Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia medyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia medyczne"— Zapis prezentacji:

1 Zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia medyczne

2 Zasady prowadzenia list oczekujących
Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia; Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta wpisuje się na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie; Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy wpisania na listę oczekujących. Należy wystąpić do pacjenta o uzupełnienie danych przez lekarza kierującego; Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, w dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy; 1

3 Zasady prowadzenia list oczekujących
Świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę oczekujących (stan pilny lub stan stabilny), informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; Pacjenci z kategorią medyczną „pilny” umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami z kategorią medyczną „stabilny”; Świadczeniodawca AOS bierze pod uwagę kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego; Lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną (przypadek pilny lub stabilny), wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo samodzielnie kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. 2

4 Bezpodstawne działania
Odmowa dokonania zapisu w kolejkę oczekujących w dniu zgłoszenia się pacjenta w placówce (świadczeniodawca ma obowiązek wskazania kolejnego wolnego terminu na liście oczekujących); Odmowa rejestracji celem udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta, np. argumentowana wysokością kontraktu, bez propozycji wpisu w kolejkę oczekujących; Wyznaczanie dni „przyjmowania zapisów” i tym samym zmuszanie pacjentów do pojawienia się w jednym terminie w celu wpisania ich na listę osób oczekujących; 3

5 Wykreślanie osób z listy oczekujących występuje w przypadku:
Wykonania świadczenia; Powiadomienia przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji; Zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju; Przeniesienia osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę; Zgonu osoby; Otrzymania potwierdzonej przez Fundusz informacji, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy. Gdy rzeczywista przyczyna skreślenia z listy nie odpowiada żadnemu z opisanych powodów wymienionych powyżej, należy dokonać własnego opisu tej przyczyny. 4

6 Dane umieszczane na listach oczekujących
Identyfikator listy; Numer kolejny na liście oczekujących; Data i godzina wpisu na listę oczekujących; Imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu na listę oczekujących; Dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia: Identyfikator osoby (PESEL, a gdy brak – numer dokumentu tożsamości) , Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Informacje kontaktowe. Rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia; Dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia; Planowany termin udzielenia świadczenia; Kategoria medyczna; Przyczyna ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem; Data ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia; Dane dotyczące skreślenia osoby z listy oczekujących: Data skreślenia, Przyczyna skreślenia. Data okresowej oceny listy oczekujących. 5

7 Zmiany terminu udzielenia świadczenia
Zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy Datę i przyczynę modyfikacji należy odnotować na liście oczekujących, przesunąć terminy udzielenia świadczenia oraz powiadomić o tym pacjentów oczekujących w kolejce, w każdy dostępny sposób. Zmiana terminu z przyczyn leżących po stronie pacjenta Jeżeli pacjent odwoła poradę lub przyjęcie do szpitala, bądź świadczenie nie może być udzielone z przyczyn medycznych, należy dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia oraz podać przyczynę tej zmiany. 6

8 Zapełnianie zwolnionych terminów realizacji świadczeń
Zwolnione terminy realizacji świadczeń należy przeznaczyć na przyspieszenie realizacji świadczeń dla kolejno zapisanych na liście pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. 7

9 Plan leczenia i stany nagłe
Pacjenci pozostający pod opieką placówki (kontynuacja leczenia) oraz wymagający udzielenia świadczenia w stanach nagłych nie są umieszczani na listach oczekujących. 8

10 Uprawnienia pacjentów
Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej korzystają: Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa (wymagane skierowanie); Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i bez skierowania do lekarza specjalisty w AOS korzystają : Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, osoby represjonowane; Kombatanci; Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”; Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. 9

11 Bez skierowania do lekarza specjalisty w AOS, ale z zachowaniem kolejności wpisów i z uwzględnieniem zasad ustalania kryteriów medycznych, przyjmowane są : Cywilne niewidome ofiary działań wojennych; Osoby chore na gruźlicę; Osoby zakażone wirusem HIV; Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego. 10

12 Najczęstsze nieprawidłowości
Wykazywanie na liście oczekujących pacjentów innych niż „pierwszorazowi”; Ustalanie z pacjentem „na życzenie” terminów świadczeń i wpisywanie pacjenta w terminie innym niż najbliższy dostępny (wolny); Obecność pacjentów na kilku listach oczekujących u różnych świadczeniodawców; Błędy informatyczne tj.: zapisanie pacjentów do kolejki oczekujących do nieprawidłowej poradni (niezgodnie z rozpoznaniem); nieprzekazywanie do Funduszu danych pacjentów wpisanych na listę oczekujących; nieterminowe przekazywanie danych do Oddziału NFZ o liście oczekujących; ignorowanie komunikatów zwrotnych z NFZ, sygnalizujących o błędach w sprawozdawczości; 11

13 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 250 poz.1884), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 81 poz.484), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r. Nr 200 poz.1661). Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia: Strona internetowej Centrali NFZ: 12

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia medyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google