Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR"— Zapis prezentacji:

1 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Departament Żeglugi Powietrznej r.

2 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny w Polsce: Załącznik 2 ICAO vs. AIP Polska (od r.). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) – zmiana. Państwa, w których obowiązuje zapis Załącznika 2 ICAO (pkt 3.9, ** pod tabelą 3-1). Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO). Zmiany w AIP Polska 2004 – 2008 r. 2008 – 2012 r. od 2013 r.

3 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 3.9 Minima widzialności i odległości od chmur w VMC Tabela 3-1 ** Jeśli tak ustaliła właściwa władza ATS można wykonywać loty: przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniej niż 1500 m: z prędkościami, które w warunkach przeważającej widzialności wystarczająco zapewnią możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, lub w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach.

4 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 3.9 Minima widzialności i odległości od chmur w VMC cd. Tabela 3-1 (cd.) można zezwolić na loty ŚMIGŁOWCÓW przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie w wystarczającym stopniu zapewniona możliwość zauważenia, we właściwym czasie, innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji.

5 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny w AIP Polska od r. ENR 1.2 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe, można wykonywać loty VFR: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h)

6 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny w AIP Polska cd. dla śmigłowców – nie mniej niż 1 km, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

7 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny – Załącznik 2 ICAO Pkt. 4.3 Loty VFR między zachodem a wschodem słońca lub w każdym innym okresie pomiędzy zachodem a wschodem słońca, ustalonym przez właściwą władzę ATS, wykonywane są zgodnie z warunkami ustalonymi przez tę władzę.

8 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny w AIP Polska cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; odległość od chmur: na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h); utrzymywanie łączności radiowej z ATS; złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska.

9 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Stan obecny w AIP Polska cd. dla śmigłowców wykonujących loty w nocy: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowe, wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej – nie mniej niż 5 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

10 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (tzw. Standarised European Rules of the Air – SERA) Polska notyfikowała do Komisji Europejskiej odstępstwo czasowe (tzw. opt-out) od stosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia do dnia r. Stosowny komunikat Prezesa ULC, dotyczący notyfikacji odstępstwa od stosowania przepisów SERA został opublikowany w Dzienniku Urzędowym ULC.

11 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Załącznik 2 ICAO: „właściwa władza” – Prezes ULC „właściwa władza ATS” – Prezes PAŻP SERA: „właściwy organ” – ??? oznacza organ wyznaczony przez państwo członkowskie jako właściwy do zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia (art. 2 (definicje) pkt 55 Rozp. Komisji (UE) nr 923/2012).

12 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe): widzialność – 5 km (***) z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi lub (***) jeżeli właściwy organ ustalił – można wykonywać loty: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km z prędkością przyrządową (IAS) – 140 kts (260 km/h)

13 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ cd: dla śmigłowców – widzialność mniej niż 1,5 km, ale nie mniejszej niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Zezwolenie na loty przy widzialności w locie mniejszej niż 800 m może zostać udzielone w szczególnych przypadkach, np. dla lotów: medycznych działań poszukiwawczo-ratowniczych działań gaśniczych.

14 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: podstawa chmur – min. 450 m (1 500 ft); widzialność – min. 5 km; odległość od chmur: na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe – z dala od chmur; powyżej 900 m (3000 ft) AMSL – pozioma 1500 m, pionowa 300 m (1000 ft); utrzymywanie łączności radiowej z ATS; złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska;

15 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. dla śmigłowców w nocy: widzialność – min. 3 km na wysokości równej lub mniejszej niż 900 m (3 000 ft) nad MSL lub 300 m (1 000 ft) nad terenem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, pilot stale utrzymuje kontakt wzrokowy z ziemią prędkość manewrową, która umożliwia zauważenie w porę inny ruch lub przeszkody, aby uniknąć kolizji, Dla lotów medycznych, działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz działań gaśniczych, zezwolenie dla śmigłowców może zostać wydane przy wartościach minimalnych podstawy chmur, widzialności i odległości od chmur niższych od określonych wyżej w pkt 6.

16 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Loty specjalne VFR w strefach kontrolowanych: w przypadku pilota: z dala od chmur i z widzialnością terenu; widzialność w locie jest nie mniejsza niż 1,5 km, a w przypadku śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; z prędkością przyrządową (IAS) 140 kts lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji; oraz

17 w przypadku ATC: wyłącznie w ciągu dnia, chyba że właściwy organ w zezwoleniu ustali inaczej; widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1,5 km, a w przypadku śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; podstawa chmur jest nie niższa niż 180 m (600 ft).

18 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe): widzialność – 5 km (***) z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi lub (***) jeżeli właściwy organ ustalił – można wykonywać loty: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km z prędkością przyrządową (IAS) – 140 kts (260 km/h)

19 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Właściwy organ może ustalić inne niż podane wyżej wartości MINIMALNE VMC dla VFR

20 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Z dala od chmur i z widocznością ziemi – nie zapominajmy o minimalnej wysokości dla lotów VFR (SERA.5005 lit. f). W DZIEŃ: nad gęstą zabudową dużych miast, miasteczek, osiedli lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego; nad terenem innym niż wymieniony w pkt 1 na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, lub 150 m (500 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 150 m (500 ft) od statku powietrznego.

21 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA) cd. Z dala od chmur i z widocznością ziemi – nie zapominajmy o minimalnej wysokości dla lotów VFR (SERA.5005 lit. f). W NOCY: nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskimi – na poziomie co najmniej 600 m (2 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego, nad terenem innym niż wymieniony wyżej – na poziomie co najmniej 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego.

22 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Państwa, w których obowiązuje zapis Załącznika 2 ICAO (pkt 3.9, ** pod tabelą 3-1) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Finlandia Francja Grecja Hiszpania Wielka Brytania Holandia Luksemburg Łotwa Niemcy Polska Rumunia Słowacja Słowenia Węgry Włochy Malta Litwa

23 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) Dania: widzialność – 3 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h), Estonia: widzialność – 5 km w dzień i 8 km w nocy, dla samolotów CAT kategorii A i B – 3 km, (IAS) 140 kt, dla śmigłowców CAT – 1,5 km (krótkotrwale ≥ 800 m) w dzień i 2 km w nocy, dla śmigłowców, operacje HEMS: dzień – widzialność od 1 km do 3 km, – podstawa chmur od 300 (100 m) do 500 ft (150 m).

24 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) cd. Irlandia: widzialność – 3 km, prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h), 1,5 km dla statków powietrznych z prędkościami, które w warunkach przeważającej widzialności wystarczająco zapewnią możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, lub w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach,

25 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Państwa, w których zastosowano inne VMC niż **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) cd. Szwecja: widzialność – 3 km, prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h),

26 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Zmiany w AIP Polska

27 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie MI z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ (2004 – 2008) ** Można wykonywać loty: przy zmniejszeniu widzialności w locie do m: z prędkościami, przy których będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji, lub w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu w zasadzie będzie małe, np. w obszarach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach, na ŚMIGŁOWCACH przy widzialności w locie mniejszej niż m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji.

28 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego Właściwa władza ATS nie skorzystała z możliwości zastosowania **, pkt 3.9, Załącznika 2 ICAO (pod tabelą 3-1 Załącznika 2 ICAO) dla lotów w dzień. AIP Polska 2008 – 2012 r. Na i poniżej 900 m (3.000 ft) AMSL lub 300 m (1.000 ft) nad terenem - w zależności co jest wyższe: z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi, widzialność 5 km.

29 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ: Widzialność: 4 km z prędkością ≤ 200 kt (360 km/h), 3 km z prędkością ≤ 150 kt (270 km/h), 2,5 km z prędkością ≤ 120 kt (225 km/h), 2 km z prędkością ≤ 100 kt (180 km/h), Dla śmigłowców – 1 km. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

30 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. cd. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; odległość od chmur: na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); prędkość przyrządowa (IAS) – 240 kts (463 km/h).

31 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. ENR 1.2 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe, można wykonywać loty VFR: widzialność – nie mniejsza niż 1,5 km prędkość przyrządowa (IAS) – 140 kts (260 km/h)

32 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. W przestrzeni niekontrolowanej w DZIEŃ: dla śmigłowców – nie mniej niż 1 km, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. Dla lotów: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej < 1 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

33 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. W przestrzeni niekontrolowanej w NOCY: wysokość lotu nie wyższa niż FL 95; widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km; odległość od chmur: na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur; powyżej 900 m (3000 ft) AMSL - pozioma 1,5 km, pionowa 300 m (1000 ft); prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h); utrzymywanie łączności radiowej z ATS; złożenie planu lotu, chyba że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/lądowiska.

34 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
AIP Polska od r. dla śmigłowców wykonujących loty w nocy: o statusie HEAD, SAR, HOSP; na hasło HEMS, GARDA; państwowe, wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej – nie mniej niż 5 km, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

35 Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR
Dziękuję za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "Visual Meteorological Conditions (VMC) dla lotów VFR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google