Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu

2 Dokumenty tworzące koncepcję pracy szkoły Misja i Wizja zapisana w planie wychowawczym Wewnątrzszkolny plan zapewnienia jakości Roczny plan rozwoju szkoły Harmonogram pracy Plan wychowawczy Plan profilaktyczny 2 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

3 Cele wewnątrzszkolnego programu zapewnienia jakości Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 3

4 Dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w kształceniu i wychowaniu Dążenie do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych Dostrzeganie indywidualnych potrzeb ucznia Wspieranie wszechstronnego rozwoju Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i stworzenie uczniowi możliwości rozwoju na jego poziomie 4 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

5 Dialog i porozumienie z uczniami i jego rodzicami Uznanie partnerstwa rodziców w działaniu szkoły Realne i skuteczne planowanie i organizowanie działań edukacyjnych Współpraca ze środowiskiem lokalnym Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki Stałe diagnozowanie, monitorowanie i ewaluacja podjętych działań Dbałość o bezpieczeństwo i atmosferę w placówce Zwiększenie indywidualizacji pracy z uczniem i realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej 5 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

6 Metody i formy wspierania ucznia i jego rodzica 6 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

7 Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Realizowanie modelu absolwenta, wizji i misji szkoły Dbanie o wysoką jakość kształcenia przez stosowanie aktywnych metod nauczania i korelacji międzyprzedmiotowej Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, poprzez diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów Rozwijanie zainteresowań uczniów przez realizowanie zajęć pozalekcyjnych i różnorodnych przedsięwzięć zgodnie z ich potrzebami 7 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

8 Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez organizowanie różnorodnych imprez i konkursów Wyrównywanie braków edukacyjnych Praca z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze przez realizowanie zajęć socjoterapeutycznych i treningów zastępowania agresji Udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno pedagogicznej 8 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

9 Poszanowanie praw ucznia Tworzenie przyjaznej atmosfery dla ucznia Dbanie o bezpieczeństwo ucznia poprzez realizowanie różnorodnych programów, funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Współpraca ze środowiskiem lokalnym i międzynarodowym w celu wzajemnego rozwoju Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój ucznia Indywidualizacja pracy z uczniem 9 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

10 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i stworzenie uczniom możliwości rozwoju na ich poziomie Dialog i porozumienie z uczniem i jego rodzicami Stałe diagnozowanie, monitorowanie działań edukacyjnych, wnioskowanie i wprowadzanie zaleceń do dalszej pracy celem rozwoju ucznia 10 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

11 Misja szkoły 11 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

12 Szkoła pragnie kształtować swoich wychowanków w sferze intelektualnej, moralnej i społecznej tak, by jak najlepiej przygotować ich do życiowych zadań, wychować na dojrzałych i odpowiedzialnych Polaków, szanujących tradycje i przeszłość historyczną kraju, regionu i szkoły. Dążymy do tego, by zbudować twórczą, przyjazną i bezpieczną szkołę, w której będzie panowała atmosfera zrozumienia, wzajemnego szacunku, poszanowania ludzkiej godności, praw człowieka. Inspirujemy uczniów do pracy nad sobą i rozwijania własnych talentów. 12 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

13 Dysponujemy nowoczesną ciągle udoskonalaną bazą dydaktyczną i sportową. Prowadzimy klasy z rozszerzonym zagadnieniami. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz nawiązywać kontakty z młodzieżą z Unii Europejskiej. Pragniemy, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałali ze szkołą i wspierali nauczycieli oraz pracowników szkoły, współuczestniczyli w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. W procesie wychowawczym kierujemy się przekonaniem, że to rodzice uczniów mają obowiązek i prawo wychowywania dzieci zgodnie z wyznaczonym i społecznie akceptowanym systemem wartości, decydują o metodach, formach wychowania swoich dzieci przy aktywnie wspomagającej roli szkoły. 13 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

14 Wizja szkoły 14 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

15 Nasza szkoła wychowuje nowoczesnego Europejczyka, tolerancyjnego, otwartego na kulturę innych narodów, wolnego od uprzedzeń; patriotę szanującego historię i tradycje kraju i regionu. Szkoła stwarza doskonałe warunki do wszechstronnego intelektualnego, fizycznego i społecznego rozwoju, a także bardzo dobrze przygotowuje do kolejnych etapów kształcenia oraz dorosłego życia. Nauczyciele dbają o każdego ucznia, stosują indywidualizację w nauczaniu, zapewniają pomoc pedagogiczną oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. 15 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

16 Szkoła umożliwia samokształcenie, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Prowadzone są klasy o różnych profilach i zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, sali multimedialnej i informacyjnego centrum multimedialnego, rozwijania umiejętności językowych podczas zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i niemieckiego oraz dzięki kontaktom międzynarodowym. Nauczyciele są wykształceni i podnoszą stale swoje kwalifikacje. 16 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

17 Rodzice wspierają szkołę w działaniach dydaktyczno - wychowawczych, są partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych i opiekuńczych. Szkoła jest bezpieczna, panuje w niej życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi wspierającymi oświatę oraz ze szkołami z zagranicy. Działania szkoły znane są w środowisku lokalnym. 17 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

18 Model absolwenta 18 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

19 Efektem pracy dydaktycznej i wychowawczej Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu ma być absolwent, który: Zna wartość zdobytej wiedzy, którą wykorzystuje w dalszym kształceniu i życiu. Cechuje go otwartość i ciekawość świata. Potrafi w świadomy i odpowiedzialny sposób dokonać wyboru dalszej drogi życiowej. Ma zainteresowania, rozwija swoje umiejętności. Jest samodzielny i kreatywny, potrafi współdziałać w zespole. Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny. 19 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

20 Jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych zadań. Potrafi wyrażać własne zdanie i słuchać zdania innych. Dba o swój wygląd i zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami Jest odpowiedzialny i umie przewidywać konsekwencje swojego postępowania. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach życiowych. W swoich działaniach kieruje się wartościami ogólnoludzkimi i zasadami etyki. Radzi sobie w trudnych sytuacjach. 20 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

21 Jest tolerancyjny, okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych i narodowych. Szanuje tradycje, język ojczysty, symbole narodowe i religijne własne i cudze. Umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji. Potrafi porozumiewać się w co najmniej jednym języku obcym. 21 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

22 Koncepcja wychowania w szkole 22 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

23 Wychowanie jest skomplikowanym procesem kształtowania osobowości człowieka, w którym biorą udział przede wszystkim rodzice i szkoła. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. 23 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

24 Program wychowawczy naszego Gimnazjum jest spójny ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz szkolnym programem profilaktyki. Powstał w oparciu o Program Rozwoju Szkoły i Statut Szkoły. Program uwzględnia potrzeby indywidualne i rozwojowe młodzieży ich zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne. W pełni wykorzystuje możliwości szkoły, zarówno w zakresie potencjału ludzkiego, jak i bazy. Opiera się także na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 24 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

25 Zakłada systematyczną i długofalową pracę z młodzieżą w najbardziej istotnych obszarach tematycznych: integracja i rozwój grupy, komunikacja, poczucie własnej wartości, uczucia, zachowania asertywne, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, kreatywność, bezpieczeństwo. Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 25

26 Priorytety wychowawcze 26 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

27 1.Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom. 2.Rozpoznawanie oczekiwań uczniów i rodziców- szkoła przyjazna uczniom. 3.Wzmacnianie działań wychowawczych poprzez realizację różnorodnych programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. 4.Stała troska o dobrą współpracę z rodzicami. 5.Kształtowanie i rozwijanie osobowości ucznia cechującego się szacunkiem dla potrzeb i poglądów innych 6.Tworzenie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe kraju przy jednoczesnym otwarciu sie na wartości kultury, Europy i świat. 27 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

28 7.Wspieranie uczniów w świadomym i twórczym uczestniczeniu w demokratycznym życiu szkoły i środowiska. 8.Wspieranie i wspomaganie uczniów w dojrzałym przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego. 9.Przygotowanie uczniów do życia w XXI wieku i wychowanie ich na ludzi ambitnych, ciekawych świata, kierujących sie uniwersalnym systemem wartości i mających poczucie własnej wartości i prawa do samookreślenia, odpowiedzialnych, opiekuńczych, wrażliwych i tolerancyjnych, samodzielnych i zaradnych. 28 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza


Pobierz ppt "Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google