLASK.PL – ZAKŁADKA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WWW.UMWD.DOLNYSLASK.PL WWW.MINROL.GOV.PL WWW.ISAP.SEJM.GOV.PL (WWW.SEJM.GOV.PL – ZAKŁADKA PRAWO) WWW.ISAP.SEJM.GOV.PLWWW.SEJM.GOV.PL

19 Dziękuję za uwagę Agnieszka Piwko Specjalista ds. zarządzania projektów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów Tel. 76-872-87-18, mail: kaczawy.sekretariat@op.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google