Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytania w niej zawarte:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytania w niej zawarte:"— Zapis prezentacji:

1 „Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”

2 Pytania w niej zawarte:
Ankieta Wśród siedemdziesięciu uczniów gimnazjum publicznego w Pszczółkach przeprowadzono ankietę na temat aktywności obywatelskiej. Pytania w niej zawarte: Czy wiesz, w jaki sposób możesz działać aktynie na rzecz zmian w swoim otoczeniu? Czy jesteś zainteresowany sprawami publicznymi i społecznymi swojej gminy? Czy angażujesz się w życie społeczne swojej szkoły, miejscowości? Czy uważasz, że autorytety społeczne są potrzebne? Czy wierzysz w to, że obywatele mają wpływ na decyzję podejmowane przez władze?

3 Czy wiesz, w jaki sposób możesz działać aktynie na rzecz zmian w swoim otoczeniu?
Choć więcej uczniów wie, w jaki sposób może działać aktynie, to liczba uczniów niewiedzących jest niemała.

4 Czy jesteś zainteresowany sprawami pubicznymi i społecznymi swojej gminy i miejscowości?
Okazuje się, że większość uczniów, choć z nieznaczną przewagą, nie interesuje się aktywnością.

5 Czy angażujesz się w życie swojej szkoły i miejscowości?
Większość uczniów nie angażuje się w żadne działania.

6 Czy uważasz, że autorytety społeczne są potrzebne?
W zdecydowanej większości uczniowie nie mają zdania na temat autorytetów społecznych. Drugą najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było to, że są one potrzebne. Niewielu uczniów uznaje je za zbędne.

7 Czy wierzysz w to, że obywatele mają wpływ na decyzje podejmowane przez władze?
Większość uczniów uważa, ze obywatele mają wpływ na decyzje podejmowane przez władzę. Niezaprzeczalnym jest jednak, że wielu nie posiada takiej wiary.

8 Zapraszamy do dyskusji!

9 Formy aktywności obywatelskiej pełnoletnich obywateli
Aktywność obywatelska rozumiana jest jako nieprzymuszona działalność społeczeństwa na arenie społeczno-politycznej. Mowa tu o udziale w życiu społeczności lokalnej, krajowej bądź międzynarodowej. Aktywność obywatelska to jedna z cnót obywatelskich, którymi powinien charakteryzować się dobry obywatel państwa demokratycznego.

10 Referendum Z języka łacińskiego słowo to oznacza „to, z czym należy się odwołać do narodu”, do społeczeństwa. Referendum jest powszechnym głosowaniem obywateli danego kraju, posiadających czynne prawo wyborcze. Przedmiotem głosowania może być projekt konkretnej ustawy, bądź politycznego rozstrzygnięcia. Możemy oddać swój głos „za” lub „przeciw” niemu. Referendum w praktyce nie występuje zbyt często (najczęściej jest stosowane w systemie politycznym Szwajcarii).

11 Ludowa inicjatywa ustawodawcza
Aby zgłosić projekt ustawy musi powstać 15- osobowy komitet ustawodawczej inicjatywy. Komitet ten przygotowany projekt zgłasza do Marszałka Sejmu. Ma także prawo propagować i rozpowszechniać go. Następnie komitet przez trzy miesiące zbiera podpisy (100 tys.), które są później przedkładane Marszałkowi Sejmu. Wówczas rozpoczyna się droga legislacyjna projektu ustawy.   

12 Organizacja pozarządowa
Organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzynarodowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

13 Związek zawodowy Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).

14 Strajk Forma nacisku i protestu społecznego stosowanego przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.

15 Petycja Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco. W trakcie szczytu G8 w lipcu 2008 roku 130 tysięcy użytkowników Avaaz.com podpisało petycję wzywającą kraje uprzemysłowione do ograniczenia globalnego ocieplenia do 2ºC. Kraje G8 zgodziły się na ten postulat.

16 Formy młodzieżowej aktywności obywatelskiej
Młodzież niepełnoletnia nie może uczestniczyć w wymienionych wcześniej formach aktywności obywatelskiej z racji tego, że nie posiada jeszcze pełni praw. Nie znaczy to jednak, że nie ma możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

17 Wolontariat Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

18 Happening Happeningi są często elementem wykorzystywanym przy okazji manifestacji, jak i w pracy z młodzieżą. Rodzajem współczesnego happeningu są akcje typu flash mob (wykonanie określonych programem czynności-akcji przez nieznających się uczestników, w publicznej przestrzeni). Często mają one charakter jedynie rozrywkowy, aktywizują jednak i dają możliwość uczestniczenia w wydarzeniu praktycznie każdemu. . Zdjęcie przedstawia happening upamiętniający 75. rocznicę pierwszych Kindertransportów - wyjazdów żydowskich dzieci do Wielkiej Brytanii tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. Flashmob z symbolicznymi walizkami oraz złożenie symbolicznych róż zorganizowała młodzież z Gdańskiego Gimnazjum Autonomicznego

19 Manifestacja Głos obywateli ma znaczenie, zarówno tych niepełnoletnich jak i dorosłych. W roku 2012 głośno było o „ACTA” – ustawie, która miała bardzo kontrolować przepływ plików w Internecie. Internauci w każdym wieku zjednoczyli się i wyszli na ulicę. We wszystkich miastach Polski (ale i reszty Europy) młodzi ludzie organizowali demonstracje przeciw owej ustawie. Zwyciężyli oni i ustawa nigdy nie weszła w życie. Zdjęcie pochodzi z manifestacji gdańskiej młodzieży. Przedstawia ono maskę, którą ubierali uczestnicy.

20 Zapraszamy do dyskusji!
Petycja Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco. W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu. Poza pisemnymi występują również petycje ustne. Petycje mogą być podpisywane i składane przez Internet. Termin ten może również oznaczać prośbę kierowaną do sądu bądź trybunału administracyjnego. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego.


Pobierz ppt "Pytania w niej zawarte:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google