Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-Kurs Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-Kurs Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 e-Kurs Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej
ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Bioenergia Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej Energia wiatru Energia geotermalna Energia słoneczna Hydroelektrownie Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Wstęp

2 Wstęp Przejdź do Modułu 2 Dalej
Kurs podzielony jest na trzy główne moduły: Moduł 1 - Energia, Moduł 2 – Logistyka i transport, Moduł 3 - Biznes. Każdy moduł składa się z jednostek nauczania Zarządzanie logistyczne oznacza zarządzanie powiązanymi ze sobą przepływami informacji, środków finansowych i materiałów od źródeł surowców, poprzez produkcję energii do dystrybucji finalnych produktów. Obecnie umiejętności i kompetencje w zarządzaniu logistycznym są najważniejsze dla rozwoju sektora energii odnawialnych, szczególnie dla kosztowo-efektywnej produkcji energii i zarządzania firmami energetycznymi. Kurs pozwoli na zrozumienie zasad działania i zarządzania firmami energetycznymi wykorzystującymi niemal wszystkie znane odnawialne źródła energii za wyjątkiem energii jądrowej. Uczestnicy kursu zapoznają się z zarządzaniem logistycznym w odnawialnych źródłach energii i opanują umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy. Więcej informacji znajduje się w podręczniku stanowiącym uzupełnienie materiału kursu. Moduł 1 składa się z 2 jednostek, Moduł 2 zawiera 5 jednostek a Moduł 3 zawiera 2 jednostki nauczania Moduł 2 i Moduł 3 – każda jednostka kończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę. UWAGA: Każdy, kto posiada wiedzę zawartą w Module 1 może go ominąć i przejść do Modułu 2 Przejdź do Modułu 2 Dalej

3 Moduł 1 - Energia Przejdź do Modułu 2 START ZAWARTOŚĆ MODUŁU
Moduł 1 zawiera ogólny przegląd rynku energii i opisuje podstawowe technologie wykorzystywane do generowania energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem logistycznym Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii – przegląd, w zakresie: - Struktura rynku energii; Trendy w produkcji energii; Ekonomika rynku energii odnawialnej; Wprowadzenie do ekonomiki zakładów energetycznych Unit 2: Przegląd technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie: Energia wiatru; Biomasa i biopaliwa; Hydroelektrownie; Energia geotermalna; Energia słoneczna; Energia oceaniczna: pływy i fale Przejdź do Modułu 2 START

4 Moduł 1 2 Unit 1 Cofnij Dalej Diagram konwersji energii
Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Diagram konwersji energii Straty energii Energia pierwotna Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna słoneczna, wiatrowa, hydroenergia, biomasa, odpady Energia użyteczna Energia wtórna Straty energii Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna Ciepło, elektryczność, oświetlenie, etc. Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna Energia finalna Straty energii Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna Straty konsumenckie Cofnij Dalej

5 Moduł 1 Unit 1 3 Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Fluktuacje zapotrzebowania Dostawy prądu elektrycznego powinny odpowiadać wahaniom zapotrzebowania Zwykle margines rezerwy dla generowania prądu elektrycznego jest o 15% - 20% wyższy od planowanego zapotrzebowania, co zapewnia równowagę między dostawami a kosztami produkcji Warunek ten jest ważny dla efektywnego zarządzania logistycznego w całym łańcuchu dostaw Cofnij Dalej

6 Moduł 1 5 Unit 1 Cofnij Dalej Klasyfikacja OŹE
Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Klasyfikacja OŹE Według Międzynarodowej Agencji Energii OŹE i odpady dzieli się na trzy główne grupy dla celów badania rynku Grupa I Grupa II Grupa III Źródła bezpośrednio lub pośrednio przetwarzane w energię elektryczną i nie mogą być magazynowane (geotermalne i energia cieplna słońca) Produkty, które mogą być magazynowane i używane do generowania energii lub konsumpcji (odpady, biomasa, biogaz i biopaliwa płynne) Technologie używane do bezpośredniej generacji elektryczności (hydro, panele fotowoltaiczne, pływy/fale) Cofnij Dalej

7 Moduł 1 9 Unit 1 Cofnij Dalej Ekonomika rynku OŹE Energia geotermalna
Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Ekonomika rynku OŹE Energia geotermalna Rynek Koszty Energia geotermalna jest wykorzystywana w 4 obszarach: pompy ciepła, magazynowanie energii, zużycie bezpośrednie i centralne ogrzewanie. W UE pionowe systemy pomp ciepła stanowią 80% wszystkich instalacji Ogrzewanie i chłodzenie Zakres kosztów Koszty średnie Głębokie źródła geotermalne 2 - 40 7,2 Centralne ogrzewanie 50 Źródła płytkie - ogrzewanie 10, 1923 Źródła płytkie - chłodzenie 7, 61 Prognoza rynku Ogrzewanie i chłodzenie 2010 2020 Pompy ciepła (MWter) 11 500 30 000 Zużycie bezpośrednie (MWter) 4 500 9 000 Całkowita moc zainstalowana (MWter) 16 000 39 000 Produkcja ciepła i zimna (Mtoe) 2,6 10,5 Koszty geotermicznego ogrzewania i chłodzenia (w €/MWh) Obecnie tylko niewielka część potencjału podziemnych zasobów ciepła jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ogrzewania lub chłodzenia budynków mieszkalnych Cofnij Dalej

8 Moduł 1 1 Unit 2 Powrót do zawartości Modułu Dalej
Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii Struktura systemu energetycznego Panele PV Hydroenergia Różne technologie i dywersyfikacja regionalnej produkcji i zapotrzebowania powinny zrównoważyć wahania w dostawach energii między regionami Zestawienie różnych technologii i zarządzania logistycznego może zapewnić stabilne dostawy energii niezależnie od sezonowych zmian w produkcji energii Produkcja wodoru Magazyno-wanie energii Zakłady energetycz. Wiatr Geoterm. Przemysł Słońce - el Budynki Biopaliwa Budynki komercyjne Krótkookr. magazyn. Kolektory Kogeneracja Spalarnie Transport Gosp. domowe Długookr. magazyn. Elektryczność Paliwa Ciepło Na podstawie: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK Powrót do zawartości Modułu Dalej

9 Moduł 1 2 Unit 2 Cofnij Dalej Charakterystyka technologii OŹE
Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii Charakterystyka technologii OŹE Technologie energii odnawialnej dzieli się na dwie główne grupy: CSCM (Zarządzanie kompletnym łańcuchem dostaw - Complete Supply Chain Management) i PSCM (Zarządzanie częściowym łańcuchem dostaw - Partial Supply Chain Management) Grupa Elementy łańcucha dostaw Źródła energii CSCM 1. Łańcuch zaopatrzenia (dostawy surowców i materiałów do produkcji energii i jej utrzymania) 2. Łańcuch produkcji (procesy produkcji energii); 3. Łańcuch dystrybucji w rozumieniu dystrybucji energii (ciepło lub elektryczność) lub wtórne nośniki energii do produkcji energii użytecznej Biomasa (stała i płynna) PSCM 1. Łańcuch produkcji (procesy produkcji energii); 2. Łańcuch dystrybucji w rozumieniu dystrybucji energii (energii cieplnej lub elektrycznej) Łańcuch zaopatrzenia ograniczony jest do dostaw części zamiennych i materiałów do utrzymania ciągłości produkcji Energia słoneczna Źródła geotermalne Hydroenergia Energia wiatru Energia pływów/fal Cofnij Dalej

10 Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii
Moduł 1 Unit 2 5 Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii Hydroenergia Technologia Hydroelektrownia Małe hydroelektrownie (do 30 MW) lub mikro hydroelektrownie (poniżej 1 MW) są dobrym rozwiązaniem wykorzystania energii wodnej rzek. Mała rzeka o przepływie objętościowym równym 103 m3/s i spadkiem równym 4 metry może wyprodukować około 39 MW energii elektrycznej, typowy zestaw turbina-generator ma sprawność blisko 75%. Nawet małe hydroelektrownie zainstalowane na rzekach o przepływie od 100 do 500 m3/s są zdolne do wytwarzania od 3 do 15 MW Koszty operacyjne i utrzymania są relatywnie niskie. Wszystkie części mechaniczne turbin są poddawane częstym przeglądom. Rurociągi zasilające, zawory i wrota są czyszczone okresowo Ilość generowanej energii elektrycznej zależy od różnicy między energią potencjalną wody a masą przepływającej wody Dzięki ograniczaniu przepływu wody ilość produkowanej energii elektrycznej może być kontrolowana i dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania Cofnij Dalej

11 Moduł 1 6 Unit 2 Cofnij Dalej
Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii Energia geotermalna Źródła geotermalne Zakłady geotermalne Rodzaje zakładów geotermalnych Na parę suchą Z systemem jednootworowym Z systemem dwuotworowym Elektrownia binarna Koszty inwestycyjne zależą od lokalnych warunków geologicznych. Całkowity koszt elektrowni geotermalnej o mocy 1 000 kW wynosi około 1,9 million € Sucha para: woda o temperaturze od 200 do 280 st.C., Duże ilości pary pozyskiwane są przez odwierty Gorąca woda: zbiornik gorącej wody w stanie płynnym o temperaturze niższej niż w przypadku suchej pary Zbiorniki geociśnieniowe: temperatury wody są znacznie niższe i osiągają od 120 do 160 st.C. Do zakładu energetycznego dostarczana jest tylko gorąca woda Nośniki energii cieplnej (para lub wrząca woda) wykorzystywane są do wytwarzania energii elektrycznej (napędzania turbin) lub bezpośrednio w systemach centralnego ogrzewania Cofnij Dalej

12 Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw
ZAWARTOŚĆ MODUŁU Moduł 2 rozpoczyna się od podstaw planowania i zarządzania łańcuchami dostaw a następnie prezentuje bardziej szczegółowe wiadomości o architekturze łańcuchów, łańcuchach zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, oraz zagadnienia związane z logistyką i transportem. Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, w zakresie: - Wprowadzenie, definicje; Architektura łańcucha dostaw; Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw; Wskaźniki łańcucha dostaw; Zarządzanie przepływem materiałów; Integracja łańcucha dostaw; Planowanie łańcucha dostaw. Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, w zakresie: Rotacja zapasów; Strategia wyboru dostawcy; Współpraca z dostawcami; Zarządzanie stanami magazynowymi; Części zamienne i środki utrzymania produkcji. Powrót do Wstępu Dalej

13 Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw
ZAWARTOŚĆ MODUŁU – cd. Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji, w zakresie: - Wprowadzenie do procesu produkcji; Zarządzanie łańcuchem produkcji; Planowanie produkcji; Planowanie operacyjne; Zarządzanie utrzymaniem ciągłości produkcji; Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji, w zakresie: Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem produkcji; Dopasowanie popytu i podaży; Sieci inteligentne; Systemy dystrybucji; Unit 5: Logistyka i transport, w zakresie: - Wprowadzenie do logistyki; Nowa rola logistyki, konwergencja z marketingiem; Procesy logistyczne; Planowanie strategiczne i outsourcing; Zarządzanie logistyką produkcji i transportem. Powrót do Wstępu Dalej

14 Moduł 2 Unit 1 2 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Definicja łańcucha dostaw i współczesna definicja zarządzania łańcuchem dostaw odnosi się do wszystkich aspektów integracji łańcucha dostaw (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja) i relacji dostawca-nabywca i łańcuch dostaw to grupa powiązanych ze sobą firm lub działów w obrębie jednej firmy, które dodają wartość do strumienia przetwarzanych materiałów od miejsca ich pochodzenia do produktów finalnych, których domagają się klienci zarządzanie łańcuchem dostaw jest naturalną konsekwencją badań nad zarządzaniem logistycznym Cofnij Dalej

15 Moduł 2 Unit 1 3 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Definicja łańcucha dostaw synergia i entropia to dwa podstawowe aspekty łańcuchów dostaw i synergia oznacza, że ‘całość to coś więcej niż tylko suma elementów składowych, które ją tworzą’. Współpracujące ze sobą elementy łańcucha dostaw mogą osiągnąć więcej, niż suma osiągnięć uzyskanych indywidualnie przez każdego z nich i entropia oznacza, że system ze słabym sprzężeniem zwrotnym, ale wystarczającymi zasobami ma tendencję do ciągłego osłabiania się (efekt ‘byczego bicza’ jest dobrym przykładem) Cofnij Dalej

16 Moduł 2 5 Unit 1 Cofnij Dalej Architektura łańcucha dostaw
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Architektura łańcucha dostaw łańcuch dostaw jest budowany przez więcej niż jedną niezależną firmę lub dział (wewnętrzny łańcuch dostaw), które są powiązane ze sobą celem dodawania wartości do strumienia materiałów przepływających przez łańcuch Strefy łańcucha dostaw Strefa ‘wstępująca’ Strefa ‘pośrednia’ Strefa ‘zstępująca’ łączy surowce i środki utrzymania z łańcuchem dostaw. Obejmuje przetwarzanie i przygotowanie surowców do formy bardziej użytecznej (np. suszenie, rozdrabnianie) obejmuje realizację zamówień i łączy łańcuch dostaw z klientami. Strefa ta jest prosta w zakładach energetycznych i bardziej złożona u producentów biopaliw obejmuje wszystkie procesy produkcji, które przetwarzają surowce lub komponenty w produkt finalny (energia lub biopaliwa) Cofnij Dalej

17 Moduł 2 9 i Unit 1 Cofnij Dalej Zarządzanie łańcuchem dostaw
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw zarządzanie łańcuchem dostaw jest rodzajem zarządzania biznesowego w postaci dodania nowych perspektyw i elementów do dawnych działalności Definicja 1 Definicja 2 „Systematyczna, strategiczna koordynacja tradycyjnych funkcji biznesowych i taktyki w ramach łańcucha dostaw, dla celów długoterminowej poprawy efektywności poszczególnych elementów i łańcucha dostaw jako całości” „Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koordynacją produkcji, stanów magazynowych, lokalizacji i transportu między elementami łańcucha dostaw dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i wydajności w obsłudze rynku” Mentzer Hugos i cel zarządzania łańcuchem dostaw: zwiększenie wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów magazynowych i operacyjnych, i dostosowania produkcji energii do rzeczywistych potrzeb oraz wykorzystywanie rozwiązań sieci inteligentnych, tam gadzie jest to możliwe Cofnij Dalej

18 Moduł 2 13 Unit 1 Cofnij Dalej Wskaźniki łańcucha dostaw
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw Wskaźniki łańcucha dostaw wskaźniki łańcucha dostaw wykorzystywane są do monitorowania i kontroli wszystkich operacji: przepływu materiałów, środków finansowych i zapotrzebowania dla osiągnięcia najlepszego poziomu wydajności produkcji i reagowania na zmiany między wielkością zapasów surowców a wielkością produkcji energii lub produktu finalnego (producenci biopaliw) i obsługą klientów musi być zachowana równowaga Dane dla pomiarów wydajności Dane strategiczne Dane taktyczne Dane operacyjne Co musi być zrobione? Jak to zrobić? Co rzeczywiście musi być zrobione? Cofnij Dalej

19 Moduł 2 14 Unit 1 Cofnij Dalej Miary wydajności łańcucha dostaw
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw Miary wydajności łańcucha dostaw 1 Łączne koszty zarządzania 2 Cykl przepływu środków finansowych 3 Elastyczność produkcji w łańcuchu dostaw koszty obejmują obsługę zamówień, zakupy materiałów, koszty energii, koszty ochrony środowiska, zarządzanie zapasami, system informatyczny, zarządzanie finansami. Zwykle koszty te stanowią od 5% do 6% średnich przychodów ze sprzedaży średnia liczba dni między realizacją płatności za surowce a otrzymaniem zapłaty za sprzedane produkty CFCT= (IDS + DSO) – APPm gdzie CFCT – cykl przepływu środków finansowych, IDS – liczba dni realizacji dostaw, DSO – liczba dni opóźnienia płatności za sprzedaż produktu, APPm – średni okres płatności za surowce średni czas do osiągnięcia 20% wzrostu produkcji przy niespodziewanym wzroście popytu, określane jako elastyczność produkcji. Powszechną praktyką jest utrzymywanie zapasów surowców dla szybkiego reagowania na wzrost popytu. Elastyczność produkcji mierzona jest w jednostkach czasu Cofnij Dalej

20 Moduł 2 17 i Unit 1 Cofnij Dalej Proces planowania
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Planowanie łańcucha dostaw Proces planowania i proces planowania obejmuje konfigurację, integrację, outsourcing strategiczny i planowanie wielkości produkcji Strona dostaw Konfiguracja łańcucha dostaw określa sposób powiązań partnerów, od zaopatrzenia, przez produkcję do dystrybucji, i zależy od stosowanej technologii i struktury rynku W większości zakładów energetycznych struktura łańcucha dostaw przybiera formę ‘stabilnej sieci’ W innych przypadkach struktura łańcucha określana jest jako ‘sieć dynamiczna’, gdzie producent energii nie ma stałych dostawców i dystrybutorów Natura Dostawca Dostawca Zakład energetyczny Dystrybutor energii elektrycznej Konsument Dystrybutor energii cieplnej Strona dystrybucji Struktura łańcucha dostaw w formie ‘stabilnej sieci’ Cofnij Dalej

21 Moduł 2 19 i Unit 1 Cofnij Dalej Integracja łańcucha dostaw
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw Integracja łańcucha dostaw i integracja łańcucha dostaw – wymiana informacji i koordynacja zasobów dla zarządzania procesami (niezbędna jest integracja procesów wewnętrznych między działami firmy a następnie z partnerami zewnętrznymi) Określenie wskaźników wydajności dla kluczowych procesów Określenie strategii korporacyjnej, rynkowej i logistycznej Dostosowanie strategii do kluczowych celów procesowych Wybór partnerów łańcucha dostaw Ocena i poprawa wewnętrznej integracji kluczowych procesów Przeniesienie integracji procesów na partnerów 2 poziomu Opracowanie wskaźników wydajności łańcucha dostaw Ocena i poprawa integracji procesów zewnętrznych Model integracji łańcucha dostaw Ewaluacja systemu w skali roku lub w razie potrzeby Cofnij Dalej

22 A B C Moduł 2 - TEST logistyka - zarządzanie synergia - entropia
Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Pytanie: Dwa podstawowe aspekty łańcucha dostaw to: Wybierz tylko jedną odpowiedź logistyka - zarządzanie synergia - entropia A B Opcje transport – procesy biznesowe C Pytanie #1

23 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw
Moduł 2 -TEST Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

24 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw
Moduł 2 - TEST Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

25 Moduł 2 1 i Unit 2 Powrót do zawartości Modułu Dalej Definicje
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Definicje Zarządzanie zaopatrzeniem i główne zadanie zarządzania zaopatrzeniem to utrzymywanie zapasów surowców, środków utrzymania produkcji i produktów finalnych na bezpiecznym poziomie w sposób kosztowo efektywny w procesie określanym jako zarządzanie zapasami zapasy – materiały w magazynie (na składzie), często określane jako jałowe zasoby firmy: artykuły magazynowane na sprzedaż (biopaliwa), materiały przetwarzane i surowce jeszcze nie wykorzystane, części zamienne i środki utrzymania produkcji surowce 1 produkty 2 środki utrzymania 3 materiały w produkcji 4 materiały nieprzetworzone (również promieniowanie słońca czy wiatr w przypadku produkcji czystej energii) wykorzystywane do generowania energii lub produkcji biopaliw produkty gotowe do dostarczenia klientom (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa stałe i płynne) konieczne dla procesu produkcji, nie będące częścią produktów finalnych (smary, oleje, części zamienne, itp.) częściowo przetworzone materiały używane w procesie produkcji, takie jak pelety, brykiety, częściowo oczyszczony olej, przygotowane odpady, itd. Używane do produkcji energii lub biopaliw kategorie zapasów Powrót do zawartości Modułu Dalej

26 Moduł 2 2 Unit 2 Cofnij Dalej Dział zaopatrzenia
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Dział zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem Dział zaopatrzenia Zakupy to zarządzanie dostawami Zcentralizowany Zdecentralizowany Dział zaopatrzenia odpowiedzialny jest za wszystkie decyzje zakupowe: wielkość zamówień, negocjacje, kontraktowanie, wybór dostawcy, ewaluację i politykę zaopatrzenia firmy Wszystkie zadania delegowane do poszczególnych działów firmy, które przejmują odpowiedzialność za procesy zakupów i zarządzanie zaopatrzeniem Hybrydowy typ struktury zaopatrzenia (zcentralizowane – zdecentralizowane), może być także korzystny (centralne zakupy surowców, zdecentralizowane zakupy środków utrzymania produkcji) Zcentralizowana struktura korzystna jest dla zakładów energetycznych - jeden lub kilka oferowanych produktów: (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa) i używanych surowców (biomasa, biopaliwa, paliwa kopalne) Cofnij Dalej

27 Moduł 2 4 Unit 2 Cofnij Dalej Materiały Materiały bezpośrednie
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Materiały Zarządzanie zaopatrzeniem Materiały bezpośrednie Materiały pośrednie materiały strategiczne niezbędne dla procesów produkcji (wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej lub wtórnych nośników energii) wszelkie materiały zużywane dla utrzymania codziennej działalności firmy (właściwe działanie urządzeń), materiały biurowe, środki czystości, itp. Przepływ informacji dwukierunkowy przepływ danych i informacji (wielkości zamówień, terminy i miejsca dostaw, obsługa rachunków, warunki płatności) zachodzący w czasie, wolny od błędów. Proces dokonywania zakupów jest przewidywalny i stosuje precyzyjnie zdefiniowane rutynowe procedury. Zakładany poziom zużywania surowców i różnych materiałów przez określone działy firmy jest regularnie porównywany z rzeczywistym zużyciem Cofnij Dalej

28 Moduł 2 5 i Unit 2 Cofnij Dalej Poszukiwanie dostawców
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Poszukiwanie dostawców Zarządzanie zaopatrzeniem poszukiwanie dostawców jest jednym z elementów operacyjnych łańcucha dostaw. Dzieli się na dwa podstawowe działania biznesowe: wybór nowych dostawców (poszukiwanie dostawców spełniających wymagania firmy, ich analiza i określenie warunków kontraktu) oraz zarządzanie dostawcami w zakładanym okresie ograniczenie liczby potencjalnych dostawców i rozpoczęcie negocjacji kontraktów, indywidualnie z każdym z nich Zasada ogólna i proces poszukiwań może być relatywnie krótki (np. zakup nowego generatora czy turbiny) lub trwać stosunkowo długo (dostawcy surowców, środków utrzymania w ruchu), realizujący regularne dostawy w określonych odstępach czasu Cofnij Dalej

29 Moduł 2 7 Unit 2 Cofnij Dalej Macierz strategii poszukiwania
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Macierz strategii poszukiwania Zarządzanie zaopatrzeniem macierz poszukiwania pomaga w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem Wysokie Materiały krytyczne Materiały zatorowe Ryzyko Materiały rutynowe Materiały obojętne Niskie Wysokie Koszty Applied from: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5) Cofnij Dalej

30 Moduł 2 9 i Unit 2 Cofnij Dalej Zarządzanie zapasami
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zapasami Zarządzanie zaopatrzeniem i wskaźnik rotacji zapasów (ITR) - ile razy zapasy są zużywane i odnawiane w określonym okresie rozliczeniowym (miesiąc, rok, itd.). Zapasy surowców w przypadku zakładów energetycznych zużywających biomasę i/lub paliwa kopalne. Zapasy surowców i produktów finalnych w przypadku producentów biopaliw powinny być rozpatrywane oddzielnie Wskaźnik rotacji zapasów obliczany jest w/g wzoru: ITR = CR / AI ITR – wskaźnik rotacji zapasów; CR – koszt uzyskania przychodów; AI – średnia wielkość zapasów koszt uzyskania przychodu to koszt sprzedanych produktów; średnia wielkość zapasów oznacza wielkość zapasów między dostawą a całkowitym ich wyczerpaniem. Wskaźnik rotacji zapasów pokazuje ile razy zapasy są uzupełnianie w danym okresie rozliczeniowym (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, itd.). W przypadku produktów finalnych (np. biopaliwa) szybszy obrót pozwala na zwiększenie przepływu gotówki i redukcję kosztów utrzymywania zapasów Cofnij Dalej

31 Moduł 2 12 i Unit 2 Cofnij Dalej Zarządzanie zapasami
Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zapasami Zarządzanie zaopatrzeniem i moment złożenia zamówienia (ROP): najniższy poziom zapasów, przy którym powinno być złożone nowe zamówienie, celem uniknięcia braków magazynowych, do których może prowadzić niepewny czas dostaw. Z tego powodu konieczne jest utrzymywanie zapasów na bezpiecznym poziomie. Kiedy zapotrzebowanie na surowce (lub produkt finalny) jest znane i stałe a czas dostawy nie jest znany, bezpieczne zapasy równoważą zmienny czas dostaw. ROP jest obliczany wg wzoru: ROP = (DD x ALT) + (DD x SDLT) ROP – moment złożenia zamówienia DD – zapotrzebowanie dzienne ALT – średni czas dostawy SDLT – odchylenie standardowe czasu dostawy (w dniach) celem uniknięcia braków magazynowych (co może być niebezpieczne dla ciągłości produkcji energii w zakładach korzystających z technologii spalania biomasy lub innych paliw) stosuje się procedury ciągłego lub okresowego monitorowania stanu zapasów Cofnij Dalej

32 Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem
Moduł 2 14 Unit 2 Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia e-Zaopatrzenie Zarządzanie zaopatrzeniem platformy i aplikacje internetowe dla poszukiwania dostawców i utrzymywania relacji z dostawcami są użyteczne dla stosunkowo niewielkiej liczby zakładów energetycznych. Koszystanie z platform transakcyjnych zależy od rodzaju surowców i technologii stosowanych do produkcji energii lub biopaliw. Zwykle firmy efektywnie korzystają z tych rozwiązań przy zakupach materiałów pośrednich (materiały biurowe, niektóre środki utrzymania ruchu) duże zakłady energetyczne zużywają ogromne ilości surowców (np. biomasa, węgiel) do produkcji energii i uruchamiają własne platformy transakcyjne, które umożliwiają wybór najlepszych dostawców. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest długookresowa współpraca strategiczna z ostrożnie wybranymi dostawcami, co zapewnia ciągłość dostaw surowców. Platformy internetowe pomagają im w poszukiwaniu nowych dostawców lub wybrania najlepszej oferty Cofnij Dalej

33 Moduł 2 - TEST Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Pytanie: Łańcuch zaopatrzenia rozpoczyna się od … i kończy na … Wybierz tylko jedną odpowiedź od dostawcy surowców i kończy w punkcie rozpoczęcia produkcji od dostawcy surowców i kończy po stronie klienta A B Opcje od dostawcy surowców i kończy w magazynie C Pytanie #1

34 Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia
Moduł 2 - TEST Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

35 Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia
Moduł 2 - TEST Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

36 Moduł 2 1 i Unit 3 Powrót do zawartości Modułu Dalej
Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Producenci energii i sektor producentów energii ze źródeł odnawialnych można podzielić na trzy główne grupy w zależności od stosowanej technologii i rodzaju wykorzystywanych źródeł (niezależnie od typu generowanej energii: cieplnej czy elektrycznej) Producenci czystej energii Producenci energii Producenci biopaliw producenci energii – energia generowana jest przez procesy spalania biopaliw (stałych, ciekłych, gazowych), paliw kopalnych lub współ-spalania paliw kopalnych i biopaliw (zwykle biomasy) producenci biopaliw – produkcja wtórnych nośników energii w postaci stałej (np. pelety, brykiety) lub płynnej (np. biodizel, bioetanol), wykorzystując biomasę lub odpady producenci czystej energii – energia generowana jest z czystych źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr czy hydroenergia Powrót do zawartości Modułu Dalej

37 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji
Moduł 2 2 Unit 3 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Proces produkcji i proces produkcji – każde działanie, które przetwarza surowce w produkty finalne. Charakter procesu produkcji ma znaczący wpływ na strukturę funkcjonalną i organizacyjną oraz zarządzanie łańcuchem dostaw Wejście Proces przetwarzania Wyjście Projekt produktu Planowanie procesowe Kontrola produkcji Utrzymanie produkcji Ludzie Materiały Maszyny Informacja Kapitał Produkty Usługi Kontrola procesu Zapasy Jakość Koszty Środowisko Informacja zwrotna Applied from: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India Cofnij Dalej

38 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji System produkcji ciągłej
Moduł 2 3 Unit 3 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji System produkcji ciągłej Proces produkcji i linie produkcyjne – sekwencja operacji od surowców do produktów finalnych (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa). Dla ułatwienia przepływu materiałów wykorzystywane są przenośniki taśmowe i inne urządzenia transportu wewnętrznego Cechy Zalety dedykowany projekt zakładu i urządzenia z zerową lub bliską zeru elastycznością obsługa przepływu materiałów często zautomatyzowana z góry określona sekwencja operacji planowanie i harmonogram traktowane w sposób rutynowy standaryzowane produkty finalne standardowa sekwencja operacji procesu produkcji wyższe tempo produkcji w krótszym czasie automatyczna lub pół-automatyczna obsługa materiałów niższe koszty jednostkowe z powodu dużego wolumenu produkcji Ograniczenia - bardzo wysokie koszty infrastruktury - brak zróżnicowania produktowego Cofnij Dalej

39 Moduł 2 8 Unit 3 Planowanie długookresowe
Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Planowanie operacyjne Zarządzanie Planowanie długookresowe obejmuje jeden rok lub dłużej, określa zasoby i wyniki w formie integracji czasu i jednostek wydajności produkcji. Plany są ogólne i często stosowane jako podstawa planowania średniookresowego. Dotyczą strategicznych decyzji o wydajności zakładu (np. budowa nowej infrastruktury, zakupy nowych urządzeń). Zagregowany plan produkcji jest wykorzystywany do długookresowego planowania materiałowego, ustalania wyników na poziomie ogólnym, wielkości zatrudnienia oraz poziomu zapasów. Koszty odnoszące się do zagregowanego (ogólnego) planowania produkcji obejmują koszty zapasów, koszty operacyjne maszyn i urządzeń, koszty zatrudnienia (łącznie z kosztami pracowników sezonowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin) Cofnij Dalej

40 Moduł 2 11 i Unit 3 Cofnij Dalej Zarządzanie utrzymaniem w ruchu
Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Zarządzanie utrzymaniem w ruchu Zarządzanie i ‘konserwacja’ oznacza ‘działania utrzymujące coś w dobrym stanie’, czynności, które powinny być podejmowane dla unikania awarii urządzeń i utrzymywania ich w jak najlepszym stanie operacyjnym Konserwacja bierna Konserwacja predykcyjna Konserwacja prewencyjna działania wykrywające oznaki zużycia mechanizmów co pozwala na podjęcie działań prewencyjnych. Konserwacja predykcyjna opiera się na aktualnym stanie urządzeń. Obniża koszty konserwacji (o 25% - 30%), zapobiega awariom (o 70% - 75%), skraca czas przestojów (o 35% - 45%), zwiększa wydajność produkcji (o 20% - 25%) działania wykonywane wg określonego harmonogramu, wykrywające, zapobiegające lub łagodzące skutki degradacji urządzeń lub ich części dla utrzymania ich właściwego działania. Efektywne kosztowo, przedłużające żywotność urządzeń, oszczędzają energię, zmniejszają liczbę awarii ‘nie rób nic, zanim się nie popsuje’. Najgorszy rodzaj strategii konserwacji. Prowadzi do skrócenia okresu eksploatacji urządzeń i wiąże się z ryzykiem czasowego zakłócenia produkcji lub jej całkowitego zatrzymania Cofnij Dalej

41 Moduł 2 - TEST Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Pytanie: Z punktu widzenia zarządzania łańcuchem produkcji, sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzieli się na: Wybierz tylko jedną odpowiedź producenci czystej energii, producenci energii i producenci biopaliw producenci energii, producenci biomasy, elektrownie słoneczne A B Opcje zaklady spalające biomasę i paliwa kopalne, producenci energii ze źródeł odnawialnych C Pytanie #1

42 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji
Moduł 2 - TEST Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

43 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji
Moduł 2 - TEST Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

44 Moduł 2 1 i Unit 4 Powrót do zawartości Modułu Dalej
Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Dystrybucja a popyt Zarządzanie dystrybucją i zarządzanie dystrybucją jest integralną częścią łańcucha dostaw. W branży energetycznej stosowane są dwa różne podejścia w zależności od rodzaju biznesu: (1) producenci energii i (2) producenci wtórnych nośników energii, takich jak biopaliwa stałe czy płynne Popyt całkowity Popyt zewnętrzny energia sprzedawana klientom lub ostatecznym konsumentom przez sieci energetyczne lub sieci rurociągów (gorąca woda, para) Popyt wewnętrzny sieci dystrybucji producentów biopaliw są bardziej złożone i obejmują hurtownie, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych. Zarządzanie jest także bardziej zożone energia zużywana przez zakład energetyczny dla podtrzymania działalności 5% do 7% energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrociepłowniach (paliwa kopalne, biomasa, biogaz) wykorzystywane jest na miejscu dla podtrzymania produkcji. Hydroelektrownie, elektrownie słoneczne i wiatrowe oraz zakłady wykorzystujące turbiny gazowe zużywają relatywnie mniej energii elektrycznej dla utrzymania produkcji Powrót do zawartości Modułu Dalej

45 Moduł 2 2 Unit 4 Cofnij Dalej Zcentralizowany system dystrybucji
Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Zcentralizowany system dystrybucji Zarządzanie dystrybucją Zakład energetyczny Podstacja transmisyjna Sieć przesyłowa Przemysł Podstacja dystrybucyjna Budynki komercyjne sieć dystrybucyjna Gospodarstwa domowe Cofnij Dalej

46 Moduł 2 4 Unit 4 Kanał dystrybucji producenta Cofnij Dalej
Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Kanały dystrybucji Zarządzanie dystrybucją Kanał dystrybucji producenta Dostawy realizowane przez własny kanał dystrybucji Zakład energyetyczny ma swoją własną sieć dystrybucji – rurociągi dla energii cieplnej lub sieć przesyłową dla energii elektrycznej. Zwykle takie sieci posiadają małe elektrownie lub ciepłownie dostarczające energię lokalnym społecznościom lub firmom a tylko część energii (nadwyżki nie skonsumowane przez klientów) wprowadzana jest do narodowej lub regionalnej sieci przesyłowej Producent biopaliwa. Producent utrzymuje zapasy produktów finalnych w swoim własnym magazynie (hurtowni, centrum dystrybucji), gdzie następuje ich podział na poszczególne zamówienia dostarczane bezpośrednio do klientów Cofnij Dalej

47 Moduł 2 7 i Unit 4 Cofnij Dalej Zbieżność podaży i popytu
Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Zbieżność podaży i popytu Zarządzanie dystrybucją i prognozowanie popytu jest ważne dla integracji łańcucha dostaw. Dokładna prognoza popytu umożliwia wyprodukowanie i dostarczenie odpowiednich ilości produktów w sposób kosztowo-efektywny, co oznacza osiągnięcie optymalnego poziomu kosztów i jakości obsługi klientów. Korzyści z dobrego prognozowania to: mniejsze zapasy, eliminacja braków, lepszy plan produkcji, zmniejszone koszty i poprawa obsługi klienta Duże zapasy Elastyczne ceny Producenci biopaliw. Utrzymywanie dużych zapasów niezależnie od wahań popytu. Taka strategia pozwala na maksymalizację sprzedaży, ale jest kosztowna – koszt utrzymywania zapasów jest wysoki. Istnieje ryzyko zestarzenia się zapasów. Zakłady energetyczne – stała cena i wielkość produkcji energii w pewnym stopniu przypominają takie podejście Cena jest wyższa w okresie szczytowego zapotrzebowania (obniżenie wysokiego poziomu popytu). Poza tym okresem, kiedy zapotrzebowanie spada, cena jest obniżana (stosuje się określony rabat). Takie podejście może prowadzić do spadku sprzedaży przez pojawienie się braków w zapasach. Niektóre firmy przesuwają część mocy produkcyjnych poza okres szczytowego zapotrzebowania, o ile pozwala na to stosowana technologia Cofnij Dalej

48 Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Zarządzanie dystrybucją
Moduł 2 8 Unit 4 Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Sieci inteligentne Zarządzanie dystrybucją i tradycyjny łańcuch dostaw energii elektrycznej ma strukturę pionową i obejmuje cztery główne obszary operacyjne: generowanie energii, transmisję, dystrybucję i sprzedaż (pomiary, fakturowanie i obsługa klienta) i brak koordynacji i brak dostatecznej komunikacji między elementami tradycyjnego łańcucha dostaw jest powszechnie obserwowanym problemem, prowadzącym do powielania działań i wysiłków przez partnerów łańcucha Definicja sieć inteligentna - ‘integracja sieci elektrycznej, sieci komunikacyjnej, oprogramowania i sprzętu komputerowego do monitorowania, sterowania i zarządzania wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii’ aplikacje stosowane w zaawansowanych sieciach inteligentnych pozwalają na predyktywną konserwację urządzeń i zarządzanie zasobami, analizę reakcji na popyt, bezpośrednią kontrolę obciążenia klienta, analizę systemu dystrybucji w czasie rzeczywistym, szybkie wykrywanie uszkodzeń, monitorowanie obciążenia sprzętu, zarządzanie zestawianiem połączeń sieci i ocenę jakości energii Cofnij Dalej

49 Moduł 2 10 Unit 4 Cofnij Dalej Rozproszone generowanie energii
Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Rozproszone generowanie energii Zarządzanie dystrybucją Elektrownia centralna Budynki komercyjne Przemysł Sieć narodowa / regionalna Gosp.dom. Gosp.dom. Gosp.dom. Gosp.dom. Gosp.dom. Gosp.dom. Elektrownia OŹE Elektrownia OŹE Cofnij Dalej

50 Moduł 2 - TEST Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Pytanie: Dokładna progoza popytu ważna jest dla: Wybierz tylko jedną odpowiedź dostarczania właściwej ilości w sposób kosztowo efektywny utrzymywania dużych dostępnych zapasów A B Opcje stosowania znacznie wyższych cen za energię C Pytanie #1

51 Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji
Moduł 2 - TEST Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

52 Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji
Moduł 2 - TEST Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

53 Unit 5: Logistyka i transport Powrót do zawartości Modułu
1 Unit 5 Unit 5: Logistyka i transport Definicje Logistyka i logistyka - ‘część zarządzania łańcuchem dostaw; obejmuje planowanie, wdrażanie i kontrolę wydajnego i efektywnego dwukierunkowego przepływu i magazynowania produktów, usług i informacji między miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji celem spełniania wymagań klientów’ Council of Supply Chain Management Professionals i zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wszystkie funkcje logistyczne: zaopatrzenie, dystrybucję, utrzymanie w ruchu, zarządzanie zapasami, marketing, finanse i zarządzanie obsługą klienta współcześnie logistyka postrzegana jest jako relacje między trzema głównymi elementami: logistyka = dostawy + zarządzanie materiałami + dystrybucja logistyka wiązana jest z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz magazynowaniem, od surowców, przez proces produkcji do dystrybucji produktów finalnych Powrót do zawartości Modułu Dalej

54 Moduł 2 2 Unit 5 Cofnij Dalej Operacje logistyczne
Unit 5: Logistyka i transport Operacje logistyczne Logistyka Operacje logistyczne Logistyka przychodząca Logistyka wewnętrzna Logistyka wychodząca Przemieszczanie materiałów i produktów w obrębie firmy Wysyłka i dystrybucja gotowych produktów Dostawy surowców konwergencja operacji logistycznych i marketingu doprowadziła do wprowadzenia nowego terminu: logistyka marketingowa. Logistyka marketingowa tworzy interfejs między funkcjami marketingowymi a logistycznymi, umożliwiając sterowanie procesami logistycznymi przez rynek. Dotyczy obsługi klienta i dostępności danego produktu lub wartości Cofnij Dalej

55 Moduł 2 3 i Unit 5 Cofnij Dalej Logistyka i marketing
Unit 5: Logistyka i transport Logistyka i marketing Logistyka Konwergencja logistyki z marketingiem i Franszyza Wartość marki Innowacje Koncentracja na korzyściach logistyka wpływa na stosunek korzyści do kosztów, zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i negatywnym Przewaga marketingowa Wartość dla klienta Koszt posiadania Relacje wartości dodanej Jakość obsługi Efektywność łańcucha dostaw Tania dostawa Zredukowana baza aktywów Zarządzanie siecią Applied from: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK Cofnij Dalej

56 Moduł 2 6 Unit 5 Cofnij Dalej
Unit 5: Logistyka i transport Strategia projektowania systemu logistycznego Logistyka Projektowanie struktury organizacyjnej proces powinien być zaprojektowany w formie zintegrowanych działań operacyjnych, od przyjęcia zamówienia do dostawy produktów Projektowanie procesów logistycznych obejmuje wszystkie zagadnienia związane z fizycznym przepływem produktu przez: linię produkcyjną, magazyn, węzły dystrybucji do dostawy produktu finalnego klientowi Projektowanie sieci logistycznej wszelkie informacje ważne dla wspierania procesów i fizycznej struktury działań operacyjnych. Elektroniczna wymiana danych, system zarządzania magazynem czy system śledzenia i planowania przewozów Projektowanie systemu informacyjnego Cofnij Dalej

57 Moduł 2 7 Unit 5 Cofnij Dalej Struktura funkcjonalna
Unit 5: Logistyka i transport Struktura funkcjonalna Logistyka Dyrektor zarządzający Kierownik dystrybucji Planowanie i kontrola Operacje Zarządzanie zapasami Sieć magazynów Obsługa klienta Kontroling budżetu Systemy informacyjne Zarządzanie magazynem Zarządzanie transportem Zarządzanie składami Realizacja dostaw Obsługa zamówień Prognozowanie popytu Kontrola zapasów Zarządzanie materiałami Ładunek jednostkowy Pakowanie (biopaliwa) Cofnij Dalej

58 Unit 5: Logistyka i transport Koszty własnej floty pojazdów
Moduł 2 12 Unit 5 Unit 5: Logistyka i transport Koszty własnej floty pojazdów Transport Koszty pojazdów Koszty stałe Koszty zmienne koszty stałe ponoszone niezależnie od stopnia wykorzystania pojazdu. Obejmują ubezpieczenie, obowiązkowe licencje, wynagrodzenie kierowcy (premie i koszty utrzmania w trasie należą do kategorii kosztów zmiennych), opłaty drogowe, amortyzacja i inne koszty eksploatacji zależne od rzeczywistego użytkowania danego pojazdu i stopnia jego intensywności. Obejmują koszty paliwa, olejów i smarów, koszty ogumienia, koszty konserwacji i napraw (pokrywają koszty pracy, części zamiennych, itd.) i koszty pośrednie odnoszą się do całej floty – koszty wynajmu sprzętu, kierowców agencyjnych, narzędzi, koszty administracyjne (wynagrodzenia kierowników i dyspozytorów, prac biurowych, księgowości, itd.) Cofnij Dalej

59 A B C Moduł 2 - TEST zaopatrzenia i dystrybucji
Unit 5: Logistyka i transport Pytanie: Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do: Wybierz tylko jedną odpowiedź zaopatrzenia i dystrybucji wszystkich działań logistycznych A B Opcje marketingu i obsługi klienta C Pytanie #1

60 Unit 5: Logistyka i transport
Moduł 2 - TEST Unit 5: Logistyka i transport Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

61 Unit 5: Logistyka i transport
Moduł 2 - TEST Unit 5: Logistyka i transport Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

62 Moduł 3 - Biznes Powrót do Wstępu Dalej ZAWARTOŚĆ MODUŁU
Moduł 3 wprowadza w zagadnienia analizy i zarządzania ryzykiem oraz zarządzania procesami biznesowymi. Składa się z dwóch jednostek nauczania Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem, w zakresie: - Wprowadzenie, definicje; Zarządzanie ryzykiem, metoda SOAR; Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw; Realcje między ryzykiem a wydajnością; Przywracanie stabilizacji Unit 2: Zarządzanie procesem biznesowym, w zakresie: Definicja procesu biznesowego, złożoność procesu; Kategorie procesów biznesowych; Cykl zarządzania procesem; Zarządzanie wydajnością; Cykl życiowy procesu biznesowego Powrót do Wstępu Dalej

63 Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem
Moduł 3 1 Unit 1 Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Definicje 1 ryzyko – ktoś lub coś co tworzy lub sugeruje zagrożenie i manifestuje się poprzez zdarzenia, które mają szkodliwe lub niebezpieczne konsekwencje dla biznesu 2 ryzyko to możliwość wystąpienia strat spowodowanych przez zdarzenie (lub serię zdarzeń) negatywnie wpływających na osiągnięcie celów firmy Metodologia SOAR (Strategic Objectives At Risk, strategiczne cele pod działaniem ryzyka); i z procesowego punktu widzenia: Set Observe Analyze React, ustaw, obserwuj, analizuj, reaguj) jest często stosowana do analizy i postępowania z ryzykiem; definiuje proces pozwalający na identyfikację i określenie czy można podjąć określone ryzyko i jak przygotować firmę na konsekwencje zdarzenia oraz podejmować odpowiednie przeciwdziałania eliminujące ryzyko lub łagodzące jego skutki i zarządzanie ryzykiem to ‘radzenie sobie z niepewnością’ i ‘metodologia postępowania z ryzykiem, które ma wpływ na strategiczne cele firmy’ Cofnij Dalej

64 Moduł 3 2 Unit 1 Cofnij Dalej Proces SOAR Działanie
Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Proces SOAR Monitorowanie odpowiednich wskaźników? Odpowiednie cele i ryzyka? NIE NIE TAK TAK Analiza przyczyna-skutek Obserwacja wartości wskaźników Analiza wartości wskaźników Wybór wskaźników Cele i plan Działanie TAK NIE Konieczna zmiana strategii? Applied from: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA Cofnij Dalej

65 Moduł 3 5 i Unit 1 Cofnij Dalej Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Unit 1: Risk analysis and management Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw i system łańcucha dostaw może być podatny na różne szkodliwe lub niebezpieczne zdarzenia, takie jak awarie techniczne, błędy ludzkie, wpływy otoczenia, strata kluczowych pracowników, zmienność cen surowców, przerwy w dostawach surowców, itd. Niekorzystne warunki środowiska mogą mieć znaczący wpływ na krótko lub długookresową podatność łańcucha dostaw (np. u producentów czystej energii) Analiza podatności łańcucha dostaw Określanie i zrozumienie w jaki sposób prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje szkodliwych zdarzeń mogą być zmniejszone i traktowane w sposób kosztowo-efektywny do osiągnięcia akceptowalnego poziomu podatności Zrozumienie natury i typu czynników, które mają wpływ na osiągnięcie krótko lub długookresowych celów Identyfikacja i zrozumienie najważniejszych procesów i mechanizmów, poprzez które ryzyka i podatność mogą się rozwijać Cofnij Dalej

66 Moduł 3 6 Unit 1 Cofnij Dalej Rodzaje ryzyka
Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Rodzaje ryzyka Opóżnienia w przepływach materiałów Ryzyko normalne Ryzyko anormalne zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw fluktuacje rentowności procesów, kosztów materiałów, zapotrzebowania awaria systemu, trudne do oszacowania i zarządzania, jest częścią wysiłków dla zachowania ciągłości biznesu, powinno być traktowane jako zadanie należące do procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw występuje często, jest przewidywalne zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw Przerwanie przepływu materiałów rzadkie i nieprzewidywalne, bardziej szkodliwe przez swoje konsekwencje, powodowane przez poważne zdarzenia, takie jak katastrofy, pożary, strajki. Może chwilowo wstrzymać przepływ materiałów Cofnij Dalej

67 A B C Moduł 3 - TEST postępowanie ze szkodliwymi zdarzeniami
Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Pytanie: Zarządzanie ryzykiem to: Wybierz tylko jedną odpowiedź postępowanie ze szkodliwymi zdarzeniami postępowanie z niepewnością A B Opcje podstępowanie ze skutkami katastrof naturalnych C Pytanie #1

68 Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem
Moduł 3 - TEST Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

69 Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem
Moduł 3 - TEST Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie

70 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi
Moduł 3 1 Unit 2 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Definicje Proces biznesowy proces biznesowy to ‘uporządkowany, mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów specyficznych dla określonego rynku. Kładzie silny nacisk na sposób wykonywania zadań. Proces jest określoną sekwencją prac wykonywanych w czasie i przestrzeni, z początkiem i końcem oraz jasno zdefiniowanym wejściem i wyjściem: struktura dla działania’ proces biznesowy może być prosty lub bardzo złożony zależnie od natury biznesu, produkcji i usług. Procesy produkcyjne łatwo poddają się analizie, gdyż odnoszą się do prac wykonywanych przez ludzi, procesy usługowe są bardziej złożone i prawie wszystkie procesy logistyczne i łańcucha dostaw są zintegrowane z jednym lub kilkoma procesami biznesowymi w sposób bezpośredni lub pośredni Powrót do Wstępu Dalej

71 Moduł 3 2 Unit 2 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Klasyfikacja procesów biznesowych Proces biznesowy Operacyjne Organizacyjne operacyjne procesy biznesowe współdziałają z jednym organizacyjnym procesem biznesowym i stanowią podstawę dla procesów, które zawierają informacje o sposobie wykonywania czynności oraz warunkach organizacyjnych i technicznych. Każdy proces operacyjny zawiera szczegółowe specyfikacje wszystkich czynności i relacji między nimi organizacyjne procesy biznesowe są charakteryzowane przez wejście (wsad) i wyjście (wynik), oczekiwane rezultaty oraz ich związek z innymi procesami biznesowymi w obrębie struktury firmy, np. proces biznesowy zarządzający dostawami surowców Cofnij Dalej

72 Moduł 3 3 Unit 2 Strategia biznesowa Cele Procesy operacyjne
Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Poziomy procesów biznesowych Proces biznesowy Strategia biznesowa Cele Procesy operacyjne Procesy organizacyjne Wdrożone procesy biznesowe określanie realizacja Cofnij Dalej

73 Moduł 3 6 Unit 2 Cofnij Dalej Cykl życiowy procesu biznesowego
Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Cykl życiowy procesu biznesowego Zarządzanie procesem biznesowym Ewaluacja: eksploracja procesu i monitorowanie aktywności Projekt i analiza: identyfikacja procesu, modelowanie, walidacja Wdrożenie: działanie, monitoring, utrzymanie Administracja Konfiguracja: wybór systemu i wdrożenie Cykl życiowy procesu biznesowego składa się z powiązanych ze sobą etapów uporządkowanych w cykliczną strukturę z logicznymi zależnościami między nimi Cofnij Dalej

74 Moduł 3 7 Unit 2 Cofnij Dalej Modelowanie procesów biznesowych
Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Modelowanie procesów biznesowych Zarządzanie procesem biznesowym Zdefiniowanie procesów i zaprojektowanie wszystkich jego czynności 1 Określenie wszystkich powiązań i wzajemnych relacji między procesami oraz zdefiniowanie wejść i wyjść oraz wzajemnych oczekiwań 2 Ustawienie odpowiednich wskaźników, kluczowych wskaźnikó wydajności na poziomie firmy i wskaźników na poziomie procesowym, łącznie z bieżącymi i docelowymi poziomami wydajności 3 Zdefiniowanie projektów i działań związanych z wdrożeniem procesu i jego udoskonalaniem 4 Określenie możliwych wersji procesu, również tych związanych z możliwym ryzykiem lub szkodliwymi zdarzeniami, które mogą wystąpić 5 Cofnij Dalej

75 A B C Moduł 3 - TEST proste procedury księgowe
Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Pytanie: Proces biznesowy to: Wybierz tylko jedną odpowiedź uporządkowany i mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów proste procedury księgowe A B Opcje obsługa relacji z klientami C Pytanie #1

76 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi
Moduł 3 - TEST Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie

77 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi
Moduł 3 - TEST Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie


Pobierz ppt "e-Kurs Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google