Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 Kwiecie ń 2014 Choroby Wektorowe Autor: Mariola Zieli ń ska, klasa 2c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 Kwiecie ń 2014 Choroby Wektorowe Autor: Mariola Zieli ń ska, klasa 2c."— Zapis prezentacji:

1 7 Kwiecie ń 2014 Choroby Wektorowe Autor: Mariola Zieli ń ska, klasa 2c

2 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

3 Wektory to organizmy, które s ą przenosicielami patogenów lub paso ż ytów. Poprzez w ę drówk ę i kontakt z otoczeniem przenosz ą gro ź ne drobnoustroje na inne organizmy, cz ę sto na ludzi. W ten sposób mog ą wywo ł a ć choroby, które zagra ż aj ą ż yciu lub zdrowiu cz ł owieka.

4 Przyk ł adem wci ąż gro ź nej choroby paso ż ytniczej jest malaria, która w 2010 roku poch ł on ęł a 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzros ł o rozpowszechnienie gor ą czki denga, której wzrost na prze ł omie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy mi ę dzy innymi Gor ą czk ę Zachodniego Nilu, chikunguny ę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy borelioz ę.

5 Podczas Ś wiatowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwróci ć uwag ę by: Rodziny mieszkaj ą ce na obszarach najbardziej zagro ż onych mia ł y wiedz ę jak nale ż y si ę chroni ć przed tymi chorobami; Podró ż ni mieli ś wiadomo ść, kiedy istnieje konieczno ść ochrony i jakie ś rodki profilaktyczne nale ż y podj ąć ; W ł adze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staj ą si ę problemem zdrowotnym, podj ęł y kroki w celu ochrony ludno ś ci przed nimi tymi chorobami.

6 CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ WEKTORY: CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ WEKTORY: 1)Bolerioza 2)Kleszczowe zapalenie opon mózgowych 1)Bolerioza 2)Kleszczowe zapalenie opon mózgowych

7 Uk ą si ł ci ę kleszcz? Zauwa ż y ł e ś u siebie w ę druj ą cy rumie ń ? Od czasu uk ą szenia zacz ęł y pobolewa ć ci ę stawy i mi ęś nie? Miewasz wahania nastroju? Nie mo ż esz zwleka ć – Koniecznie przeprowad ź diagnostyk ę pod k ą tem boreliozy!

8 Czym jest borelioza? Borelioza jest chorob ą bakteryjn ą przenoszon ą przez kleszcze. Pierwsze badania nad borelioz ą przeprowadzono na pocz ą tku XX wieku. W latach 70. w USA u dzieci z okolic miasteczka Lyme zaobserwowano objawy na skórze oraz bóle ko ś ci i stawów. Powi ą zano je z uk ą szeniami przez kleszcze. Od nazwy miasteczka powsta ł a nazwa choroby.

9 Co robi ć gdy ju ż dojdzie do zaka ż enia? Boreliozy nie mo ż na scharakteryzowa ć jednoznacznie. Dlaczego? Poniewa ż tu ż po zara ż eniu choroba mo ż e rozwija ć si ę w dwojaki sposób: bezobjawowo lub wej ść w stadium ostre – daj ą c objawy. Objawy choroby mog ą ró ż ni ć si ę od siebie. Jednym z charakterystycznych objawów mo ż e by ć rumie ń w ę druj ą cy (zmiana na skórze wokó ł ugryzienia), który wyst ę puje u oko ł o 30% zaka ż onych osób.

10 Rumie ń pojawia si ę wokó ł miejsca uk ą szenia i swym wygl ą dem przypomina fale na tafli wody. Rozchodzi si ę po skórze od uk ą szenia. Jednak rumie ń nie pojawia si ę zawsze, a to oznacza, ż e borelioza mo ż e si ę w nas rozwija ć, a my nawet tego nie zauwa ż ymy.

11 Najbardziej charakterystyczne objawy dla boreliozy szumy w uszach połączone z utratą słuchu i halucynacjami słuchowymi psychozy gorączka, poty, dreszcze, wrażenia skórne gorąca i zimna bez powodu jednostronny paraliż twarzy problemy z czytaniem, z koncentracją, trudności w znalezieniu słowa nagłe ostre bóle, opuchlizna i silne bóle stawów, często kolanowych czy biodrowych drętwienie kończyn lub palców

12 Konsekwencje boreliozy Jedn ą z konsekwencji boreliozy mo ż e by ć neuroborelioza, która doprowadza do gro ź nego zapalenia mózgu przez atak na nerwy czaszkowe. Pora ż enie mi ęś ni, depresja i ot ę pienie to najcz ę stsze objawy takiego powik ł ania. Problemy ze stawami i sercem przy boreliozie wyst ę puj ą rzadziej, bo w ok. 5 proc. przypadków osób, zara ż onych borelioz ą.

13

14 Kleszczowe (lub odkleszczowe) zapalenie mózgu to choroba, która mo ż e rozwin ąć si ę po uk ą szeniu cz ł owieka przez kleszcza. W istocie, chorob ę powoduje wirus, który wraz ze ś lin ą kleszcza mo ż e dosta ć si ę do organizmu cz ł owieka. Odkleszczowe zapalenie mózgu obejmuje uk ł ad nerwowy cz ł owieka. W Polsce wzrost zachorowa ń notowany jest pó ź n ą wiosn ą, latem i wczesn ą jesieni ą, czyli w czasie zwi ę kszonej aktywno ś ci kleszczy.

15 Zapobieganie nosi ć odpowiedni ą odzie ż w lesie zakrywaj ą c ą jak najwi ę cej cz ęś ci cia ł a; jak najszybciej usun ąć kleszcza ze skóry; stosowa ć ś rodki odstraszaj ą ce kleszcze; gotowa ć mleko pochodz ą ce od krów, kóz i owiec; unika ć pobytu w rejonach zaka ż onych kleszczy; po wizycie w lesie dok ł adnie obejrze ć ca ł e cia ł o. Je ż eli zauwa ż ysz uk ą szenie, natychmiast delikatnie usu ń kleszcza - uchwy ć p ę set ą za g ł ówk ę i poci ą gnij. Miejsce uk ł ucia zdezynfekuj

16

17 OBJAWY : Na terenie Polski występuje głównie środkowoeuropejska odmiana wirusa, która jest najłagodniejsza. Zakażenie powodowane przez tę odmianę wirusa jest zazwyczaj bezobjawowe, jednakże może skutkować trwałymi ubytkami neurologicznymi, takimi jak niedowłady, porażenia nerwów, czy opóźnienie rozwoju psychicznego. Jak wspomniano wcześniej, u części osób zakażenie może mieć łagodny przebieg, bez widocznych objawów, a wykryć można je tylko poprzez badanie krwi.

18 Natomiast w przypadku choroby objawowej, przebieg jest dwufazowy. Pierwsza faza choroby rozpoczyna się po 7 do 14 dniach od ukąszenia kleszcza i charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy. Taki stan utrzymuje się około tygodnia, a następnie przez kilka dni pojawia się lepsze samopoczucie, po którym choroba wchodzi w drugą fazę. W drugiej fazie choroby występują bóle głowy, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności i zespół objawów neurologicznych.

19

20 http://pl.wikipedia.org/wiki/Borelioza http://zwalcz-pasozyty.pl/pasozyty/borelioza http://kleszcze.net/ http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/wp- content/uploads/2014/01/%C5%9ADZ-2014.pd http://wsse-poznan.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-2/ certus.med.pl national-geographic.pl


Pobierz ppt "7 Kwiecie ń 2014 Choroby Wektorowe Autor: Mariola Zieli ń ska, klasa 2c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google