Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW
„M O J E D O R A S T A N I E” KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJUM NR 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. ROZŁOGI 10, WARSZAWA

2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Formowanie w młodych ludziach praktyki ciągłej edukacji, która jest warunkiem rozwoju osobowego i zawodowego. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i moralnej u gimnazjalistów. Integralny i wszechstronny rozwój uczniów gimnazjum, uwzględniający wszystkie obszary osobowości człowieka.

3 OPRACOWANY NA PODSTAWIE
programu „Szkoła z charakterem”, którego projektodawcą jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom programu profilaktyczno-wychowawczego Andrzeja Kołodziejczyka, Tomasza Kołodziejczyka, Ewy Czemierowskiej – „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” scenariuszy godzin wychowawczych i dylematów moralnych dotyczących wartości, opracowanych przez nauczycieli gimnazjum

4 CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Rozwój fizyczny uczniów Rozwój intelektualny uczniów Rozwój moralny uczniów Rozwój społeczny uczniów Rozwój psychiczny uczniów

5 Rozwój fizyczny uczniów
CELE Poznawanie przemian psychofizycznych okresu dojrzewania Kształtowanie postaw prozdrowotnych Kształcenie umiejętności organizacji czasu wolnego Kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu Profilaktyka uzależnień

6 Rozwój psychiczny uczniów
CELE Poznawanie własnej sfery uczuciowej Rozwijanie poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości Kształcenie umiejętności oceny własnych zachowań Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmniejszania jego skutków

7 Rozwój społeczny uczniów
CELE Kształcenie umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi Wdrażanie zasad dobrego zachowania Wprowadzenie do aktywnego istnienia w kulturze Przygotowanie do korzystania z dziedzictwa kulturowego własnego regionu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym Kształtowanie postaw proeuropejskich

8 Rozwój intelektualny uczniów
CELE Doskonalenie umiejętności komunikowania się Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i korzystania z niej Kształcenie umiejętności obserwacji, koncentracji, analizy i syntezy materiału Poznawanie swoich uzdolnień i rozwijanie zainteresowań

9 Rozwój moralny uczniów
CELE Nadawanie sensu codzienności Stanowienie drogowskazu w stosunkach z ludźmi Ułatwianie podejmowania słusznych decyzji Chronienie przed złymi impulsami i decyzjami oraz demoralizującymi wpływami z zewnątrz Dawanie poczucia bezpieczeństwa i spokoju Wyznaczanie granic prawidłowych zachowań Budowanie harmonii życia osoby, jej najbliższych i otoczenia Decydowanie o pozytywnej przyszłości człowieka

10 ZADANIA Rozwój moralny
Wprowadzenie wartości i wynikających z nich postaw: klasy I klasy II klasy III Szacunek Uczciwość Odpowiedzialność Odwaga Samodyscyplina Pokojowość Optymizm i Szczęście Sprawiedliwość Solidarność Przyjaźń i Miłość Piękno Mądrość Wypracowanie katalogu postaw zgodnych z poznanymi wartościami

11 Rozwój moralny FORMY REALIZACJI Wprowadzanie wartości:
w ramach godzin wychowawczych wykorzystanie treści lekcji przedmiotowych wykorzystanie treści zajęć pozalekcyjnych dostosowanie realizowanych projektów (jak: konkursy szkolne, przedstawienia, uroczystości, działania wolontariatu, samorządu, głośne czytanie, spotkania z cyklu „Ludzie pasji”, inne...) Tworzenie katalogu postaw zgodnych z pozna-nymi wartościami na podstawie materiałów wypracowanych w zespołach klasowych Poniżej przedstawiamy sposób wypracowania katalogu postaw i zachowań na przykładzie wartości SZACUNEK

12 Etapy powstawania szkolnego katalogu postaw i zachowań
Po każdej „przerobionej” wartości: Każdy uczeń i wychowawca indywidualnie i anonimowo określają postawy, zachowania na poniższym arkuszu ćwiczeń Jedna osoba w klasie, może to być wychowawca, zbiera arkusze i na tablicy wypisuje propozycje pod hasłem: Nasze postawy – GRZECZNOŚĆ I SZACUNEK 3. itd. ARKUSZ ĆWICZEŃ W ciągu 12 minut zapisz poniżej w tabeli jak w swoim codziennym życiu – w szkole, domu, wśród przyjaciół stosujesz GRZECZNOŚĆ i SZACUNEK Uwspólnienie postaw, zachowań, praktycznego stosowania wartości: każdy uczestnik przyznaje 3 punkty dla postawy lub zachowania dla niego najistotniejszego, najbardziej oddającego rozumienie pojęcia danej wartości wybiera się 3-4 postawy, które uzyskały największą liczbę punktów Wypracowany w każdej klasie materiał służy do konstruowania przez reprezentatywną grupę uczniów i nauczycieli „SZKOLNEGO KATALOGU POSTAW” na bieżąco eksponowanego i obowiązującego w szkole Lp. Postawy, zachowania 1. 2. 3. 4. 5.

13 SZKOLNY KATALOG POSTAW
Słucham, nie przerywam, gdy ktoś mówi Szanuję siebie i innych (Rodziców, Nauczycieli, Pracowników szkoły, Rówieśników, każdego) Mówię: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry... SZACUNEK Ubieram się odpowiednio do okoliczności Pozwalam innym być, inaczej myśleć i działać Szanuję pracę innych Dbam o otoczenie, nie niszczę dobra wspólnego, innych i swojej własności, nie śmiecę Jestem punktualny

14 Rozwój moralny PROJEKTY SZKOLNE KONKURS FILMOWY statuetki WITOLDÓW
Ogłaszany co roku Dla dowolnych grup uczniów Tematyka: „Wartości w naszym życiu” Scenariusz według własnego pomysłu uczniów Nagroda główna – WITOLD Statuetka WITOLDA wykonana w szkolnej pracowni witrażu WITOLDY 2004 i 2005: TOLERANCJA CITY 15 MINUT NIENAWIŚCI

15 Rozwój moralny FORMY REALIZACJI
Dostosowanie prawa szkolnego do wypracowa-nego „Szkolnego katalogu postaw”: Kodeks Gimnazjum - zapisy norm zachowania, postaw, powinności społeczności szkolnej WSO – kryteria ocen zachowania arkusz samooceny zachowania ucznia Przestrzeganie zachowań realizujących wartości w codziennym życiu szkolnym: ocenianie zachowania – zgodnie z dostosowanymi do programu wychowawczego kryteriami stosowanie w szkole norm dobrych obyczajów

16 Rozwój moralny ARKUSZ SAMOOCENY Szanuję siebie i innych Jestem uczciwy
Masz do dyspozycji sześć ocen, które oznaczają: 6 – zawsze, bez wyjątku, w każdej sytuacji 5 – prawie zawsze, bardzo często, 4 – zasadniczo, często 3 – czasami 2 – rzadko 1 – nigdy, z reguły nie WARTOŚĆ – POSTAWA Ocena Szanuję siebie i innych Jestem uczciwy Jestem odpowiedzialny Jestem odważny Uznaję wyznaczone granice Postępuję zgodnie z przyjętymi wartościami Kontroluję swoje myśli, emocje i zachowania

17 Rozwój moralny ARKUSZ SAMOOCENY
WARTOŚĆ – POSTAWA Ocena Wyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuję Nie ulegam skrajnościom – zachowuję umiar Nie jestem bezmyślny Stosuję zasadę wygrana – wygrana Myślę, później działam Panuję nad emocjami Nie prowokuję i nie daję się sprowokować Nie stosuję przemocy (fizycznej, psychicznej, intelektualnej) Dodaj liczbę przyznanych sobie punktów, podziel ją przez 15 i wpisz wynik

18 PLAN WYNIKOWY godzin wychowawczych w klasie I
TEMAT CELE METODY 1 Zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, WSO, prawami i obowiązkami. Uczniowie znają prawo szkolne i postępują zgodnie z jego zasadami. Mini wykład, pogadanka 2 Zajęcia integracyjne. Uczniowie lepiej poznają się wzajemnie; uczą się współpra-cy; ustalają normy i zasady pracy w grupie. Pogadanka, praca w grupach, gry i zabawy 3 Moje uczucia. Uczniowie poznają i uświada-miają sobie przeżywane uczucia. Burza mózgów, praca w grupach 4 Jak wyrażamy złość? Uczniowie uświadamiają sobie różne sposoby wyrażania złości i rozumieją jej konsekwencje. Pogadanka, opowiadanie, praca w grupach 5 Język Ja. Uczniowie nauczą się wprost wyrażać swoje uczucia Psychodramy, praca w grupach, uzupełnianie zdań 6 Dostrzeganie swoich mocnych stron. Uczniowie poznają lepiej swoje mocne strony. Rozmowa, wywiad, list

19 PLAN WYNIKOWY godzin wychowawczych w klasie I
TEMAT CELE METODY 7 Wprowadzenie pojęcia „wartość”. Uczniowie definiują pojęcie „wartość”; opracowują klasowy katalog wartości. Burza mózgów, dyskusja, 8 Grupy, do których należymy. Uczniowie uświadamiają sobie rolę różnych grup społecznych do których należą i wpływ tych grup na nich. Praca w grupach 9 Szacunek – wprowadzenie wartości. Uczniowie definiują pojęcie „szacunek” i uczą się prakty-kować wartość „szacunek”. Dyskusja, praca w grupach 10 Nasza klasa. Uczniowie uświadomią sobie relacje między członkami klasy oraz możliwości zmiany tych relacji. 11 Dotrzymywanie słowa. Uczniowie uświadomią sobie znaczenie dotrzymywania umów i obietnic. Praca w grupach, odgrywanie scenek, rozmowa 12 Odpowiedzialność. Co to znaczy być odpowiedzialnym? Uczniowie zrozumieją znaczenie odpowiedzialności za własne zachowanie. Rozmowa, burza mózgów, dyskusja

20 PLAN WYNIKOWY godzin wychowawczych w klasie I
TEMAT CELE METODY 13 Jestem odpowiedzialny za to co robię. Uczniowie uświadomią sobie osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Opowiadanie, rozmowa, 14 Jak sobie radzić z naciskami innych? Uczniowie uświadomią sobie, że można radzić sobie z naciskiem grupowym i nauczą się, jak to robić. praca indywi-dualna „Arkusz sytuacji” 15 Zaufanie do innych. Uczniowie uświadomią sobie powody, dla których ufają bądź nie ufają innym. Rozmowa, odgrywanie scenek 16 Uczciwość – Co to znaczy być uczciwym? Czy warto postępować uczciwie? Uczniowie definiują pojęcie „uczciwość” przekładają definicję uczciwości na konkretne postawy. Potrafią dostrzec korzyści uczciwości dla samego siebie Dyskusja, meto-dy aktywne: gra „Zajmij stano-wisko”, drzewko decyzyjne 17 Konflikty są częścią naszego życia. Uczniowie uświadomią sobie, że istnienie konfliktów jest czymś naturalnym. Rysunki, rozmowa 18 Co to jest konflikt? Uczniowie poznają podstawy wiedzy o konfliktach. Praca w grupach, rozmowa

21 PLAN WYNIKOWY godzin wychowawczych w klasie I
TEMAT CELE METODY 19 Przyczyny konfliktu. Uczniowie uświadomią sobie, jakie są główne źródła konflik-tu i jak ta wiedza może pomóc w ich rozwiązaniu. Rozmowa, praca w grupach, arkusz „Źródła konfliktu” 20 Odwaga jako wartość moralna – wprowadzenie wartości. Uczniowie rozumieją pojęcie odwaga jako wartość moralną. Dyskusja, praca w grupach 21 Jak być odważnym na co dzień? Uczniowie uświadamiają sobie, że praktykowanie odwagi jest trudne, ale warto. Praca w grupach, prezentacja sce-nek, burza móz-gów, dyskusja. 22 Zdrowe i niezdrowe sposoby zaspokajania potrzeb. Uczniowie utwierdzają się w przekonaniu, że bycie odważ-nym nawet w codziennych sytuacjach pozwala na wzrost poczucia własnej wartości. Praca w grupach, burza mózgów 23 Zdrowe życie. Uczniowie uświadomią sobie różnice między zdrowymi i niezdrowymi sposobami zaspokajania potrzeb. Praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, plakaty 24 Podejmujemy odpowie-dzialne decyzje dotyczące zdrowia. Uczniowie będą zajmowali się znaczeniem zdrowego życia i jego wartością. Praca w grupach, burza mózgów.

22 SZKOLNY KATALOG POSTAW
UCZCIWOŚĆ ODWAGA Dotrzymuję zobowiązań Nie ściągam, nie wykorzystuję pracy innych Mówię prawdę, nie kłamię i nie oszukuję innych Szanuję własność innych, nie kradnę Potrafię przeciwstawić się złemu zachowaniu Nie jestem obojętny Spieszę z pomocą innym, słabszym lub zagrożonym Jestem dzielny i otwarty na nowe przynoszone przez życie wyzwania Nie ulegam, odmawiam złemu otoczeniu lub złym propozycjom

23 SZKOLNY KATALOG POSTAW
SAMODYSCYPLINA POKOJOWOŚĆ Uznaję wyznaczone granice Postępuję zgodnie z przyjętymi wartościami Kontroluję swoje myśli, emocje i zachowania Nie jestem bezmyślny Wyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuję Nie ulegam skrajnościom – zachowuję umiar Stosuję zasadę „wygrana-wygrana” Najpierw myślę, później działam Panuję nad emocjami Nie prowokuję i nie daję się sprowokować Nie stosuję przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnej Jestem człowiekiem dialogu, a nie konfrontacji

24

25

26

27

28


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google