Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Żeglugi Powietrznej 24.03.2014 r.. 1. Stan obecny w Polsce: Załącznik 2 ICAO vs. AIP Polska (od 25.07.2013 r.). 2. Rozporządzenie wykonawcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Żeglugi Powietrznej 24.03.2014 r.. 1. Stan obecny w Polsce: Załącznik 2 ICAO vs. AIP Polska (od 25.07.2013 r.). 2. Rozporządzenie wykonawcze."— Zapis prezentacji:

1 Departament Żeglugi Powietrznej 24.03.2014 r.

2 1. Stan obecny w Polsce: Załącznik 2 ICAO vs. AIP Polska (od 25.07.2013 r.). 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) – zmiana. 3. Państwa, w których obowiązuje zapis Załącznika 2 ICAO (pkt 3.9, ** pod tabelą 3-1). 4. Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO). 5. Zmiany w AIP Polska 2004 – 2008 r. 2008 – 2012 r. od 2013 r.

3 Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 3.9 Minima widzialności i odległości od chmur w VMC Tabela 3-1 ** Jeśli tak ustaliła właściwa władza ATS można wykonywać loty: a)przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniej niż 1500 m: 1)z prędkościami, które w warunkach przeważającej widzialności wystarczająco zapewnią możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, lub 2)w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach.

4 Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 3.9 Minima widzialności i odległości od chmur w VMC cd. Tabela 3-1 (cd.) b)można zezwolić na loty ŚMIGŁOWCÓW przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie w wystarczającym stopniu zapewniona możliwość zauważenia, we właściwym czasie, innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji.

5 Stan obecny w AIP Polska od 25.07.2013 r. ENR 1.2 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe, można wykonywać loty VFR: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h)

6 Stan obecny w AIP Polska cd. dla śmigłowców – nie mniej niż 1 km, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

7 Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 4.3Loty VFR między zachodem a wschodem słońca lub w każdym innym okresie pomiędzy zachodem a wschodem słońca, ustalonym przez właściwą władzę ATS, wykonywane są zgodnie z warunkami ustalonymi przez tę władzę.

8 Stan obecny w AIP Polska cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: 1)wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; 2)widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; 3)odległość od chmur: a)na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; b)powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); 4)prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h); 5)utrzymywanie łączności radiowej z ATS; 6)złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska.

9 Stan obecny w AIP Polska cd. dla śmigłowców wykonujących loty w nocy: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowe, wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej – nie mniej niż 5 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (tzw. Standarised European Rules of the Air – SERA) Polska notyfikowała do Komisji Europejskiej odstępstwo czasowe (tzw. opt-out) od stosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia do dnia 04.12.2014 r. Stosowny komunikat Prezesa ULC, dotyczący notyfikacji odstępstwa od stosowania przepisów SERA został opublikowany w Dzienniku Urzędowym ULC.

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. SERA: właściwy organ – ??? oznacza organ wyznaczony przez państwo członkowskie jako właściwy do zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia (art. 2 (definicje) pkt 55 Rozp. Komisji (UE) nr 923/2012). Załącznik 2 ICAO: właściwa władza– Prezes ULC właściwa władza ATS– Prezes PAŻP

12 W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe): widzialność – 5 km (***) z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi lub (***) jeżeli właściwy organ ustalił – można wykonywać loty: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km z prędkością przyrządową (IAS) – 140 kts (260 km/h) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd.

13 W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ cd: dla śmigłowców – widzialność mniej niż 1,5 km, ale nie mniejszej niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Zezwolenie na loty przy widzialności w locie mniejszej niż 800 m może zostać udzielone w szczególnych przypadkach, np. dla lotów: medycznych działań poszukiwawczo-ratowniczych działań gaśniczych.

14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: 1)podstawa chmur – min. 450 m (1 500 ft); 2)widzialność – min. 5 km; 3)odległość od chmur: a)na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe – z dala od chmur; b)powyżej 900 m (3000 ft) AMSL – pozioma 1500 m, pionowa 300 m (1000 ft); 4)utrzymywanie łączności radiowej z ATS; 5)złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska;

15 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. 6)dla śmigłowców w nocy: widzialność – min. 3 km na wysokości równej lub mniejszej niż 900 m (3 000 ft) nad MSL lub 300 m (1 000 ft) nad terenem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, pilot stale utrzymuje kontakt wzrokowy z ziemią prędkość manewrową, która umożliwia zauważenie w porę inny ruch lub przeszkody, aby uniknąć kolizji, Dla lotów medycznych, działań poszukiwawczo- ratowniczych oraz działań gaśniczych, zezwolenie dla śmigłowców może zostać wydane przy wartościach minimalnych podstawy chmur, widzialności i odległości od chmur niższych od określonych wyżej w pkt 6.

16 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Loty specjalne VFR w strefach kontrolowanych: w przypadku pilota: 1)z dala od chmur i z widzialnością terenu; 2)widzialność w locie jest nie mniejsza niż 1,5 km, a w przypadku śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; 3)z prędkością przyrządową (IAS) 140 kts lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji; oraz

17 17 w przypadku ATC: 1)wyłącznie w ciągu dnia, chyba że właściwy organ w zezwoleniu ustali inaczej; 2)widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1,5 km, a w przypadku śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; 3)podstawa chmur jest nie niższa niż 180 m (600 ft).

18 W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe): widzialność – 5 km (***) z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi lub (***) jeżeli właściwy organ ustalił – można wykonywać loty: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km z prędkością przyrządową (IAS) – 140 kts (260 km/h) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd.

19 Właściwy organ może ustalić inne niż podane wyżej wartości MINIMALNE VMC dla VFR Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd.

20 Z dala od chmur i z widocznością ziemi – nie zapominajmy o minimalnej wysokości dla lotów VFR (SERA.5005 lit. f). W DZIEŃ: 1)nad gęstą zabudową dużych miast, miasteczek, osiedli lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego; 2)nad terenem innym niż wymieniony w pkt 1 na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, lub 150 m (500 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 150 m (500 ft) od statku powietrznego. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd.

21 Z dala od chmur i z widocznością ziemi – nie zapominajmy o minimalnej wysokości dla lotów VFR (SERA.5005 lit. f). W NOCY: nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskimi – na poziomie co najmniej 600 m (2 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego, nad terenem innym niż wymieniony wyżej – na poziomie co najmniej 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd.

22 Państwa, w których obowiązuje zapis Załącznika 2 ICAO (pkt 3.9, ** pod tabelą 3-1) 1.Austria 2.Belgia 3.Bułgaria 4.Chorwacja 5.Cypr 6.Czechy 7.Finlandia 8.Francja 9.Grecja 10.Hiszpania 11.Wielka Brytania 12.Holandia 13.Luksemburg 14.Łotwa 15.Niemcy 16.Polska 17.Rumunia 18.Słowacja 19.Słowenia 20.Węgry 21.Włochy 22.Malta 23.Litwa

23 Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) 1.Dania: widzialność – 3 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h), 2.Estonia: widzialność – 5 km w dzień i 8 km w nocy, dla samolotów CAT kategorii A i B – 3 km, (IAS) 140 kt, dla śmigłowców CAT – 1,5 km (krótkotrwale 800 m) w dzień i 2 km w nocy, dla śmigłowców, operacje HEMS: dzień – widzialność od 1 km do 3 km, – podstawa chmur od 300 (100 m) do 500 ft (150 m).

24 Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) cd. 3.Irlandia: widzialność – 3 km, prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h), 1,5 km dla statków powietrznych z prędkościami, które w warunkach przeważającej widzialności wystarczająco zapewnią możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, lub w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach,

25 Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) cd. 5.Szwecja: widzialność – 3 km, prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h),

26 Zmiany w AIP Polska

27 Rozporządzenie MI z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (2004 – 2008) ** Można wykonywać loty: a)przy zmniejszeniu widzialności w locie do 1.500 m: 1) z prędkościami, przy których będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji, lub 2)w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu w zasadzie będzie małe, np. w obszarach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach, b)na ŚMIGŁOWCACH przy widzialności w locie mniejszej niż 1.500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji.

28 Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego Właściwa władza ATS nie skorzystała z możliwości zastosowania **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) dla lotów w dzień. AIP Polska 2008 – 2012 r. Na i poniżej 900 m (3.000 ft) AMSL lub 300 m (1.000 ft) nad terenem - w zależności co jest wyższe: z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi, widzialność 5 km.

29 AIP Polska od 31.05.2012 r. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ: Widzialność: 4 km z prędkością 200 kt (360 km/h), 3 km z prędkością 150 kt (270 km/h), 2,5 km z prędkością 120 kt (225 km/h), 2 km z prędkością 100 kt (180 km/h), Dla śmigłowców – 1 km. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

30 AIP Polska od 31.05.2012 r. cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: 1)wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; 2)widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; 3)odległość od chmur: a)na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; b)powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); 4)prędkość przyrządowa (IAS) – 240 kts (463 km/h).

31 AIP Polska od 25.07.2013 r. ENR 1.2 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe, można wykonywać loty VFR: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h)

32 AIP Polska od 25.07.2013 r. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ: dla śmigłowców – nie mniej niż 1 km, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

33 AIP Polska od 25.07.2013 r. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: 1)wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; 2)widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; 3)odległość od chmur: a)na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; b)powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); 4)prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h); 5)utrzymywanie łączności radiowej z ATS; 6)złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska.

34 AIP Polska od 25.07.2013 r. dla śmigłowców wykonujących loty w nocy: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowe, wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej – nie mniej niż 5 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

35 Dziękuję za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "Departament Żeglugi Powietrznej 24.03.2014 r.. 1. Stan obecny w Polsce: Załącznik 2 ICAO vs. AIP Polska (od 25.07.2013 r.). 2. Rozporządzenie wykonawcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google