Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2012 realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8% oraz wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

3 Budżet 2012 Dochody Wydatki Deficyt

4 Dochody DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,00 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,88 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,39 - podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 - subwencje z budżetu państwa ,37 w tym oświatowa ,74 - podatki i opłaty lokalne ,53 w tym podatek od nieruchomości ,65 - dochody z mienia komunalnego ,80 w tym: ze sprzedaży ,88 z opłat za zarząd, użytkowanie, użutkowanie wieczyste ,42 z dzierżaw, najmów itp..**) ,37 - dochody jedoroczne związane z EURO 2012 (wpłata z UEFA oraz dochody z działalności na rzecz kibiców) dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,12 - dotacje na zadania własne ,19 w tym: z budżetu UE ,60 - dotacje na zadania zlecone ,96

5 Wydatki WYDATKI Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,74 BIEŻĄCE , 83 MAJĄTKOWE , 8 6

6 Wydatki bieżące WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,83 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,81 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej ,71 - transport i łączność ,12 w tym: lokalny transport zbiorowy ,15 drogi - bieżące utrzymanie ,95 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury ) ,00 - kultura fizyczna i sport ,24 - obsługa długu miasta ,75 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" ,44

7 Wydatki bieżące W 2012 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7% (cały rok,) – zł - podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) zł - zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa dodatkowe obciążenie Miasta od września kwota ok zł od września kwota ok zł

8 Wydatki bieżące c.d. kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – zł głównie na wydatki związane z: - obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich - dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw - zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw - dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw

9 Wydatki bieżące c.d. pomoc społeczna - ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami zł – dotyczącymi np.: - świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych - wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychow. - zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych o 20%. Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – zł, dla budżetu 2012r. – zł

10 Wydatki bieżące c.d. komunikacja miejska Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem stawki rekompensaty: - w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012) - w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012) Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające z kontraktu wyniosą zł, wzrost w stosunku do roku ,78%. oświetlenie ulic - ok zł – wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).

11 Wydatki bieżące c.d. Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych zł - dopłata zł, tj. 46,5% Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r. - subwencja oświatowa zł - wydatki na oświatę i wychowanie zł - dopłata zł, tj. 39,1%

12 Wydatki majątkowe w latach LATAKwota (mln zł))UDZIAŁ % ,822, ,321, ,815, ,113, ,512, ,711, ,817, ,624, ,524, ,922, ,925, ,736, ,136,06

13 Największe inwestycje realizowane i kończone w 2012 Nazwa zadaniaKoszt w mln zł Termin zakończenia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, w tym linia tramwajowa Nowa Łódzka (część gminy, bez ZKM) 270Maj 2012 Odwodnienie stadionu PGE Arena41,6Luty 2012 Budowa ul. Nowa Łódzka75Maj 2012 Budowa Trasy W-Z – odc. Kartuska-Otomińska150Styczeń 2012 Centrum Sterowania Ruchem w ramach TRISTAR9,6Kwiecień 2012 Modernizacja budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Letnicy 21Marzec 2012 Program Ożywienia Dróg Wodnych –przystanie i przystanki wodne 37Kwiecień 2012 Przebudowa mostu w Przegalinie w ramach projektu Pętla Żuławska 18,3Maj 2012

14 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach ( p. w.) (pr oj ek t) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619, , 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2011ROK 2012 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 229,92 608,9 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%54,79%51,05% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%14,27%5,28% Wskaźniki zadłużenia Miasta

15 15


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google