Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie"— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

2 TRADYCJE SZKOŁY „Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej.” C. K. Norwid Święto Szkoły Sala Tradycji sztandar szkoły zjazdy absolwentów

3 SESJE POPULARNONAUKOWE
2013 – „GMO - rozwój czy upadek ludzkości?” 2012 – „Dlaczego lubimy rywalizacje sportowe?” 2011 – „Świat według kreskówek – wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży” 2010 – „Wojna i życie – dzień powszedni w okupowanej Polsce” 2009 – „Romeo i Julia XXI wieku” 2008 – „Patriotyzm Jutra”

4 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE koło teatralne „Norwidowcy”,
gazetka szkolna „Przerywnik”, „Salony Mistrza Norwida”, Szkolne Koło Sportowe, zespół „Anima Mea”, Szkolne Koło PCK, Klub Europejski, koło taneczne, „Zwierzyniec”, koło plastyczne, koła lingwistyczne, koła przedmiotowe, warsztaty literackie.

5 nauczyciel matematyki
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY im. Romana Żulińskiego pod patronatem Starosty Wołomińskiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategorie: esej, praca multimedialna, konkurs wiedzy matematycznej, finał odbywa się w Liceum. nauczyciel matematyki w INE w Radzyminie

6 WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ EUROPY
GRECJA IRLANDIA UKRAINA HISZPANIA

7 PROGRAMY Jestem Europejczykiem Patriotyzm Jutra Pomogę Ci
Matura w „Norwidzie” Absolwent „Norwida” Wybierz życie Szkoły dla Ekorozwoju

8 BAZA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
sale projekcyjne tablica interaktywna czytelnia multimedialna  pracownia informatyczna biblioteka boisko „Orlik”

9 CELE KONCEPCJI PRACY Liceum Ogólnokształcącego
wzmocnienie pozycji placówki w środowisku, uzyskanie wysokich efektów kształcenia, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, tworzenie atmosfery życzliwości i dobrej współpracy w placówce, wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla historii, tolerancji i patriotyzmu, podejmowanie nowych wyzwań współczesności.

10 Jesteśmy szkołą przyjazną, nastawioną na wszechstronny, harmonijny i twórczy rozwój ucznia.

11 PATRON SZKOŁY Cyprian Kamil Norwid
urodzony w Laskowie-Głuchach, ochrzczony w kościele parafialnym w Dąbrówce, jedna z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych postaci polskiej kultury.

12 SZKOLNE KONKURSY Historyczny (11 XI) Teologiczny (Wielkanoc)
Przyrodniczy (Dzień Ziemi) Konkurs „Epokowe Wydarzenia” kategorie: prezentacja multimedialna, praca plastyczna, esej.

13 HISTORYCZNA I ZABYTKOWA WARTOŚĆ BUDYNKU SZKOŁY
ANTONIO CORAZZI ( ) architekt, przedstawiciel klasycyzmu, autor projektu budynku. oddanie gmachu do użytku – 1845, siedziba Seminarium dla Nauczycieli Szkół Elementarnych, budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID

14 MODEL ABSOLWENTA Świadomy obywatel demokratycznego państwa,
wchodzi w życie z rozwiniętą aktywnością intelektualną, wyposażony w niezbędne umiejętności do dalszego przyswajania wiedzy. Respektuje normy społeczne, ma odwagę realizować swoje marzenia i cele w poczuciu własnej wartości, szanuje przy tym odmienność poglądów innych ludzi, zgodnie z propagowaną przez szkołę hierarchią wartości.

15 MISJA SZKOŁY Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Bezpieczeństwo. Przygotowanie młodzieży do krytycznej oceny i umiejętności obrony przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Przekazywanie wiedzy o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym. Kształtowanie w młodym człowieku poczucia więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.

16 MISJA SZKOŁY Realizacja celów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz statucie szkoły. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wychowanie w duchu miłości bliźniego, akceptacji samego siebie, humanizmu, patriotyzmu oraz tolerancji. Odwoływanie się do tradycji szkoły, do humanistycznych i patriotycznych ideałów, głoszonych przez patrona szkoły C. K. Norwida.

17 SZKOŁA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych, spotkania z Burmistrzem i radnymi, współpraca ze szkołami na terenie powiatu, spektakle dla dzieci z przedszkoli i szkół w Radzyminie, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Radzymina, spotkania w Kole Sybiraków, koncerty dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, działalność charytatywna Szkolnego Koła PCK, sesje popularno-naukowe dla gimnazjalistów.

18 WIZJA SZKOŁY W wizji LO w Radzyminie priorytetowe miejsce zajmują następujące elementy: konsekwentna realizacja reformy oświaty, wysokie efekty kształcenia, efektywny program wychowawczy i profilaktyki, precyzyjne zarządzanie placówką przy współpracy władz powiatu i gminy, nadzoru pedagogicznego, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej, rodziców, uczniów, społeczności lokalnej, racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy techniczno-materiałowej, edukacja kulturotwórcza, edukacja dla bezpieczeństwa..

19 ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY
Osiągamy dobre wyniki kształcenia. Wysoki procent absolwentów kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Aktywizujemy uczniów, stosujemy indywidualizację nauczania, rzetelnie oceniamy uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Prowadzimy nauczanie języków obcych oraz informatyki na poziomie potrzebnym do swobodnego posługiwania się w dalszym życiu.

20 ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY
Tworzymy właściwą atmosferę w szkole. Zarządzanie placówką odbywa się poprzez delegowanie uprawnień. Współpracujemy z rodzicami. Wyposażamy pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dbamy o funkcjonalność, estetykę i czystość w szkole.

21 WYCIECZKI edukacyjne edukacja kulturalna integracyjne tematyczne
(kino, teatr, koncerty) integracyjne tematyczne

22 PROGRAM WYCHOWAWCZY budzenie ciekawości poznawczej,
kształtowanie spójnego systemu wartości, rozwijanie poczucia trwałości przekazu pokoleniowego i jego znaczenia historycznego, kształtowanie szacunku dla symboli narodowych poprzez udział w uroczystościach patriotycznych, rozwijanie motywacji uczenia się,

23 PROGRAM WYCHOWAWCZY kształtowanie wrażliwości uczuciowej,
uczenie rozwiązywania konfliktów, uczenie świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie potrzeby uczestnictwa w europejskim dziedzictwie kulturowym, integrowanie działań wychowawczych rodziny i szkoły, kształtowanie szacunku do patrona, tradycji i ceremoniału Szkoły.

24 SAMORZĄD UCZNIOWSKI opieka nad Sztandarem Szkoły,
kiermasz używanych podręczników, organizacja wyborów do Samorządu, prowadzenie szkolnego radiowęzła, prowadzenie imprez i uroczystości szkolnych, współpraca z kołami zainteresowań, organizowanie Andrzejek, Walentynek i dyskotek szkolnych, szkolna gala – Cyprianki, koncert szkolnych kapel, „szczęśliwy numerek”.

25 STYPENDIA Stypendium Rady Rodziców „Prymus”
Stypendium Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent” Stypendium Prezesa Rady Ministrów

26 PROGRAM OPIEKUŃCZY Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna,
- program „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, - zajęcia wyrównawcze, - pomoc i wsparcie pedagoga szkoły, - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie.

27 PROGRAM OPIEKUŃCZY orientacja zawodowa, opieka Rady Rodziców,
- współpraca z rodzicami, - dofinansowanie udziału młodzieży w konkursach i zawodach sportowych, - dofinansowanie wycieczek, - Stypendium „Prymus”, stypendium socjalne księdza proboszcza Stanisława Kucia.

28 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA
przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, tematyka bezpieczeństwa na zajęciach wychowawczych, funkcja koordynatora d.s. bezpieczeństwa p/pożarowego oraz d.s. bhp, system kamer, przestrzeganie zasad BHP, funkcjonowanie procedur.

29 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE program profilaktyki,
niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychicznego, wzajemny szacunek, funkcjonowanie procedur antymobbingowych, organizowanie spotkań z profesjonalistami: pedagog psycholog, psychoterapeuta, policjant, lekarz medycyny, pielęgniarka.

30 PROGRAM PROFILAKTYKI profilaktyka nałogów: (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu),  profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych: (AIDS, anoreksja, bulimia, walka ze stresem), propagowanie edukacji dla bezpieczeństwa, organizacja warsztatów, spektakli teatralnych i koncertów w wykonaniu profesjonalistów, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowatorskich form aktywnego wypoczynku, współpraca z organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

31 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Matura w „Norwidzie”, testy kompetencji,
zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych, „Matura z Operonem”, próbne matury, testy kompetencji, sesje popularnonaukowe, koła przedmiotowe, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, system motywacyjny dla uczniów.

32 W naszej szkole jesteś dobrym uczniem!
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA indywidualizacja nauczania, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem niepełnosprawnym, udział w konkursach i olimpiadach, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z ośrodkami akademickimi, nowoczesne metody nauczania. W naszej szkole jesteś dobrym uczniem!


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google