Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ Edukacja szkolna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ Edukacja szkolna"— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ Edukacja szkolna
Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

2 oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie:
2014–2020 oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

3 Cele programu Erasmus+
Europa 2020 Edukacja i szkolenia 2020 Zrównoważony rozwój Polityka młodzieżowa Edukacyjny wymiar sportu Traktatowe wartości europejskie

4 Cele - Europa 2020 Edukacja Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%); co najmniej 40 proc. osób w wieku lata powinno mieć wykształcenie wyższe (w PL 45%). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln (w PL o 1,5 mln).

5 Edukacja i szkolenia 2020 – wskaźniki odniesienia
Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie – średnio co najmniej 15% dorosłych (w PL 10%). Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności – odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15% (w PL 5%). Wykształcenie wyższe - odsetek osób w wieku 30–34 lat posiadających wykształcenie wyższe powinien wynosić co najmniej 40% (w PL 45%). Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10% (w PL 4,5%). Edukacja przedszkolna – co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od 4 lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną (w PL 90 %).

6 Erasmus+ wspiera: podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnych modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów i wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących w programie z instytucjami z krajów partnerskich programu w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego nauczanie i uczenie się języków obcych

7 Kraje uczestniczące (programme countries) Kraje partnerskie (partner countries)
Kraje uczestniczące w programie (programme countries) 28 państw członkowskich UE Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria Turcja Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM) Kraje partnerskie (partner countries) Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

8 Edukacja szkolna Akcja KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej

9 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Instytucje uprawnione do udziału (publiczne i niepubliczne): Przedszkola Szkoły: podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne artystyczne Osoby uprawnione do udziału w mobilnościach: Pracownicy szkoły

10 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Priorytety europejskie w obszarze edukacji szkolnej: wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli; ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; rozwijanie umiejętności podstawowych; wczesna opieka i edukacja.

11 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Czas trwania projektów minimum 12 miesięcy maksimum 24 miesiące Czas trwania mobilności edukacyjnych od 2 do 60 dni (bez okresu podróży)

12 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Rodzaje mobilności edukacyjnych Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole partnerskiej (teaching assignment) Szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: udział w kursach (metodyczne/metodyczno-językowe/językowe) udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej)

13 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Dofinansowanie projektu dla uczestnika mobilności: koszty podróży koszty utrzymania opłata za udział w kursie (opcja) wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) dla szkoły: wsparcie organizacyjne (administracja projektu)

14 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Dofinansowanie projektu waluta EUR, forma: ryczałt wsparcie organizacyjne – 350 EUR/uczestnika koszty podróży – kwota w zależności od odległości koszty utrzymania – według stawek dla akcji, kraju wyjazdu i czasu trwania wyjazdu opłata za udział w kursie (maksymalnie 700 EUR) wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami – ustalane indywidualnie (jeśli uzasadnione, koszty rzeczywiste) Budżet projektu: samokalkulujący się we wniosku

15 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Europejski Plan Rozwoju Szkoły kluczowy element wniosku/projektu określa potrzeby szkoły, które muszą ulec poprawie/wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju w obszarze podniesienia poziomu jakości pracy szkoły realizowany poprzez mobilności pracowników szkoły Etapy realizacji projektu Przygotowanie (wparcie praktyczne i logistyczne uczestników mobilności) Mobilności (realizacja wyjazdów zagranicznych) Kontynuacja (realizacja działań następujących po zakończeniu mobilności) Wpływ (wpływ projektu na szkołę/uczestników/inne grupy) Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport końcowy z realizacji projektu

16 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej
Termin składania wniosków: 24 marca 2014r. do godz Wniosek eForm składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Jeden wniosek składany przez szkołę

17 Edukacja szkolna Akcja KA2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

18 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Priorytety europejskie w obszarze edukacji szkolnej: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; rozwijanie umiejętności podstawowych; wczesna opieka i edukacja; wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli.

19 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Projekty mogą trwać od 2 do 3 lat Projekty współpracy szkół - co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów; Projekty współpracy między władzami edukacyjnymi - co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów (władze lokalne/regionalne, szkoła/przedszkole, inna instytucja); Partnerstwa Strategiczne – co najmniej trzy instytucje uprawnione z trzech różnych krajów.

20 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2014 r. godz Wniosek eForm składany wyłącznie elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami Wniosek składany przez instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu

21 Edukacja szkolna Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Współpraca szkół

22 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Instytucje uprawnione do udziału (publiczne i niepubliczne): Przedszkola Szkoły: podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne artystyczne

23 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Uprawnione działania – mobilność: międzynarodowe spotkania projektowe; wyjazdy grup uczniowskich (od 5 dni do 2 miesięcy); wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy); szkolenia dla kadry szkół partnerskich (od 5 dni do 2 miesięcy); wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy).

24 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Wyjazdy grup uczniowskich (od 5 dni do 2 miesięcy) wyjazdy grup uczniów do szkół realizujących projekt; działania służą osiąganiu celów projektu oraz służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, międzykulturowości, planowania i realizacji zadań projektowych, wykorzystywania ICT oraz motywacji do nauki języków; najlepiej, jeśli działania projektowe są zintegrowane z programem nauczania; uczniowie są zaangażowani na każdym etapie realizacji projektu: podczas planowania, realizacji i ewaluacji działań;

25 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy) uczniowie w wieku co najmniej 14 lat wyjeżdżają na naukę do szkoły zagranicznej realizującej projekt, uczęszczają na zajęcia, mieszkają u rodzin; uczniowie powinni rozwinąć kompetencje osobiste i zyskać wrażliwość na wielokulturowość i różnorodność językową; szkoły powinny wzmocnić współpracę, a nauczyciele realizujący to działanie zyskać nowe doświadczenia pedagogiczne; uczniowie i nauczyciele ze szkoły wysyłającej, i przyjmującej przygotowują porozumienie o programie zajęć ucznia, zasady uznania jej/jego nauki za granicą posługując się Przewodnikiem zawierającym wskazówki i dokumenty potrzebne do zrealizowania dobrej jakości mobilności długoterminowej ucznia;

26 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Szkolenia dla kadry szkół partnerskich (od 5 dni do 2 miesięcy) W formie wizyt studyjnych, szkoleń, warsztatów związanych z celami projektu, organizowane dla małych grup w jednej ze szkół uczestniczących w projekcie.

27 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy) Mobilność umożliwia nauczycielom podniesienie kompetencji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy na temat innych systemów edukacji; Mobilność powinna wzmocnić współpracę szkół zaangażowanych w projekt; Szkoła wysyłająca zobowiązana jest do zorganizowania transparentnego naboru, opracowania wraz z wyjeżdżającym nauczycielem oraz szkołą przyjmującą programu stażu oraz zasad jego uznania w szkole.

28 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli są możliwe do zrealizowania w ramach projektów pod warunkiem, że przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu. Na działania projektowe, oprócz mobilności, powinny składać się także działania lokalne związane z osiąganiem celów projektu.

29 Edukacja szkolna Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Konsorcja

30 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Uprawnione instytucje: Jednostki samorządu terytorialnego Organy administracji rządowej prowadzące szkoły Kuratoria oświaty Inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły (tj. fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne) Szkoły

31 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Rodzaj projektu: co najmniej dwa kraje uczestniczące w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt realizuje: - władza oświatowa na poziomie lokalnym i regionalnym (koordynator) - szkoła - instytucja działająca w obszarze edukacji, adekwatnie do tematyki projektu (m.in. kluby młodzieżowe, kluby sportowe, stowarzyszenia rodziców, placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe)

32 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Uprawnione działania: spotkania robocze wszystkich partnerów wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną badania, studia przypadków job shadowing wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk peer learning konferencje, seminaria, warsztaty publikacje i upowszechnianie materiałów upowszechnianie rezultatów projektu

33 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Rodzaj projektu: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. - mogą w nich uczestniczyć wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji (szkoły, szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.)

34 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej
Możliwości: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, korzystanie z technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (badania i analizy, studia przypadków, peer learning, job shadowing) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

35 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

36 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 1 - Wyjazdy w celach edukacyjnych Mobilność uczniów i kadry
Główne działania: staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się zawodowo wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe

37 Mobilność uczniów Uczestnicy
uczniowie szkół zawodowych, praktykanci (jak LdV-IVT) absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu nauki) UWAGA: brak możliwości udziału osób bezrobotnych Czas trwania wyjazdu od 2 tygodni do 12 miesięcy Działania staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego staże w przedsiębiorstwach Kto może wnioskować o dofinansowanie? organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum organizacji wysyłających z kraju uczestniczącego w programie

38 Mobilność kadry Uczestnicy
osoby zatrudnione w instytucjach działających w obszarze VET zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności) osoby z przedsiębiorstw, sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdu od 2 dni do 2 miesięcy Działania szkolenie zawodowe lub obserwacja (job shadowing) w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (jak LdV -VETPRO) prowadzenie zajęć/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej zagranicą)

39 Mobilność uczniów i kadry (1)
Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (należy wybrać na etapie składania wniosku) Organizacje uczestniczące: Organizacja wysyłająca (lub konsorcjum org. wysyłających) oraz organizacja przyjmująca Przynajmniej 2 instytucje i 2 kraje Konsorcjum VET: min. 3 organizacje VET Termin składania wniosków: 24 marca 2014 (godz. 12:00 czasu brukselskiego)

40 Twitter: #ErasmusPlus
WIĘCEJ INFORMACJI Twitter: #ErasmusPlus Facebook: Erasmus+


Pobierz ppt "Erasmus+ Edukacja szkolna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google