Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty."— Zapis prezentacji:

1 Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty

2 A1 Osoba fizyczna 1. Dokument tożsamości –części dotyczące danych osobowych – kopia potwierdzona za zgodność, 2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR – oryginał W przypadku gdy nie ma możliwości uzyskania takiego zaświadczenia a adres zamieszkania rożni się od adresu zameldowania należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. I załączniki dotyczące Wnioskodawcy

3 A2 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 3. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR - oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność, (także pozostałych wspólników spółki cywilnej) 4a.Umowa spółki cywilnej – kopia potwierdzona za zgodność 4b. Uchwała wspólników spółki cywilnej, upoważniająca wspólnika do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników – oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność

4 5. Pełny odpis z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce - kopia potwierdzona za zgodność, 6. Statut - kopia potwierdzona za zgodność, 7. Dokument określający lub potwierdzający osobowość prawną Wnioskodawcy oraz posiadanie siedziby albo prowadzenie działalności na obszarze LSR Załącza się tylko wtedy gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w KRS, może to być np.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Art. 12 A3 Osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną

5 8. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i/lub o pełnieniu funkcji organu prawnego wystawione przez Wojewodę albo MSWiA nie starsze niż 3 m-ce (odpis z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych) – oryginał albo kopia A4Osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła

6 9. Zaświadczenie z terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza - kopia potwierdzona za zgodność, 10. Uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika - kopia potwierdzona za zgodność, W przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest powiat należy załączyć dokumenty dotyczące powiatu. A5Jednostka samorządu terytorialnego

7 11. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U, z 2004 Nr 10, poz. 76 z późn, zm.) - kopia potwierdzona za zgodność 12. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM Dołączają tylko podmioty, które posługują się nr identyfikacyjnym nadanym wspólnie z małżonkiem, współposiadaczem albo wspólnikiem. B. Załączniki wspólne dla Wnioskodawców

8 13. Dokument o uzyskaniu pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe: Zaświadczenie (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność) w przypadku gdy Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis albo oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez UM gdy Wnioskodawca tej pomocy nie uzyskał. 14. Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone - oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza, przy czym notariusz potwierdza za zgodność tylko złożone podpisy tzn. pełnomocnictwo nie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

9 15. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT na formularzu udostępnionym przez UM : 15a - dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną albo jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, 15b - dla osób fizycznych.

10 16. Dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja - kopia potwierdzona za zgodność. Dołącza Wnioskodawca będący jedynym właścicielem nieruchomości. 17. Oświadczenie właściciela, współwłaściciela lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – oryginał sporządzony na formularzu dołączonym do wniosku. Dołącza się w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości. W przypadku, gdy występuje posiadanie zależne albo współwłasność należy załączyć oświadczenia wszystkich współwłaścicieli.

11 18. Dokument potwierdzający przyznanie środków publicznych z jst – oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność Dołącza się tylko w przypadku współfinansowania operacji ze środków jst. 19. Dokument potwierdzający przyznanie dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność Dołącza się tylko w przypadku współfinansowania operacji ze z tych środków. 20. Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność nie starsze niż 3 m-ce.

12 21. Opinia gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej w sprawie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - załącznik wymagany tylko w przypadku gdy operacja będzie polegała na budowie obiektu od podstaw –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność W przypadku, gdy w danej gminie nie funkcjonuje powyższa komisja albo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się dołączenie innego dokumentu potwierdzającego zgodność z dokumentami planistycznymi np.: Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego

13 22. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów prowadzonej przez wójta/burmistrza/ prezydenta –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotelarskie. 23. Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego wydawane przez Marszałka Woj. –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich.

14 24. Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, - o ile ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji (lub przed dniem złożenia WOPP) Mogą to być przepisy: sanitarne PPOŻ dot. warunków zdrowotnych, żywności i żywienia ochrona środowiska –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność

15 –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność W przypadku operacji z zakresu działania Odnowa i rozwój wsi nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów ponieważ linię demarkacyjną stanowi kwota wnioskowanej pomocy, która wynika z wniosku. W przypadku operacji z zakresu działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej może to być dokument potwierdzający np. : ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie krócej niż 12 m-cy nieprzyznanie pomocy płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończył 60 rok życia przyznano mu rentę strukturalną Uwaga! W przypadku Wnioskodawców zamieszkujących w miastach od 5-20 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej fakt wykluczenia z pomocy w Osi 3. nie oznacza, że nie może ten wnioskodawca skorzystać z pomocy w ramach działania 4.1 ale na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 25. Dokumenty potwierdzające, że operacja nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.

16 W przypadku operacji z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może to być dokument potwierdzający np. : wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza kwoty 20 tys. zł nie przewiduje się utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach PKD, który nie podlega wsparciu w ramach działania 312 nie jest mikroprzedsiębiorcą operacja ma być realizowana na obszarze wykluczonym z pomocy w działaniu 312 25. Dokumenty potwierdzające, że operacja nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3. cdn

17 26. Kosztorys inwestorski Dla beneficjentów stosujących PZP (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w spr. określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu (…) albo Dla beneficjentów nie stosujących PZP ( w oparciu o Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy) –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność C. Załączniki dotyczące robót budowlanych

18 27. Ostateczne pozwolenie na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne (…) o ile dotyczy - kopia potwierdzona za zgodność W związku z tym, że może wystąpić sytuacja, iż decyzja wygaśnie po dniu złożenie wniosku o przyznanie pomocy a przed dniem rozpoczęcia operacji a możliwość uzyskania nowej decyzji nastąpi po wygaśnięciu poprzedniej należy dopuścić możliwość dołączenia przez Wnioskodawcę potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie następnej decyzji.

19 28. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi Oświadczenie Wnioskodawcy – oryginał albo Potwierdzenie wydane przez ten organ, że nie wniósł sprzeciwu - kopia potwierdzona za zgodność 29. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne –oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność


Pobierz ppt "Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google