Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Izabela Stankowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM Poznań PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA - w opinii młodych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Izabela Stankowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM Poznań PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA - w opinii młodych."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Izabela Stankowska izastan@amu.edu.pl Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM Poznań PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA - w opinii młodych dorosłych- PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

2 Tematyka prezentacji Prezentacja jest próbą ustalenia stosunku młodych dorosłych do przedmałżeńskiej aktywności seksualnej oraz analizą czynników mogących różnicować podejście do tematu. CZĘŚĆ I – TEORETYCZNA Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień omawianych w prezentacji. CZĘŚĆ II - BADAWCZA Analiza wyników badań własnych. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

3 CZĘŚĆ I – TEORETYCZNA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

4 Periodyzacja okresu wczesnej dorosłości (1) etap wczesnej dorosłości trwa średnio od 20. do 35. roku życia (Lew-Starowicz, 2004) analizując ten etap życia pod kątem intymności i zdolności do miłości, wczesną dorosłość lokuje się między 19. a 25. rokiem życia (Erikson, 1959, 1968 za: Trempała, 2006) bardziej obszerna klasyfikacja dopatruje się tego okresu pomiędzy 20. a 49. rokiem życia (Harwas-Napierała, Trempała 2006; Gurba, 2006) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

5 Periodyzacja okresu wczesnej dorosłości (2) Mając, na uwadze przede wszystkim: - osiągniętą już dojrzałość fizyczną oraz - charakterystyczne zadania tego okresu tj. na przykład poszukiwanie partnera do małżeństwa, nauka wspólnego życia z partnerem czy założenie rodziny (Havighurst, 1981, za: Kielar-Turska, 2006; Gurba, 2006), w niniejszym opracowaniu skupiono się na opiniach i postawach osób między 19. a 27. rokiem życia. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

6 Dziewictwo -jako fizyczne posiadanie błony dziewiczej, świadczącej o nierozpoczęciu aktywności płciowej; -jako fenomen kulturowo-moralny utożsamiany nie tylko z brakiem doświadczenia seksualnego, ale również ze swoistą wartością, darem człowieka dla ukochanej osoby, fizycznym wyrazem określonej postawy, która nakazuje zachowanie czystości aż do momentu ślubu (Beisert, 1991, s. 172); -jako pewien światopogląd niekoniecznie uwarunkowany wyznawaną religią, w którym stan dziewictwa jest pewnąkoncepcją miłości jako więzi partnerskiej, mającej pełen psychofizyczny wymiar (Lew-Starowicz, 2004, s. 87). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

7 Przedmałżeńskie stosunki seksualne z perspektywy normatywnej (1) Norma w seksuologii to pewien układ odniesienia pozwalający na określenie prawidłowości lub nieprawidłowości. Można także normę rozumieć jako precyzyjnie zdefiniowaną wartość, swoistą miarę pozwalającą na ocenę innych wartości poprzez ustalenie stopnia jej rozbieżności z wartością uznawana za normę (Gapik, 1990). Ostrowska tłumaczy sens i konieczność istnienia norm choćby po to, by wykazać, że stoją one na straży wartości istotnych z punktu widzenia różnych systemów społecznych, a także odmienności sankcji, którymi dysponujemy (Ostrowska, 2004, s. 143). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

8 ZACHOWANIE W NORMIE: (przy założeniu, że spełnia ono warunki wyznaczające te normy) Medyczna Funkcjonalna Indywidualna Partnerska Prawna ZACHOWANIE PATOLOGICZNE: Społeczna Moralna Obyczajowa Religijna Przedmałżeńskie stosunki seksualne z perspektywy normatywnej (2) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

9 Dwa podejścia do przedmałżeńskiej aktywności seksualnej Ze świeckiego punktu widzenia jest rzeczą moralnie obojętną, kiedy (przed czy po ślubie) odbywa się pierwsze współżycie seksualne małżonków (...) (Kozakiewicz, 1971, s. 56). Akt płciowy powinien mieć miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej (KKK 2390). ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA PODEJŚCIE ŚWIECKIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

10 Przedmałżeńskie stosunki seksualnych z perspektywy wybranych systemów etycznych RESTRYKCYJNA ETYKA SEKSUALNA ETYKA SEKSUALNA ZŁOTEGO ŚRODKA PERMISYWNA ETYKA SEKSUALNA - seks posiada wartość jedynie, gdy jest elementem miłości i małżeństwa oraz prowadzi do prokreacji; - potępia przedmałżeńskie stosunki seksualne; - seks jest pozytywną wartością zależną od kontekstu; - dopuszcza przedmałżeńskie stosunki seksualne, gdy spełniony jest warunek dojrzałości, miłości i odpowiedzialności; - seks jest wartością nadrzędną i autonomiczną; - potępia przedmałżeńskie stosunki seksualne, jedynie gdy są zbyt wczesne; (Kozakiewicz, 1977) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

11 CZĘŚĆ II – BADAWCZA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

12 Organizacja badania W celu przedstawienia opinii młodych dorosłych na temat przedmałżeńskiej aktywności seksualnej przebadano 215 osób, z czego do analizy, zakwalifikowano 170 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy. Grupa badanych ostatecznie liczyła 170 osób obu płci. Badanie przeprowadzone zostało w maju i czerwcu 2008 roku. Analizy statystycznej dokonano za pomocą pakietu statystycznego SPSS oraz programu Microsoft Excel. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

13 Narzędzie badawcze Respondenci poproszeni zostali o wypełnienie kwestionariusza skonstruowanego dla potrzeb niniejszych badań, składającego się z 12 pytań poprzedzonych metryczką. Pytania był zamknięte, w większości wielokrotnego wyboru. Udział w badaniu był dobrowolny; osobom badanym zapewniono całkowitą anonimowość, stąd można wnioskować o szczerości udzielonych odpowiedzi. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

14 Charakterystyka grupy badawczej Dane, które posłużyły do przedstawienia i analizy problematyki zebrano wśród osób pomiędzy 19. a 27. rokiem życia. Wśród nich znalazło się 138 kobiet i 32 mężczyzn. Wszyscy respondenci w dniu badania byli stu- dentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (85,3%) lub Politechniki Poznań- skiej (14,7%). Badaniem objęto studentów trybów stacjonarnych i niestacjonarnych. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

15 19 lat20 lat21 lat22 lata23 lata24 lata25 lat26 lat27 lat wiek 0 10 20 30 40 Procent Najliczniejszą grupę w próbie stanowiły dwudziestoletnie kobiety (39,9%) oraz dwudziestotrzyletni mężczyźni (40,6%). Liczne grupy utworzyły też osoby w wieku od 21 do 22 r.ż., przy uwzględnieniu obu płci jednocześnie – kolejno 14,1% i 14,7%. Najmniej respondentów zaliczono do grupy osób między 25. a 27. r.ż., przy czym w grupie mężczyzn w ogóle nie odnotowano badanych w wieku 26 i 27 lat. Charakterystyka grupy badawczej WIEK PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

16 wieśmiasto do 50 tyś.miasto od 50 tyś. do 100 tyś. miasto powyżej 100 tyś. miejscowość 0 10 20 30 40 Procent Charakterystyka grupy badawczej MIEJSCE POCHODZENIA Najliczniejsza grupa respondentów pochodzi z miasta do 50 tyś. mieszkańców - 35,3% oraz wsi - 32,4%. S topień rozpowszechnia stosunków przedmałżeńskich związany jest z poziom em urbanizacji kraju lub regionu. Im wyższy poziom urbanizacji, tym stosunki przedmałżeńskie są powszechniejsze. W społeczeństwach wiejskich stopień rozpowszechnienia tego zjawiska jest mniejszy niż w miejskich (Kozakiewicz, 1985, s. 77). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

17 praktykującyniepraktykujący Stosunek do religii 0 10 20 30 40 50 60 70 Procent nie wierzącykatolicyzm Wyznawana religia 0 20 40 60 80 100 Procent Charakterystyka grupy badawczej WYZNAWANA RELIGIA Wśród respondentów 91,8% osób określiło się, jako osoby wyznania katolickiego. W grupie osób wierzących znalazło się 60,3% osób wierzących praktykujących oraz 39,7% osób wierzących niepraktykujących. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

18 do 6 miesięcydo 12 miesięcydo 24 miesięcydo 36 miesięcypowyżej 3 lat Czas trwania związku 0 10 20 30 Procent Charakterystyka grupy badawczej STAN CYWILNY 54,7%. Najwięcej badanych osób żyje w związkach niesformalizowanych - 54,7%. 41,8%. Dużą grupę utworzyły również osoby wolne – 41,8%. 3,5% Wśród respondentów jedynie 3,5% żyje w związkach małżeńskich. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

19 Wyniki badań TAK 85,9% Czy akceptujesz przedmałżeńskie stosunki seksualne? NIE 14,1% NIE 14,1% - osoby wierzące praktykujące, - osoby pochodzące z miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz wsi - single PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

20 Wyniki badań INICJACJA SEKSUALNA Istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy akceptacją przedmałżeńskich stosunków seksualnych i inicjacją seksualną (Phi=0,298, p=0,001). Większy odsetek respondentów po inicjacji nie widzi problemu w rozpoczęciu życia płciowego przed ślubem. Osoby, które dotychczas nie inicjowały, najczęściej nie zgadzają się na współżycie seksualne przed usankcjonowaniem związku. Dezaprobatę wobec przedmałżeńskich stosunków płciowych wyraziło 7% osób będących już po inicjacji. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

21 Wyniki badań INICJACJA SEKSUALNA 18,56 18,60 lat dla kobiet 18,40 lat dla mężczyzn. Średni wiek inicjacji seksualnej wynosi 18,56 lat dla całej grupy młodych dorosłych, a w tym 18,60 lat dla kobiet i 18,40 lat dla mężczyzn. Istnieje bardzo silna siła związku między faktem odbycia pierwszego stosunku seksualnego a życiem w związku ze swoim pierwszym partnerem seksualnym (Phi=0,984, p=0,000). Dokładnie połowa badanych osób po inicjacji bez ślub pozostaje obecnie w związku ze swoim pierwszym partnerem seksualnym. Prawie 3/4 badanych, którzy odbyli już pierwszy stosunek seksualny nie miało nigdy przygodnych aktów seksualnych tj. jednorazowych stosunków seksualnych z osobą nie będącą partnerem. Wśród osób, które przyznały się do pozapartnerskich zbliżeń seksualnych 15,6% osób zadeklarowało trwanie w związku ze swoim pierwszym partnerem seksualnym, co oznacza, że taki odsetek badanych dopuścił się zdrady. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

22 Wyniki badań WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ SEKSUALNA Wśród osób przed pierwszym stosunkiem seksualnym (24,7% wszystkich respondentów), - jedynie 28,6% deklaruje, że zachowa wstrzemięźliwość seksualną do ślubu, 40,5% - nie będzie czekało z rozpoczęciem życia płciowego do momentu sformalizowania związku, a 31% nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Grupę osób przed pierwszym stosunkiem seksualnym w ponad 73% tworzą osoby nie będące aktualnie w żadnym związku partnerskim. Motywy wstrzemięźliwości płciowej Motywy wstrzemięźliwości płciowej: - ponad 60% - brak partnera, - niecałe 16% - brak ślubu, nakazy wiary, - pojedyncze osoby: strach przed ciążą, zdrowy rozsądek czy obawy partnerki. Osoby deklarujące wstrzemięźliwość seksualną do ślubu to w 60% osoby nieakceptujące przedmałżeńskich aktów płciowych Istnieje siła związku między stanem cywilnym a inicjacją seksualną. Odsetek osób po inicjacji jest największy kolejno u osób: w związku małżeńskim (100%), w związku niesformalizowanym, wśród singli (V=0,376, p=0,000). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

23 Wyniki badań UCZUCIA ZWIĄZANE Z PRZEDMAŁŻEŃSKIMI KONTATAMI SEKSUALNYMI PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

24 Wyniki badań STOSUNEK DO RELIGII A UCZUCIA ZWIĄZANE Z PRZEDMAŁŻEŃSKIMI KONTAKTAMI SEKSUALNYMI Osoby o różnym stosunku do religii różnią się między sobą pod względem uczuć związanych z przedmałżeńską aktywnością seksualną: radość radość najczęściej odczuwają osoby wierzące niepraktykujące (p = 0,012), wyrzuty sumienia wyrzuty sumienia częściej odczuwają osoby wierzące praktykujące (p = 0,000), zadowolenie zadowolenie najczęściej towarzyszy osobom, które określiły się, jako ateiści oraz wierzący niepraktykujący (p = 0,000), świadomość popełnienia grzechu świadomość popełnienia grzechu towarzyszy częściej osobom wierzącym praktykującym (p = 0,000), satysfakcję satysfakcję odczuwają częściej respondenci z grupy wierzących niepraktykujących (p = 0,000), wątpliwości wątpliwości najczęściej odczuwają osoby wierzące praktykujące (p = 0,019). Na tej podstawie można wnioskować, że w ocenie przedmałżeńskich stosunków seksualnych uczucia, które uznawane są za pozytywne, znacznie częściej towarzyszą osobom z grupy wierzących niepraktykujących, natomiast uczucia negatywne – osobom wierzącym praktykującym. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

25 Wyniki badań POSTRZEGANIE PRZEDMAŁŻEŃSKICH I MAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW SEKSUALNYCH PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

26 Istnieje statystycznie istotny związek między poziomem akceptacji przedmałżeńskich stosunków seksualnych i spostrzeganiem go: w kategoriach przyjemności – osobom, które akceptują przedmałżeńskie stosunki seksualne kojarzy się one częściej z przyjemnością niż osobom z grupy drugiej (Phi=0,231, p=0,003); w kategoriach grzechu - zdecydowanie częściej postrzegany jest przez osoby wyrażające dezaprobatę wobec przedmałżeńskich stosunków seksualnych, niż osoby, które zaliczono do drugiej grupy (Phi=0,574, p=0,000); w kategoriach normy – przy stosunkowo niewielkiej ilości osób (53) spostrzegających przedmałżeński seks jako normę, w 50 przypadkach kategoria ta wskazana była przez osoby akceptujące tę formę aktywności płciowej (Phi=0,163, p=0,033). Wyniki badań POSTRZEGANIE PRZEDMAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW SEKSUALNYCH PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

27 Wyniki badań KONSEKWENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

28 Wyniki badań KONSEKWENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ Istnieje średnia siła związku między poziomem akceptacji przedmałżeńskich stosunków seksualnych i opinii, że seks przedmałżeński: wpływa negatywnie na rozwój miłości – grupa osób nieakceptujących współżycia przed ślubem znacznie częściej niż osoby je akceptujące wyraża taką opinię (Phi=0,529, p=0,000); wpływa pozytywnie na rozwój miłości – takie zdanie ma większość osób pozytywnie nastawionych do seksu bez formalnego związku, a przeważająca liczba osób z drugiej grupy sądzi odwrotnie (Phi=0,331, p=0,000); pozwala na poznanie siebie i partnera – uważa tak ponad 90% osób akceptujących i ponad 30% osób z drugiej grupy (Phi=0,535, p=0,000); jest dopełnieniem każdego związku – uważa tak ponad 70% respondentów, którzy akceptują przedmałżeńskie stosunki płciowe, a ponad 70% respondentów z drugiej grupy sądzi, że jest odwrotnie (Phi=0,340, p=0,000); uniemożliwia prawdziwe oddanie późniejszemu małżonkowi/-ce – ankietowani negatywnie nastawieni do przedmałżeńskiego seksu znacznie częściej zaznaczali taką odpowiedź (Phi=0,285, p=0,000). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

29 Stwierdzono istnienie związku między postawą wobec przedmałżeńskich stosunków seksualnych i oceną jakości zbliżeń po ślubie (V=0,243, p=0,039). Osoby wyrażające dezaprobatę wobec kontaktów seksualnych bez ślubu najczęściej uważają, że jakość doznań płynących z seksu po sformalizowaniu związku znacznie się poprawia. Najwięcej osób z drugiej grupy jest zdania, że nie ulega zmianie. Wyniki badań OCENA JAKOŚCI STOSUNKÓW SEKSUALNYCH PO ŚLUBIE: PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

30 Istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy akceptacją przedmałżeńskich stosunków seksualnych i oczekiwań wobec doświadczeń partnera (V=0,245, p=0,017). Dla osób akceptujących stosunki płciowe przed zawarciem związku małżeńskiego doświadczenia seksualne partnera najczęściej nie mają większego znaczenia. Osoby wyrażające dezaprobatę wobec takich zachowań najczęściej chcą, aby ich partner przeżył inicjację seksualną właśnie z nimi. Wyniki badań OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

31 Wnioski Dziewictwo przed zawarciem związku małżeńskiego nie jest współcześnie wartością uznaną przez całą populację młodych dorosłych. Oznacza to, że większy odsetek młodych dorosłych nie przestrzega nakazów etyki chrześcijańskiej, która nie akceptuje odbywania stosunków seksualnych przed połączeniem węzłem małżeńskim. Nie ma obecnie badań, które pozwoliłyby stwierdzić, że któryś z tych wyborów jest lepszy bądź gorszy. Jest to indywidualna sprawa każdego człowieka, wyznaczana przez akceptowane i przestrzegane przez niego wartości. W obu przecież sytuacjach istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się problemów seksualnych, których jednak nie należy łączyć wyłącznie z momentem inicjacji - przed bądź po ślubie. Kryteria rygorystycznego przestrzegania odmiennych dla obu płci norm seksualnych zostało zastąpione przez podejście liberalne, w którym wstrzemięźliwość seksualna nie jest jedynym obowiązującym wzorcem zachowania (Beisert, 1991, s. 175). Istnienie znaczącego odsetka osób nieinicjujcych przed ślubem wskazuje, że nowy typ obyczajowości dopuszczającej współżycie przedmałżeńskie, choć ma wielu zwolenników, jednak nie objął wszystkich młodych ludzi (Kozakiewicz, 1971, s. 56). W podejściu normatywnym do seksu dominować powinna ocena, czy konkretny kontakt seksualny, rozpatrywany z punktu widzenia więzi międzyludzkich, służy budowie komunikacji i więzi, czy ich zniszczeniu (Imieliński, 1985). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

32 Wnioski: dominujące nurty seksozofii nurt tradycyjno-religijny nurt pragmatyczno- -romantyczny wynikający z religijności i uszanowania tradycji, normy rozpatrywane są perspektywy grzechu; duża trwałość, rygoryzm i niezmienność, wierzący zobowiązani są do uznania za własne normy wskazane przez wyznawaną religię nurt pragmatyczny seks traktowany jest jako narzędzie do osiągania wyznaczonych celów np. awans w pracy, przyjmuje on różne formy, nie tylko pełnych stosunków seksualnych, nurt romantyczny wszelkie przejawy seksualności to zachowania w imię miłości, miłość jest uczuciem, które pozwala na wiele i usprawiedliwia m.in. zakazany przez Kościół Katolicki seks przedmałżeński. Lew-Starowicz (1998) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

33 Bibliografia Bibliografia Beisert, M. (1991). Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke. Gapik, L. (2006). Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii. Podstawy diagnostyki i terapii. Przegląd terapeutyczny nr 1/2006. Gapik, L. (1992). Psychologiczne uwarunkowania aktywności seksualnej. W: Z. Izdebski (red.). Wychowawcze, etyczne i społeczne problemy zachowańń seksualnych młodzieży. Warszawa-Zielona Góra: Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Gapik, L. (1977). Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego. W: K. Imieliński (red.) Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne. Warszawa: PWN. Gurba, E. (2006). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN. Imieliński, Z. (1973). Życie seksualne. Warszawa: PZWL. Katechizm Kościoła Katolickiego (2000). Poznań: Pallotynum. Kielar-Turska, M. (2006). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: B. Harwas- Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN. Postawy młodzieży wobec kontaktów seksualnych. Komunikat z badań, wrzesień 1994. Młodzież o życiu seksualnym. Komunikat z badań, CBOS 1999. Kozakiewicz, M. (1971). Małżeństwo niemal doskonałe. Warszawa: Iskry. Kozakiewicz, M. (1985). Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Warszawa: IWZZ. Kozakiewicz, M. (1977). Moralne aspekty wychowania seksualnego. W: K. Imieliński (red.) Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne. Warszawa: PWN. Lew-Starowicz, Z. (2004). Encyklopedia erotyki. Warszawa: Muza S.A. Lew-Starowicz, Z. (1988). Seks partnerski. Warszawa: PZWL. Ostrowska, A. (2004). Spojrzenie socjologa. W: Z. Izdebski, A. Ostrowska. Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Warszawa: Muza S.A. Trempała, J. (2006). Koncepcje rozwoju człowieka. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP. Zdjęcia i rysunki zamieszczone w prezentacji pochodzą z Internetu i nie są własnością autorki. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

34 Izabela Stankowska izastan@amu.edu.pl The Department of Health Promotion and Psychotherapy Adam Mickiewicz University Poznań PRE-MARITAL SEXUAL ACTIVITY -young adults opinions- PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)


Pobierz ppt "Opracowała: Izabela Stankowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM Poznań PRZEDMAŁŻEŃSKA AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA - w opinii młodych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google