Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karlino 7 maja 2014 r. ZACHODNIOPOMORSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ regionalnym węzłem IIP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karlino 7 maja 2014 r. ZACHODNIOPOMORSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ regionalnym węzłem IIP."— Zapis prezentacji:

1 Karlino 7 maja 2014 r. ZACHODNIOPOMORSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ regionalnym węzłem IIP

2 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Uzasadnienie i założenia budowy ZIIP

3 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Podstawy prawne budowy ZIIP Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, (Dz.U. 2010, Nr 76, poz. 489), Dokonuje transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r.; Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr 193 poz, 1287 z dnia 8 października 2010) określająca podstawowe bazy danych jako bazy referencyjne do budowy innych systemów informacyjnych; Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.U. 2005, Nr 64 poz. 565), wprowadza ujednolicenie i standaryzację, używanych przez podmioty publiczne systemów teleinformatycznych, prowadzonych w nich rejestrów publicznych oraz dokonywania wymiany informacji w formie elektronicznej; Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2010. Nr 40 poz. 230) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), określa definicje informacji publicznej, zasady i tryb udostępniania oraz wskazuje odpowiedzialne jednostki i organy administracji za jej wypełnienie, Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195) wdraża dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

4 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Budowa ZIIP – realizacją dokumentów strategicznych Strategia Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu; Europejska Agenda Cyfrowa; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 7 Osi Priorytetowej PO IG Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług; Uchwała Nr 669/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie utworzenia i ustalenia zasad funkcjonowania Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

5 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Dokumenty strategiczne uzasadnieniem budowy ZIIP Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. wraz z dokumentem przyjętym przez RM z dnia 1 czerwca 2009 r. pn. "Informacja uzupełniająca do dokumentu - Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r."; Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020; regiony miasta obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. wzmacniający rolę i rangę polityki regionalnej w realizacji działań rozwojowych, podejmowanych w odniesieniu do przestrzeni; Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr XXVI/303/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., zaktualizowana w czerwcu 2010 r. oraz Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2006-2015.

6 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Infrastruktura Informacji Przestrzennej Istotą infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność, czyli możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty, oraz interakcji usług sieciowych związanych z tymi zbiorami oraz wspólne korzystanie przez organy administracji, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze ze zbiorów i usług danych przestrzennych.

7 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Uwarunkowanie W przypadku braku aktualnych, wiarygodnych i poprawnie zorganizowanych, zharmonizowanych oraz zintegrowanych baz danych na poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim nie jest możliwe sprawne zarządzanie całą infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie regionalnym i krajowym, a tym samym funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego.

8 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Założenia budowy ZIIP ZIIP ma stać się centrum informacji i narzędziem zarządzania Województwem Zachodniopomorskim ZIIP ma być narzędziem usprawniania wewnętrznych procesów i procedur administracyjnych oraz platformą świadczenia usług elektronicznych ZIIP ma być platformą informacyjną, edukacyjną i promocyjną w zakresie danych przestrzennych oraz ich wykorzystania ZIIP ma stać się lokalnym węzłem regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

9 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Aspekty technologiczne wdrożenia ZIIP

10 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Schemat komunikacji pomiędzy poszczególnymi infrastrukturami informacyjnymi

11 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Zestawienie aplikacji ZIIP Aplikacja zaawansowanego dostępu do danych; Aplikacja zasilania i aktualizacji danych; Aplikacja komunikacji i wymiany danych; Aplikacji administrowania systemem i jego użytkownikami; Aplikacja edytora metadanych; Aplikacja katalogu metadanych; Aplikacja integracji i wspomagania realizacji procedur administracyjnych; Aplikacja zarządzania nieruchomościami; Aplikacja prezentacji struktury własności nieruchomości; Aplikacja obrotu nieruchomościami; Aplikacja integracji z systemem podatkowym; Aplikacja integracji z bazami PESEL i REGON; Aplikacja wspomagania zarządzania kryzysowego Aplikacja lokalizacji GPS.

12 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Zestawienie portali ZIIP Portal interaktywnych planów: województwo powiat miasto gmina; Portal inwestora; Portal gospodarczy; Portal zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego; Portal metadanych; Portal edukacyjny;

13 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Efekty i korzyści z wdrożenia ZIIP

14 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Kategorie efektów społecznych z punktu widzenia urzędników jednostek administracji publicznej – pracowników urzędów gminnych / powiatowych / wojewódzkich, z punktu widzenia mieszkańców województwa, z punktu widzenia podmiotów gospodarczych – prowadzących działalność na terenie Województwa oraz potencjalnie zainteresowanych jego obszarem, jako miejscem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, z punktu widzenia gospodarki i ochrony środowiska naturalnego.

15 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Korzyści ekonomiczne projektu Przyspieszenie tempa załatwiania spraw w urzędach, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i interesantów; Skrócenie czasu realizacji usług; Zmniejszenie liczby dokumentów generowanych, analizowanych, przetwarzanych i archiwizowanych w formie papierowej; Eliminacja konieczności dostarczania przez interesantów danych, które znajdują się już w zasobach urzędów; Uproszczenie procedury obsługi interesanta; Zwiększenie liczby usług, świadczonych na rzecz interesantów drogą elektroniczną; Obniżenie kosztów działania urzędów, w tym także kosztów bezpośrednio związanych z obsługą interesantów.

16 ZIIP w administracji publicznej - efekty usprawnienie procesów administrowania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcie procesów restrukturyzacji regionu; zwiększenie zakresu i efektywności świadczenia e-usług dla których dane przestrzenne lub z przestrzenią powiązane stanowią znaczący element informacji; usprawnienie i ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych; poprawienie dostępu i przepływu danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi; zwiększenie ilości informacji dla podmiotów gospodarczych i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa publicznego, komunikacji, turystyki, kultury. Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. r.

17 Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Wnioski i rekomendacje

18 ZIIP Organizacja Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r. Filary skutecznej budowy ZIIP Prawo Edukacja Finansowanie Technologia

19 ZIIP – elementem wizji społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ZACHODNIOPOMORSKI GEOPORTAL ZIIP e- Administracja e-turystykae-zdrowie ……………. Węzeł IIP Węzeł e- Admini stracja Węzeł e-turystyka Węzeł e-zdrowie Węzeł …………… magistrala (szyna) usług informacyjnych Regional Data Center e-PUAP ZIIP Projekt ZIIP Zachodniopomorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej Karlino, 7 maja 2014 r.

20 ZIIP i co dalej ? ? ? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Karlino 7 maja 2014 r. ZACHODNIOPOMORSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ regionalnym węzłem IIP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google