Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2012 realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8% oraz wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

3 Budżet 2012 Dochody2 608 917 934 Wydatki2 737 469 284 Deficyt-128 551 350

4 Dochody 2011 - 2012 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM2 229 918 6462 608 917 93417,00 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)517 321 241563 258 6888,88 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)66 096 41269 000 0004,39 - podatek od czynności cywilno-prawnych49 590 97651 574 6154,00 - subwencje z budżetu państwa385 021 913405 682 8885,37 w tym oświatowa367 476 563392 232 5936,74 - podatki i opłaty lokalne311 286 500328 507 5005,53 w tym podatek od nieruchomości288 700 000305 000 0005,65 - dochody z mienia komunalnego126 255 763144 935 85414,80 w tym: ze sprzedaży53 308 88372 966 78836,88 z opłat za zarząd, użytkowanie, użutkowanie wieczyste28 100 40428 500 4041,42 z dzierżaw, najmów itp..**)29 353 87231 518 6627,37 - dochody jedoroczne związane z EURO 2012 (wpłata z UEFA oraz dochody z działalności na rzecz kibiców) 09 500 000 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej112 207 800113 466 4001,12 - dotacje na zadania własne385 362 028702 098 75482,19 w tym: z budżetu UE338 697 833655 721 48693,60 - dotacje na zadania zlecone117 478 221104 605 711-10,96

5 Wydatki 2011 - 2012 WYDATKI Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM2 664 486 0522 737 469 2842,74 BIEŻĄCE1 685 792 163 1 750 392 503 3, 83 MAJĄTKOWE978 693 889 987 076 781 0, 8 6

6 Wydatki bieżące 2011 - 2012 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM1 685 792 1631 750 392 5033,83 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza620 248 029643 868 2223,81 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej144 020 647146 479 5211,71 - transport i łączność307 395 193329 290 0867,12 w tym: lokalny transport zbiorowy254 424 974272 626 3507,15 drogi - bieżące utrzymanie 52 513 529 55 110 4304,95 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury )61 123 62362 346 0952,00 - kultura fizyczna i sport24 565 69431 747 54029,24 - obsługa długu miasta68 804 57880 332 27516,75 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"31 360 06232 124 1522,44

7 Wydatki bieżące W 2012 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7% (cały rok,) – 18 780 000 zł - podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) 3 703 000 zł - zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa dodatkowe obciążenie Miasta od września 2011 - kwota ok. 2 719 000 zł od września 2012 - kwota ok. 7 625 000 zł

8 Wydatki bieżące c.d. kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – 10 604 119 zł głównie na wydatki związane z: - obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich - dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw - zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw - dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw

9 Wydatki bieżące c.d. pomoc społeczna - ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami - 1 079 000 zł – dotyczącymi np.: - świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych - wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychow. - zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych o 20%. Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – 2 356 000 zł, dla budżetu 2012r. – 2 369 000 zł

10 Wydatki bieżące c.d. komunikacja miejska Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem stawki rekompensaty: - w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012) - w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012) Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające z kontraktu wyniosą 212 110 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 - 6,78%. oświetlenie ulic - ok. 2 500 000 zł – wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).

11 Wydatki bieżące c.d. Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 113 466 000 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 212 110 000 zł - dopłata 98 644 000 zł, tj. 46,5% Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r. - subwencja oświatowa 392 232 000 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 643 868 000 zł - dopłata 251 636 000 zł, tj. 39,1%

12 Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2012 LATAKwota (mln zł))UDZIAŁ % 2000 220,822,64 2001 232,321,59 2002 152,815,15 2003 134,113,98 2004 141,512,33 2005 135,711,12 2006 251,817,74 2007 406,624,76 2008 434,524,07 2009 447,922,65 2010 559,925,86 2011 978,736,73 2012 987,136,06

13 Największe inwestycje realizowane i kończone w 2012 Nazwa zadaniaKoszt w mln zł Termin zakończenia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, w tym linia tramwajowa Nowa Łódzka (część gminy, bez ZKM) 270Maj 2012 Odwodnienie stadionu PGE Arena41,6Luty 2012 Budowa ul. Nowa Łódzka75Maj 2012 Budowa Trasy W-Z – odc. Kartuska-Otomińska150Styczeń 2012 Centrum Sterowania Ruchem w ramach TRISTAR9,6Kwiecień 2012 Modernizacja budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Letnicy 21Marzec 2012 Program Ożywienia Dróg Wodnych –przystanie i przystanki wodne 37Kwiecień 2012 Przebudowa mostu w Przegalinie w ramach projektu Pętla Żuławska 18,3Maj 2012

14 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 2 0 1 0 ( p. w.) 20 11 (pr oj ek t) 123456789 10101 121213 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619,2 1 01 8, 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2011ROK 2012 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 229,92 608,9 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%54,79%51,05% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%14,27%5,28% Wskaźniki zadłużenia Miasta

15 15


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google