Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie aktywności ruchowej w kształceniu poznawczym i społecznym ucznia Dr Marek LEWANDOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie aktywności ruchowej w kształceniu poznawczym i społecznym ucznia Dr Marek LEWANDOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie aktywności ruchowej w kształceniu poznawczym i społecznym ucznia
Dr Marek LEWANDOWSKI

2 UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
ORGANIZACJA SYTEMU SZKOLNEGO SYSTEM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PROGRAM NAUCZANIA UKŁAD STERUJACY PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA KADRA PLAN PRACY BAZA MATERIALNA SZKOŁY NAUCZYCIEL ZEWNĘTRZNE UCZEŃ WEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO RODZINNE

3 NADRZĘDNY CEL EDUKACJI
wychowanie i kształcenie powinny mieć swój cel w dojrzałości podmiotu, przejawiającej się jego pełną odpowiedzialnością i samodzielnością w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz psychomotorycznej.

4 Celem kształcenia ogólnego jest
przyswojenie przez uczniów określonego zasobu WIADOMOŚCI na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; zdobycie przez uczniów UMIEJĘTNOŚCI wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów kształtowanie u uczniów POSTAW warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

5 POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIAMI MYŚLENIE MATEMATYCZNE
DO NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANYCH PRZEZ UCZNIA W TRAKCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NALEŻĄ CZYTANIE WYSZUKIWANIA, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji KOMUNIKOWANIA SIĘ w języku ojczystym i w językach obcych POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIAMI informacyjno-komunikacyjnymi MYŚLENIE MATEMATYCZNE PRACY ZESPOŁOWEJ MYŚLENIE NAUKOWE ROZPOZNAWANIA własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się

6 CELEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
jest wspomaganie dziecka w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

7 INTEGRACJA W EDUKACJI nie polega na łączeniu celów, treści czy wymagań standardowych w jednostki, bloki czy moduły programowe, ale „... na tworzeniu układu dynamicznych przekształceń struktur poznawczych i obrazowania językowego w wyniku zastosowania zintegrowanych zadań szkolnych w warunkach relaksacji, wizualizacji i afirmacji”. (Gnitecki 2001, s. 87)

8 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
system kształcenia oparty na wspieraniu naturalnych procesów integracji sensorycznej i psychicznej w toku całościowego, a więc holistycznego rozwoju.

9 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA
HEDONIZM ZABAWA U C REKREACJA WYPOCZYNEK NAUKA RYWALIZACJA PRACA H R KOOPERACJA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

10 Ciało jest dla dziecka NARZĘDZIEM które wykorzystuje się
(dominuje typ działania „używania”) które wykorzystuje się w różnych sytuacjach TWORZYWEM (dominuje typ działania „tworzenie”) materiałem do eksploracji, do badania i sprawdzania OBIEKTEM POZNANIA (dominuje typ działania „poznanie”) o którym zyskuje coraz głębszą i adekwatną wiedzę

11 TRZY ŚWIATY DZIECKA dźwięków i ruchu (aktywność muzyczna i ruchowa),
barw i kształtów (aktywność plastyczna), słowa (aktywność werbalna).

12 SYTUACJA DYDAKTYCZNA OTWARTA NA DOŚWIADCZENIA ZMYSŁOWE POWSTAJE W CZASIE KOMUNIKOWANIA SIĘ (DIALOGU) DZIECKA: z własnym ciałem (ruch, ćwiczenie), z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów (słuch, wzrok, czucie – dotyk, zapach), ze środowiskiem materialnym (np.: przybory i przyrządy) i społecznym (współpraca, rywalizacja), z realiami kulturowymi (normy, reguły, wartości itp.). (Bannmüller, Röthing 1990)

13 Ruchy graficzne (pisanie)
Ruchy większe Ruchy drobne Ruchy graficzne (pisanie) UKŁAD RUCHOWY Ruchy artykulacyjne Ruchy muzyczne M. Levine 2002

14 Rozwiązywanie problemów Myślenie wyższego rzędu
Pojęcia Rozwiązywanie problemów Myślenie krytyczne Myślenie wyższego rzędu Myślenie twórcze Reguły M. Levine 2002

15 RUCH A KSZTAŁCENIE POZNAWCZE I SPOŁECZNE UCZNIA
ROZWÓJ POZNAWCZY ROZWÓJ SPOŁECZNY Komunikacja niewerbalna JA JA-TY JA-MY RYWALIZACJA liczenie czytanie WSPÓŁPRACA Komunikacja werbalna Aktywność ruchowa duchowość uczucia Sprawność ruchowa przegrana Sprawność fizyczna zwycięstwo ROZWÓJ FIZYCZNY ROZWÓJ EMOCJONALNY

16 WYCHOWANIE FIZYCZNE A KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
REKREACJA WYCHOWANIE FIZYCZNE WYPOCZYNEK: zabawy, gry ruchowe i terenowe, turystyka, rekreacja zimowa oraz letnia itd. EDUKACJA ZDROWOTNA STYL ŻYCIA: trening zdrowotny, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna, relaksacja, itp. RYTM-RUCH MUZYKA-TANIEC ESTETYKA ZACHOWAŃ RUCHOWYCH: rytmika, taniec, ekspresja cielesna, itp. SPORTY CAŁEGO ŻYCIA FAIR PLAY: gry ruchowe, atletyka terenowa,, pływanie, sporty zimowe itd. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE EDUKACJA: jak wykorzystać ruchu w uczeniu się poznawczym (czytanie, pisanie, liczenie, mówienie) i rozwoju kompetencji społecznych dziecka (integracja, komunikacja, rywalizacja itp.)? BAWIĘ SIĘ I UCZĘ

17 TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA
EDUKACJA POLONISTYCZNA nauka czytania i pisania (litery alfabetu) sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczone rysunki, piktogramy ilustruje mimiką, gestem, słucha (…), dba o kulturę wypowiadania się

18 TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA
EDUKACJA SPOŁECZNA współpracuje z innymi w zabawie; przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności; bezpieczne organizowanie zabawy; odróżnia dobro od zła; symbole narodowe; tolerancja; pomaga potrzebującym;

19 TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA
EDUKACJA PRZYRODNICZA obserwuje pogodę, zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; zasady racjonalnego odżywiania się; EDUKACJA MATEMATYCZNA liczy obiekty; rozwiązuje zadania; mierzy długość; dodaje i odejmuje; figury

20 TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA
EDUKACJA PLASTYCZNA kształt, barwa EDUKACJA MUZYCZNA wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany; gra na instrumentach perkusyjnych; śpiewa;

21 Dziękuję za uwagę lewmar69@gmail.com 600 899 543
dr Marek LEWANDOWSKI

22 EDUKACJA dialog świata wewnętrznego i zewnętrznego
WNĘTRZE POWIERZCHNIA INTENCJONALNA BEHAWIORALNA Umiejętności ruchowe Uczenie się KSZTAŁCENIE Emocje Sprawność fizyczna KULTUROWA (ŚRODOWISKO) SPOŁECZNA (SYSTEM) System wartości Współpraca WYCHOWANIE Wzory zachowań Rywalizacja

23 EDUKACYJNE WARTOŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Życie Higiena WYCHOWANIE ZDROWOTNE Fair play Piękno WYCHOWANIE FIZYCZNE WYCHOWANIE SPORTOWE WYCHOWANIE TANECZNE Ekspresja cielesna Rywalizacja WYCHOWANIE REKREACYJNE Praca-nauka Wypoczynek dr Marek Lewandowski

24 WYCHOWANIE REKREACYJNE
Zajęcia prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym, w ramach następujących bloków tematycznych: diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego; trening zdrowotny; sporty całego życia i wypoczynek; bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista; sport; taniec (dotyczy tylko III etapu edukacyjnego); edukacja zdrowotna. WYCHOWANIE ZDROWOTNE WYCHOWANIE REKREACYJNE WYCHOWANIE SPORTOWE WYCHOWANIE TANECZNE


Pobierz ppt "Wykorzystanie aktywności ruchowej w kształceniu poznawczym i społecznym ucznia Dr Marek LEWANDOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google