Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Samorządowego „PROMYCZEK” w Mikołajkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY Przedszkola Samorządowego „PROMYCZEK” w Mikołajkach"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY Przedszkola Samorządowego „PROMYCZEK” w Mikołajkach
Opracowana przez radę pedagogiczną r. i zatwierdzona do realizacji r.

2 1 „NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM. KAŻDY MA SWÓJ CZAS I PORĘ. NIECH TO BĘDZIE DLA CIEBIE DROGOWSKAZEM, NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM.” Nasze przedszkole nosi nazwę „Promyczek” i zlokalizowane jest przy ul. Łabędzia 1 w miejscowości Mikołajki.

3 WIZJA naszego przedszkola
1 Dzieci są bezpieczne i akceptowane w swej odmienności, samodzielnie podejmują różnorodne formy aktywności rozwijając swoje umiejętności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Pracownicy przedszkola wspierają się w działaniach służących podnoszeniu jakości pracy przedszkola. Rodzice są aktywnymi współuczestnikami procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego. Lokalne instytucje i zakłady są sojusznikami naszego przedszkola i edukacji przedszkolnej. Warunki lokalowe i baza dydaktyczna naszego przedszkola umożliwiają wdrażanie przyjętej przez nas koncepcji.

4 MISJA naszego przedszkola
1 Znamy zasoby i potrzeby naszego środowiska lokalnego. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami na rzecz wspólnego rozwoju. Prezentujemy osiągnięcia naszych wychowanków w środowisku lokalnym. Mamy wypracowane skuteczne formy współpracy ze żłobkiem i szkołą podstawową. Systematycznie komunikujemy rodzicom naszą koncepcję i skutecznie włączamy ich w jej realizację. Mamy określone obszary ewaluacji wewnętrznej, a wyniki ewaluacji wykorzystujemy do modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Systematycznie diagnozujemy dzieci, a ich potrzeby uwzględniamy w koncepcji pracy przedszkola. Modyfikujemy i upowszechniamy Program adaptacyjny przedszkola. Wdrażamy jednolity program wychowawczy od żłobka do przedszkola. Wdrażamy autorskie programy profilaktyczne.

5 MISJA naszego przedszkola
1 Mamy określoną sylwetkę absolwenta naszego przedszkola. Wdrażamy procedury bezpieczeństwa dzieci, politykę ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Rozpoznajemy i wdrażamy działania antydyskryminacyjne. Stosujemy nowatorskie rozwiązania służące rozwijaniu umiejętności i zainteresowań dzieci. Stwarzamy dzieciom warunki udziału w zajęciach dodatkowych. Przedszkole zapewnia warunki lokalowe, finansowe i kadrowe służące wdrażaniu podstawy programowej i przyjętych do realizacji programów oraz zajęć dodatkowych. Nasza praca ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój. Dajemy dzieciom możliwość prezentowania swoich osiągnięć na forum przedszkolnym i poza przedszkolem. W swoich działaniach kierujemy się zasadą podmiotowego traktowania dzieci i szanowania ich indywidualności.

6 MISJA naszego przedszkola
1 Włączamy rodziców w działania podejmowane na rzecz rozwoju dzieci . Pracownicy przedszkola są zgranym zespołem i pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi umiejętności zdobyte podczas szkoleń i kursów. Rodzice znają i stosują zasady zdrowego żywienia dzieci. Przedszkole zapewnia dzieciom zdrowe wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole prowadzi edukację dzieci i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania. Wyrabiamy w społeczności przedszkolnej postawy proekologiczne. Skutecznie działamy na rzecz segregacji śmieci. Pozyskujemy sojuszników przedszkola w edukacji ekologicznej.

7 Zasoby osobowe naszego przedszkola
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Specjaliści do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, języków obcych, religii, oligofrenopedagogiki. Możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów z Zespołu Oświatowego w Mikołajkach – psychologa, pedagoga, pielęgniarki. Stały trend podnoszenia kwalifikacji przez asystentki nauczycieli. Wykwalifikowany dietetyk.

8 Zasoby rzeczowe naszego przedszkola
Przedszkole dysponuje sześcioma salami zaadaptowanymi i wyposażonymi odpowiednio do potrzeb dzieci oraz jedną salą w szkole podstawowej. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposażony w odpowiedni sprzęt. Jest systematycznie zadrzewiany. Przedszkole dysponuje pomieszczeniem do terapii logopedycznej i ćwiczeń korekcyjnych. Przedszkole korzysta ze wspólnych pomieszczeń Zespołu Oświatowego w Mikołajkach: stołówka, sala, świetlica szkolna, Orlik, boiska szkolne, szatnie. Przedszkole posiada dobrze wyposażone szatnie.

9 Dzieci w naszym przedszkolu:
Czują się bezpieczne Chętnie zostają w przedszkolu Uczą się bawiąc Rozwijają swoje zdolności Mają wsparcie nauczycieli Chętnie korzystają ze stołówki, hali sportowej

10 RODZICE w naszym przedszkolu
Chętnie angażują się w życie grupy. Pomagają w wyposażeniu sali. Mają zaufanie do kadry pedagogicznej. Pozytywnie oceniają pracę przedszkola. Współdziałają w procesie opiekuńczo-wychowawczym Rodzice uczestniczą w procesie oddziaływań wychowawczych.

11 OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA
1 Przedszkole organizuje: teatrzyki, koncerty, cykliczne wyjścia do biblioteki oraz uczestniczy w konkursach plastycznych. Organizacja spotkań i wycieczek z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Tradycją naszego przedszkola jest organizacja: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, urodziny dzieci, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, festyn, Dzień Dziecka. W przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia: gimnastyka-korekcyjna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, język angielski. Organizujemy dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

12 Mocne i słabe strony naszego przedszkola:
Mocne strony: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są organizowane, monitorowane, planowane i doskonalone. Podstawa programowa jest realizowana. Posiadamy warunki do aktywności dzieci. Podejmujemy działania wychowawcze eliminujące zachowania niepożądane. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Przedszkole prezentuje i rozpowszechnia informacje o ofercie zajęć edukacyjnych oraz prowadzonych działań. Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci. Przedszkole systematycznie i celowo współdziała z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane, analizowane, w razie potrzeb modyfikowane. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

13 Mocne i słabe strony naszego przedszkola:
1. Brak odpowiednich pomieszczeń do realizacji pracy z dziećmi wynikający z podziału na grupy. 2. Niedoskonały przekaz informacji.

14 Rozpoznanie potrzeb rozwojowych
naszych wychowanków 1 Na podstawie obserwacji społeczności przedszkola w obszarze samodzielności ujawniono potrzebę systematycznej pracy w tym zakresie. Diagnozy logopedyczne wskazują na potrzebę wczesnej terapii i obejmowania nią coraz większej liczby dzieci. Coroczne badania postawy ciała wskazują na potrzebę korektę wad postawy w grupach dzieci letnich. Badanie sprawności fizycznej wskazują na potrzebę zintensyfikowania działań przedszkola w tym obszarze. Bieżące obserwacje i diagnozy wskazują na potrzebę organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest zapotrzebowanie na naukę języka angielskiego.

15 Rodzice oczekują jak najszerszej oferty zajęć dodatkowych przedszkola.
Rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego 1 1 Rodzice nowo przyjętych dzieci są zainteresowani programem adaptacyjnym. 2 Rodzice oczekują jak najszerszej oferty zajęć dodatkowych przedszkola. 3 Rodzice oczekują od przedszkola zdrowego żywienia dzieci i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu. 4 Rodzice są zainteresowani śledzeniem postępów i osiągnięć dzieci oraz ich prezentacją na forum przedszkola.

16 Model absolwenta Nasz absolwent:
Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych. Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty. Jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty. Jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania. Ma pozytywny obraz własnego „ja”. Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych. Stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie. Odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa.

17 Zadania służące realizacji koncepcji naszego przedszkola:
2013 rok: Wdrażane są procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Opracowanie procedury powoływania członków do zespołu. Funkcjonują procedury wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opracowane procedury bezpieczeństwa. Opracowanie rocznego planu pracy zajęć dodatkowych. Opracowanie programu wychowawczego. Test wrocławski (grudzień). Opracowany plan współpracy z CK Kłobuk. Modyfikacja programu adaptacyjnego we współpracy ze żłobkiem.

18 Zadania służące realizacji koncepcji naszego przedszkola:
2014 rok: Poszerzamy ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych, teatrzyki, koncerty. Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Wypracowanie wspólnie z rodzicami zasad zdrowego odżywiania. Wypracowanie zasad komunikowania i modyfikowania koncepcji. Opracowanie planu współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Mamy sojusznikami wśród rodziców i radnych gminy na pozyskanie funduszy na remont parkingu i drogi dojazdowej do przedszkola. Nauczyciele znają zasady polityki antydyskryminacyjnej. Aktualizacja Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola.

19 Zadania służące realizacji koncepcji naszego przedszkola:
2015 rok: Rada Rodziców inicjuje działania na rzecz przedszkola. Ewaluacja programu wychowawczego. Opracowanie strategii wspierania dzieci uzdolnionych. Wypracowanie skutecznego sposobu komunikowania społeczności przedszkolnej, oferty przedszkola i osiągnięć dzieci. 2016 rok: Zmodyfikowana koncepcja na podstawie diagnozy potrzeb dzieci i środowiska.

20 Zadania służące realizacji koncepcji naszego przedszkola:
2017 rok: Zaadoptowanie klas gimnazjalnych na potrzeby przedszkola. 2018 rok: Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z obwodu Zespołu Oświatowego w Mikołajkach mają zapewnione miejsce w przedszkolu a nauczyciele naszego przedszkola zapewnioną pracę.

21 Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego „PROMYCZEK” w Mikołajkach ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Nasze przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Naszym celem jest wychować dzieci na ludzi twórczych, nastawionych na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Pragniemy promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków. Chcemy także zwrócić uwagę na wychowanie przedszkolne i jego znaczenie. Pracując z dziećmi, dbamy również o podnoszenie swoich kwalifikacji.

22 Prezentację wykonał zespół w składzie: Urszula Łuksza,
Agnieszka Orłowska, Katarzyna Dobrzeniecka, Renata Grunwald. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY Przedszkola Samorządowego „PROMYCZEK” w Mikołajkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google