Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

2 TRADYCJE SZKOŁY Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. C. K. Norwid Święto Szkoły Sala Tradycji sztandar szkoły zjazdy absolwentów

3 SESJE POPULARNONAUKOWE 2013 – GMO - rozwój czy upadek ludzkości? 2012 – Dlaczego lubimy rywalizacje sportowe? 2011 – Świat według kreskówek – wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży 2010 – Wojna i życie – dzień powszedni w okupowanej Polsce 2009 – Romeo i Julia XXI wieku 2008 – Patriotyzm Jutra

4 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE koło teatralne Norwidowcy, gazetka szkolna Przerywnik, Salony Mistrza Norwida, Szkolne Koło Sportowe, zespół Anima Mea, Szkolne Koło PCK, Klub Europejski, koło taneczne, Zwierzyniec, koło plastyczne, koła lingwistyczne, koła przedmiotowe, warsztaty literackie.

5 POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY im. Romana Żulińskiego pod patronatem Starosty Wołomińskiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategorie: esej, praca multimedialna, konkurs wiedzy matematycznej, finał odbywa się w Liceum. 1837-1864 nauczyciel matematyki w INE w Radzyminie

6 WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ EUROPY GRECJA IRLANDIA UKRAINA HISZPANIA

7 PROGRAMY Jestem Europejczykiem Patriotyzm Jutra Pomogę Ci Matura w Norwidzie Absolwent Norwida Wybierz życie Szkoły dla Ekorozwoju

8 BAZA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA sale projekcyjne tablica interaktywna czytelnia multimedialna pracownia informatyczna biblioteka boisko Orlik

9 CELE KONCEPCJI PRACY Liceum Ogólnokształcącego wzmocnienie pozycji placówki w środowisku, uzyskanie wysokich efektów kształcenia, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, tworzenie atmosfery życzliwości i dobrej współpracy w placówce, wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla historii, tolerancji i patriotyzmu, podejmowanie nowych wyzwań współczesności.

10 Jesteśmy szkołą przyjazną, nastawioną na wszechstronny, harmonijny i twórczy rozwój ucznia.

11 PATRON SZKOŁY Cyprian Kamil Norwid urodzony w Laskowie- Głuchach, ochrzczony w kościele parafialnym w Dąbrówce, jedna z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych postaci polskiej kultury. 1821-1883

12 SZKOLNE KONKURSY Historyczny (11 XI) Teologiczny (Wielkanoc) Przyrodniczy (Dzień Ziemi) Konkurs Epokowe Wydarzenia kategorie: -prezentacja multimedialna, -praca plastyczna, -esej.

13 HISTORYCZNA I ZABYTKOWA WARTOŚĆ BUDYNKU SZKOŁY ANTONIO CORAZZI (1792-1877) architekt, przedstawiciel klasycyzmu, autor projektu budynku. oddanie gmachu do użytku – 1845, siedziba Seminarium dla Nauczycieli Szkół Elementarnych, budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID 626899.

14 MODEL ABSOLWENTA Świadomy obywatel demokratycznego państwa, wchodzi w życie z rozwiniętą aktywnością intelektualną, wyposażony w niezbędne umiejętności do dalszego przyswajania wiedzy. Respektuje normy społeczne, ma odwagę realizować swoje marzenia i cele w poczuciu własnej wartości, szanuje przy tym odmienność poglądów innych ludzi, zgodnie z propagowaną przez szkołę hierarchią wartości.

15 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Bezpieczeństwo. Przygotowanie młodzieży do krytycznej oceny i umiejętności obrony przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Przekazywanie wiedzy o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym. Kształtowanie w młodym człowieku poczucia więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą. MISJA SZKOŁY

16 Realizacja celów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz statucie szkoły. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wychowanie w duchu miłości bliźniego, akceptacji samego siebie, humanizmu, patriotyzmu oraz tolerancji. Odwoływanie się do tradycji szkoły, do humanistycznych i patriotycznych ideałów, głoszonych przez patrona szkoły C. K. Norwida.

17 SZKOŁA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych, spotkania z Burmistrzem i radnymi, współpraca ze szkołami na terenie powiatu, spektakle dla dzieci z przedszkoli i szkół w Radzyminie, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Radzymina, spotkania w Kole Sybiraków, koncerty dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, działalność charytatywna Szkolnego Koła PCK, sesje popularno-naukowe dla gimnazjalistów.

18 WIZJA SZKOŁY W wizji LO w Radzyminie priorytetowe miejsce zajmują następujące elementy: konsekwentna realizacja reformy oświaty, wysokie efekty kształcenia, efektywny program wychowawczy i profilaktyki, precyzyjne zarządzanie placówką przy współpracy władz powiatu i gminy, nadzoru pedagogicznego, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej, rodziców, uczniów, społeczności lokalnej, racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy techniczno-materiałowej, edukacja kulturotwórcza, edukacja dla bezpieczeństwa..

19 ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY Osiągamy dobre wyniki kształcenia. Wysoki procent absolwentów kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Aktywizujemy uczniów, stosujemy indywidualizację nauczania, rzetelnie oceniamy uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Prowadzimy nauczanie języków obcych oraz informatyki na poziomie potrzebnym do swobodnego posługiwania się w dalszym życiu.

20 Tworzymy właściwą atmosferę w szkole. Zarządzanie placówką odbywa się poprzez delegowanie uprawnień. Współpracujemy z rodzicami. Wyposażamy pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dbamy o funkcjonalność, estetykę i czystość w szkole. ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY

21 WYCIECZKI edukacyjne integracyjne tematyczne edukacja kulturalna (kino, teatr, koncerty)

22 PROGRAM WYCHOWAWCZY budzenie ciekawości poznawczej, kształtowanie spójnego systemu wartości, rozwijanie poczucia trwałości przekazu pokoleniowego i jego znaczenia historycznego, kształtowanie szacunku dla symboli narodowych poprzez udział w uroczystościach patriotycznych, rozwijanie motywacji uczenia się,

23 kształtowanie wrażliwości uczuciowej, uczenie rozwiązywania konfliktów, uczenie świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie potrzeby uczestnictwa w europejskim dziedzictwie kulturowym, integrowanie działań wychowawczych rodziny i szkoły, kształtowanie szacunku do patrona, tradycji i ceremoniału Szkoły. PROGRAM WYCHOWAWCZY

24 SAMORZĄD UCZNIOWSKI opieka nad Sztandarem Szkoły, kiermasz używanych podręczników, organizacja wyborów do Samorządu, prowadzenie szkolnego radiowęzła, prowadzenie imprez i uroczystości szkolnych, współpraca z kołami zainteresowań, organizowanie Andrzejek, Walentynek i dyskotek szkolnych, szkolna gala – Cyprianki, koncert szkolnych kapel, szczęśliwy numerek.

25 STYPENDIA Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Starosty Powiatu Wołomińskiego Talent Stypendium Rady Rodziców Prymus

26 PROGRAM OPIEKUŃCZY Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna, - program Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - zajęcia wyrównawcze, - pomoc i wsparcie pedagoga szkoły, - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie.

27 orientacja zawodowa, opieka Rady Rodziców, - współpraca z rodzicami, - dofinansowanie udziału młodzieży w konkursach i zawodach sportowych, - dofinansowanie wycieczek, - Stypendium Prymus, stypendium socjalne księdza proboszcza Stanisława Kucia. PROGRAM OPIEKUŃCZY

28 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, tematyka bezpieczeństwa na zajęciach wychowawczych, funkcja koordynatora d.s. bezpieczeństwa p/pożarowego oraz d.s. bhp, system kamer, przestrzeganie zasad BHP, funkcjonowanie procedur.

29 BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE program profilaktyki, niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychicznego, wzajemny szacunek, funkcjonowanie procedur antymobbingowych, organizowanie spotkań z profesjonalistami: pedagog psycholog, psychoterapeuta, policjant, lekarz medycyny, pielęgniarka. BEZPIECZEŃSTWO

30 PROGRAM PROFILAKTYKI profilaktyka nałogów: (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu), profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych: (AIDS, anoreksja, bulimia, walka ze stresem), propagowanie edukacji dla bezpieczeństwa, organizacja warsztatów, spektakli teatralnych i koncertów w wykonaniu profesjonalistów, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowatorskich form aktywnego wypoczynku, współpraca z organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

31 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Matura w Norwidzie, – zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych, – Matura z Operonem, – próbne matury, testy kompetencji, sesje popularnonaukowe, koła przedmiotowe, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, system motywacyjny dla uczniów.

32 indywidualizacja nauczania, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem niepełnosprawnym, udział w konkursach i olimpiadach, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z ośrodkami akademickimi, nowoczesne metody nauczania. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W naszej szkole jesteś dobrym uczniem!


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google