Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CE2003 Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową i EN 292 i EN 1050.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CE2003 Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową i EN 292 i EN 1050."— Zapis prezentacji:

1 CE2003 Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową i EN 292 i EN 1050

2 Rozporządzenie Producent jest obowiązany ocenić zagrożenia w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń odnoszących się do danej maszyny. Producent powinien zaprojektować i wykonać tę maszynę, biorąc pod uwagę dokonaną przez siebie ocenę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1391)

3 Uzyskanie oznaczenia CE
Znaku CE można dopiero wtedy użyć, jeśli zostały spełnione wszystkie wymagania rozporządzeń UE. Jeśli maszyna jest wysyłana w stanie gotowym do użytku, to oznaczenie CE musi być uzyskane wcześniej. Jeśli maszyna musi zostać jednak zmontowana na miejscu użycia, to oznakowanie CE musi być uzyskane przed wprowadzeniem do ruchu.

4 Program CE2003 Deklaracja zgodności, dyrektywa maszynowa?
Labirynt norm który się niebywale upraszcza - dzięki użyciu programu "Analiza zagrożeń". Program "Analiza zagrożeń" produkuje dla państwa maszyny dokumentację, która dla oznaczenia CE j e s t o b o w i ą z k o w a

5 Program CE2003 pomaga w opisie wewnętrznych środków podjętych w celu zapewnienia, że wytwarzane maszyny pozostają w zgodności w wymaganiami Dyrektywy Maszynowej UE prowadzi użytkownika od definicji maszyny aż do opracowania deklaracji zgodności

6 Program CE2003 pozwala na konstrukcję własnej biblioteki odnośników norm ma zastosowanie dla wszystkich maszyn funkcje pomocy opisują całość procesu

7 Wymagania sprzętowe Komputer personalny
Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Microsoft Access 2002/2000 >10MB wolnej przestrzeni na dysku, przestrzeń do zapamiętywania danych >64MB pamięci RAM drukarka zainstalowana jako standardowa systemu

8 Uzyskanie Licencji Download (promocja do 30. czerwca 2003) Instalacja (licencja demonstracyjna) Zamówienie i instalacja klucza licencji (dla stanowiska pracy) w drodze elektronicznej

9 Dyrektywy i Normy Dyrektywa 73/23/EWG ( sprzęt elektryczny)
Dyrektywa Maszynowa 98/37/EWG ( obowiązuje w UE od ) Dyrektywa 89/336/EWG ( kompatybilność elektromagnetyczna) Dyrektywa 89/686/EWG ( środki ochrony indywidualnej) EN 292 T1 und T2, EN 954 T1, EN 1050. Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika

10 Dokumentacja/Przykłady
Deklaracja CE Przykład Dokumentacji Demonstracja (video)

11 Oddawanie do eksploatacji
Katalog zagrożeń Odnośniki do norm Zlecenie Zakresy zagrożeń Zagrożenia Rozwiązanie Dokumentacja Dokumentacja analizy Instrukcja obsługi Oddawanie do eksploatacji Deklaracja zgodności

12 Dokumentation d. Analyse
Gefährdungs- Katalog Norm- verweise Auftrag Gefahren- Bereiche Gefährdung Lösung Dokumentation Dokumentation d. Analyse Betriebs- Anleitung Inbetriebnahme Konformitäts- Erklärung

13 CE2003

14 Linki w Internecie CE2003 www.dyrektywa.com
Dyrektywy UE Dyrektywa Maszynowa Rozporządzenia Rady Ministrów Wdrażanie dyrektywy UE Normy (Polski Komitet Normalizacyjny) Polskie Centrum Akredytacji

15 Harmonizacja Integracja z Unią Europejską (UE) oznacza, że w krótkim czasie musi nastąpić dostosowanie polskich przepisów prawnych oraz norm technicznych, związanych z działalnością gospodarczą, z europejskimi przepisami i normami. Europejskie przepisy prawne (dyrektywy) uchwala Parlament Europejski. Normy europejskie (EN) są ustanawiane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC). Stosowanie dyrektyw jest w Unii obowiązkowe. Normy zaś zachowują swój status dokumentu dobrowolnego stosowania.

16 ... Harmonizacja ... Dyrektywy techniczne wydawane od 1985 r. nazywane są „dyrektywami nowego podejścia” (NA). Dyrektywy NA określają podstawowe wymagania bezpieczeństwa oraz ochrony życia i środowiska, które nazywane są wymaganiami zasadniczymi. Dotyczą one poszczególnych grup produktów, jak maszyny, urządzenia, zabawki, lub zagadnień technicznych, np. kompatybilności elektromagnetycznej. Normy europejskie związane z tymi dyrektywami, konkretyzują pod względem technicznym wymagania zasadnicze tych dyrektyw.

17 ... Harmonizacja ... Wszystkie produkty, aby mogły być wprowadzane na rynek każdego państwa UE, tzn. mieć prawo do swobodnego przepływu handlowego, muszą spełniać wymagania dyrektyw i posiadać „cechy zgodności”.

18 Na własny użytek? Też CE! Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową musi być złożona też dla maszyn i elementów bezpieczeństwa wykonanych na własny użytek. Przy imporcie z krajów nie należących do UE dotyczy to także maszyn używanych.

19 ... Harmonizacja ... Wyrazem zgodności wyrobu z wymogami Dyrektywy MD jest oznakowanie wyrobu znakiem CE, i towarzysząca mu deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Oznakowanie może być umieszczone na maszynie (urządzeniu), dopiero wtedy, gdy wytwórca potwierdzi zgodność z wymaganiami dyrektywy MD, stosując odpowiednią procedurę oceny. W przypadku zastosowania norm dotyczących maszyn i urządzeń, można stosować procedurę uproszczoną i przeprowadzić ją bez udziału uprawnionej jednostki certyfikującej (strony trzeciej).

20 ... Harmonizacja ... Odpowiedzialność związaną z oznakowaniem CE ponosi wytwórca (importer). W skrajnym przypadku, gdy wyrób został oznakowany znakiem CE, a nie spełnia wymagań, wytwórca (importer) może być oskarżony o oszustwo gospodarcze, a to w praktyce oznacza upadek firmy. Oznakowanie CE jest dla wytwórcy maszyny przepustką na rynek europejski, a dla nabywcy maszyny – potwierdzeniem jej bezpieczeństwa.

21 ... Harmonizacja Korzystanie z prawa do swobodnego przepływu towarów w UE, wiązało się dla polskich firm, z angażowaniem jednostki certyfikującej z kraju UE i przedstawiciela w UE. Po wejściu do UE bariery te znikają! Powstaje bezpośrednia odpowiedzialność!

22 Dyrektywa Maszynowa MD
Jest to jedna z najważniejszych dyrektyw tzw. “Nowego Podejścia” do harmonizacji przepisów technicznych w Unii Europejskiej, gdyż dotyczy bardzo dużej grupy wyrobów (maszyny i pokrewne urządzenia). Każdy polski eksporter, który zamierza wprowadzić maszyny na rynek UE, musi spełniać wymagania tej dyrektywy i oznaczyć swoje wyroby znakiem “CE”. Dyrektywa ta obowiązuje również w Polsce, w związku z tym zapoznanie się z nią z jest istotne również dla tych producentów, którzy nie eksportują na rynek UE.

23 Rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U nr 91 poz. 858) (wdrożenie dyrektywy 98/37/WE, ze zmianami). Zastępuje rozporządzenie opublikowane w Dz.U. z 2001 r. Nr 127 poz. 1391, ze zmianą w opublikowaną w Dz.U. z 2002 r. Nr 231 poz

24 Co to jest maszyna? Zespół sprzężonych części lub elementów składowych, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania, połączonych wspólnie w celu określonego zastosowania, w szczególności do przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów, Zespół maszyn, które w celu osiągnięcia wspólnego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość, Wymienne wyposażenie modyfikujące funkcje maszyny, które jest wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu różnych maszyn albo do ciągnika, o ile wyposażenie to nie stanowi części zamiennej lub narzędzia.

25 Z rozporządzenia ... Maszyna powinna być wykonana w taki sposób, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być regulowana i konserwowana nie powodując zagrożenia dla osób wykonujących te czynności w warunkach przewidzianych przez producenta. W celu przeciwdziałania zagrożeniom, o których mowa w ust. 1, powinny być przedsięwzięte środki mające na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka wypadku, w przewidywanym okresie eksploatacji maszyny, z jej montażem i demontażem włącznie, nawet wówczas, gdy ryzyko wypadku może powstać w wyniku możliwych do przewidzenia sytuacji odbiegających od normalnych. (Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1391) Rozd. 2, §9)

26 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które spełniać musza wszystkie maszyny lub poszczególne ich rodzaje zawarte są w obszernym Załączniku I do dyrektywy. Wymagania ogólne dotyczą m.in. układów sterowania, stabilności, osłon i konstrukcji ochronnych, konserwacji, przyrządów informacyjnych i ostrzegawczych, oznakowania, instrukcji. Dla specjalnych kategorii maszyn zawarte są w dyrektywie wymagania szczególne!

27 Normy zharmonizowane Podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w Załączniku I do dyrektywy maja charakter dość ogólny. Ich konkretyzacja są normy zharmonizowane EN, opracowywane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) na zlecenie Komisji Europejskiej. Listy tych norm publikowane są w Dzienniku Urzędowym WE, a same normy wprowadzane są do systemów norm technicznych państw członkowskich. Dyrektywa zawiera domniemanie, że jeżeli wyrób produkowany jest zgodnie z norma krajowa będąca odpowiednikiem zharmonizowanej normy europejskiej EN, której symbol został opublikowany w Dzienniku Urzędowym WE w powiązaniu z ta dyrektywa, to jest ten wyrób zgodny z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie.

28 Stwierdzenie zgodności z dyrektywa
Producent maszyny musi samodzielnie przeanalizować, które z zasadniczych wymagan maja zastosowanie do jego urządzenia i w jaki sposób mogą zostać spełnione. Przewidziane są różne sposoby stwierdzenia, ze wyrób spełnia wymagania zawarte w dyrektywie (Art. 8): sporządzenie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela na obszarze Unii Europejskiej odpowiedniej dokumentacji technicznej opisanej w Załączniku V oraz podpisanie deklaracji zgodności zawierającej elementy wymienione w Załączniku II.

29 Stwierdzenie zgodności ...
Wobec maszyn wymienionych w Załączniku IV (stanowiących większe zagrożenie) wymagana jest bardziej złożona procedura związana z udziałem tzw. jednostek notyfikowanych, czyli wyznaczonych przez państwa członkowskie UE instytucji uprawnionych do certyfikowania wyrobów w zakresie zgodności z dyrektywa. Jeśli wyrób produkowany jest zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN, których oznaczenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, i które zostały przeniesione do systemu norm danego państwa członkowskiego, producent (lub jego upoważniony przedstawiciel na obszarze UE) może, według swojego uznania: przesłać dokumentacje techniczną do odpowiedniej jednostki notyfikowanej , przedstawić dokumentacje techniczna jednostce notyfikowanej do zatwierdzenia, poddać egzemplarz wyrobu badaniu typu EC opisanemu w Załączniku VI. Jeżeli wyrób nie jest produkowany w całkowitej zgodności z odpowiednimi zharmonizowanymi normami EN, lub takie normy nie istnieją, musi zostać poddany badaniu typu EC.

30 Jednostki Notyfikowane
Należy zadecydować czy maszyna podlega obowiązkowi odbioru przez jednostki notyfikowane (patrz załącznik IV Dyrektywy Maszynowej).

31 Stwierdzenie zgodności ...
We wszystkich przypadkach konieczne jest sporządzenie odpowiedniej deklaracji zgodności (według Załącznika II). Po spełnieniu przewidzianych przez dyrektywę wymagan i podpisaniu deklaracji zgodności produkt należy oznaczyć znakiem "CE".

32 Oznaczenie CE Maszyny powinny być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Oznaczenie powinno zawierać: nazwę i adres producenta, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny, numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne, rok budowy maszyny.

33 Oznaczenie CE Oznaczenie zgodności “CE” składa się z inicjałów CE według wzoru przedstawionego w Załączniku III. Powinno być umieszczane na maszynach w sposób widoczny i wyraźny. Inne znaki mogą być umieszczane, o ile nie wpłynie to ujemnie na czytelność oznaczenia “CE”.

34 Wprowadzanie na rynek Maszyna, która spełnia wymagania dyrektywy może być wprowadzona na rynek dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przyjmuje się, że maszyna oznaczona znakiem "CE" i opatrzona deklaracja zgodności spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa. Jednakże dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do podjęcia środków mających na celu zapobieganie wprowadzaniu na rynek maszyn stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i oznaczonych znakiem "CE" bezpodstawnie.


Pobierz ppt "CE2003 Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową i EN 292 i EN 1050."

Podobne prezentacje


Reklamy Google