Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 11 kwietnia 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 11 kwietnia 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 11 kwietnia 2014 roku
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Katowice, 11 kwietnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTU
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTU ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA (projekt z dnia 08 stycznia 2014 r.) www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Realizuje Cel tematyczny 4 Umowy Partnerstwa – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytety inwestycyjne OSI PRIORYTETOWEJ I, w ramach których przewiduje się wsparcie realizacji projektu pn.: „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji w konurbacji śląsko- dąbrowskiej” www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet inwestycyjny 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zakres rzeczowy przewidziany do dofinansowania: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. budowa budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację takich projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Podstawa określenia zakresu rzeczowo-finansowego Projektu: przygotowane przez gminy Plany gospodarki niskoemisyjnej. Forma wsparcia: rozważane finansowanie bezzwrotne lub zwrotne (w zależności od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie pomocy publicznej).

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
MIARY REALIZACJI CELÓW: WSKAŹNIKI REZULTATU: zużycie energii pierwotnej, udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, emisja gazów cieplarnianych. WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, zmniejszenie zużycia energii końcowej. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet inwestycyjny 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zakres rzeczowy przewidziany do dofinansowania: budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, wymiana źródeł ciepła. Podstawa określenia zakresu rzeczowo-finansowego Projektu: przygotowane przez gminy Plan gospodarki niskoemisyjnej. Forma wsparcia: rozważane finansowanie bezzwrotne lub zwrotne (w zależności od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie pomocy publicznej). www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
MIARY REALIZACJI CELÓW: WSKAŹNIKI REZULTATU: zużycie energii pierwotnej, emisja gazów cieplarnianych. WSKAŹNIKI PRODUKTU: długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii końcowej. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

12 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH dla PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE Stan prac na szczeblu Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

13 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej 19 listopada 2013r. Parlament Europejski przyjął budżet UE na lata 17 grudnia 2013r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

14 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej 8 stycznia 2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa oraz Krajowe programy operacyjne na perspektywę finansową UE na lata 14 lutego 2014r. Ukazał się nowy projekt Ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej W przygotowaniu: Szczegółowy Opis Priorytetów PO IiŚ na lata ; uzgodnienie szczegółowych zasad realizacji projektów grantowych w ramach PO IiŚ na lata ; zasady pomocy publicznej. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

15 RAMY PRAWNO – INSTYTUCJONALNE
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej RAMY PRAWNO – INSTYTUCJONALNE wdrażania projektu pn.: „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” (podstawa prawna: art. 32 i 33 projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej – projekt z dnia 14 lutego 2014 r.) www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

16 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej PROGRAM - projekt grantowy, służący osiągnięciu celu - efektu ekologicznego przez grantobiorców. PROJEKT - przedsięwzięcie / zadanie inwestycyjne realizowane przez grantobiorcę (właściciela infrastruktury powstałej po zrealizowaniu projektu). www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

17 Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej
BENEFICJENT PROJEKTU GRANTOWEGO – WFOŚIGW w Katowicach GRANTOBIORCA – podmiot publiczny lub prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, realizujący projekt (przedsięwzięcie/zadanie inwestycyjne) dla osiągnięcia celu projektu grantowego, właściciel infrastruktury powstałej po zrealizowaniu projektu. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

18 ZADANIA WFOŚiGW w KATOWICACH
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej ZADANIA WFOŚiGW w KATOWICACH jako beneficjenta projektu grantowego: www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

19 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Określenie celu projektu grantowego. Realizowanie projektu grantowego zgodnie z założonym celem i zawartą umową o powierzeniu grantu. Przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji do zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, a w tym kryteriów wyboru grantobiorców. Dokonywanie, wyboru grantobiorców. Zawieranie z grantobiorcami umów o powierzeniu grantu. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

20 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Prowadzenie i obsługa rachunku wyodrębnionego dla środków finansowych przekazanych przez właściwą instytucję na realizację Projektu grantowego. Rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców. Monitorowanie realizacji projektów przez grantobiorców oraz sprawozdawczość dot. realizacji projektu grantowego. Kontrola realizacji projektów przez grantobiorców. Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektów tj. celami projektu grantowego. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

21 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej PODSTAWA OKREŚLENIA CELU ORAZ ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO PROJEKTU GRANTOWEGO oraz PROJEKTÓW GRANTOBIORCÓW: Plany gospodarki niskoemisyjnej Gmin uczestniczących w PROJEKCIE GRANTOWYM www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

22 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej ZGODNOŚĆ PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI: zadania mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych , zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

23 Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej: objęcie planem całego obszaru geograficznego gminy, posiadanie inwentaryzacji stanu obecnego w zakresie jakości powietrza i źródeł emisji oraz identyfikacja problemów, w tym wskazanie obszarów na których celowym będzie wdrażanie Program, posiadanie hierarchizacji koniecznych do wykonania zadań pod kątem pilności i efektywności działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu) oraz emisji dwutlenku węgla ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz efektywne wykorzystanie zasobów (w tym poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE), uwzględnienie zarówno działań własnych gminy, jak i podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (za wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS), w tym udokumentowanej konsultacji zakresu z przedsiębiorstwami energetycznymi (ciepłowniczymi), www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

24 Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej cd.:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej cd.: wskazanie efektów realizacji zadań określonych w planach tj. m.in. poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji), poziomu redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udziału zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przed i po realizacji planu, określenie kosztów, źródeł finansowania oraz harmonogramu wdrażania, monitorowania i weryfikacji projektów przewidzianych do realizacji przez poszczególnych beneficjentów, udokumentowanie spójności z innymi dokumentami strategicznymi - planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza) posiadanymi przez jst., udokumentowanie przyjęcia planu do realizacji poprzez uchwałę Rady Gminy. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

25 Warunek niezbędny do przyznania Projektowi dofinansowania:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Warunek niezbędny do przyznania Projektowi dofinansowania: udokumentowanie skorelowania działań poszczególnych grantobiorców w zakresie realizacji projektu grantowego tj. dołączenie do wniosków o dofinansowanie: w przypadku grantobiorców (właścicieli nieruchomości) - zapewnienia o możliwości przyłączenia do systemu ciepłowniczego, wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, w przypadku grantobiorców (przedsiębiorstw energetycznych) - wniosku o przyłączenie skierowanego przez właściciela nieruchomości do przedsiębiorstwa energetycznego. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

26 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej OFERTA WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie realizacji PROJEKTÓW wchodzących w skład PROJEKTU GRANTOWEGO Podstawowe dokumenty WFOŚiGW określające tryb i zasady wsparcia: Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Ogólne warunki zawierania umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW w Katowicach, Terminy naboru wniosków, Procedury rozpatrywania wniosków. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

27 I. WSPARCIE NA OPRACOWANIE PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej I. WSPARCIE NA OPRACOWANIE PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Dotacja do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. TRYB NABORU: nabór w trybie ciągłym. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

28 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej II. WSPARCIE UDZIELANE NA ZAPEWNIENIE WKŁADU WŁASNEGO GRANTOBIORCY W REALIZACJĘ PROJEKTU Pożyczka inwestycyjna (pożyczka pomostowa) w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych; oprocentowanie 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. TRYB NABORU: zgodnie z harmonogramem naboru wniosków. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

29 www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA PROJEKTU GRANTOWEGO na obecnym etapie realizacji (działania beneficjenta projektu grantowego oraz grantobiorców) przygotowanie przez Gminy uczestniczące w projekcie grantowym wstępnych fiszek projektów w układzie przekazanym przez WFOŚiGW w Katowicach na spotkaniu; przedłożenie wstępnych fiszek projektów do WFOŚiGW w Katowicach: proponowany termin do15 kwietnia 2014 r. (deklarowany: ); sporządzenie przez beneficjenta projektu grantowego wstępnej fiszki zbiorczej projektu grantowego oraz przesłanie jej do Ministerstwa Gospodarki – Instytucji Pośredniczącej: 18 kwietnia 2014 r.; przystąpienie przez Gminy uczestniczące w projekcie grantowym do opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

30 Zakres wstępnych fiszek projektów:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Zakres wstępnych fiszek projektów: Uzasadnienie realizacji : krótki opis projektów (przedsięwzięć/zadań inwestycyjnych) oraz zakres infrastruktury, która ma zostać sfinansowana, tj. wynikające z projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio/pośrednio związane z projektem wraz ze wskazaniem grantobiorców (w zakresie kompleksowej termomodernizacji oraz sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła). Należy w zwięzły sposób opisać techniczną stronę projektu; obecna sytuacja/istniejąca infrastruktura, tj. opis istniejącej infrastruktury, której dotyczy dany projekt na danym obszarze (obszar powinien być jasno zdefiniowany), opis stanu docelowego, w tym odniesienie do istniejących dokumentów planistycznych i strategicznych dla danego obszaru tematycznego, ze wskazaniem roku i stanu wyposażenia, który ma zostać osiągnięty; www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

31 Zakres wstępnych fiszek projektów cd.:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Zakres wstępnych fiszek projektów cd.: aspekty instytucjonalne projektu, tj. sposób i struktura zarządzania każdym z projektów w fazie jego realizacji i po jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności majątku powstałego w ramach projektu oraz opisu, w jaki sposób i w jakim okresie zostanie zapewniona trwałość projektu; cele projektu, tj. w jaki sposób projekt przyczyniać się będzie do osiągnięcia właściwych celów. Z celów projektu powinien wynikać przedmiot projektu, a z przedmiotu projektu powinny wynikać określone wskaźniki produktu i rezultatu. www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

32 Zakres wstępnych fiszek projektów cd.:
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Zakres wstępnych fiszek projektów cd.: Szacowane koszty projektu (w mln zł): koszt całkowity projektu, koszty kwalifikowane, wartość dofinansowania (w podziale na projekty dot. termomodernizacji oraz budowy sieci ciepłowniczych). Wstępny harmonogram realizacji projektu (terminy rozpoczęcia i zakończenie poszczególnych etapów): plan gospodarki niskoemisyjnej; studium wykonalności, a w tym analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową); raport dot. OOŚ; postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie; opracowanie dokumentacji przetargowej; procedura przetargowa; etap budowy/realizacji projektu; etap eksploatacyjny/operacyjny projektu.

33 Osoby do kontaktów roboczych: ZESPÓŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej Osoby do kontaktów roboczych: ZESPÓŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH Małgorzata Kuchna, tel , Mariusz Dziaćko, tel , Ewa Staszkiewicz-Widera, tel , www . w f o s i g w . k a t o w i c e . p l

34 Dziękuję za uwagę w w w . w f o s I g w . k a to w I c e . p l
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Pobierz ppt "Katowice, 11 kwietnia 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google