Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum

2

3 GIMNAZJUM TECHNIKUM (4 LATA) TECHNIKUM (4 LATA) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 LATA) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 LATA) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 LATA) szkoła policealna matura studia doktoranckie jednolite studia magisterskie (5 lat) uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata) wyższe studia zawodowe (3 lata - licencjat lub 3,5 roku - inżynier)

4 ZASADY REKRUTACJI (na podstawie rekrutacji 2014/2015) Od 19 maja do 3 czerwca (do godz. 15.00) Uczeń musi dostarczyć dokumenty do maksymalnie 3 wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń może wybrać dowolną ilość oddziałów w każdej szkole.

5 WYMAGANE DOKUMENTY: 1.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2.KARTA POMOCNICZA 3.ZAŁĄCZNIKI

6 www.nabor.pcss.pl/poznannależy wypełnić i wydrukować w Internecie: www.nabor.pcss.pl/poznan inne miasta z województwa wielkopolskiego posiadające system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: Kalisz i Września w przypadku chęci sprawdzenia wyników rekrutacji za pomocą Internetu, i S SMS – uczeń musi zaznaczyć w podaniu zgodę na udostępnianie i przesyłanie danych osobowych PODANIE 1. PODANIE

7

8

9

10

11

12 wybierz

13 Kliknij: wypełnij podanie

14 Kliknij: dodaj oddział

15 Wybierz z listy szkołę i oddział, następnie kliknij: Dodaj

16 Jeśli chcesz dodać więcej klas kliknij: Dodaj oddział

17 Jeśli stworzyłeś już swoją hierarchię szkół i klas kliknij: Wypełnij podanie

18 Podanie wypełniasz przy pomocy klawiatury. Pamiętaj, żeby zaznaczyć posiadanie odpowiednich załączników! A także oświadczenia o możliwości przetwarzania danych!

19 Kwestionariusz osobowy wypełniasz przy pomocy klawiatury. Drukujesz tyle razy, ile szkół wybrałeś. Po wydrukowaniu musisz podpisać własnoręcznie każdy egzemplarz. Każdy egzemplarz muszą też podpisać rodzice lub opiekunowie!

20 W podaniu uczeń tworzy własną hierarchię szkół i klas: np. gdy stawia na oddział/zawód: POZYCJASZKOŁAODDZIAŁ 1.XV LO 1D (biologiczno- chemiczny) 2.XV LO 1D1 (biologiczno- chemiczny) 3.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1AŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 4.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1BŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 5.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1CŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 6.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 8 1K (kucharz)

21 lub np. gdy stawia na konkretną szkołę: POZYCJ A SZKOŁAODDZIAŁ 1.XV LO 1D (biologiczno- chemiczny) 2.XV LO 1D1 (biologiczno- chemiczny) 3.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1AŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 4.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1BŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 5.TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 1CŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych) 6.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 8 1K (kucharz)

22 OBOWIĄZKOWO! Składanie podań o przyjęcie do szkoły uczeń rozpoczyna od szkoły trzeciego wyboru. I.Komplet dokumentów uczeń składa tylko w szkole pierwszego wyboru: 1.podanie 2.karta pomocnicza 3.załączniki W szkole drugiego i trzeciego wyboru składa tylko składa tylko podanie (+ otrzymuje pieczątki na karcie pomocniczej). (+ otrzymuje pieczątki na karcie pomocniczej).

23 KARTA POMOCNICZA 2. KARTA POMOCNICZA nazwa szkoły pieczątka szkoły nazwa szkoły nazwa szkoły pieczątka szkoły pieczątka szkoły

24 ZAŁĄCZNIKI 3. ZAŁĄCZNIKI: w przypadku wyboru zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku młodocianego pracownika oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki przez ucznia, w przypadku wyboru szkoły sportowej zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu językowego, w przypadku równej liczby uzyskanych punktów można skorzystać z dodatkowych preferencji zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych - zaświadczenie o dodatkowych preferencjach.

25 W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów: z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – konieczna jest opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły w trzecim etapie rekrutacji brane są łącznie pod uwagę kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

26 Niezależnie od wyżej wymienionych zasad rekrutacji - do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowany jest: laureat lub finalista laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych www.cke.edu.pl laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów www.men.gov.pl - Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów - Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów - Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów laureat laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

27 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO SAMORZĄDOWE: ARTYSTYCZNE – m.in. Liceum Plastyczne – ul. Junikowska 35 Zespół Szkół Muzycznych – ul. Głogowska 90 SPECJALNE – m.in. II LO z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ - ul. 28 czerwca 1956 135/147 IV LO w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - ul. Szamarzewskiego 78/82 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - ul. Żniwna 1 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - ul. Swoboda 41

28 SZKOŁY SPOZA NABORU ELEKTRONICZNEGO NIESAMORZĄDOWE: PUBLICZNE – m.in. Publiczne LO Zakonu Pijarów – Os. J. III Sobieskiego 114 Publiczne Salezjańskie LO – Os. Boh. II Wojny Światowej 29 Prywatne i Publiczne LO Językowo-Informatyczne - ul. R. Strzałkowskiego 5/7 PRYWATNE – m.in. LO Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - al. Niepodległości 43 International School of Poznań - - ul. Taczanowskiego 18 Prywatne i Publiczne LO Językowo-Informatyczne - ul. R. Strzałkowskiego 5/7

29 DALSZE DZIAŁANIA UCZNIA II. Do 24 czerwca (do godz. 15.00) uczeń może jeszcze zmienić swoją decyzję o wyborze szkoły Wtedy musi: stworzyć nowe podanie na stronie naboru, odebrać kartę pomocniczą, ponownie dostarczyć dokumenty do nowo wybranych szkół. W szkole pierwszego wyboru obowiązkowo składa wypełnioną kartę pomocniczą i poprawione podanie o przyjęcie do szkoły.

30 27 czerwca III. 27 czerwca uczeń otrzymuje oryginał oraz 1 kopię/kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 1 lipca (do godz. 15.00) IV. do 1 lipca (do godz. 15.00) uczeń dostarcza do wybranej szkoły pierwszego wyboru poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 3 lipca (do godz. 13.00) V. do 3 lipca (do godz. 13.00) szkoły ogłaszają listę kandydatów gotowych do przyjęcia.

31 do 7 lipca (do godz. 13.00) VI. do 7 lipca (do godz. 13.00) uczeń musi potwierdzić wolę nauki w szkole dostarczając oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uczeń nie potwierdzi woli nauki - jest to jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole! do 8 lipca (do godz. 13.00) VII. do 8 lipca (do godz. 13.00) uczeń dowiaduje się, do której szkoły został przyjęty. Szkoły ogłaszają listę przyjętych oraz listę nieprzyjętych.

32 PROCEDURY SKŁADANIA ODWOŁANIA 7 dni 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Od dnia złożenia wniosku, do 5 dni komisja rekrutacyjna ma do 5 dni na przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

33 Do 7 dni Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - dyrektor rozstrzyga odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni Do 7 dni od terminu otrzymania pisma, uczeń ma możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

34 Od 14 lipca do 29 sierpnia Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej www.ko.poznan.plwww.ko.poznan.pl informacje o wolnych miejscach w szkołach. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Nie później niż do 29 sierpnia Nie później niż do 29 sierpnia trwa dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.

35 ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW NA PODSTAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 max. liczba punktów:200 świadectwo – max.100 egzamin gimnazjalny – max.100 Uczeń zdobywa punkty za: 1)ocenę z j. polskiego - max 12 punktów 2)oceny z 3 przedmiotów - punktowanych przez daną szkołę - max po 12 punktów z każdego przedmiotu 3)świadectwo z wyróżnieniem - 8 punktów 4)finał wojewódzki konkursu przedmiotowego organizowanego przez WKO - max 24 punkty 5)osiągnięcia: sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy - łącznie max 16 punktów 6)Wolontariat - 4 punkty 7) egzamin gimnazjalny: część humanistyczna (test: j. polski, test: historia i WOS) - łącznie max 40 punktów część matematyczno-przyrodnicza (test: matematyka, test: przedmioty przyrodnicze) - łącznie max 40 punktów część z j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – max 20 punktów.

36 KLUCZOWE ADRESY INTERNETOWE www.poznan.pl/mim/oswiata www.nabor.pcss.pl/poznan/ www.ko.poznan.pl www.cke.edu.pl www.koweziu.edu.pl www.men.gov.pl www.oke.poznan.pl www.tropicielmaturzysty.pl www.perspektywy.pl www.aci.pl www.kariera.com.pl www.psz.praca.gov.pl

37 Dziękujemy za uwagę Elżbieta Swat-Padrok Joanna Tobys Anna Rzepka Ewa Kaczor www.cdzdm.pl ul. Działyńskich 4/5 (61) 855 76 04 (61) 851-97-84 cdzdm@cdzdm.pl


Pobierz ppt "Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google