Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, lipiec 2009 roku 1 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Badanie opinii mieszkańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, lipiec 2009 roku 1 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Badanie opinii mieszkańców."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, lipiec 2009 roku 1 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Badanie opinii mieszkańców na temat działalności władz miejskich i jakości życia w Bolesławcu Prezentacja wyników badań Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Bolesławiec Przygotował: Marcin Jóźko

2 Warszawa, lipiec 2009 roku 2 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę WPROWADZENIE Lokalne Badania Społeczne przeprowadziły projekt badawczy na potrzeby Urzędu Miasta Bolesławiec. Badanie miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane w dniach 10-18 października 2009 roku. Najważniejsze cele projektu ogniskują się wokół: rozpoznania opinii mieszkańców Bolesławca na temat działalności władz miasta identyfikacji najważniejszych oczekiwań i potrzeb mieszkańców miasta określenia wskaźników obywatelskiej aktywności oraz poziomu wiedzy na temat kompetencji samorządów porównania wyników badań z rezultatami analogicznego pomiaru, przeprowadzonego w 2006 roku

3 Warszawa, lipiec 2009 roku 3 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę METODOLOGIA Parametry techniczne badania Badanie ilościowe Metoda: Bezpośredni Standaryzowany Wywiad Kwestionariuszowy Kwestionariusz wywiadu zawierał 31 pytań w kwestionariuszu głównym oraz 6 pytań w metryczce. Czas trwania wywiadu wynosił średnio ok. 10 minut. Charakterystyka próby Losowo-kwotowa próba w wieku 18 i więcej lat Liczebność próby: 705 mieszkańców Obszar: miasto Bolesławiec Próba odzwierciedla podstawowe parametry demograficzne populacji mieszkańców miasta

4 Warszawa, lipiec 2009 roku 4 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę MIESZKAŃCY BOLESŁAWCA O SWOIM MIEŚCIE

5 Warszawa, lipiec 2009 roku 5 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę OKRES ZAMIESZKIWANIA W BOLESŁAWCU

6 Warszawa, lipiec 2009 roku 6 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę KOMENTARZ Okres zamieszkiwania w Bolesławcu jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych do analiz, które znajdują się w dalszej części raportu. Innymi słowy, odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają na oszacowanie, czy i w jaki sposób długość okresu zamieszkiwania w mieście wpływa na opinie na temat spraw lokalnych. Niemal połowa mieszkańców Bolesławca deklaruje, że mieszka w swoim mieście dłużej niż 8 lat, lecz nie od urodzenia. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielały osoby starsze – w wieku 60 i więcej lat. Jak można przypuszczać, w tej grupie badanych przeważa ludność napływowa, która osiedliła się na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej. Z kolei wśród respondentów, którzy mieszkają w Bolesławcu od urodzenia, zdecydowanie przeważają osoby poniżej 40. roku życia. Co ciekawe, 6 proc. badanych deklaruje, że mieszka w Bolesławcu krócej niż rok. Takie osoby to przede wszystkim ludzie młodzi (w wieku 18-29 lat), bezrobotni, respondenci o najniższych dochodach oraz badani mieszkający w wynajętych mieszkaniach.

7 Warszawa, lipiec 2009 roku 7 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę ZMIANY W BOLESŁAWCU, ZAOBSERWOWANE W OKRESIE OSTATNICH KILKU LAT Na pytanie o zaobserwowane zmiany w okresie ostatnich kilku lat odpowiadały wyłącznie osoby, które mieszkają w Bolesławcu nie krócej niż 8 lat. W porównaniu z badaniem z 2006 roku odsetek osób deklarujących, że zauważyli zmiany w mieście w okresie ostatnich kilku lat, wzrósł o 8 punktów procentowych.

8 Warszawa, lipiec 2009 roku 8 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę POZYTYWNE I NEGATYWNE ZMIANY W BOLESŁAWCU, ZAOBSERWOWANE W OKRESIE OSTATNICH KILKU LAT

9 Warszawa, lipiec 2009 roku 9 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Osoby, które zadeklarowały, że dostrzegają zmiany w Bolesławcu w okresie ostatnich kilku lat, odpowiadały na pytanie o charakter tych przekształceń. Powyższe odsetki obejmują tych respondentów, którzy wskazali przynajmniej jedną pozytywną lub negatywną zmianę w Bolesławcu w okresie ostatnich kilku lat. Ta sama osoba mogła wymienić jednocześnie zmiany pozytywne i negatywne. Powyższe dane zostały zebrane w pytaniu otwartym. Badani wskazywali zaobserwowane przez siebie zmiany, a następnie sami określali, czy są to zmiany pozytywne, czy negatywne. Wyraźnie widać, że w 2009 roku mieszkańcy Bolesławca bardziej pozytywnie postrzegają zmiany w swoim mieście, w porównaniu do wyników analogicznego pomiaru sprzed trzech lat. Odsetek pozytywnych wskazań wzrósł o 5 punktów procentowych, jednak na uwagę zasługuje zdecydowany spadek poziomu wskazań negatywnych. Pozytywne zmiany najczęściej zauważają kobiety oraz badani w wieku 18-29 lat. Z kolei zmiany negatywne są wskazywane najczęściej przez mężczyzn oraz respondentów w wieku 40-49 lat. Im wyższy poziom dochodów badanych, tym rzadziej wskazują oni negatywne zmiany w Bolesławcu. KOMENTARZ

10 Warszawa, lipiec 2009 roku 10 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę PERCEPCJA ZMIAN W BOLESŁAWCU W 2009 ROKU – ZMIANY POZYTYWNE

11 Warszawa, lipiec 2009 roku 11 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę PERCEPCJA ZMIAN W BOLESŁAWCU W 2009 ROKU – ZMIANY NEGATYWNE

12 Warszawa, lipiec 2009 roku 12 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Jak już wspomnieliśmy, na powyższe pytanie odpowiadały wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że dostrzegają zmiany w Bolesławcu w okresie ostatnich kilku lat. Powyższe dane zostały zebrane w pytaniu otwartym, zatem uzyskane informacje charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ogólności, co wynika ze specyfiki narzędzia. Respondenci udzielali spontanicznych, nie sugerowanych przez ankietera odpowiedzi, zatem wśród odnotowanych wskazań znalazły się zarówno ogólnie zarysowane obszary zmian (np. inwestycje drogowe czy budowlane), jak i konkretne projekty zrealizowane na terenie miasta (np. remont wiaduktu). Jako pozytywne zmiany mieszkańcy Bolesławca postrzegają przede wszystkim remont rynku i starówki, a także inwestycje drogowe i budowlane. 7 proc. badanych wymienia budowę lub remont obiektów kulturalnych (przede wszystkim modernizację kina Forum oraz budowę Międzynarodowego Centrum Ceramiki). Wśród zmian negatywnych najczęściej pojawiają się wskazania związane z trudną sytuacją ekonomiczną i kryzysem gospodarczym: wzrost bezrobocia, obniżenie standardu życia czy emigracja zarobkowa mieszkańców miasta, zwłaszcza ludzi młodych. Jako dodatkowa ilustracja tych informacji mogą posłużyć dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, według którego stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim wzrosła z 10,9 proc. w listopadzie 2008 roku do 14 proc. w kwietniu 2009 roku. Co ciekawe, w 2006 roku wśród negatywnych zmian w mieście wskazywano sprawy związane z szeroko rozumianym stanem infrastruktury drogowej: zły stan dróg, przedłużające się remonty i zbyt duże natężenie ruchu w mieście (korki). Obecnie takie wskazania się nie pojawiają, co może świadczyć o postrzeganej przez mieszkańców poprawie w tej dziedzinie. Szczególnie istotną inwestycją jest zapewne oddanie odcinka autostrady A4, będącego jednocześnie obwodnicą Bolesławca, który pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i poprawę komfortu podróżowania po drogach lokalnych. KOMENTARZ

13 Warszawa, lipiec 2009 roku 13 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę MOCNE STRONY BOLESŁAWCA W 2009 ROKU

14 Warszawa, lipiec 2009 roku 14 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę SŁABE STRONY BOLESŁAWCA W 2009 ROKU

15 Warszawa, lipiec 2009 roku 15 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Na pytania o mocne i słabe strony odpowiadali wszyscy uczestnicy sondażu. Powyższe dane zostały zebrane w pytaniach otwartych. Badani wymieniają nieco więcej mocnych niż słabych stron Bolesławca. Przynajmniej 1 atut miasta wskazało 88 proc. respondentów, zaś przynajmniej 1 cechę negatywną - 85 proc. Zestaw cech przypisywanych miastu przez mieszkańców jest zbliżony w latach 2006 i 2009, jednak proporcje między poszczególnymi kategoriami wskazań są nieco inne. Powyższy fakt nie musi jednak świadczyć o istotnych przesunięciach lokalnej opinii społecznej, a może wynikać ze specyfiki narzędzia (pytania otwarte). Wśród mocnych stron dominują wskazania związane z postrzeganiem Bolesławca jako małego, spokojnego i przyjaznego miasta, a także cechy związane z estetyką miasta (zabytki, piękna architektura, starówka, rynek, wiadukt). Największym problemem Bolesławca pozostaje bezrobocie (odpowiednio: 25 i 27 proc. wskazań w 2009 i 2006 roku). Powyższa opinia wydaje się być trwała i raczej odporna na bieżące wydarzenia na lokalnym rynku pracy. Warto wspomnieć, że w latach 2006-2008 gospodarka rozwijała się w szybkim tempie, czego efektem był dynamiczny spadek poziomu bezrobocia w powiecie bolesławieckim. Obecny kryzys gospodarczy przyczynił się do ponownego pogorszenia sytuacji na lokalnym rynku pracy: od listopada 2008 roku do kwietnia 2009 roku stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim wzrosła o 3 punkty procentowe. W 2006 roku mieszkańcy zdecydowanie częściej udzielali krytycznych odpowiedzi na temat stanu lokalnej infrastruktury drogowej (zły stan dróg, korki, zbyt duży ruch, utrudnienia w ruchu związane z pracami na drogach). Obecnie ilość tego typu wskazań zmniejszyła się, co pokazuje, że mieszkańcy dostrzegają poprawę w tej sferze życia. Zapewne są to zauważalne korzyści płynące z ukończenia prowadzonych wcześniej inwestycji, jak również oddania do użytku pobliskiego odcinka autostrady. 6 proc. badanych negatywnie postrzega pracę Straży Miejskiej (4 proc. w roku 2006). Nie oznacza to jednak, że grupa ta ma jedną, spójną opinię na ten temat. Przeciwnie, ankietowani z tej grupy formułują różne, nierzadko sprzeczne opinie na temat działalności Straży (np. że Straż Miejska zajmuje się nie tym, czym powinna; że jest zbyt restrykcyjna lub – odwrotnie – zbyt pobłażliwa). KOMENTARZ

16 Warszawa, lipiec 2009 roku 16 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIEJSKICH

17 Warszawa, lipiec 2009 roku 17 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Średnia = 3,59 Średnia = 3,18 OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ BOLESŁAWCA

18 Warszawa, lipiec 2009 roku 18 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Ogólna opinia na temat działalności władz Bolesławca poprawiła się w okresie ostatnich 3 lat. W 2009 roku odnotowano zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż w 2006 (59 proc. do 32 proc.). Z kolei wyraźnie mniej jest neutralnych lub ambiwalentnych postaw względem poczynań miejscowego samorządu. Nieznacznie ubyło również opinii negatywnych. Pozytywne opinie na temat działalności lokalnych władz częściej niż inni respondenci wyrażali emeryci i renciści, kobiety, badani o dochodach w gospodarstwie domowym między 2001 a 3000 zł, a także osoby urodzone w Bolesławcu. Z kolei negatywne poglądy najczęściej wyrażali mężczyźni, respondenci mieszkający we własnych domach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach socjalnych, a także ludzie mieszkający w Bolesławcu od 4 do 8 lat i badani z dwóch skrajnych przedziałów dochodów (najbiedniejsi i najbogatsi). KOMENTARZ

19 Warszawa, lipiec 2009 roku 19 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę SUKCESYPORAŻKI SUKCESY I PORAŻKI WŁADZ BOLESŁAWCA Inwestycje drogowe (51 proc. w 2009 roku; 30 proc. w 2006 roku) Remonty budynków (40 proc. w 2009 roku; 31 proc. w 2006 roku) Reklama i promocja miasta (34 proc. w 2009 roku; 35 proc. w 2006 roku) Organizacja imprez dla mieszkańców (30 proc. w 2009 roku; 41 proc. w 2006 roku) Budowa obiektów sportowych (18 proc. w 2009 roku; 8 proc. w 2006 roku) Bezpieczeństwo (15 proc. w 2009 roku; 25 proc. w 2006 roku) Przyciąganie inwestorów (11 proc. w 2009 roku; 16 proc. w 2006 roku) Wspieranie placówek służby zdrowia (32 proc. w 2009 roku; 37 proc. w 2006 roku) Przyciąganie inwestorów (31 proc. w 2009 roku; 26 proc. w 2006 roku) Bezpieczeństwo (22 proc. w 2009 roku; 13 proc. w 2006 roku) Finansowanie oświaty (22 proc. w 2009 roku; 12 proc. w 2006 roku) Organizacja imprez dla mieszkańców (14 proc. w 2009 roku; 6 proc. w 2006 roku) Inwestycje drogowe (14 proc. w 2009 roku; 40 proc. w 2006 roku) Finansowane ośrodków kultury (13 proc. w 2009 roku; 9 proc. w 2006 roku) Remonty budynków (13 proc. w 2009 roku; 16 proc. w 2006 roku) Budowa obiektów sportowych (12 proc. w 2009 roku; 20 proc. w 2006 roku)

20 Warszawa, lipiec 2009 roku 20 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę W dwóch powyższych pytaniach badani mogli wymienić maksymalnie po 3 sukcesy i porażki władz miasta. Wyraźnie widać, że, w opinii mieszkańców Bolesławca, w latach 2006-2009 nastąpiła istotna poprawa w sferze inwestycji drogowych (przybyło 20 punktów procentowych w postrzeganiu tej dziedziny jako sukcesu władz lokalnych) oraz budowlanych (remonty budynków, budowa obiektów sportowych – w obu przypadkach odsetki osób postrzegających te dziedziny jako sukcesy wzrosły o ok. 10 punktów procentowych). Jednocześnie zmniejszyła się ilość badanych wskazujących te dziedziny życia jako porażki miejscowych władz (w największym stopniu w przypadku inwestycji drogowych). Mieszkańcy Bolesławca mają obecnie bardziej krytyczne poglądy na temat działalności władz miasta w sferze organizacji imprez dla mieszkańców, w także w kwestii bezpieczeństwa. To przesunięcie jest widoczne zarówno w hierarchii sukcesów, jak i porażek lokalnej władzy. Co ciekawe, w 2009 roku za największą porażkę uznane zostało wspieranie placówek służby zdrowia. Prawdopodobnie jest to efekt braku wiedzy na temat kompetencji samorządu gminnego, który w praktyce ma ograniczone możliwości wywierania wpływu na funkcjonowanie tej dziedziny życia. Inwestycje drogowe jako sukces najczęściej postrzegają kobiety, osoby w wieku 60 i więcej lat, emeryci i renciści, a także badani, którzy mieszkają w Bolesławcu dłużej niż 8 lat, ale nie od urodzenia. Z kolei wspieranie placówek służby zdrowia jako porażkę władz miasta najczęściej wymieniają kobiety, emeryci i renciści, badani o dochodach między 1501-2000 zł w gospodarstwie domowym, a także osoby mieszkające w Bolesławcu od urodzenia. KOMENTARZ

21 Warszawa, lipiec 2009 roku 21 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę DZIEDZINA, NA KTÓRĄ WŁADZE BOLESŁAWCA POWINNY PRZEZNACZAĆ NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY

22 Warszawa, lipiec 2009 roku 22 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Na poprzednim slajdzie znajduje się zestawienie, które można potraktować jako hierarchię oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Ankietowani wybierali jedną dziedzinę, na którą, ich zdaniem, władze miasta powinny przeznaczać najwięcej pieniędzy. Hierarchia oczekiwań i potrzeb w latach 2006 i 2009 jest zbliżona. W większości przypadków odnotowane różnice między poszczególnymi kategoriami odpowiedzi mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Jedyną istotną zmianą jest spadek (o 7 punktów procentowych) odsetka wskazań inwestycji drogowych jako sfery, która powinna być priorytetem lokalnej władzy. Zapewne jest to związane z rosnącym poziomem zadowolenia ze stanu infrastruktury drogowej, o którym wspominaliśmy na poprzednich slajdach. W obu sondażach na pierwszym miejscu badani wymieniają wspieranie placówek służby zdrowia, co można potraktować jako kolejny sygnał braku wystarczającej wiedzy na temat samorządów i ich kompetencji. KOMENTARZ

23 Warszawa, lipiec 2009 roku 23 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę OCENA DOTYCHCZASOWYCH INWESTYCJI Średnia = 3,56 Średnia = 3,59 Średnia = 3,49 Średnia = 3,54 Średnia = 3,45 Średnia = 3,50

24 Warszawa, lipiec 2009 roku 24 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę OCENA PLANOWANYCH INWESTYCJI Średnia = 3,15 Średnia = 3,34 Średnia = 3,52 Średnia = 3,49 Średnia = 3,64 Średnia = 3,57

25 Warszawa, lipiec 2009 roku 25 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Ankietowani oceniali celowość dotychczasowych oraz planowanych inwestycji, prowadzonych przez miasto Bolesławiec, przy użyciu czterostopniowej skali odpowiedzi (od 1 – inwestycja zdecydowanie niepotrzebna do 4 – inwestycja zdecydowanie potrzebna). Średnia ocena celowości budowy Międzynarodowego Centrum Ceramiki równa 3,59 oznacza, że opinia mieszkańców w tej kwestii kształtuje się między dwiema kategoriami odpowiedzi: raczej potrzebna (3) i zdecydowanie potrzebna inwestycja (4). Wyraźnie widać, że wszystkie dotychczasowe i planowane inwestycje mają zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. Jako najbardziej potrzebne z dotychczasowych inwestycji postrzegane są budowa dróg w bolesławieckiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz budowa Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Z kolei wśród planowanych inwestycji najwięcej zwolenników mają rewitalizacja Starego Miasta (modernizacja kina Orzeł, starego basenu przy ul. Zgorzeleckiej i plantów miejskich) oraz budowa basenu pływalni miejskiej. Najmniejszym poparciem cieszy się budowa Domu Spokojnej Starości przy ul. Piastów oraz Bolesławiecka Informacja Turystyczna. Wydaje się, że część badanych nie ma wiedzy na temat tych inwestycji, o czym może świadczyć relatywnie wysoki odsetek odpowiedzi ucieczkowych (nie wiem/trudno powiedzieć). KOMENTARZ

26 Warszawa, lipiec 2009 roku 26 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Średnia = 3,66 Średnia = 3,19 CZY WŁADZE BOLESŁAWCA W WYSTARCZAJĄCY SPOSÓB INFORMUJĄ O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI?

27 Warszawa, lipiec 2009 roku 27 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Ankietowani oceniali politykę informacyjną władz Bolesławca przy użyciu pięciostopniowej skali odpowiedzi: od 1 – zdecydowanie niewystarczająca do 5 – zdecydowanie wystarczająca. Postrzeganie polityki informacyjnej władz lokalnych poprawiło się w okresie ostatnich 3 lat. Zdecydowanie przybyło pozytywnych opinii na ten temat, zaś mniej jest wskazań negatywnych oraz ambiwalentnych. Na uwagę zasługuje również fakt, że wyraźnie zwiększył się odsetek odpowiedzi ucieczkowych, typu nie wiem/trudno powiedzieć. Politykę informacyjną władz miasta najbardziej pozytywnie postrzegają kobiety, osoby z wykształceniem ponadpodstawowym, emeryci i renciści, badani o dochodach w gospodarstwie domowym od 1001 do 1500 zł, a także respondenci, którzy urodzili się w Bolesławcu. KOMENTARZ

28 Warszawa, lipiec 2009 roku 28 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA

29 Warszawa, lipiec 2009 roku 29 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę PRASA LOKALNA I REGIONALNA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WŁADZ MIASTA Badani, którzy zadeklarowali, że czerpią informacje na temat działalności miejscowych władz z lokalnej i regionalnej prasy, wskazywali konkretne media, które są dla nich źródłem takiej wiedzy. W 2006 roku Polska Gazeta Wrocławska ukazywała się pod tytułem Słowo Polskie – Gazeta Wrocławska.

30 Warszawa, lipiec 2009 roku 30 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Badania pokazują, że w okresie ostatnich 3 lat hierarchia źródeł informacji na temat działalności władz lokalnych uległa zmianom. Zdecydowanie zmniejszyła się pozycja lokalnej i regionalnej prasy jako źródła informacji, rzadziej wskazywano również telewizję. Wyraźnie zyskały natomiast bezpośrednie źródła informacji (własne obserwacje, rozmowy ze znajomymi, sąsiadami czy rodziną), radio, Internet, a także – co zaskakujące – prasa ogólnopolska. Częściowym wyjaśnieniem tego przesunięcia lokalnej opinii publicznej jest istotna zmiana, która dokonała się na rynku prasowym: regionalny dziennik Słowo Polskie- Gazeta Wrocławska zmienił profil i obecnie ukazuje się pod szyldem Polska Gazeta Wrocławska. W 2006 roku Słowo było jedną z wiodących gazet regionalnych, co zapewne nie pozostało bez wpływu na uzyskane wyniki badań. Obecny projekt ukazujący się pod marką Polska the Times może być postrzegany przez część badanych raczej jako przedsięwzięcie ogólnokrajowe, stąd relatywnie wysoki odsetek wskazań prasy ogólnopolskiej jako źródła informacji na temat spraw lokalnych. Z własnych obserwacji informacje na temat działalności władz lokalnych czerpią przede wszystkim trzydziestolatkowie. Prasę lokalną najczęściej wskazują osoby z wykształceniem ponadpodstawowym oraz emeryci i renciści. Z kolei z internetowej strony Urzędu Miasta Bolesławiec korzystają głównie mężczyźni, osoby o najwyższym poziomie dochodów, badani urodzeni w Bolesławcu, uczniowie i studenci, a także posiadający stałą pracę. KOMENTARZ

31 Warszawa, lipiec 2009 roku 31 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę WIZERUNEK WŁADZ LOKALNYCH

32 Warszawa, lipiec 2009 roku 32 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA W 2009 ROKU Średnia = 3,38 Średnia = 3,40 Średnia = 3,44 Średnia = 3,45 Średnia = 3,46 Średnia = 3,56 Średnia = 3,77 Średnia = 3,85

33 Warszawa, lipiec 2009 roku 33 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę WIZERUNEK WŁADZ BOLESŁAWCA 2006-2009 skuteczne prowadzenie inwestycjitaknieśrednia 200639%22%3,23 200967%9%3,85 pozyskiwanie środków finansowychtaknieśrednia 200639%20%3,24 200963%9%3,77 kompetencjetaknieśrednia 200621%25%2,93 200955%11%3,56 uczciwośćtaknieśrednia 200617%28%2,84 200951%12%3,46 dbanie o dobro wspólnetaknieśrednia 200622%33%2,86 200950%14%3,45 otwartość na dialog z mieszkańcamitaknieśrednia 200623%26%2,95 200947%13%3,44 skłonność do kompromisutaknieśrednia 200622%29%2,88 200946%16%3,40 dotrzymywanie obietnictaknieśrednia 200622%26%2,94 200945%14%3,38

34 Warszawa, lipiec 2009 roku 34 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę KOMENTARZ Wizerunek władz Bolesławca jest pozytywny – wysokie wskazania zostały odnotowane we wszystkich kategoriach oceny. Dwie najważniejsze cechy przypisywane lokalnej władzy przez mieszkańców należą do sfery szeroko rozumianej ekonomii: umiejętność skutecznego prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, służących rozwojowi miasta. Powyższe cechy były najczęściej wymieniane przez badanych również w roku 2006. Postrzeganie władz Bolesławca zdecydowanie poprawiło się w okresie ostatnich trzech lat. We wszystkich kategoriach oceny odnotowane zostały pozytywne zmiany. O ile w roku 2006 w przypadku takich kategorii, jak skłonność do kompromisu, dbanie o dobro wspólne czy uczciwość, ilość wskazań negatywnych była wyraźnie większa niż pozytywnych, o tyle obecnie cechy te można uznać za jedne z atutów lokalnej władzy. Być może nie bez wpływu na porównywane wyniki badań pozostaje fakt, że pomiar w roku 2006 był prowadzony bezpośrednio przed wyborami samorządowymi. Ówczesne konflikty wynikające z logiki kampanii wyborczej mogły przyczynić się do pogorszenia opinii mieszkańców, zwłaszcza w takich kategoriach, jak np. skłonność do kompromisu czy działanie na rzecz dobra wspólnego. Najwięcej pozytywnych wskazań poszczególnych cech jest wśród badanych o dochodach w gospodarstwie domowym od 2001 do 3000 zł, kobiet, osób urodzonych w Bolesławcu, respondentów mieszkających w mieszkaniach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych, a także ankietowanych o średnim poziomie wykształcenia. Z kolei najmniej pozytywne opinie wyrażali mężczyźni, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, najbiedniejsi respondenci (o dochodach w gospodarstwie domowym poniżej 1000 zł), a także ankietowani mieszkający we własnych domach jednorodzinnych.

35 Warszawa, lipiec 2009 roku 35 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę POZIOM WIEDZY NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU I OBYWATELSKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

36 Warszawa, lipiec 2009 roku 36 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę INSTYTUCJA, KTÓRA MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA TO, CO DZIEJE SIĘ W BOLESŁAWCU

37 Warszawa, lipiec 2009 roku 37 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę DZIEDZINY, ZA KTÓRE ODPOWIADAJĄ WŁADZE MIASTA BOLESŁAWIEC

38 Warszawa, lipiec 2009 roku 38 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę KOMENTARZ W okresie ostatnich 3 lat zdecydowanie wzrosła liczba osób, które przypisują władzom miasta największe możliwości sprawcze w zakresie oddziaływania na bieg spraw lokalnych. Pozostałe wskazania mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Oznacza to, że w świadomości badanych silnie zakorzenione jest przekonanie o istotnym znaczeniu samorządu miejskiego, co wynika z pewnej tradycji funkcjonowania tego organu administracji w Polsce (od 1990 roku). Okazuje się, że zdecydowana większość badanych postrzega władze miasta jako organ, który ma największy wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Wyniki innych badań pokazują, że taka sytuacja może przekładać się na rozbudowane oczekiwania mieszkańców względem swoich wójtów, burmistrzów czy prezydentów, nierzadko wykraczające poza zakres kompetencji wymienionych organów. Zatem władze miasta są dla wielu mieszkańców instytucją pierwszego kontaktu, której przypisuje się odpowiedzialność za sukcesy i porażki w różnych sferach życia, nie zawsze odpowiadających rzeczywistym kompetencjom tego szczebla samorządu. Badania pokazują, że w latach 2006-2009 opinie mieszkańców na temat kompetencji samorządu uległy krystalizacji. Aktualnie respondenci przypisują władzom miasta Bolesławiec więcej kompetencji niż 3 lata temu, zmniejszyła się ilość braków odpowiedzi oraz odpowiedzi ucieczkowych – typu nie wiem/trudno powiedzieć. Wydaje się jednak, że krystalizacja poglądów nie oznacza wzrostu poziomu wiedzy na temat kompetencji samorządu. Okazuje się, że 6 na 10 badanych przypisuje władzom Bolesławca odpowiedzialność za sferę służby zdrowia, co nie do końca odpowiada prerogatywom samorządu miejskiego. Podobne zjawisko opisywaliśmy już podczas omawiania sukcesów i porażek lokalnej władzy.

39 Warszawa, lipiec 2009 roku 39 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę ZNAJOMOŚĆ IMIENIA I NAZWISKA PREZYDENTA BOLESŁAWCA Znajomość imienia i nazwiska prezydenta można potraktować jako jeden ze wskaźników poziomu wiedzy na temat działalności władz lokalnych. Zdecydowana większość mieszkańców Bolesławca kojarzy nazwisko prezydenta. Co ciekawe, w 2009 roku odnotowano nieco niższy wynik pomiaru niż 3 lata wcześniej. Wszyscy respondenci, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej, prawidłowo wskazali imię i nazwisko prezydenta Bolesławca.

40 Warszawa, lipiec 2009 roku 40 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę ZNAJOMOŚĆ UGRUPOWAŃ SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ W BOLESŁAWCU 6 na 10 badanych deklaruje, że wie, jakie ugrupowania polityczne sprawują władzę w mieście Bolesławiec. W okresie ostatnich 3 lat odsetek ten wzrósł o 20 punktów procentowych. Osoby, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej, wskazywały nazwy ugrupowań sprawujących władzę w mieście. Osoby deklarujące, że wiedzą, jakie ugrupowania sprawują władzę w mieście

41 Warszawa, lipiec 2009 roku 41 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2006 ROKU Przeszło 7 na 10 badanych deklaruje udział w ostatnich wyborach samorządowych z 2006 roku. Rzeczywista frekwencja w pierwszej turze głosowania wyniosła niespełna 45 proc., zatem widać, że na uzyskany wynik wpłynął tzw. efekt ankietera. Część badanych udziela politycznie poprawnych odpowiedzi, niezgodnych ze stanem faktycznym, aby pozytywnie wypaść w oczach osoby przeprowadzającej wywiad. Jest to typowe zjawisko, które występuje we wszystkich badaniach frekwencji wyborczej i preferencji politycznych. Udział w wyborach samorządowych z 2006 roku najczęściej deklarują badani powyżej 50. roku życia, emeryci i renciści, osoby zamieszkałe we wspólnotach mieszkaniowych i mieszkaniach spółdzielczych, respondenci o najwyższym poziomie dochodów, a także ankietowani mieszkający w Bolesławcu powyżej 8 lat, lecz nie od urodzenia. Z kolei najrzadziej udział w wyborach z roku 2006 deklarują ludzie młodzi (w wieku 39 i mniej lat), osoby pracujące dorywczo, bezrobotni, uczniowie i studenci oraz gospodynie domowe.

42 Warszawa, lipiec 2009 roku 42 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę DEKLARACJA UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2010 ROKU Nieco ponad połowa badanych deklaruje udział w przyszłorocznych wyborach samorządowych. 1/3 respondentów wskazuje, że nie podjęła jeszcze decyzji na temat uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach. Można przypuszczać, że istotna część badanych z tej grupy udzieliła odpowiedzi ucieczkowej, choć w rzeczywistości nie zamierza wziąć udziału w głosowaniu. Co 10. uczestnik sondażu deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach samorządowych w 2010 roku.

43 Warszawa, lipiec 2009 roku 43 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Członkostwo w organizacjach społecznych jest traktowane przez badaczy jako jeden z mierników aktywności obywatelskiej. W ostatnich latach mówi się o kryzysie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: spadku poziomu zaangażowania na rzecz wspólnoty, braku umiejętności współdziałania, nadmiernemu nastawieniu na indywidualny sukces. Na tym tle społeczność Bolesławca wypada jeszcze gorzej. Tylko 4 proc. badanych w 2006 i 2 proc. w 2009 roku deklaruje przynależność do organizacji pozarządowych. Jest to bardzo niski wskaźnik obywatelskiej aktywności mieszkańców. Ten brak społecznej inicjatywy i kooperacji w przyszłości może stać się istotną barierą dalszego rozwoju miasta.

44 Warszawa, lipiec 2009 roku 44 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę ORGANIZACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ DOFINANSOWANE PRZEZ WŁADZE MIASTA W PIERWSZEJ KOLENOŚCI Zarówno w 2006, jak i w 2009 roku, mieszkańcy oczekują, że władze miasta będą finansować organizacje związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, a także wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Zdecydowanie wzrosła ilość wskazań organizacji działających na rzecz promocji Bolesławca, co może świadczyć o rosnącej świadomości znaczenia szeroko rozumianych działań promocyjnych dla rozwoju miasta (np. przyciąganie inwestycji czy ruchu turystycznego).


Pobierz ppt "Warszawa, lipiec 2009 roku 1 Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Lokalne Badania Społeczne Wspieramy lokalną Polskę Badanie opinii mieszkańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google