Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ PIERWSZY dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ PIERWSZY dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska."— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ PIERWSZY dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska

2 JST to organizacje specyficzne, non-profit, ukierunkowane na misję, którą jest zapewnienie mieszkańcom życia godziwego (tj. wysokiej jakości) Na jakość życia społeczności lokalnej/regionalnej bezpośrednio przekłada się dostępność (przestrzenna, ekonomiczna i społeczna) oraz jakość świadczonych usług publicznych MISJA JST

3 Usługi publiczne można zdefiniować jako takie: w stosunku do których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich (niemożność wykluczenia z konsumpcji) które, niezależnie od liczby korzystających, posiadają określoną wartość, nienaruszalną przez kolejnych użytkowników (brak rywalizacji w konsumpcji) Usługi publiczne są więc dostępne dla wszystkich, niezależnie od np. uzyskiwanego dochodu czy poziomu wykształcenia Mają służyć osiąganiu celów wyższych, najważniejszych z punktu widzenia potrzeb całej wspólnoty obywateli i odzwierciedlonych w podzielanych wartościach (tj. interesowi publicznemu) DEFINIOWANIE USŁUG PUBLICZNYCH

4 KLASYFIKACJA USŁUG PUBLICZNYCH POWIĄZANIE Z GOSPODARKĄ usługi gospodarcze usługi pozagospodarcze PRZEZNACZENIE DANEJ USŁUGI usługi produkcyjne (np. roboty instalacyjne, montażowe, dystrybucja energii elektrycznej) usługi konsumpcyjne (np. usługi transportowe, komunalne, mieszkaniowe, ochrona zdrowia, opieka społeczna) usługi ogólnospołeczne RODZAJ WYNIKU PRACY usługi renowacyjne (mające na celu zachowanie lub przywracanie wartości użytkowej dóbr) dystrybucyjne (odnawianie lub zwiększenie droga wymiany wartości zasobów rzeczowych) rekreacyjne (polegające na działaniu na właściwości fizjologiczne człowieka, np. lecznicze, turystyczne) oświatowo-kulturalne (przekazywanie wiedzy i doznań artystycznych) organizacyjne (podejmowanie i przekazywanie decyzji osobom lub grupom osób) ODPŁATNOŚĆ usługi rynkowe (będące przedmiotem kupna-sprzedaży, posiadające określoną cenę) usługi pozarynkowe (przekazywane na zasadach nieodpłatnych lub częściowej odpłatności np. oświata, kultura, opieka zdrowotna) FORMA PRAWNA usługi świadczone przez przedsiębiorstwa prywatne usługi oferowane przez przedsiębiorstwa publiczne (np. telewizja publiczna) usługi oferowane przez instytucje publiczne i samorządowe oraz organizacje i stowarzyszenia WAŃKOWICZ, KOŻUCH usługi administracyjne (obejmują zadania realizowane przez administrację publiczną, związane z dokonywaniem czynności administracyjnych) usługi publiczne o charakterze społecznym (ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura, kultura fizyczna i rekreacja, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo publiczne) usługi publiczne o charakterze technicznym (transport – usługi i infrastruktura, zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, gospodarka odpadami oraz utrzymania czystości i porządku, cmentarnictwo, zaopatrzenie w energię, zieleń publiczna)

5 Usługi edukacyjne żłobkiplacówki przedszkolneszkoły podstawowegimnazja szkoły ponadgimnazjalne zajęcia pozaszkolne i wyrównawcze ośrodki dokształcania poradnie psychologiczno- pedagogiczne Usługi kulturalne biblioteki koła zainteresowań, pracownie i zespoły artystyczne kursyimprezy kulturalne wystawy stałe i czasowe kino i teatropieka nad zabytkami Usługi zdrowotne podstawowa opieka zdrowotna pediatryczna opieka zdrowotna stomatologiczna opieka zdrowotna specjalistyczna opieka zdrowotna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa programy profilaktyczne Usługi komunalne zaopatrzenie w wodęsieć kanalizacyjna mieszkalnictwo komunalne gospodarka odpadami Usługi komunikacyjne komunikacja miejska transport autobusowy i busowy kolej ANALIZOWANE W PROJEKCIE USŁUGI PUBLICZNE

6 USŁUGI PUBLICZNE A PARTYCYPACJA Zgodnie z nowym podejściem, w świadczeniu usług publicznych coraz większe znaczenie zyskuje dialog ze społecznością lokalną, który pozwala na: zidentyfikowanie potrzeb społeczności lokalnej (interesu publicznego) sposobu dostarczania usług publicznych na oczekiwanym poziomie Konsultacje społeczne są podstawą nowoczesnego zarządzania zintegrowanego i kreowania celów rozwojowych

7 Usługi publiczne mogą być czynnikiem, ale i barierą procesów rozwojowych W warunkach ograniczonych środków na realizację polityki rozwoju dialog pozwala zwiększyć skuteczność prowadzonych działań na rzecz podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych Poprawę jakości i dostępności można osiągnąć dodatkowo poprzez: coraz szerszy zakres e-usług marketyzację usług publicznych (wykorzystanie potencjału niepublicznych podmiotów w zakresie świadczenia tych usług) nowe podejście do efektywności usług (analiza kosztów jednostkowych usług) POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

8 W podgrupach, z wykorzystaniem metody drzewa problemów, będziemy wspólnie analizować grupy usług publicznych, które rozpatrywane są w projekcie (tj. edukacyjne, kultury, zdrowia, komunikacyjne, komunalne) Następnie dokonamy hierarchizacji problemów (w poszczególnych kategoriach usług) i porównania z wyzwaniami jakie wynikają z Diagnozy Problem = negatywny stan rzeczy, niekorzystne warunki, które istnieją obecnie JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ WARSZTAT

9 DRZEWO PROBLEMÓW źródło rysunku: Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji, W. Dziemianowicz i inni, s. 125 publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/projekt_zarzadzanie_strategiczne_rozwojem/przydatne_dokumenty/strony/default.aspx http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/projekt_zarzadzanie_strategiczne_rozwojem/przydatne_dokumenty/strony/default.aspx

10 JAK ZBUDOWAĆ DRZEWO PROBLEMÓW SPOSÓB PRACY W GRUPACH: 1) Listujemy problemy (każda z osób wskazuje po kilka problemów) 2) Określamy zasięg, czyli które z problemów mają zasięg lokalny, a które są charakterystyczne dla całego powiatu 3) Układamy problemy w ciągi przyczynowo- skutkowe 4) Zastanawiamy się jaki jest problem kluczowy (nie musi to być któryś z problemów wskazanych podczas pracy w grupie) 5) Budujemy pierwszą wersję drzewa problemów

11 Problem = negatywny stan rzeczy, niekorzystne warunki, które istnieją obecnie Problem kluczowy = problem, który generuje najwięcej innych problemów i którego skutki są najdotkliwiej odczuwalne dla większości zainteresowanych podmiotów DRZEWO PROBLEMÓW DLA USŁUG EDUKACYJNYCH Skutki problemu kluczowego Problem kluczowy Przyczyny problemu kluczowego

12 USŁUGI EDUKACYJNE – WYZWANIA I PROBLEMY

13 USŁUGI KULTURY – WYZWANIA I PROBLEMY

14 USŁUGI ZDROWOTNE – WYZWANIA I PROBLEMY

15 USŁUGI KOMUNIKACYJNE – WYZWANIA I PROBLEMY

16 USŁUGI KOMUNALNE – WYZWANIA I PROBLEMY

17 NA DZISIAJ TO WSZYSTKO… Dziękujemy za pracę w grupach Zapraszamy na jutrzejsze zajęcia warsztatowe


Pobierz ppt "WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ PIERWSZY dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google