Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ Przygotowała Elżbieta Stefaniak na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ Przygotowała Elżbieta Stefaniak na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ Przygotowała Elżbieta Stefaniak na podstawie prezentacji mec. A. Bolko – radcy prawnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Stargard Szczeciński, 3 czerwca 2011 r.

2 Okres letniego wypoczynku to czas, w którym dzieci i m ł odzie ż korzysta z wolnego czasu i uczestniczy w ró ż nego rodzaju wyjazdach na kolonie, obozy, czy urlopy wspólnie z rodzicami. Okres ten sprzyja nawi ą zywaniu nowych kontaktów i znajomo ś ci, poznawaniu nowych kolegów i kole ż anek. Letni wypoczynek i wakacyjna atmosfera, to z jednej strony wiele rado ś ci i zabawy, ale z drugiej strony istnieje szereg zagro ż e ń, na które szczególnie w tym okresie nale ż y zwraca ć uwag ę. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje w ca ł o ś ci tej problematyki.

3 Wg. Komendy G ł ównej Policji. Ka ż dego roku w czasie letniego wypoczynku dochodzi do du ż ej ilo ś ci zdarze ń i wypadków z udzia ł em nieletnich. Przyczyn ą jest nie tylko brak zagospodarowania wolnego czasu dzieci i m ł odzie ż y, ale cz ę sto równie ż niew ł a ś ciwa opieka nad nimi ze strony rodziców czy prawnych opiekunów czy wychowawców. Dochodzi do utoni ęć, spo ż ywania alkoholu i narkotyków, uszkodze ń cia ł a podczas prac polowych, wypadków komunikacyjnych.

4

5 Wakacje to okres wzmo ż onej dzia ł alno ś ci dealerów narkotykowych. Dzieci i m ł odzie ż zagro ż ona jest szczególnie mo ż liwo ś ci ą skorzystania z ś rodków odurzaj ą cych, narkotyków lub innych podobnie dzia ł aj ą cych substancji, które wywo ł uj ą negatywne konsekwencje w sferze zdrowia i psychiki m ł odego cz ł owieka. Istnieje du ż e ryzyko skorzystania przez m ł odego cz ł owieka z wymienionych u ż ywek, nawi ą zuj ą si ę nowe kontakty i znajomo ś ci, cz ę sto zdarzaj ą si ę sytuacje inicjacji narkotykowej. Nale ż y wskaza ć, ż e w obrocie ś rodki odurzaj ą ce, psychotropowe lub inne podobne ś rodki s ą udost ę pniane wbrew prawu. Zagadnienia te zosta ł y uregulowane w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdzia ł aniu narkomani (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z pó źń. zm.). Zgodnie z w/w ustaw ą reklama i promocja substancji psychotropowych lub ś rodków odurzaj ą cych jest zabroniona. W takiej sytuacji powinni ś my niezw ł ocznie zawiadomi ć Policj ę.

6 Ponadto cytowana ustawa zdefiniowa ł a kategori ę tzw. ś rodka zast ę pczego tj. - substancj ę pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w ka ż dym stanie fizycznym lub produkt, ro ś lin ę, grzyba lub ich cz ęść, zawieraj ą ce tak ą substancj ę, u ż ywane zamiast ś rodka odurzaj ą cego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak ś rodek odurzaj ą cy lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odr ę bnych np. dopalacze. W sytuacji powzi ę cia informacji o sprzeda ż y takich produktów nale ż y zawiadomi ć Policj ę oraz pa ń stwowego inspektora sanitarnego, który zgodnie z ustaw ą mo ż e na ł o ż y ć na wytwórc ę takiego ś rodka lub wprowadzaj ą cego do obrotu w drodze decyzji kar ę pieni ęż n ą w wysoko ś ci od 20 000 z ł do 1 000 000 z ł.

7 Z zagadnieniem ś rodków odurzaj ą cych zwi ą zane s ą tzw. pigu ł ki gwa ł tu, które mog ą zosta ć dorzucone do napoju podczas dyskoteki lub spotkania towarzyskiego. Spo ż ywaj ą cy napój nie zdaje sobie sprawy, ż e na skutek wypicia napoju zawieraj ą cego taki ś rodek mo ż e straci ć na pewien czas kontrol ę nad swoim zachowaniem. W czasie gdy wbrew woli osoby wy łą czona zostaje kontrola nad samym sob ą mo ż e doj ść do wielu czynno ś ci zabronionych prawem, takich jak gwa ł t lub inne czynno ś ci o charakterze seksualnym wykonane wbrew woli osoby, któr ą poddano dzia ł aniom tego ś rodka. W przypadku zauwa ż enia takiego zdarzenia, nale ż y niezw ł ocznie zawiadomi ć policj ę i osob ę, której wrzucono taki ś rodek do napoju, a je ś li osoba wypi ł a taki napój to nale ż y natychmiast pomóc jej w dotarciu do osób bliskich.

8

9 Kolejn ą kwesti ą zwi ą zan ą z zagro ż eniami dla dzieci i m ł odzie ż y, jest mo ż liwo ść pope ł nianie przest ę pstw w cyberprzestrzeni za pomoc ą Internetu. Wakacje s ą okresem, w którym dzieci i m ł odzie ż posiada wiele wolnego czasu, który niekoniecznie sp ę dzany jest na wyjazdach, obozach czy koloniach, ale cz ę sto sp ę dzany jest przed komputerem w Internecie. Pozornie Internet zapewnia anonimowo ść osobom korzystaj ą cym z tej formy komunikacji. Zatem mo ż e doj ść do nawi ą zania kontaktu z osob ą, która zamierza pope ł ni ć przest ę pstwo na szkod ę ma ł oletniego. Zagadnienia te zosta ł y uregulowane art. 200a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z pó źń. zm.)

10 Zagro ż enia w sieci s ą powa ż nym problemem, którego nie mo ż na nie zauwa ż a ć. Internet jest ź ród ł em informacji, niemniej nale ż y pami ę ta ć, ż e w sieci nie wszystkie tre ś ci s ą bezpieczne dla dzieci i m ł odzie ż y. Mo ż liwo ść prawie niegraniczonego komunikowania si ę na ca ł ym ś wiecie stwarza wielkie ryzyko, ż e osoba korzystaj ą ca mo ż e by ć zagro ż ona pope ł nieniem na jej szkod ę przest ę pstw na tle seksualnym, o czym wy ż ej, ale tak ż e innych przest ę pstw. Nale ż y wspomnie ć tak ż e, ż e wizerunek dziecka, nie mo ż e by ć udost ę pniany bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto z Internetem zwi ą zana jest mo ż liwo ść korespondowania i wymiany informacji, w sposób anonimowy. W sytuacji podejrzenia pope ł nienia przest ę pstwa np. agresji s ł ownej, gró ź b kierowanych do dziecka, namawiania na zachowania niezgodne z prawem, nale ż y niezw ł ocznie zawiadomi ć policj ę, która ma prawo za żą da ć od administratora sieci danych pozwalaj ą cych ustali ć sprawc ę czynu.

11

12 Okres letniego wypoczynku to tak ż e czas inicjacji alkoholowej. M ł odzie ż i dzieci cz ę sto w obecno ś ci starszych kolegów si ę ga po raz pierwszy po alkohol. Niejednokrotnie alkohol sprzedawany osobom poni ż ej osiemnastego roku ż ycia. Problematyk ę w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 26 pa ź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze ź wo ś ci i przeciwdzia ł aniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473, z pó źń. zm.) Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, zabroniona jest sprzeda ż i podawanie napojów alkoholowych osobom, które nie uko ń czy ł y osiemnastu lat. W przypadku w ą tpliwo ś ci co do pe ł noletno ś ci nabywcy sprzedaj ą cy lub podaj ą cy napoje alkoholowe uprawniony jest do żą dania okazania dokumentu stwierdzaj ą cego wiek nabywcy. Zatem w sytuacji sprzeda ż y alkoholu osobie poni ż ej osiemnastego roku ż ycia powinni ś my natychmiast zareagowa ć. Osoba taka mo ż e sta ć si ę ofiar ą przest ę pstwa o pod ł o ż u seksualnym, jak te ż mo ż e sta ć si ę ł atw ą ofiar ą kradzie ż y.

13

14 DEFINICJA Z RAPORTU MSWIA Za sekt ę mo ż na uzna ć ka ż d ą grup ę, która posiadaj ą c silnie rozwini ę t ą struktur ę w ł adzy, jednocze ś nie charakteryzuje si ę znaczn ą rozbie ż no ś ci ą celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny reguluj ą cych ż ycie cz ł onków; która narusza podstawowe prawa cz ł owieka i zasady wspó łż ycia spo ł ecznego, a jej wp ł yw na cz ł onków, sympatyków, rodziny i spo ł ecze ń stwo ma charakter destrukcyjny. Sekta to grupa, w której zachodzi jednocze ś nie wysoki poziom totalno ś ci (kontroli ż ycia cz ł onków) i psychomanipulacji Sekta sk ł ania swych cz ł onków do zerwania wi ę zi rodzinnych, z przyjació ł mi, czy ś rodowiskiem szkolnym. Po pierwszym kontakcie z potencjalnym adeptem d ąż y si ę do odizolowania go od swego ś rodowiska, by móc bez przeszkód poddawa ć go indoktrynacji. Zwykle wystarczaj ą tu dwa tygodnie lub kilka weekendów, aby now ą osob ę ca ł kowicie podporz ą dkowa ć grupie. Cz ł onkowie sekty cz ę sto wy ł udzaj ą pieni ą dze od najbli ż szej rodziny, co nazywaj ą cyt. " ł upieniem Egipcjan"

15 W prasie katolickiej, szczególnie w okresie wakacyjnym, mo ż na przeczyta ć tego rodzaju ostrze ż enia: "Id ą c na Jasn ą Gór ę mo ż esz spotka ć w ś ród pielgrzymów osoby b ę d ą ce wyznawcami nowych religii i cz ł onkami sekt. Nie id ą po to, by z ł o ż y ć ho ł d Matce Bo ż ej, lecz by zwodzi ć innych i próbowa ć ich nak ł oni ć do wst ą pienia do nowych ruchów religijnych, które reprezentuj ą " Przedmiotem szczególnego zainteresowania niektórych sekt jest rozbudzona religijnie m ł odzie ż, dla której nierzadko, zw ł aszcza w okresie silnych d ąż e ń ekumenicznych, ka ż dy inny chrze ś cijanin to kto ś bliski i godny zaufania. Ta w ł a ś nie m ł odzie ż okazuje si ę tym samym niezwykle podatna na wp ł yw osób podaj ą cych si ę za autentycznych chrze ś cijan. Z takiej strategii znana jest g ł ównie sekta Rodzina, nazywaj ą ca siebie Wspólnot ą Niezale ż nych Chrze ś cija ń skich Zgromadze ń Misyjnych. Cz ł onkowie tej sekty nawi ą zuj ą "przypadkow ą " rozmow ę, zapraszaj ą do mieszkania, namiotu lub na wspólny wyjazd. S ą niezmiernie ż yczliwi i przyja ź ni.

16 Art. 194. Kto ogranicza cz ł owieka w przys ł uguj ą cych mu prawach ze wzgl ę du na jego przynale ż no ść wyznaniow ą albo bezwyznaniowo ść, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ś ci albo pozbawienia wolno ś ci do lat 2 Art.196 a (Kodeksu Karnego) § 1. Kto nadu ż ywa wolno ś ci sumienia i wyznania tworz ą c bez wymaganej regulacji prawnej zwi ą zek wyznaniowy lub stowarzyszenie albo dzia ł aj ą c w takim zwi ą zku lub stowarzyszeniu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ś ci albo pozbawienia wolno ś ci do lat 2. § 2. Je ż eli cele lub formy dzia ł ania zwi ą zku lub stowarzyszenia, o których mowa w § 1 polegaj ą na zrachowaniach naruszaj ą cych prawo - osoba tworz ą ca taki zwi ą zek lub stowarzyszenie albo sprawuj ą ca funkcje kierownicze, podlega karze pozbawienia wolno ś ci do lat

17 ZACHODNIOPOMORSKIE Dominika ń skie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin, tel. +91 421-20-22 w.132 http://www.sekty.net Biuro Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych ul. Andersa 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 3403601

18

19 Czas letniego wypoczynku jest okresem, w którym dzieci i m ł odzie ż do ś wiadcza nowych wra ż e ń, przemieszcza si ę ze sta ł ego miejsca zamieszkania, nierzadko w odleg ł e miejsca np. nad morze, jezioro czy w góry. Podczas wypraw nad wod ę, nale ż y pami ę ta ć, ż e k ą piel jest dozwolona w miejscach wyra ź nie wyznaczonych, w których mamy potwierdzenie, ż e na pla ż y s ą ratownicy. Nie nale ż y korzysta ć z k ą pielisk nie strze ż onych, o których nie mamy ż adnej wiedzy. Podczas wypraw w góry nale ż y pami ę ta ć, ż e powinni ś my porusza ć si ę tylko po wyznaczonych trasach w grupie osób, najlepiej z przewodnikiem. Nie nale ż y udawa ć si ę na wycieczki samodzielnie i na niewyznaczone trasy. Powinni ś my zadba ć o posiadanie przy sobie telefonu. Szczególna odpowiedzialno ść ci ąż y na wychowawcach podczas nieobecno ś ci rodziców, prawnych opiekunów.

20 GDZIE SZUKAC POMOCY

21 I. C. E. czyli skrót od angielskiego "In Case of Emergency - "w razie wypadku". To skrót, przy którym wpisywa ć nale ż y numery telefonów do osób, które w pierwszej kolejno ś ci winny by ć powiadomione o tym, co si ę z nami dzieje w razie wypadku, osób które maj ą wiedz ę na temat naszego stanu zdrowia. Daje to mo ż liwo ść zdobycia informacji o chorobach osoby rannej, za ż ywanych lekarstwach czy uczuleniach. S ł owem - numer pod symbolem I.C.E daje mo ż liwo ść szybkiego dotarcia do rodziny poszkodowanej osoby. Na pomys ł wykorzystania telefonów przy ratowaniu ludzi wpadli w ł oscy medycy. Dostrze ż ono, mimo, ż e osoba ranna w wypadku ma telefon komórkowy - nie mo ż na go wykorzysta ć, poniewa ż numery do jej najbli ż szych im osób nie s ą oznaczone co uniemo ż liwia ich identyfikacj ę. Jeszcze trudniejsze staje si ę znalezienie w ł a ś ciwych osób, gdy ratuje si ę obcokrajowca.

22 Skrót ten jest rozpropagowywany w Europie i znany przez ratowników, dlatego te ż, je ś li wybieramy si ę za granic ę - ale nie tylko, warto wpisa ć numer ICE do swojego telefonu. Dobrze jest pod has ł em I.C.E. zapisa ć kilka osób - najlepiej, jako : I.C.E.1, I.C.E.2, I.C.E.3. To da gwarancj ę, ż e w nag ł ej sytuacji z pewno ś ci ą do której ś z tych osób uda si ę dodzwoni ć. Oznakowanie to upro ś ci prac ę nie tylko Policji, ale wszystkim s ł u ż bom ratowniczym. Realizacja pomys ł u jest ł atwa, nic nie kosztuje, a w efekcie mo ż e ocali ć ż ycie ludzkie. Natomiast osoby, które nie posiadaj ą telefonu komórkowego ten niezwykle istotny numer mog ą zapisa ć na Karcie I.C.E. – w formacie karty kredytowej, i umie ś ci ć j ą np. w portfelu

23 NUMER ALARMOWY 112 LUB 999 Zapisz ten numer w telefonie komórkowym Zg ł oszenie powinno zawiera ć nast ę puj ą ce informacje: - CO si ę wydarzy ł o? - ILE jest osób poszkodowanych? - CZY s ą osoby nieprzytomne/ nieoddychaj ą ce? - JAKIE s ą uszkodzenia cia ł a? - GDZIE dosz ł o do zdarzenia? - KTO wzywa pomocy?

24 TELEFONY ALARMOWE: Pogotowie ratunkowe 999, 112 Stra ż Po ż arna 998, 112 Policja 997, 112 WOPR 601 100 100

25 GDZIE SZUKA Ć POMOCY w sprawie narkomanii Poradnia internetowa www.poradnia.narkomania.org.plwww.poradnia.narkomania.org.pl Szczegó ł owy wykaz placówek znajduje si ę na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdzia ł ania Narkomanii www.narkomania.gov.pl OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA 0-801-199-190 CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.0021.00

26 Drink Test test wykrywaj ą cy GHB (tzw. pigu ł ka gwa ł tu) i Ketamin ę Produkt zosta ł przebadany przez Polskie Centrum Bada ń i Certyfikacji S.A. i jest produktem sprzedawanym na rynkach ca ł ego ś wiata od 2002 roku. Test powinien by ć u ż ywany i sprawdzany w dobrze o ś wietlonym miejscu. Do sprawdzenia napoju wymagana jest aktywacja obydwu punktów testuj ą cych. Sprawd ź, czy obydwa punkty testuj ą ce s ą suche. Nanie ść krople sprawdzanego napoju na obydwa punkty. Delikatnie potrze ć. Nie miesza ć substancji z dwóch punktów, powinny pozosta ć oddzielone. Poczekaj do wyschni ę cia. Test mo ż e potrwa ć kilka minut zanim punkty wyschn ą i b ę dzie mo ż na odczyta ć wynik. Je ś li jeden z punktów zmieni kolor na CIEMNONIEBIESKI, mo ż e to oznacza ć wykrycie jednego lub wi ę cej narkotyków u ż ytego w celach przest ę pczych.

27

28 BEZPIECZNE WAKACJE - informacje dla nauczycieli Wa ż ne przepisy prawne BEZPIECZNE WAKACJE - informacje dla dzieci i m ł odzie ż y: Jak zachowa ć si ę nad wod ą, w lesie i na podwórku 10 Zasad bezpiecze ń stwa m ł odzie ż y w wakacje 10 zasad ostro ż nego randkowicza Je ś li szukasz mi ł o ś ci za po ś rednictwem Internetu Narkotyki Twój wybór – Twoje ż ycie BEZPIECZNE WAKACJE - informacje dla rodziców


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRAWNYM PODCZAS WYPOCZYNKU /w ramach projektu BEZPIECZNE WAKACJE 2011/ Przygotowała Elżbieta Stefaniak na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google