Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł,"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. BIBLIOGAFIA: BIBLIOGAFIA: To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

3 Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji. to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

4 LITERATURA PODMIOTU LITERATURA PODMIOTU to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zostało poddane analizie podczas pisania pracy. to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zostało poddane analizie podczas pisania pracy. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

5 LITERATURA PRZEDMIOTU LITERATURA PRZEDMIOTU to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu. opracowaniu tematu.

6 KSIĄŻKA KSIĄŻKA Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN------------------------------------------------- ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

7 PRZYKŁAD: PRZYKŁAD: BARAŃSKA, Krystyna. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. BARAŃSKA, Krystyna. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-88X ISBN 83-87629-88X-------------------------------------------------- Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu. Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu. Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki. Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.

8 W opisie autora pomijamy informacje W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks. o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks. Możesz skracać nazwę wydawcy,np. Możesz skracać nazwę wydawcy,np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie - Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie - ; :., - / ( )

9 PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów) Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN

10 PRZYKŁAD: Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997. Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997. ISBN 83-86453-97-4 ISBN 83-86453-97-4-------------------------------------------------- W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko. W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.

11 FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. In Tytuł dokum. macierzystego. Red. / Pod red. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego. Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. In Tytuł dokum. macierzystego. Red. / Pod red. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.

12 PRZYKŁAD: Rajchel J. Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982, s. 96-102. Rajchel J. Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982, s. 96-102.---------------------------------------------------- Można zamiast imienia podać tylko inicjał, Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby. jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.

13 Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie – Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy. ten element opisu pomijamy. Informację o zmianach dokonywanych Informację o zmianach dokonywanych w wydaniu należy skrócić, np. w wydaniu należy skrócić, np. Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

14 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony. Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

15 Klanowska, Krzysztofa. Czasopisma elektroniczne. Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12. Klanowska, Krzysztofa. Czasopisma elektroniczne. Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12. Janiak S. [et al.]. Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345. Janiak S. [et al.]. Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345.

16 ---------------------------------------------------- W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.]. W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].

17 RECENZJA Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej. Tytuł książki recenzowanej. Miejsce wydania rok wydania. Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej. Tytuł książki recenzowanej. Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji. Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony. Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji. Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

18 PRZYKŁAD: Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996. Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48. Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.

19 WYWIAD Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu. Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony. Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu. Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

20 PRZYKŁAD: Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12. Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.

21 STRONA INTERNETOWA Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu [online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu [online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony

22 PRZYKŁAD: Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/ Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/

23 FILM Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS) Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)

24 PRZYKŁAD: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999. Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999. 1 kas.VHS 1 kas.VHS

25 BIBLIOGRAFIA Bibliografia - czym jest i jak z niej korzystać, s.247-258. W: C. Kwiecień: Od papirusu do bibliobusu. Katowice 1960. Bibliografia. Metodyka i organizacja. Pod red.Z.Żmigrodzkiego. Warszawa 2000. Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm Dokumenty elektroniczne. W: Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Białystok: Biblioteka Pedagogiczna CEN [dostęp 22 lutego 2005 r.]. Dostęny w World Wide Web: http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html.http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html Edukacja czytelnicza i medialna. Niezobowiązujący słownik niektórych pojęć. "Biblioteka w Szkole" 2000 nr 3, s.5-6. Zeman E. : Co to jest bibliografia? W: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Warszawa 1999, s.117-121.

26 www.biblioteka_g3swidnik@o2.pl


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google