Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Gospodarcza Gazownictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Gospodarcza Gazownictwa"— Zapis prezentacji:

1 Izba Gospodarcza Gazownictwa
Andrzej Schoeneich Dyrektor IGG Poznań, 8 kwietnia r.

2 Gaz ziemny w bilansie paliw pierwotnych Polski stanowi ok. 13,5 %
Gaz ziemny w bilansie paliw pierwotnych Polski stanowi ok. 13,5 %. W 2013 r. zużycie nie przekroczyło 15,0 mld m3 ale to tylko 415 m3 / osobę / jeden z najmniejszych wskaźników w UE/

3 Rządowe plany polskiej energetyki zapowiadają, że PEP-2050 będzie uchwalona w III kw. tego roku.
Z pierwszego posiedzenia Zespołu przy MG ds. systemowych (luty 2014), wynika, m.in.: waży się zakres energetyki atomowej, maleje optymizm dot. „gazu łupkowego” własny węgiel kamienny coraz droższy, presja importu brak możliwości zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego opóźnienia inwestycyjne w zakresie mocy wytwórczych

4

5 PLANY ROZBUDOWY SYSTEMU PRZESYŁOWEGO oparte o kończącą się (marzec 2014) nowelizację spec-ustawy dot. budowy Terminala LNG i jedenastu inwestycji towarzyszących

6 POLSKIE PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU

7 Izba Gospodarcza Gazownictwa udowadnia rosnącą rolę gazu ziemnego w mix-ie energetycznym popartą realnymi potrzebami wielkich i małych odbiorców do 2020 r. i przedkłada ekspertyzy, które wskazują na wzrost zużycia gazu powyżej 20 mld m3 do tego roku

8 i bezpośrednio (z różnym skutkiem) uczestniczy w opracowywaniu:
Izba Gospodarcza Gazownictwa reprezentuje przeważającą część firm działających na polskim rynku gazu i bezpośrednio (z różnym skutkiem) uczestniczy w opracowywaniu: nowych regulacji prawnych (przesądzono, że będzie Prawo gazowe) Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. oraz pozyskaniu środków unijnych na rozbudowę infrastruktury gazowej, w tym Terminala LNG w Świnoujściu

9 poziom cen uprawnień do emisji CO2 (pakiet klimatyczny)
IGG ma świadomość problemów, jakie są do rozwiązania: poziom cen uprawnień do emisji CO2 (pakiet klimatyczny) taryfy a liberalizacja rynku ceny a koszty bezpieczeństwa (np. gaz z Kataru) niewielki zakres wsparcia dla kogeneracji gazowej i przyjęcie tego wsparcia jedynie do 2018 roku brak środków na szybki rozwój krajowych złóż niekonwencjonalnych (i konwencjonalnych) uniezależniających Polskę od „kryzysów wschodnich”

10 Izba Gospodarcza Gazownictwa reprezentuje interesy firm członkowskich m.in. wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji, w tym Unii Europejskiej. Do głównych zadań Izby należy m.in. : propagowanie gazu ziemnego jako paliwa nowoczesnego i ekologicznego, współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej, rozwój nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej, integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem.

11 STRUKTURA FIRM CZŁONKOWSKICH ZE WZGLĘDU NA ZATRUDNIENIE

12 Izba Gospodarcza Gazownictwa realizuje swoje cele m.in. poprzez:
Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS (co dwa lata) Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego (co dwa lata) działalność standaryzacyjną w ramach Komitetu Standardu Technicznego Sąd Arbitrażowy przy IGG „Przegląd gazowniczy” udział w pracach nad ważnymi dla branży gazowniczej aktami prawnymi organizację szkoleń i warsztatów.

13 KONGRES POLSKIEGO PRZEMYSŁU GAZOWNICZEGO /organizowany co dwa lata/
10 lat w Unii Europejskiej. Kolejne wyzwania dla gazownictwa. Ossa, kwietnia 2014 r. ZAPRASZAMY!!! Gaz ziemny w energetyce Ossa, kwietnia 2012 r. - ok. 370 uczestników z Polski i zagranicy Gaz ziemny paliwem XXI wieku z uwzględnieniem: „Rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej – kierunki ewolucji i nowe wyzwania” Wisła, października 2010 r. - ok. 480 uczestników z Polski i zagranicy

14 TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ EXPO-GAS
Odbywają się w Kielcach co dwa lata, Kolejne: kwietnia 2015 r. Targom Techniki Gazowniczej EXPO-GAS zawsze towarzyszą: Konferencja: Warsztaty z zakresu standaryzacji technicznej Zakres wystawy obejmuje m.in.: sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i sprzęt do budowy i wyposażenia wszelkiego rodzaju infrastruktury technicznej, Najlepsze produkty honorowane są wyróżnieniami Komisji Konkursowej.

15 PRZEGLĄD GAZOWNICZY Wydawany od 2004 r. we współpracy z PGNiG SA, GAZ-SYSTEM SA i Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Jest obecnie jednym z najbardziej cenionych i najczęściej czytanych wydawnictw branżowych, zawierającym kompetentne, aktualne i wyczerpujące informacje na temat bieżącej kondycji sektora i nurtujących go problemów, jak również przegląd trendów światowych, zarys historii gazownictwa, a także wywiady z kluczowymi dla funkcjonowania branży postaciami, Obecnie wydawany jest w nakładzie ok. 2,2 tys. egz.

16 POLSKIE NORMY Do 31 grudnia 2003 r. pełniły rolę przepisów.
Obecnie stosowanie PN jest całkowicie dobrowolne (z wyjątkiem działań wykonywanych ze środków publicznych-UZP), który nakłada obowiązek ich uwzględniania (wskazanych PN). PN są opracowywane przez KOMITETY TECHNICZNE (PKN nie jest odpowiedzialny za treść PN). Panuje dezorientacja w normalizacji krajowej. Od 3 lat przygotowywana jest nowa ustawa. PKN aktualnie zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN NORM EUROPEJSKICH (ich stosowanie też jest całkowicie dobrowolne) Uwaga: zakładowe normy utrzymywane przez samodzielne firmy utraciły znaczenie

17 STANDARDY TECHNICZNE IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA
Ujednolicają wymagania techniczne i usług w szeroko pojętej branży gazowniczej; Uszczegóławiają normy krajowe i międzynarodowe; Mimo, że są dobrowolne, firmy członkowskie IGG wprowadzają je powszechnie na podstawie uchwał korporacyjnych i wtedy stają się obowiązujące w: umowach, SIWZ-ach, zarządzeniach tych firm; Pełna transparentność powoduje, że ich opracowanie trwa ok. 1 roku i więcej; Są wysoko cenione w organach rządowych, które przenoszą szereg ich zapisów do rozporządzeń technicznych; W ich tworzenie zaangażowanych jest kilkaset osób i stosunkowo nieduże środki finansowe; Do końca 2015 przewidujemy wprowadzenie ok. 50 Standardów Technicznych (przy czym ustanowiono już 28)

18 ROZPORZĄDZENIE MG TECHNICZNE w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (z Dz.U. z 2013 poz. 640) podstawa: Prawo budowlane (art. 7) Obowiązuje od 4 września 2013 r. bardzo ważne dla służb inwestorskich i eksploatacyjnych (inżynierskich) np. określa: wymagania dla skrzyżowań gazociągów z innymi obiektami: liniami kolejowymi, elektro-energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp. próby wytrzymałościowe klasyfikacje stacji gazowych Wielka krytyka tego rozporządzenia: - drobiazgowość przepisów często przestarzałych, złe określenie szerokości stref kontrolowanych, powoływanie na uchylone już PN. Rozporządzenie to ma być szybko nowelizowane.

19 BRAK: ROZPORZĄDZENIA MG
w sprawie warunków technicznych użytkowania sieci gazowych W 1997 r. Prawo Energetyczne uchyliło rozporządzenie w tej sprawie i brak jest nowego, m.in. dlatego, że Minister „może” (-zapis ustawowy) ale nie musi wydać tego typu akt wykonawczy do Prawa budowlanego. Niestety IGG nie posiada jakichkolwiek informacji aby rozpoczęto prace nad projektem tego typu rozporządzenia.

20 BIULETYNU TECHNICZNEGO
Proszę korzystać z zamieszonego na stronach IGG : BIULETYNU TECHNICZNEGO (przepisy techniczne i normy w gazownictwie), którego kolejne numery zawierają podstawowe opisy przepisów pomocne dla służb technicznych Dziękuje za uwagę Andrzej Schoeneich Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa Telefony: + 48 (22) (22)


Pobierz ppt "Izba Gospodarcza Gazownictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google