Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marek LEWANDOWSKI. UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO NAUCZYCIELNAUCZYCIEL PROGRAMNAUCZANIAPROGRAMNAUCZANIA ORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGOORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marek LEWANDOWSKI. UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO NAUCZYCIELNAUCZYCIEL PROGRAMNAUCZANIAPROGRAMNAUCZANIA ORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGOORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Dr Marek LEWANDOWSKI

2 UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO NAUCZYCIELNAUCZYCIEL PROGRAMNAUCZANIAPROGRAMNAUCZANIA ORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGOORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGO ŚRODOWISKORODZINNEŚRODOWISKORODZINNE UCZEŃUCZEŃ BAZAMATERIALNASZKOŁYBAZAMATERIALNASZKOŁY UKŁAD STERUJACY KADRAKADRA PLAN PRACY SYSTEMKSZTAŁCENIANAUCZYCIELISYSTEMKSZTAŁCENIANAUCZYCIELI SZKOŁASZKOŁA WEWNĘTRZNEWEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNEZEWNĘTRZNE PODSTAWA PROGRAMOWA

3 NADRZĘDNY CEL EDUKACJI wychowanie i kształcenie powinny mieć swój cel w dojrzałości podmiotu, przejawiającej się jego pełną odpowiedzialnością i samodzielnością w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz psychomotorycznej.

4 Celem kształcenia ogólnego jest zdobycie przez uczniów UMIEJĘTNOŚCI wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów przyswojenie przez uczniów określonego zasobu WIADOMOŚCI na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

5 DO NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANYCH PRZEZ UCZNIA W TRAKCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NALEŻĄ POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIAMI informacyjno-komunikacyjnymi informacyjno-komunikacyjnymi WYSZUKIWANIA selekcjonowania i krytycznej analizy informacji WYSZUKIWANIA, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji ROZPOZNAWANIA własnych potrzeb edukacyjnych uczenia się własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia sięROZPOZNAWANIA KOMUNIKOWANIA SIĘ w języku ojczystym i w językach obcych MYŚLENIE NAUKOWE MYŚLENIE MATEMATYCZNE CZYTANIECZYTANIE PRACY ZESPOŁOWEJ PRACY ZESPOŁOWEJ

6 jest wspomaganie dziecka w rozwoju: intelektualnym,emocjonalnym,społecznym,etycznym,fizycznym i estetycznym. jest wspomaganie dziecka w rozwoju: intelektualnym,emocjonalnym,społecznym,etycznym,fizycznym i estetycznym. CELEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

7 nie polega na łączeniu celów, treści czy wymagań standardowych w jednostki, bloki czy moduły programowe, ale... na tworzeniu układu dynamicznych przekształceń struktur poznawczych i obrazowania językowego w wyniku zastosowania zintegrowanych zadań szkolnych w warunkach relaksacji, wizualizacji i afirmacji. (Gnitecki 2001, s. 87) nie polega na łączeniu celów, treści czy wymagań standardowych w jednostki, bloki czy moduły programowe, ale... na tworzeniu układu dynamicznych przekształceń struktur poznawczych i obrazowania językowego w wyniku zastosowania zintegrowanych zadań szkolnych w warunkach relaksacji, wizualizacji i afirmacji. (Gnitecki 2001, s. 87) INTEGRACJA W EDUKACJI

8 system kształcenia oparty na wspieraniu naturalnych procesów integracji sensorycznej i psychicznej w toku całościowego, a więc holistycznego rozwoju. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

9 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA ZABAWAZABAWA NAUKA PRACAPRACA WYPOCZYNEK R UC H REKREACJAREKREACJA HEDONIZMHEDONIZM RYWALIZACJARYWALIZACJA KOOPERACJAKOOPERACJA

10 Ciało jest dla dziecka NARZĘDZIEM (dominuje typ działania używania ) używania ) OBIEKTEM POZNANIA (dominuje typ działania poznanie ) poznanie ) TWORZYWEM (dominuje typ działania tworzenie ) tworzenie ) które wykorzystuje się w różnych sytuacjach które wykorzystuje się w różnych sytuacjach materiałem do eksploracji, do badania i sprawdzania materiałem do eksploracji, do badania i sprawdzania o którym zyskuje coraz głębszą i adekwatną wiedzę

11 TRZY ŚWIATY DZIECKA dźwięków i ruchu (aktywność muzyczna i ruchowa), barw i kształtów (aktywność plastyczna), słowa (aktywność werbalna).

12 SYTUACJA DYDAKTYCZNA OTWARTA NA DOŚWIADCZENIA ZMYSŁOWE POWSTAJE W CZASIE KOMUNIKOWANIA SIĘ (DIALOGU) DZIECKA: z własnym ciałem ( ruch, ćwiczenie ), z własnym ciałem ( ruch, ćwiczenie ), z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów ( słuch, wzrok, czucie – dotyk, zapac h), z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów ( słuch, wzrok, czucie – dotyk, zapac h), ze środowiskiem materialnym (np.: przybory i przyrządy ) i społecznym ( współpraca, rywalizacja ), ze środowiskiem materialnym (np.: przybory i przyrządy ) i społecznym ( współpraca, rywalizacja ), z realiami kulturowymi ( normy, reguły, wartości itp.). z realiami kulturowymi ( normy, reguły, wartości itp.). ( Bannmüller, Röthing 1990 )

13 UKŁAD RUCHOWY Ruchy większe Ruchy drobne Ruchy graficzne (pisanie) Ruchy artykulacyjne Ruchy muzyczne M. Levine 2002

14 Myślenie wyższego rzędu Pojęcia Rozwiązywanie problemów Myślenie krytyczne Myślenie twórcze Reguły M. Levine 2002

15 RUCH A KSZTAŁCENIE POZNAWCZE I SPOŁECZNE UCZNIA ROZWÓJ POZNAWCZY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ EMOCJONALNY ROZWÓJ FIZYCZNY Sprawność fizyczna Sprawność ruchowa Aktywność ruchowa JAJA JA-TYJA-TY JA-MYJA-MY WSPÓŁPRACAWSPÓŁPRACA RYWALIZACJARYWALIZACJA Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna czytanieczytanie liczenieliczenie zwycięstwozwycięstwo przegranaprzegrana uczuciauczucia duchowośćduchowość

16 WYCHOWANIE FIZYCZNE A KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE REKREACJAREKREACJA WYPOCZYNEK: zabawy, gry ruchowe i terenowe, turystyka, rekreacja zimowa oraz letnia itd. EDUKACJA ZDROWOTNA STYL ŻYCIA: trening zdrowotny, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna, relaksacja, itp. RYTM-RUCHMUZYKA-TANIECRYTM-RUCHMUZYKA-TANIEC ESTETYKA ZACHOWAŃ RUCHOWYCH: rytmika, taniec, ekspresja cielesna, itp. SPORTY CAŁEGO ŻYCIA FAIR PLAY: gry ruchowe, atletyka terenowa,, pływanie, sporty zimowe itd. BAWIĘ SIĘ I UCZĘ WYCHOWANIE FIZYCZNE KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

17 EDUKACJA POLONISTYCZNA nauka czytania i pisania (litery alfabetu) sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczone rysunki, piktogramy ilustruje mimiką, gestem, słucha (…), dba o kulturę wypowiadania się EDUKACJA POLONISTYCZNA nauka czytania i pisania (litery alfabetu) sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywanie uproszczone rysunki, piktogramy ilustruje mimiką, gestem, słucha (…), dba o kulturę wypowiadania się TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA

18 EDUKACJA SPOŁECZNA współpracuje z innymi w zabawie; przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności; bezpieczne organizowanie zabawy; odróżnia dobro od zła; symbole narodowe; tolerancja; pomaga potrzebującym; EDUKACJA SPOŁECZNA współpracuje z innymi w zabawie; przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności; bezpieczne organizowanie zabawy; odróżnia dobro od zła; symbole narodowe; tolerancja; pomaga potrzebującym; TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA

19 EDUKACJA PRZYRODNICZA obserwuje pogodę, zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; zasady racjonalnego odżywiania się; EDUKACJA MATEMATYCZNA liczy obiekty; rozwiązuje zadania; mierzy długość; dodaje i odejmuje; figury EDUKACJA PRZYRODNICZA obserwuje pogodę, zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; zasady racjonalnego odżywiania się; EDUKACJA MATEMATYCZNA liczy obiekty; rozwiązuje zadania; mierzy długość; dodaje i odejmuje; figury TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA

20 EDUKACJA PLASTYCZNA kształt, barwa EDUKACJA MUZYCZNA wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany; gra na instrumentach perkusyjnych; gra na instrumentach perkusyjnych;śpiewa; EDUKACJA PLASTYCZNA kształt, barwa EDUKACJA MUZYCZNA wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany; gra na instrumentach perkusyjnych; gra na instrumentach perkusyjnych;śpiewa; TREŚCI NAUCZANIA, KTÓRE MOŻNA NAUCZAĆ I UTRWALAĆ PRZY WYKORZYSTANIU AKTYWNOSCI RUCHOWEJ UCZNIA

21 Dziękuję za uwagę dr Marek LEWANDOWSKI

22 EDUKACJA dialog świata wewnętrznego i zewnętrznego INTENCJONALNAINTENCJONALNABEHAWIORALNABEHAWIORALNA WNĘTRZEWNĘTRZEPOWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA Umiejętności ruchowe RywalizacjaRywalizacja Sprawność fizyczna Uczenie się EmocjeEmocje System wartości Wzory zachowań WspółpracaWspółpraca

23 Fair play Rywalizacja Praca- nauka Wypoczynek ŻycieHigiena Piękno Ekspresja cielesna WYCHOWANIEZDROWOTNE WYCHOWANIEREKREACYJNE WYCHOWANIESPORTOWEWYCHOWANIETANECZNE WYCHOWANI E FIZYCZNE FIZYCZNE EDUKACYJNE WARTOŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dr Marek Lewandowski

24 Zajęcia prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym, w ramach następujących bloków tematycznych: WYCHOWANIE ZDROWOTNE WYCHOWANIE REKREACYJNE WYCHOWANIE SPORTOWE WYCHOWANIE TANECZNE


Pobierz ppt "Dr Marek LEWANDOWSKI. UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO NAUCZYCIELNAUCZYCIEL PROGRAMNAUCZANIAPROGRAMNAUCZANIA ORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGOORGANIZACJASYTEMUSZKOLNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google