Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJUM NR 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. ROZŁOGI 10, WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJUM NR 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. ROZŁOGI 10, WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJUM NR 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. ROZŁOGI 10, WARSZAWA

2 Formowanie w młodych ludziach praktyki ciągłej edukacji, kt ó ra jest warunkiem rozwoju osobowego i zawodowego. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i moralnej u gimnazjalist ó w. Integralny i wszechstronny rozw ó j uczni ó w gimnazjum, uwzględniający wszystkie obszary osobowości człowieka.

3 programu Szkoła z charakterem, kt ó rego projektodawcą jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom programu profilaktyczno-wychowawczego Andrzeja Kołodziejczyka, Tomasza Kołodziejczyka, Ewy Czemierowskiej – Sp ó jrz inaczej i Sp ó jrz inaczej na agresję scenariuszy godzin wychowawczych i dylemat ó w moralnych dotyczących wartości, opracowanych przez nauczycieli gimnazjum

4 R o zwój fizyczny uczniów Rozwój psychiczny uczniów Rozwój intelektualny uczniów Rozwój moralny uczniów Rozwój społeczny uczniów

5 P oznawanie przemian psychofizycznych okresu dojrzewania K ształtowanie postaw prozdrowotnych K ształcenie umiejętności organizacji czasu wolnego K ształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu P rofilaktyka uzależnień Rozwój fizyczny uczniów

6 Poznawanie własnej sfery uczuciowej Rozwijanie poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości Kształcenie umiejętności oceny własnych zachowań Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmniejszania jego skutk ó w Rozwój psychiczny uczniów

7 Kształcenie umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi Wdrażanie zasad dobrego zachowania Wprowadzenie do aktywnego istnienia w kulturze Przygotowanie do korzystania z dziedzictwa kulturowego własnego regionu Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym Kształtowanie postaw proeuropejskich Rozwój społeczny uczniów

8 Doskonalenie umiejętności komunikowania się Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i korzystania z niej Kształcenie umiejętności obserwacji, koncentracji, analizy i syntezy materiału Poznawanie swoich uzdolnień i rozwijanie zainteresowań Rozwój intelektualny uczniów

9 Nadawanie sensu codzienności Stanowienie drogowskazu w stosunkach z ludźmi Ułatwianie podejmowania słusznych decyzji Chronienie przed złymi impulsami i decyzjami oraz demoralizującymi wpływami z zewnątrz Dawanie poczucia bezpieczeństwa i spokoju Wyznaczanie granic prawidłowych zachowań Budowanie harmonii życia osoby, jej najbliższych i otoczenia Decydowanie o pozytywnej przyszłości człowieka Rozwój moralny uczniów

10 Wprowadzenie wartości i wynikających z nich postaw: Wypracowanie katalogu postaw zgodnych z poznanymi wartościami klasy Iklasy IIklasy III Szacunek Uczciwość Odpowiedzialność Odwaga Samodyscyplina Pokojowość Optymizm i Szczęście Sprawiedliwość Solidarność Przyjaźń i Miłość Piękno Mądrość Rozwój moralny

11 Wprowadzanie wartości : w ramach godzin wychowawczych wykorzystanie treści lekcji przedmiotowych wykorzystanie treści zajęć pozalekcyjnych dostosowanie realizowanych projekt ó w (jak: konkursy szkolne, przedstawienia, uroczystości, działania wolontariatu, samorządu, głośne czytanie, spotkania z cyklu Ludzie pasji, inne...) Tworzenie katalogu postaw zgodnych z pozna - nymi wartościami na podstawie materiał ó w wypracowanych w zespołach klasowych Poniżej przedstawiamy sposób wypracowania katalogu postaw i zachowań na przykładzie wartości SZACUNEK Rozwój moralny

12 Etapy powstawania szkolnego katalogu postaw i zachowań ARKUSZ ĆWICZEŃ W ciągu 12 minut zapisz poniżej w tabeli jak w swoim codziennym życiu – w szkole, domu, wśród przyjaciół stosujesz GRZECZNOŚĆ i SZACUNEK 2.Jedna osoba w klasie, może to być wychowawca, zbiera arkusze i na tablicy wypisuje propozycje pod hasłem: Lp. Postawy, zachowania 1. 2. 3. 4. 5. Po każdej przerobionej wartości: 1. 1.Każdy uczeń i wychowawca indywidualnie i anonimowo określają postawy, zachowania na poniższym arkuszu ćwiczeń Nasze postawy – GRZECZNOŚĆ I SZACUNEK 1......................... 2......................... 3. itd. 3. 3.Uwspólnienie postaw, zachowań, praktycznego stosowania wartości: k ażdy uczestnik przyznaje 3 punkty dla postawy lub zachowania dla niego najistotniejszego, najbardziej oddającego rozumienie pojęcia danej wartości w ybiera się 3-4 postawy, kt ó re uzyskały największą liczbę punkt ó w 4. 4.Wypracowany w każdej klasie materiał służy do konstruowania przez reprezentatywną grupę uczniów i nauczycieli SZKOLNEGO KATALOGU POSTAW na bieżąco eksponowanego i obowiązującego w szkole

13 SZACUNEK Szanuję siebie i innych (Rodzic ó w, Nauczycieli, Pracownik ó w szkoły, R ó wieśnik ó w, każdego) M ó wię : p roszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry... Pozwalam innym być, inaczej myśleć i działać Ubieram się odpowiednio do okoliczności Dbam o otoczenie, nie niszczę dobra w sp ó lnego, innych i swojej własności, nie śmiecę Słucham, nie przerywam, gdy ktoś m ó wi Szanuję pracę innych Jestem punktualny

14 Rozwój moralny KONKURS FILMOWY 1.Ogłaszany co roku 2.Dla dowolnych grup uczniów 3.Tematyka: Wartości w naszym życiu 4.Scenariusz według własnego pomysłu uczniów 5.Nagroda główna – WITOLD 6.Statuetka WITOLDA wykonana w szkolnej pracowni witrażu WITOLDY 2004 i 2005: TOLERANCJA TOLERANCJA CITY CITY 15 MINUT NIENAWIŚCI 15 MINUT NIENAWIŚCI statuetki WITOLDÓW

15 Dostosowanie prawa szkolnego do wypracowa- nego Szkolnego katalogu postaw: Kodeks Gimnazjum - zapisy norm zachowania, postaw, powinności społeczności szkolnej WSO – kryteria ocen zachowania arkusz samooceny zachowania ucznia Przestrzeganie zachowań realizujących wartości w codziennym życiu szkolnym: ocenianie zachowania – zgodnie z dostosowanymi do programu wychowawczego kryteriami stosowanie w szkole norm dobrych obyczajów Rozwój moralny

16 Masz do dyspozycji sześć ocen, które oznaczają: 6 – zawsze, bez wyjątku, w każdej sytuacji 5 – prawie zawsze, bardzo często, 4 – zasadniczo, często 3 – czasami 2 – rzadko 1 – nigdy, z reguły nie WARTOŚĆ – POSTAWA Ocena Szanuję siebie i innych Jestem uczciwy Jestem odpowiedzialny Jestem odważny Uznaję wyznaczone granice Postępuję zgodnie z przyjętymi wartościami Kontroluję swoje myśli, emocje i zachowania Rozwój moralny

17 Dodaj liczbę przyznanych sobie punktów, podziel ją przez 15 i wpisz wynik...... WARTOŚĆ – POSTAWA Ocena Wyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuję Nie ulegam skrajnościom – zachowuję umiar Nie jestem bezmyślny Stosuję zasadę wygrana – wygrana Myślę, później działam Panuję nad emocjami Nie prowokuję i nie daję się sprowokować Nie stosuję przemocy (fizycznej, psychicznej, intelektualnej) Rozwój moralny

18 TEMATCELEMETODY 1 Zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, WSO, prawami i obowiązkami. Uczniowie znają prawo szkolne i postępują zgodnie z jego zasadami. Mini wykład, pogadanka 2 Zajęcia integracyjne. Uczniowie lepiej poznają się wzajemnie; uczą się współpra- cy; ustalają normy i zasady pracy w grupie. Pogadanka, praca w grupach, gry i zabawy 3 Moje uczucia. Uczniowie poznają i uświada- miają sobie przeżywane uczucia. Burza mózgów, praca w grupach 4 Jak wyrażamy złość? Uczniowie uświadamiają sobie różne sposoby wyrażania złości i rozumieją jej konsekwencje. Pogadanka, opowiadanie, praca w grupach 5 Język Ja. Uczniowie nauczą się wprost wyrażać swoje uczucia Psychodramy, praca w grupach, uzupełnianie zdań 6 Dostrzeganie swoich mocnych stron. Uczniowie poznają lepiej swoje mocne strony. Rozmowa, wywiad, list

19 TEMATCELEMETODY 7 Wprowadzenie pojęcia wartość. Uczniowie definiują pojęcie wartość; opracowują klasowy katalog wartości. Burza mózgów, dyskusja, 8 Grupy, do których należymy. Uczniowie uświadamiają sobie rolę różnych grup społecznych do których należą i wpływ tych grup na nich. Praca w grupach 9 Szacunek – wprowadzenie wartości. Uczniowie definiują pojęcie szacunek i uczą się prakty - kować wartość szacunek. Dyskusja, praca w grupach 10 Nasza klasa. Uczniowie uświadomią sobie relacje między członkami klasy oraz możliwości zmiany tych relacji. Dyskusja, praca w grupach 11 Dotrzymywanie słowa. Uczniowie uświadomią sobie znaczenie dotrzymywania umów i obietnic. Praca w grupach, odgrywanie scenek, rozmowa 12 Odpowiedzialność. Co to znaczy być odpowiedzialnym? Uczniowie zrozumieją znaczenie odpowiedzialności za własne zachowanie. Rozmowa, burza mózgów, dyskusja

20 TEMATCELEMETODY 13 Jestem odpowiedzialny za to co robię. Uczniowie uświadomią sobie osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Opowiadanie, rozmowa, 14 Jak sobie radzić z naciskami innych? Uczniowie uświadomią sobie, że można radzić sobie z naciskiem grupowym i nauczą się, jak to robić. praca indywi - d ualna Arkusz sytuacji 15 Zaufanie do innych. Uczniowie uświadomią sobie powody, dla których ufają bądź nie ufają innym. Rozmowa, odgrywanie scenek 16 Uczciwość – Co to znaczy być uczciwym? Czy warto postępować uczciwie? Uczniowie definiują pojęcie uczciwość przekładają definicję uczciwości na konkretne postawy. Potrafią dostrzec korzyści uczciwości dla samego siebie Dyskusja, meto- dy aktywne: gra Zajmij stano- wisko, drzewko decyzyjne 17 Konflikty są częścią naszego życia. Uczniowie uświadomią sobie, że istnienie konfliktów jest czymś naturalnym. Rysunki, rozmowa 18 Co to jest konflikt? Uczniowie poznają podstawy wiedzy o konfliktach. Praca w grupach, rozmowa

21 TEMATCELEMETODY 19 Przyczyny konfliktu. Uczniowie uświadomią sobie, jakie są główne źródła konflik- tu i jak ta wiedza może pomóc w ich rozwiązaniu. Rozmowa, praca w grupach, arkusz Źródła konfliktu 20 Odwaga jako wartość moralna – wprowadzenie wartości. Uczniowie rozumieją pojęcie odwaga jako wartość moralną. Dyskusja, praca w grupach 21 Jak być odważnym na co dzień? Uczniowie uświadamiają sobie, że praktykowanie odwagi jest trudne, ale warto. Praca w grupach, prezentacja sce- nek, burza móz- gów, dyskusja. 22 Zdrowe i niezdrowe sposoby zaspokajania potrzeb. Uczniowie utwierdzają się w przekonaniu, że bycie odważ-nym nawet w codziennych sytuacjach pozwala na wzrost poczucia własnej wartości. Praca w grupach, burza mózgów 23 Zdrowe życie. Uczniowie uświadomią sobie różnice między zdrowymi i niezdrowymi sposobami zaspokajania potrzeb. Praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, plakaty 24 Podejmujemy odpowie- dzialne decyzje dotyczące zdrowia. Uczniowie będą zajmowali się znaczeniem zdrowego życia i jego wartością. Praca w grupach, burza mózgów.

22 UCZCIWOŚĆODWAGA Dotrzymuję zobowiązańDotrzymuję zobowiązań Nie ściągam, nie wykorzystuję pracy innychNie ściągam, nie wykorzystuję pracy innych Mówię prawdę, nie kłamię i nie oszukuję innychMówię prawdę, nie kłamię i nie oszukuję innych Szanuję własność innych, nie kradnęSzanuję własność innych, nie kradnę Potrafię przeciwstawić się złemu zachowaniuPotrafię przeciwstawić się złemu zachowaniu Nie jestem obojętnyNie jestem obojętny Spieszę z pomocą innym, słabszym lub zagrożonymSpieszę z pomocą innym, słabszym lub zagrożonym Jestem dzielny i otwarty na nowe przynoszone przez życie wyzwaniaJestem dzielny i otwarty na nowe przynoszone przez życie wyzwania Nie ulegam, odmawiam złemu otoczeniu lub złym propozycjomNie ulegam, odmawiam złemu otoczeniu lub złym propozycjom

23 SAMODYSCYPLINAPOKOJOWOŚĆ Uznaję wyznaczone graniceUznaję wyznaczone granice Postępuję zgodnie z przyjętymi wartościamiPostępuję zgodnie z przyjętymi wartościami Kontroluję swoje myśli, emocje i zachowaniaKontroluję swoje myśli, emocje i zachowania Nie jestem bezmyślnyNie jestem bezmyślny Wyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizujęWyznaczam sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuję Nie ulegam skrajnościom – zachowuję umiarNie ulegam skrajnościom – zachowuję umiar Stosuję zasadę wygrana- wygranaStosuję zasadę wygrana- wygrana Najpierw myślę, później działamNajpierw myślę, później działam Panuję nad emocjamiPanuję nad emocjami Nie prowokuję i nie daję się sprowokowaćNie prowokuję i nie daję się sprowokować Nie stosuję przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnejNie stosuję przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnej Jestem człowiekiem dialogu, a nie konfrontacjiJestem człowiekiem dialogu, a nie konfrontacji

24

25

26

27

28


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJUM NR 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego ul. ROZŁOGI 10, WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google