Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Parlament Europejski

2 Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję.

3 Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

4 Nazwa Parlament Europejski pojawiła się w 1962
Nazwa Parlament Europejski pojawiła się w Początkowo deputowani byli wybierani przez parlamenty krajów członkowskich W 1979 odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego i od tego czasu deputowani do tego Parlamentu są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich Wspólnot.

5 Parlament Europejski liczy obecnie 766 eurodeputowanych
Parlament Europejski liczy obecnie 766 eurodeputowanych. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia „europarlamentarzysta”, „eurodeputowany” lub „europoseł”, natomiast oficjalne określenie brzmi: „poseł do Parlamentu Europejskiego”

6 Najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego
1. Współudział w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, współpracy, współdecydowania i akceptacji (zgody: uprawnienie to dotyczy tylko niektórych dziedzin polityki wspólnotowej, co do wielu pozostałych dziedzin wyłączne kompetencje prawodawcze ma Rada Unii Europejskiej) 2. Uprawnienia budżetowe - Parlament zatwierdza corocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania. 3. Uprawnienia kontrolne. 4. Zatwierdzanie Komisji i jej przewodniczącego. 5. Prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów).

7 Najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego
6. Prawo zadawania pytań Komisarzom. 7. Zwyczajowa możliwość zadawania pytań Radzie. 8. Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdania z działalności wspólnot oraz systematycznego udzielania informacji na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa a także współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. 9. Komisja ma obowiązek udzielania informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budżetu PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków do badania domniemanych wykroczeń lub niewłaściwego zarządzenia w stosunku do prawa w Wspólnoty.

8 Najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego
11. Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich Obrona praw człowieka, demokracji i państwa prawa Przyznawanie Nagrody Sacharowa.

9 Kto może być uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa?
Laureatami nagrody są osoby lub organizacje, które wyróżniły się w działaniach przeciw przemocy, nietolerancji i niesprawiedliwości. Nagroda jest jednym z instrumentów, za pomocą których posłowie do PE starają się promować prawa człowieka i demokrację w świecie. Zwycięzca otrzymuje dyplom i 50 tysięcy euro.

10 Kim był Andriej Sacharow i dlaczego właśnie on jest patronem nagrody na rzecz wolności myśli?
Sacharow byt rosyjskim fizykiem jądrowym, przez wiele lat szefem programu nuklearnego ZSRR, twórcą bomby wodorowej. Widząc skutki dokonywanych prób, odmówił jednak dalszych badań i został działaczem na rzecz rozbrojenia, ograniczenia potencjałów nuklearnych, a także demokracji i poszanowania praw człowieka. Reżim uznał go za dysydenta o wywrotowych poglądach i pozbawił wszelkich tytułów. Mimo to Sacharow nie zaprzestał aktywności, tworząc w latach siedemdziesiątych komitet obrony praw człowieka i ofiar politycznych. Jego starania zostały docenione w 1975 roku gdy przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla ,

11 Organizacja Parlamentu Europejskiego Przewodniczący
wybierany na 2.5 roku; reprezentuje Parlament na zewnątrz i przed instytucjami wspólnotowymi; prowadzi debaty na posiedzeniach plenarnych; czuwa nad przestrzeganiem regulaminu; składa podpis pod budżetem UE; podpisuje wraz z przewodniczącym Rady wszystkie akty prawne podjęte w ramach współdecyzji;

12 Organizacja Parlamentu Europejskiego Posłowie
PE liczy 766 posłów; wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich; wchodzą w skład grup politycznych w zależności od poglądów, a nie narodowości;

13 Organizacja Parlamentu Europejskiego Grupy polityczne
nazywane też frakcjami, skupiają europosłów ze wszystkich państw członkowskich nie ze względu na narodowość, ale na poglądy polityczne. Każdy poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej. Przynależność do danej grupy ma wpływ na miejsce zajmowane na sali plenarnej PE. Ponieważ nie ma obowiązku przynależności do grupy, w PE funkcjonują także europosłowie niezależni. Obecnie jest ich 28. W obecnej kadencji PE (2009 – 2014) europosłowie zasiadają w siedmiu grupach politycznych. Są to: Grupa Europejskiej Partii Ludowej Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordycka Zielona Lewica Europa Wolności i Demokracji Polacy należą jedynie do trzech z nich: w największej - Europejskiej Partii Ludowej są europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego; w grupie Postępowych Socjalistów i Demokratów - europosłowie Lewicy, a w nowej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - Prawa i Sprawiedliwości.

14 Organizacja Parlamentu Europejskiego Komisje parlamentarne
posłowie należą do 22 komisji; przygotowują prace PE; opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania, wprowadzają poprawki; analizują propozycje Komisji i Rady; istnieje możliwość tworzenia podkomisji, komisji tymczasowych i śledczych;

15 Organizacja Parlamentu Europejskiego Delegacje
istnieje 35 delegacji; utrzymują relacje z parlamentami krajów nienależących do UE; 2 kategorie: delegacje międzyparlamentarne-utrzymują stosunki z krajami nieaspirującymi do przystąpienia; wspólne komisje parlamentarne-utrzymują stosunki z krajami kandydującymi do członkostwa;

16 Organy polityczne Konferencja Przewodniczących
-w skład wchodzi przewodniczący PE oraz przewodniczący grup politycznych; -organizuje prace PE i czuwa nad programem procesu legislacyjnego; -ma wpływ na relacje PE z instytucjami wspólnotowymi, państwami spoza UE oraz organizacjami pozawspólnotowymi;

17 Organy polityczne Prezydium
w skład wchodzi przewodniczący PE, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów o statusie obserwatorów; organizuje wewnętrzne funkcjonowanie PE;

18 Organy polityczne Kwestorzy
wybierani przez zgromadzenie na okres 2.5 roku (odnawialny); odpowiadają za sprawy administracyjne i finansowe dotyczące posłów; 5 kwestorów posiada głos doradczy w prezydium;

19 Organy polityczne Sekretariat Generalny
wspomaga prace PE; na jego czele stoi Sekretarz Generalny, któremu podlega 4600 urzędników; siedziba znajduje się w Luksemburgu i w Brukseli; 

20 Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim
Regulamin PE to szczegółowe ramy działalności Parlamentu w praktyce. Ponieważ PE reprezentuje wszystkich europejskich obywateli, wielojęzyczność tego zgromadzenia stała się jednym z jego najważniejszych aspektów. Dokumenty parlamentarne są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE, a każdy poseł do PE ma prawo wypowiadać się w wybranym przez siebie języku urzędowym.

21 Wspólnota przebyła długą drogę od końca lat 50
Wspólnota przebyła długą drogę od końca lat 50., kiedy to w instytucjach Wspólnoty Europejskiej mówiono zaledwie czterema językami! Obecnie w Parlamencie Europejskim używa się 24 języków urzędowych, co samo w sobie jest już prawdziwym językowym wyzwaniem.

22 Komisja Europejska posiada jedną z największych służb tłumaczeniowych na świecie: na stałe zatrudnia około lingwistów i 600 pracowników pomocniczych. DG ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej zatrudnia 600 tłumaczy etatowych, 3 tys. tłumaczy zewnętrznych oraz 250 członków personelu pomocniczego.

23 Parlament dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej
każdy obywatel UE ma prawo złożyć petycję do PE w sprawie wchodzącej w zakres działalności Wspólnoty, może ona mieć formę wniosku lub skargi; mediator PE ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę jest powołany do doprowadzenia do porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. Kieruje się zawsze dobrem dziecka, każdy z rodziców może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

24 Parlament dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej
każdy obywatel UE ma prawo kontaktować się z PE i otrzymywać odpowiedzi na swoje pytania; PE oferuje staże i wizyty naukowe w Sekretariacie Generalnym w celu umożliwienia poznania zasad funkcjonowania instytucji; każdy obywatel ma prawo do dostępu do dokumentów PE, Rady i Komisji;

25 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

26 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

27 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Wybory parlamentarne zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji.

28 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Termin wyborów 22 maja (czwartek): Holandia, Wielka Brytania 23 maja (piątek): Irlandia 23 i 24 maja (piątek i sobota): Czechy 24 maja (sobota): Cypr, Łotwa, Malta, Słowacja 24 i 25 maja (sobota i niedziela): Francja, Włochy 25 maja (niedziela): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry

29 Kto może brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Choć wybory odbywają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym samym tygodniu, to każde państwo stosuje własną ordynację wyborczą. W Polsce w głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Polski lub mieszkający tu na stałe obywatel Unii Europejskiej, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i nie jest pozbawiony wyrokiem sądowym praw publicznych lub ubezwłasnowolniony.

30 Parlament Europejski w liczbach
jedyne na świecie wielonarodowe zgromadzenie parlamentarne wyłaniane w wyborach powszechnych, liczące 766 posłów; zasiadają w nim przedstawiciele 28 państw; każde państwo członkowskie posiada stałą liczbę miejsc proporcjonalną do liczby mieszkańców (od 5 do 99); kobiety stanowią ponad 1/3 posłów; kadencja trwa 5 lat;

31 Liczba mandatów w Parlamencie Europejskim (kadencja 2009-2014)
Austria 17 Belgia 22 Bułgaria 17 Cypr 6 Dania 13 Estonia 6 Finlandia 13 Francja 72 Grecja 22 Hiszpania 50 Irlandia 12 Litwa 12 Łotwa 8 Luksemburg 6 Malta 5 Niderlandy 25 Niemcy 99 Polska 50 Portugalia 22 Republika Czeska 22 Rumunia 33 Słowacja 13 Słowenia 7 Szwecja 18 Węgry 22 Włochy 72 Zjednoczone Królestwo 72


Pobierz ppt "Parlament Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google