Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wybory profili specjalnościowych i promotorów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wybory profili specjalnościowych i promotorów”"— Zapis prezentacji:

1 „Wybory profili specjalnościowych i promotorów”
Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia II st „Wybory profili specjalnościowych i promotorów”

2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 Informacje ogólne Pod pojęciem profilu specjalnościowego wpisywanego do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie.

4 Informacje ogólne W obrębie prowadzonych profili specjalnościowych realizowane są seminaria specjalizacyjne. Pod pojęciem seminarium specjalizacyjnego należy rozumieć wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej.

5 Wpis profilu specjalnościowego w dyplomie studiów
Wpis samego profilu specjalnościowego, np.: Zarządzanie organizacjami. Wpis profilu specjalnościowego i seminarium specjalizacyjnego, np.: Zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Rachunkowość i zarządzanie finansami w zakresie sprawozdawczości i analizy finansowej

6 Oferta profili specjalnościowych
E-biznes i Marketing Communications Logistyka w zarządzaniu Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Administracja i zarządzanie publiczne W ramach 6 profili specjalnościowych student ma do wyboru 1 z 17 seminariów specjalizacyjnych

7 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego
Studenci drugiego semestru studiów II stopnia kierunku Zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2013/2014. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór profilu specjalnościowego, w ramach którego funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Seminarium dyplomowe będzie prowadzone w katedrze odpowiedzialnej za seminarium specjalizacyjne.

8 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego
Wyboru seminarium specjalizacyjnego dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie.

9 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego
Uruchomienie profilu specjalnościowego może nastąpić po zapisaniu się na niego minimum 36 osób. Wybór seminariów specjalizacyjnych będzie odbywał się w dniach od r. do r. Osoby, które nie dokonają wyboru seminarium specjalizacyjnego do dnia roku zostaną dopisane do profili, na których zostaną wolne miejsca.

10 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego
Dnia r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych profili specjalnościowych oraz seminariów specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na dany profil specjalnościowy. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium specjalizacyjne tzn. do dnia roku.

11 Zasady wyboru promotora
Wyboru promotora dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie.

12 Zasady wyboru promotora
W dniach 10/ roku zostaną zorganizowane spotkania informacyjne ws. wyborów promotora. Wybór promotora będzie odbywał się w dniach od roku do roku. Osoby, które nie dokonają wyboru promotora do dnia roku zostaną dopisane do list seminaryjnych promotorów, u których pozostaną wolne miejsca.

13 Zasady wyboru promotora
Dnia r. zostanie opublikowana lista z wykazami osób przyjętych na seminaria dyplomowe u poszczególnych promotorów. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium dyplomowe tzn. do dnia roku.

14 Kontakt mgr inż. Marta Brzozowska specjalnosci-wz@spoleczna.pl dyżur:
zjazd A, sobota , ul. Sienkiewicza 46 (bud. III LO), sala 22; zjazd B, niedziela – 13.30, ul. Kilińskiego 98, sala P-41; czwartki, I połowa semestru, godz , ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 II połowa semestru, godz , ul. Sienkiewicza 9, pokój 16

15 Oferta profili specjalnościowych
E-biznes i Marketing Communications Logistyka w zarządzaniu Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Administracja i zarządzanie publiczne

16 E – biznes i Marketing Communications

17 E – biznes i Marketing Communications
Szanowny Studencie, jeśli interesuje Cię E- biznes i nowoczesne formy komunikacji na bazie Internetu chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: biznesowego zarządzania z wykorzystaniem Internetu zachowań konsumenckich nowoczesnych form kształtowania relacji z klientem z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz skutecznych form prowadzenia biznesu w Internecie E- biznes & Marketing Communication jest specjalnością właśnie dla Ciebie

18 E – biznes i Marketing Communications
Kształcone umiejętności: zdolność analizowania i wnioskowania w procesach decyzji biznesowych w procesie budowy firmy w Internecie znajomość polityk, strategii i technik w zakresie zarządzania marketingowego sprawne umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii opartych o Internet sprawne posługiwanie się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy oraz efektywności public relations na bazie Internetu oraz wzmocnienia : kreatywnego, skutecznego, efektywnego samodzielnego oraz zespołowego działania

19 E – biznes i Marketing Communications
Specjalność E-biznes & Marketing Communication przygotowuje do prowadzenia własnego biznesu na bazie Internetu ze szczególnym naciskiem na elementy promocji, sprzedaży oraz obsługi klienta oraz do pracy na stanowiskach: menedżerów w działach marketingu, sprzedaży i promocji specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym specjalistów w zakresie zarządzania sprzedażą specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations analityków działań marketingowych

20 E – biznes i Marketing Communications
Tematyka zajęć obejmuje: start-up w wirtualnym środowisku media społecznościowe i e-marketing rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżera zachowanie e- konsumenta projektowanie i zarzadzanie serwisami internetowymi sprzedaż w Internecie - Agile commerce komunikacja perswazyjna PR i copywriting zasady negocjacji i współpracy z korporacjami pomiar i analiza działań marketingowych Partnerzy profilu: Gemini Business Solutions 1&1

21 E – biznes i Marketing Communications
Prowadzący: prof. Muzahim Al. Noorachi dr Dominika Kaczorowska – Spychalska dr Katarzyna Kolasińska - Morawska dr inż. Piotr Getzen dr Michał Chmielecki dr inż. Paweł Morawski mgr Elżbieta Piotrowska mgr Małgorzata Bukowska

22 E – biznes i Marketing Communications
Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w obszarze: E-biznes Marketing Communication

23 E – biznes i Marketing Communications
Tematyka prac może obejmować obszary: zarządzania strategicznego w obszarze marketingu na rynkach wirtualnych zarządzanie jednostkami dystrybucyjno – sprzedażowymi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zachowań klientów procesów komunikacji z wykorzystaniem Internetu oraz analiz badawczych procesów marketingowych w organizacjach

24 E – biznes i Marketing Communications Marketing Communication
Tematyka prac może obejmować obszary : budowa strategii komunikacji z wykorzystaniem technologii internetowych prowadzenie działań promocyjnych z wykorzystaniem między innymi Internetu budowy i zastosowań kampanii reklamowych oraz umiejętności komunikacyjnych menadżerów marketingu w procesie kształtowania relacji z otoczeniem organizacji

25 E – biznes i Marketing Communications
Kontakt Katedra Marketingu i Logistyki Opiekun profilu: dr Katarzyna Kolasińska – Morawska SAN - ul. Sienkiewicza 9 czwartki w godz. 15:30 – 17:00

26 Logistyka w zarządzaniu

27 Logistyka w zarządzaniu
Szanowny Studencie, jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: biznesowego zarządzania logistyką zarządzania łańcuchami dostaw nowoczesnych form kształtowania relacji z klientem w łańcuchach dostaw oraz skutecznego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce Profil Logistyka w zarządzaniu jest specjalnością właśnie dla Ciebie

28 Logistyka w zarządzaniu
Kształcone umiejętności: zdolność analizowania i wnioskowania w procesach decyzji biznesowych w ujęciu logistyki znajomość polityk, strategii i technik w zakresie zarządzania logistyką sprawne umiejętności analityczne z wykorzystaniem nowych technologii sprawne posługiwanie się narzędziami operacyjnymi w funkcyjnych obszarach logistyki międzynarodowej oraz wzmocnienia: kreatywnego, skutecznego, efektywnego samodzielnego oraz zespołowego działania

29 Logistyka w zarządzaniu
Profil specjalnościowy Logistyka w zarządzaniu przygotowuje do pracy na stanowiskach: menadżerów ds. logistyki oraz obsługi klienta specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania logistycznego w środowisku międzynarodowym specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie relacjami z klientami w obszarze logistyki

30 Logistyka w zarządzaniu
Tematyka zajęć obejmuje: logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw zarządzanie rynkiem usług logistycznych zarządzanie projektami logistycznymi informatyczne wsparcie decyzji logistycznych międzynarodowe standardy jakościowe w procesach logistycznych negocjacje w logistyce Partnerzy profilu: Comarch Heuthes

31 Logistyka w zarządzaniu
Prowadzący: prof. Natalia Czuchraj prof. Jewgienij Krikawskij prof. Mirosław Włodarczyk dr Katarzyna Kolasińska - Morawska dr Danuta Janczewska dr Michał Chmielecki dr inż. Paweł Morawski mgr Marta Brzozowska

32 Logistyka w zarządzaniu
Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w obszarze: Logistyka międzynarodowa (dla osób, które ukończyły różne kierunki studiów I st) Logistyka menedżerska (dla osób po kierunku Logistyka I st)

33 Logistyka w zarządzaniu
Logistyka międzynarodowa - dla kierunków oprócz logistyki Tematyka prac może obejmować obszary: powiązań logistycznych i istoty relacji w łańcuchach dostaw podejmowania decyzji logistycznych technologii usług logistycznych informatycznego wsparcia decyzji logistycznych oraz strategii międzynarodowych przedsiębiorstw logistycznych

34 Logistyka w zarządzaniu Logistyka menedżerska – dla osób po logistyce
Tematyka prac może obejmować obszary : zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie technologii informacyjnych wspierających działalność logistyczną i wspomagających podejmowanie decyzji partnerstwa w sieciach, budowania i utrzymywania relacji z dostawcami oraz dystrybutorami logistyki w strategii w środowisku międzynarodowym

35 Logistyka w zarządzaniu
Kontakt Katedra Marketingu i Logistyki Opiekunowie profilu: dr inż. Paweł Morawski mgr inż. Marta Brzozowska

36 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

37 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Dla osób zainteresowanych zarządzaniem finansowym przedsiębiorstwa Celem specjalności jest wykształcenie umiejętności w zakresie wykorzystania rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstwa w procesie zarządzania organizacjami

38 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
W ramach profilu specjalnościowego rachunkowość i finanse w zarządzaniu są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. W rezultacie ukończenia profilu rachunkowość i finanse w zarządzaniu absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie: samodzielnej budowy zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w określonym przedsiębiorstwie, sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego, kalkulacji kosztów i cen, prowadzenia kreatywnej rachunkowości oraz zarządzania kapitałami w podmiocie gospodarczym i współpracy z instytucjami bankowymi i finansowymi, w stopniu umożliwiającym mu świadomą i aktywną pracę w charakterze samodzielnego księgowego lub kierownika działu w pionie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.

39 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Seminaria specjalizacyjne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach Systemy rachunkowości w zarządzaniu Sprawozdawczość i analiza finansowa Rachunkowość podatkowa Rachunkowość jednostek sektora publicznego

40 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
To seminarium specjalizacyjne ma na celu możliwie wszechstronne przygotowanie przyszłych absolwentów do kompleksowego zarządzania finansami firm z rozmaitych branż. Różnorodność prowadzonej działalności gospodarczej wymusza na potencjalnych menedżerach znajomości różnych systemów rachunkowości, pozyskiwania kapitałów, zarządzania inwestycjami, aktywami trwałymi i obrotowymi, biegłą znajomością analizy finansowej, tworzenia biznes planów i kontroli sprawozdań finansowych. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent będzie mógł podjąć pracę jako samodzielny pracownik w działach finansowych przedsiębiorstw oraz po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia również jako menedżer w dziale finansowym czy ekonomicznym.

41 Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
Rozwój sektora bankowego i ubezpieczeń w Polsce ma charakter dynamiczny. W konsekwencji, tworzy się coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zarządczą, przygotowaną do kierowania coraz bardziej złożonymi jednostkami tego sektora. Zarządzanie w bankowości i ubezpieczeniach wymaga znaczącej odpowiedzialności i znajomości mechanizmów finansowych i prawnych. Specjalność przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy oraz zarządzania w jednostkach bankowych i ubezpieczeniowych, pozwalających podjąć pracę w charakterze doradcy bakowego, kredytowego oraz inwestycyjnego, a także w charakterze doradcy ubezpieczeniowego. Absolwenci będą przygotowani także do podjęcia pracy analityka w bankowości i ubezpieczeniach. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki, absolwenci będą mogli obejmować stanowiska kierownicze w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych.

42 Systemy rachunkowości w zarządzaniu
Celem tego seminarium specjalizacyjnego jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu rachunkowości zarządczej – niezbędnej dla odpowiedniego pomiaru rezultatów działania przedsiębiorstwa, oceny, kontroli i podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Dobra znajomość zagadnień dotyczących rachunkowości zarządczej jest niezbędna dla właściwego zarządzania przedsiębiorstwami, szczególnie w obecnej, coraz bardziej globalizującej się i wciąż bardziej konkurencyjnej gospodarce. W ramach tej specjalizacji główny nacisk zostanie położony na najbardziej praktyczne i jednocześnie bardzo przydatne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem zagadnienia.

43 Sprawozdawczość i analiza finansowa
W ramach seminarium specjalizacyjnego studenci rozwijają zdobytą wcześniej wiedzę o nowe obszary sprawozdawczości i analizy finansowej. Szczególny akcent zostaje położony na praktyczne problemy ewidencji operacji gospodarczych, kosztów w księgach rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego, analizy sprawozdania na tle wielu uwarunkowań współczesnej księgowości. W tym zakresie znaczącą rolę nadaje się podkreśleniu wad tradycyjnych metod analizy, nowoczesnym metodom analizy, a także uwarunkowaniom związanym ze sporządzeniem informacji dodatkowej. Szczególna rola przypada wykazaniu odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości oraz rezerw na przyszłe zobowiązania. Na tym tle zajęcia przygotowują studentów do samokontroli i kreowania funkcji audytora, zarówno w bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, sporządzeniu tak jednostkowego jaki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak też bardzo rzetelnej analizie finansowej. Jest to bardzo istotne na tle wielu zjawisk kreatywnej księgowości. Wyzwania naukowe są wysokie, a studenci zostają przygotowani do pełnienia samodzielnych funkcji w działach księgowości oraz przejawiają inicjatywę w poszukiwaniu interpretacji podatkowych i księgowych w najnowszej literaturze przedmiotu i wyjaśnieniach organów podatkowych.

44 Rachunkowość podatkowa
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych obejmuje liczne rozliczenia podatkowe w ramach rozrachunków publiczno-prawnych w Zespole 2 „Rozrachunki i roszczenia”, przykładowo rozrachunki z tytułu VAT, PDOF, opodatkowanie wynagrodzeń i inne. Niezbędne zatem staje się takie przygotowanie absolwenta, który analizuje teksty ustaw podatkowych, zmiany przepisów, dorobek orzecznictwa sądowego (WSA, NSA i ETS), piśmiennictwo prawno-podatkowe oraz wyjaśnienia urzędowe Ministerstwa Finansów. Bloki tematyczne obejmują kolejno: PDOP, VAT, PDOF, co tworzy rzetelne podstawy programowe. W ramach tego seminarium kształceni są pracownicy działów księgowych, głowni księgowi, pracownicy biur rachunkowych itp. Wobec tego wymagania wstępne są odpowiednio wysokie. Po wstępnej ocenie przygotowania studentów prowadzący wypracowuje zróżnicowane modele kształcenia, zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Tak przygotowani absolwenci są gotowi pełnić odpowiedzialne funkcje w dziale księgowości i funkcje głównych księgowych w podmiotach gospodarczych, w tym spółkach z o.o., urzędach skarbowych, bankach, instytucjach państwowych itp.

45 Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Specjalizacja umożliwia poznanie aktualnych regulacji prawnych oraz interpretacji przepisów w zakresie niezbędnym do pracy na samodzielnym stanowisku. Student pozyskuje umiejętności opracowania polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań budżetowych. Szczególny akcent przypisuje się zasadom gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. W wyniku ukończenia tej specjalizacji student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w księgowości budżetowej.

46 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Kontakt z Katedrą Finansów: prof. dr hab. Mirosław Wypych Kontakt z Katedrą Rachunkowości:

47 Zarządzanie organizacjami
Specjalność Zarządzanie organizacjami

48 Zarządzanie organizacjami
Organizator specjalności – Katedra Zarządzania Opiekunowie specjalności: dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak dr Andrzej Marjański,

49 Zarządzanie organizacjami
Seminaria specjalizacyjne: Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość w sektorze MŚP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zarządzanie w sektorze publicznym Zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji

50 Zarządzanie organizacjami
Dlaczego wybrać specjalność? Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach im podmiotach sektora publicznego, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich. Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacjami.

51 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Program seminarium specjalizacyjnego umożliwia Zdobycie wiedzy z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz umiejętności analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących zarówno w skali przedsiębiorstwa i jego otoczenia, szczególnie środowiska rynkowego i konkurencyjności firmy Zdobycie wiedzy z zakresu analizy zasobów przedsiębiorstwa a także formułowania i implementacji strategii jego rozwoju. Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania programów związanych ze strategiami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa

52 Perspektywy zawodowe: Opiekun: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
Zarządzanie przedsiębiorstwem Perspektywy zawodowe: Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach pełniąc funkcje: przedsiębiorcy zarządzającego własnym przedsiębiorstwem menedżera odpowiedzialnego za kluczowe obszary funkcjonowania firmy kierownika różnych przedsiębiorstw i instytucji specjalisty w obszarach organizacji i zarządzania trenera i doradcy w firmach szkoleniowych i konsultingowych Opiekun: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

53 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Promotorzy: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Zakład Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa dr Andrzej Marjański – Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

54 Przedsiębiorczość w sektorze MSP
Opiekun: dr Andrzej Marjański, Katedra Zarządzania - Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Promotorzy : Andrzej Marjański – Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Zakład Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa

55 Przedsiębiorczość w sektorze MSP
Seminarium specjalizacyjne ukierunkowane na rozwój cech przedsiębiorczych i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym także family business. Seminarium specjalizacyjne przeznaczone jest także dla osób pracujących w szeroko rozumianym obszarze wspierania sektora MSP.

56 Przedsiębiorczość w sektorze MSP
Absolwent specjalizacji będzie przygotowany do pełnienia roli współczesnego przedsiębiorcy i menedżera Zyska kwalifikacje pozwalające na identyfikowanie i skuteczne wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu Pozna oraz zasady zarządzania przedsiębiorstwem MSP i wprowadzanie innowacji Pozna zasady wspierania sektora MSP i możliwości pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zyska umiejętności pozwalające stworzyć zespół pracowników i sprawnie nim kierować.

57 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Opiekun: dr Andrzej Marjański Promotorzy: dr Andrzej Marjański, płk dr inż. Grzegorz Lisowski

58 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Podstawowym celem jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych. W szczególności absolwenci tej specjalizacji mają szansę być zatrudnieni w wydziałach zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji publicznej Jednym z celów kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego.  Studenci zajęcia specjalnościowe na III i IV semestrze odbywają na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

59 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Absolwent będzie posiadał wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie rozumiał i umiał analizować i stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będzie znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafił będzie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Umiał formułować problemy jakościowe i ilościowe z zakresu zarządzania kryzysowego.

60 Zarządzanie w sektorze publicznym
Opiekun: dr Joanna Łuczak – Katedra Zarządzania Promotorzy: dr Joanna Łuczak -Katedra Zarządzania dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Katedra Zarządzania

61 Zarządzanie w sektorze publicznym
Zarządzanie sprawami publicznymi wymaga profesjonalnego przygotowania, zgodnego z wymogami gospodarki rynkowej. W samorządzie terytorialnym i podmiotach realizujących zadania publiczne coraz częściej wprowadzane są rozwiązania i techniki charakterystyczne dla sektora prywatnego. Administracja publiczna dysponuje wiedzą i nowoczesnymi technologiami, co może stanowić liczący się czynnik kształtowania zarządzania sprawami publicznymi i podejmowania trafnych decyzji o życiu zbiorowym. Administracja dysponuje również dużym majątkiem i finansami, które muszą być zarządzane w sposób racjonalny i efektywny. Dlatego występuje pilna potrzeba wykształcenia menedżera zarządzania sprawami publicznymi, nowego zawodu z przyszłością

62 Zarządzanie w sektorze publicznym
Celem seminarium specjalizacyjnego jest: Przedstawienie problematyki zarządzania podmiotami publicznymi i przekazanie wybranej wiedzy z zakresu szeroko pojętej sfery publicznej. Rozwój profesjonalizmu zarządzania na różnych poziomach administracji i praktyczne pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

63 Zarządzanie w sektorze publicznym
Program seminarium specjalizacyjnego skierowany jest do osób zainteresowanych pracą na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych: w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach zajmujących się restrukturyzacją gospodarki, w podmiotach użyteczności publicznej w jednostkach, które zajmują się problematyką realizacji szeroko rozumianych zadań publicznych

64 Zarządzanie w ochronie zdrowia
Opiekunowie: dr Dominika Cichońska i dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Promotorzy: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak (Katedra Zarządzania) dr Dominika Cichońska (Zakład Zdrowia Publicznego)

65 Zarządzanie w ochronie zdrowia
Student tej specjalności uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz nauk o zdrowiu. Zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące rozwiązywania problemów zdrowia publicznego, organizacji systemów opieki zdrowotnej, a także realizacji świadczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Potrafi rozpoznawać środowiskowe, demograficzne i społeczne uwarunkowania oraz zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, umie organizować i realizować programy dotyczące ochrony oraz profilaktyki zdrowia, potrafi stosować w praktyce metody ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

66 Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji
Organizator specjalizacji – Katedra Zarządzania Zakład Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością Promotorzy: prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek – Zakład Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością dr Alicja Krajenta Kopeć – Zakład Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością

67 Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji
Student tej specjalności uzyskuje wiedzę z zakresu zarządzania jakością i zastosowania nowoczesnych systemów i koncepcji zarządzania jakością

68 Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji
Tematyka zajęć: Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji w oparciu o TQM - prof. M.Bednarek Kompetencje menedżera jakości w Lean/SixSigma - dr A.Krajenta- Kopeć Lean/SixSigma manufacturing - prof. M.Bednarek, dr A.Parkes Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością i produkcją - dr P.Morawski Zarządzanie międzykulturowe – dr A. Parkes Six Sigma w zarządzaniu jakością

69 Zarządzanie organizacjami
Kontakt: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Zapraszamy, chętnie odpowiemy na pytania

70 Zarządzanie zasobami ludzkimi

71 Zarządzanie zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
„Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój się być najlepsza/y”— Paulo Coelho Szanowny Studencie, jeśli interesuje Cię ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA LUDŹMI NOWOCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PERSONELEM BUDOWANIA I KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI ZNACZENIA ZASOBÓW LUDZKICH W PROCESACH ZARZĄDZANIA PODEJMOWANYCH STRATEGII MENADŻERSKICH W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest specjalnością właśnie dla Ciebie

72 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kształcone umiejętności w zakresie: kierowania zespołami ludzkimi w ramach organizacji, budowania ścieżek rozwoju pracowników, tworzenia systemów wynagradzania, rozwiązywania sytuacji trudnych w organizacji controllingu personalnego coachingu i mentoringu wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej; rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych problemów towarzyszących zarządzaniu personelem w warunkach zmian

73 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI przygotowuje do pracy na stanowiskach: menedżerów zarządzających zespołami samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora publicznego; specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadry pracowniczej specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie relacjami pracowniczymi specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego specjalistów w firmach consultingowych

74 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tematyka zajęć obejmuje: Zarządzanie kapitałem intelektualnym Kompetencje kadry menadżerskiej Negocjacje w ZZL Kulturowe problemy zarządzania Nowoczesne systemy wynagradzania Controlling personalny Zarządzanie karierą i kompetencjami Coaching w organizacji Doradztwo personalne i consulting

75 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w następujących obszarach tematycznych Polityka personalna firmy Współczesne koncepcje i rozwiązania w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy Controlling personalny Marketing personalny Problematyka doradztwa zawodowego i personalnego Coaching i mentorig w organizacji Kariera i przebieg współczesnych karier Systemy motywacyjne firmy i ich efektywność Związki zawodowe i ich rola we współczesnym przedsiębiorstwie Konflikty, zarządzanie konfliktami, negocjacje w ZZL Procesy integracji i dezintegracji w zespołach pracowniczych Organizacyjne i społeczne uwarunkowania zachowań dysfunkcyjnych w organizacji Znaczenie kapitału intelektualnego w organizacji Rola mandżera HR w zarządzaniu ludźmi

76 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szanowny studencie pamiętaj, że „budowanie przewagi konkurencyjnej przez organizacje i utrzymywanie pozycji lidera na współczesnym rynku biznesowym w dużej mierze zależy właśnie od kompetentnej, dobrze dobranej i zarządzanej kadry” Opiekun profilu: dr Ewa Stroińska Kontakt:

77 Administracja i zarządzanie publiczne

78 Administracja i zarządzanie publiczne
„ Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów” Szanowny Studencie, jeśli interesuje Cię ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego instrumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej – kadra kierownicza jest specjalnością właśnie dla Ciebie

79 Administracja i zarządzanie publiczne
Kształcone umiejętności w zakresie: wykorzystywania najnowszych metod wspomagających procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizowania zjawisk społecznych i diagnozowania problemów życia społecznego samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania i kierowania zespołami pracowniczymi podejmowania decyzji z zachowaniem zasad etycznych i prawnych, zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej

80 Administracja i zarządzanie publiczne
Specjalność ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE przygotowuje do pracy na stanowiskach: kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli kierowniczych w sektorze usług publicznych specjalistów do spraw promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym, doradców w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych.

81 Administracja i zarządzanie publiczne
Tematyka zajęć obejmuje: zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego problematykę zamówień publicznych problematykę marketingu terytorialnego ochronę danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych elektronicznych form działania administracji

82 Administracja i zarządzanie publiczne
Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w następujących obszarach tematycznych zarządzanie podmiotami sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym oraz na poziomie państwa, zarządzanie administracją publiczną, podstawy prawne funkcjonowania i organizacja samorządu terytorialnego, zadania jednostek samorządu terytorialnego, nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie instytucjami pomocy społecznej, strategie marketingowe w samorządzie terytorialnym, rola menadżera w zarządzaniu publicznym, zarządzanie personelem w instytucjach samorządowych, zmiany w sektorze publicznym i ich przyczyny, publiczna gospodarka finansowa

83 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Opiekun profilu: dr Monika Bogucka - Felczak Kontakt:

84 Życzymy udanego wyboru specjalności
Prodziekan ds. dydaktycznych dr Katarzyna Kolasińska - Morawska


Pobierz ppt "„Wybory profili specjalnościowych i promotorów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google