Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt innowacyjny pod nazwą Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt innowacyjny pod nazwą Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt innowacyjny pod nazwą Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

2 Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Projekty te są realizowane zgodnie z definicją podejścia innowacyjnego oraz w podziale na II etapy : I etap - PRZYGOTOWANIA (3-8 miesięcy) a) diagnoza i analiza problemu – wypracowanie produktu wymaga zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb, problemów i ich przyczyn; projekt innowacyjny powinien opierać się na przeprowadzonych wcześniej badaniach/analizach lub takie badania/analizy przewidywać w pierwszym etapie b) tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) – wspólne wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz podziału zadań partnerów nakierowanych na osiągnięcie danego celu/efektów; precyzyjne wskazanie obowiązujących w partnerstwie procedur decyzyjnych; dobór zróżnicowanych partnerów w kontekście obszaru problemowego danego projektu innowacyjnego c) opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego (zwanej dalej strategią), będącej podstawą weryfikacji realizacji pierwszego etapu (strategia według wzoru, o którym mowa poniżej); od momentu opracowania wstępnej wersji produktu muszą być uwzględnione działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki.

3 II etap - WDROŻENIA a) testowanie opracowanego produktu – jest to element konieczny dla wypracowania skutecznych produktów; b) analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu – wyniki powinny pozwolić na modyfikację wypracowywanego produktu; w celu badania m.in. jego efektywności; projektodawca musi uwzględnić ewaluację zewnętrzną; c) opracowanie produktu finalnego – produkt finalny jest opracowywany na podstawie analizy, o której mowa w ppkt. b, oraz walidacji rezultatów dokonywanej przez sieć tematyczną.

4 LpInstytucj a Województw o Prioryte t Działani e Poddział anie ObszarTematKonkurs /tryb/ Współpr aca ponadna rodowa Konkurs /nr/ Data ogłoszen ia Termin naboru /od do lub kw. i rok/ Alokacja na konkurs Liczba złożonyc h wnioskó w ogółem /po zakończ eniu naboru/ Liczba wnioskó w, które przeszły ocenę merytor yczną Liczba podpisa nych umów z beneficj entami / wnioskó w rekome ndowan ych do dofinans owania 1.Mazowiec ka Jednostka Wdrażani a Program ów Unijnych MazowieckieIX Edukacja i szkolnict wo wyższe Moderniz acja oferty kształcen ia zawodo wego w powiąza niu z potrzeba mi lokalneg o/region alnego rynku pracy Zamknięt y PIK1/POKL/ IN/2009 14.10.20 09 01.12. 2009 r. - 30.12.20 09 r., 1 930 715,00 862 * PIK - Projekt innowacyjny z komponentem

5 LpInstytu cja Wojew ództwo Prioryt et Działan ie Poddzi ałanie ObszarTematKonkur s /tryb/ Współp raca ponadn arodow a Konkur s /nr/ Data ogłosze nia Termin naboru /od do lub kw. i rok/ Alokacj a na konkur s Liczba złożony ch wniosk ów ogółem /po zakońc zeniu naboru / Liczba wniosk ów, które przeszł y ocenę meryto ryczną Liczba podpis anych umów z beneficj entami / wniosk ów rekome ndowa nych do dofinan sowani a 2Mazowi ecka Jednost ka Wdraża nia Progra mów Unijnyc h Mazowi eckie VIII Adaptac yjność Analiza, testowa nie i wdraża nie idei flexicuri ty Zamkni ęty 1/VIII/I N/2010 05.07.2 010 23.08. 2010 r. - 20.09.2 010 r. 6 000 000,00 1000 * PIK - Projekt innowacyjny z komponentem

6 LpInstytu cja Wojew ództwo Prioryt et Działan ie Poddzi ałanie ObszarTematKonkur s /tryb/ Współp raca ponadn arodow a Konkur s /nr/ Data ogłosze nia Termin naboru /od do lub kw. i rok/ Alokacj a na konkur s Liczba złożony ch wniosk ów ogółem /po zakońc zeniu naboru / Liczba wniosk ów, które przeszł y ocenę meryto ryczną Liczba podpis anych umów z beneficj entami / wniosk ów rekome ndowa nych do dofinan sowani a 3.Mazowi ecka Jednost ka Wdraża nia Progra mów Unijnyc h Mazowi eckie VII7.27.2.2Zatrudn ienie i integrac ja społecz na Poszuki wanie skutecz nych metod zapewni enia trwałośc i funkcjon owania instytucj i ekonomi społeczn ej Zamkni ęty PIK1/POKL /IN/201 0 14.04.2 010 01.06. 2010 r. - 30.06.2 010 r. 8 756 0 00,00 1644 * PIK - Projekt innowacyjny z komponentem

7 LpInstytu cja Wojew ództwo Prioryt et Działan ie Poddzi ałanie ObszarTematKonkur s /tryb/ Współp raca ponadn arodow a Konkur s /nr/ Data ogłosze nia Termin naboru /od do lub kw. i rok/ Alokacj a na konkur s Liczba złożony ch wniosk ów ogółem /po zakońc zeniu naboru / Liczba wniosk ów, które przeszł y ocenę meryto ryczną Liczba podpis anych umów z beneficj entami / wniosk ów rekome ndowa nych do dofinan sowani a 4.Wojewó dzki Urząd Pracy w Warsza wie Mazowi eckie VI 6.1.1Zatrudn ienie i integrac ja społecz na Działani a służące wydłuże niu aktywn ości zawodo wej OtwartyPIK5/IN/6. 1.1/200 9 16.11.2 009 16.11.2 009 r. - 15.01.2 010 r. 2 843 699,00 1000 * PIK - Projekt innowacyjny z komponentem

8 Priorytet VII : Temat – Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób) kwota alokacji 16 790 000,00 PLN (termin naboru: 13.06.2011.- 22.07.2011.) Priorytet VIII: Tematy 1. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity, 2. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ Kwota alokacji: 12 000 000,00 PLN (termin naboru: 01.06.2011-30.06.2011.)

9 Priorytet IX: Temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy kwota alokacji 12 837 380,00 PLN (termin naboru 20.06.2011.-22.07.2011.)

10 Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2010r. w ramach Priorytetu VII POKL Promocja integracji społecznej Temat konkursu w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie: Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej Typ projektu: Projekt innowacyjny testujący Okres realizacji: 01.01.2011.-31.12.2012. Celem projektu jest wzmocnienie trwałości podmiotów ekonomii społecznej poprzez innowacyjne formy instytucjonalne, wsparcie trójsektorowe, wzmocnienie empowermentu w budowaniu sektora. Produkty finalne projektu będą stanowiły: Laboratorium Ekonomii Społecznej, Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej, Model działania trójsektorowej spółdzielni socjalnej dostosowanej do potrzeb i możliwości kobiet (model flexipracy), Model współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami, Mazowiecka Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie realizacji projektu powstanie nowy typ trójsektorowej spółdzielni socjalnej oraz stworzone zostanie środowisko wsparcia w postaci Laboratorium ES, klastra ES, co pozwoli lokalnym partnerstwom na instytucjonalizację i rozwój sektora ES w społecznościach lokalnych. Umożliwi również wykorzystanie obecnych w prawie możliwości takich jak spółdzielnie socjalne osób prawnych, wzmocnienie współpracy poprzez udział w klastrze ES dające możliwość: dyfuzji know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra, zwiększenie produktywności w ramach klastra poprzez skupianie zasobów, otwartości na innowacje i zdolności ich absorpcji, przyciąganie nowych zasobów i przedsiębiorstw ES. Projekt proponuje wzmocnienie sektora PES i osadzenie ich w lokalnych społecznościach oraz włączenie w ich tworzenie 3 sektorów: biznesu, jst, ngo.

11 Grupa docelowa (odbiorcy i użytkownicy) zakładana we wniosku o dofinansowanie: - 20 osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych (min. 70% kobiet) - 15 osób bezrobotnych, w tym 10 długotrwale bezrobotnych Partnerzy krajowi : Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS - działa na rzecz rozwoju społecznego i aktywności lokalnej od 1992r. Posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE; 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie – posiada doświadczenie w prowadzeniu CIS oraz realizacji projektów współfinansowanych z UE; 3. ARKA TECH D. FOTEK Sp. jawna – posiada doświadczenie we współpracy z CIS

12 Działania upowszechniające i mainstreamingowe wg wniosku o dofinansowanie: 1. Opracowanie i wydanie: - Podręcznika: Laboratorium Ekonomii społecznej; - Podręcznika Klastry Podmiotów Ekonomii Społecznej; - Poradnika Model działania flexi trójsektorowej Spółdzielni Socjalnej. W/w publikacje zostaną udostępnione grupom docelowym. 2. Seminaria subregionalne z udziałem władz i instytucji lokalnych, przedsiębiorców. 3 Konferencja z udziałem decydentów regionalnych. 4. Szkolenie przedsiębiorców i przedstawicieli ekonomii społecznej na temat wdrażania modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i PES. 5 Upowszechniania przy wykorzystaniu strony internetowej 6. Spotkania panelowe, fokusowe i konsultacje z przedstawicielami grup docelowych 8. Debaty nad wynikami testowania

13 Projekt znajduje się w I etapie realizacji. Do 31.08.2011. Beneficjent ma obowiązek przygotować i złożyć strategię wdrażania projektu innowacyjnego, a której zatwierdzenie warunkuje przejście Beneficjenta do kolejnego etapu realizacji projektu. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego jest oceniana przez RST (Regionalną Sieć Tematyczną) a następnie przez Instytucję Wdrażającą ( w tym przypadku MJWPU) Gratuluję Państwu realizacji tak potrzebnego projektu. Dziękuję za uwagę Szymanik Elżbieta


Pobierz ppt "Projekt innowacyjny pod nazwą Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google