Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?"— Zapis prezentacji:

1 Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?
EDUKACJA GLOBALNA Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość? Sylwia Gajownik, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK Kraków, 18 października 2013

2 Wprowadzenie Pozytywne aspekty: Negatywne aspekty:
Współczesny świat, to współzależności globalne, przenikające się systemy kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne. Pozytywne aspekty: szeroki dostęp do wiedzy, produktów, nauki, technologii, duże możliwości osobistego rozwoju, duża możliwość współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, wielokulturowość, rozwój społeczeństw i społeczności lokalnych Negatywne aspekty: wzrost ubóstwa, przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, przymusowe migracje, naruszenia praw człowieka, rasizm, ksenofobia oraz ekologiczne reperkusje w postaci zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywanie zasobów naturalnych

3 Fundamenty edukacji globalnej
Z tworzeniem koncepcji edukacji globalnej wiąże się wiele międzynarodowych dokumentów (deklaracji, rezolucji, kodeksów) Najważniejsze: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, (Zgromadzenie Ogólne ONZ, 10 grudnia 1948 roku) Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych – tzw. Milenijne Cele Rozwoju, (55 sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 8 września 2000) Deklaracja Globalnej Edukacji z Maastricht (Europejski Kongres Edukacji Globalnej, Maastricht, Holandia listopada 2002)

4 Definicje edukacji globalnej
Edukacja globalna jest edukacją, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia o konieczności podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla wszystkich. (Centrum Północ-Południe Rady Europy 2002r. ) Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. (Definicja wypracowana przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych, 2010r.)

5 Definicje edukacji globalnej - cd
Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest: tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk przedstawianie perspektywy globalnego Południa rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

6 Cele edukacji globalnej
zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa zapewnienie zrównoważonego rozwoju budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

7 Zakres tematyczny edukacji globalnej
Odpowiedzialna konsumpcja i sprawiedliwy handel (fair trade) Globalne współzależności Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu Milenijne Cele Rozwoju Kryzys żywnościowy Prawa człowieka, prawo do wody, edukacji, rozwoju Konflikt i pokój Migracje i uchodźcy Edukacja międzykulturowa

8 Dlaczego edukacja globalna w edukacji formalnej i nieformalnej?
Edukacja globalna zamiast dzielenia ludzi na drodze współzawodnictwa, konfliktu, strachu i nienawiści, kwestionuje chciwość, nierówności i egocentryzm poprzez współpracę i solidarność Edukacja globalna poprzez sposób wprowadzania zmian na poziomie lokalnym wpływa na poziom globalny Edukacja globalna stwarza przestrzeń dla wartości, spraw i podejść niebędących w centrum uwagi edukacji formalnej Edukacja globalna umożliwia zabranie głosu wszystkim ludziom również zmarginalizowanym

9 Co jest ważne w nauczaniu o edukacji globalnej?
Podczas tworzenia programu edukacji globalnej w świetlicy i wyboru właściwych metod koniecznie należy wziąć pod uwagę wiek, liczbę uczestników zajęć, różnorodność społeczną i kulturową oraz dostępny czas, materiały i przestrzeń. Koniecznie należy określić kontekst, w jakim funkcjonują uczestnicy zajęć i wspólnej eksploracji ich potrzeb. Uczestnicy zajęć muszą zdawać sobie sprawę z realiów, aby mieć świadomość globalnego społeczeństwa i rozwinąć w sobie wartości dotyczące prawa każdej osoby do godnego życia. Konieczne dla zrozumienia kwestii związanych z edukacją globalną jest odniesienie się do sytuacji z własnej rzeczywistości i codziennego życia Stymulowanie ciekawości jako ważny krok do rozwoju krytycznego myślenia i stymulowanie kreatywności jako warunek wyjściowy dla rozwoju perspektyw i możliwości pokojowego, zrównoważonego świata

10 Realizacja edukacji globalnej
Edukacja globalna pozwala na wykorzystanie różnych metod, ponieważ nakierowana jest nie tylko na samo przyswojenie wiedzy, ale także na proces w którym uczestnicy „uczą się, jak się uczyć”. Najlepiej sprawdzają się aktywności interaktywne - warsztaty, w których uczestnicy i prowadzący przyglądają się głębiej korzeniom i przyczynom wydarzeń, dzielą się pomysłami na rozwiązanie. Elementy warsztatu: Symulacje Gry Odgrywanie ról Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu problemów Debaty Dyskusje i praca w grupach Aktywności związane ze sztuką (muzyka, taniec) WAŻNE: każda aktywność związana z edukacją globalną powinna przypominać orkiestrę, gdzie wszyscy mają swoją część do zagrania na rzecz doskonałego wykonania symfonii (czyli wspólnego celu), a prowadzący przyjmuje rolę „dyrygenta”. Role są ustalane, omawiane nie narzucane z góry

11 Dobre praktyki edukacji globalnej do wykorzystania w klasie/świetlicy/bibliotece
Metoda projektowa Jest to bardzo kreatywna metoda, która bazuje na pracy zespołowej, współpracy i konieczności wykazania się kreatywnością. Doskonałą okazją do realizacji projektów jest np. Tydzień Edukacji Globalnej. Można ją rozwijać wykorzystując następujące narzędzia: Powiązanie światowe: można zaprosić ludzi z innych krajów lub – jak to jest możliwe odwiedzić inne kraje, organizując wielokulturowe wydarzenia, zabawy czy inne aktywności w przestrzeni publicznej, angażują ludzi z innych kultur w nasze aktywności. Międzynarodowe partnerstwa, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć globalne współzależności, łatwiej pokonać uprzedzenia i stereotypy, ale także wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, znajomość języków obcych, zarządzania projektami.

12 Edukacja globalna – ważne daty
Wybrane daty z kalendarium praw człowieka: 21 marca - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej 22 marca – Światowy Dzień Wody Druga sobota maja – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 15 czerwca – Światowy Dzień Żywności 20 czerwca – Międzynarodowy Dzień Uchodźcy 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 10 grudnia – Dzień Praw Człowieka

13 Edukacja globalna w Polsce
Projekty edukacyjne organizacji pozarządowych obejmują najczęściej pracę z nauczycielami i uczniami (obecność zagadnień edukacji globalnej w podstawie programowej). Są to przede wszystkim: Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych ( w tym e-learning) Warsztaty dla młodzieży (gimnazjalnej, licealnej) Programy edukacyjne dostosowane poziomu przedszkolnego i wczesnoszkolnego Publikacje z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych Wydarzenia i akcje edukacyjne otwarte dla szerokiego odbiorcy

14 Edukacja globalna w Polsce
Wybrane organizacje pozarządowe zaangażowane w realizację edukacji globalnej w Polsce dysponujące wysokiej jakości materiałami edukacyjnymi: Ośrodek Rozwoju Edukacji: Centrum Edukacji Obywatelskiej: Instytut Globalnej Odpowiedzialności: Fundacja Edukacja dla Demokracji: Polska Zielona Sieć: Polska Akcja Humanitarna: Grupa Zagranica: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”: Program Akcja dla Globalnego Południa: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak:

15 Edukacja globalna - ewaluacja
W lutym i marcu 2012 roku grupa robocza ds. edukacji globalnej (Grupa Zagranica) przeprowadziła po raz pierwszy proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej.  Celem inicjatywy było również zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności.  W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje  z następujących trzech obszarów działalności: materiały edukacyjne, akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i nauczycielom, programy wsparcia dla szkół i nauczycieli. Raport z przeglądu dostępny jest na stronie:

16 Edukacja globalna Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu z nami: FUNDACJA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZNAK UL. KOŚCIUSZKI KRAKÓW


Pobierz ppt "Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google