Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plagiat w pracach dyplomowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plagiat w pracach dyplomowych"— Zapis prezentacji:

1 Plagiat w pracach dyplomowych
dr Joanna Szyjewska-Bagińska Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

2 Plagiat konsekwencje Prawo karne – przestępstwo z art. 115 ust. 1 Prawa autorskiego, art. 284 § 1 Kodeksu karnego Prawo administracyjne – nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego Prawo cywilne – odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osoby, której prawa osobiste lub majątkowe, zostały naruszone

3 Plagiat Pojęcie plagiatu kojarzone jest najczęściej z prawem autorskim. W języku prawniczym brak definicji plagiatu. Akty normatywne nawet nie posługują się pojęciem „plagiat”. O plagiacie mówimy wówczas, gdy osoba wskazana jako autor dzieła, bezprawnie: dokonuje przejęcia cudzego utworu w większym lub mniejszym zakresie (plagiat oczywisty, jawny) lub przejmuje fragmenty cudzego utworu i splata z elementami pochodzącymi od siebie (plagiat ukryty)

4 Plagiat – jako przestępstwo
art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

5 Plagiat jako przestępstwo
Przestępstwo plagiatu z art. 115 ust. 1 Prawa autorskiego: ścigane z urzędu obejmuje również: przekroczenie granic tzw. prawa cytatu art. 29 Prawa autorskiego bezprawne wykorzystywanie utworu po przetłumaczeniu na inny język niewskazanie wszystkich współautorów utworu

6 „Kupowanie” prac licencjackich, magisterskich
Oferowanie prac, które mają być rozpowszechnione pod własnym nazwiskiem, to podżeganie lub pomocnictwo do przestępstwa z art. 115 ust. 1 Prawa autorskiego „Kupowanie” cudzej pracy, przypisywanie sobie własnego autorstwa jest plagiatem (art. 115 ust. 1 Prawa autorskiego) Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o osobistym przygotowaniu pracy – przestępstwo z art. 272 Kodeksu karnego (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy) Umowa „zakupu” pracy dyplomowej, jako sprzeczna z ustawą, jest nieważna (art. 58 kc)

7 Plagiat - obowiązki promotora
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym art. 111 ust. 1 Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; obowiązek ten mają również pracownicy dydaktyczni

8 Plagiat - postępowanie administracyjne
Tytuły zawodowe: inżynier, licencjat, magister art. 193 psw: Organ właściwy (rektor), w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

9 Plagiat – postępowanie administracyjne
Działania Rektora są obligatoryjne Decyzja o stwierdzeniu nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jest decyzją administracyjną Wcześniej Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu (przypisanie sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego) Rektor: wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

10 Prawo cytatu art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. art. 34 Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.

11 Prawo cytatu w pracy dyplomowej
Cytat jest dozwolony tylko we własnym samodzielnym utworze np. pracy dyplomowej Celem cytatu musi być konieczność: wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia, analiza krytyczna np. cudzego poglądu Cel cytatu decyduje o jego dozwolonych rozmiarach Konieczne jest podanie twórcy i źródła - A. Xsiński, Prawo cywilne część ogólna, Kraków 2014, s. 28; - A. Xsiński, https://www.prawo.pl, r.

12 Prawo cytatu - orzecznictwo
Orzeczenie SN z 29 grudnia 1971 r. I Cr 191/71 Wymaganiu wyraźnego wymienienia źródła, z którego pochodzi fragment cudzego dzieła, nie czyni zadość wymienienie tego dzieła w zestawieniu literatury, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia ani zasady, ani stopnia wykorzystywania tego dzieła, a w szczególności że dokonano z niego przedruku określonej części” Wyrok SN z 23 listopada 2004 r. I CK 232/04 Przytoczenie cudzego utworu nawet w całości jest dozwolone, jeżeli następuje w celu określonym w art. 29 ust. 1 ustawy (wyjaśnianie, analiza krytyczna), przy czym przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło.

13 Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego (utworu): akty normatywne i ich urzędowe projekty (m.in. ustawy, rozporządzenia) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole opublikowane opisy patentowe i ochronne (dot. zgłoszonych do Urzędu Patentowego wynalazków i wzorów użytkowych) proste informacje prasowe odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne (może być „ustaleniem naukowym” wg art. 193 psw)

14 Plagiat w pracach dyplomowych
dr Joanna Szyjewska-Bagińska Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plagiat w pracach dyplomowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google