Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem Konkursu jest wskazanie rodzicom oraz opiekunom produktów i miejsc dla dzieci, które pozytywnie wp ł ywaj ą na ich rozwój poznawczy, emocjonalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem Konkursu jest wskazanie rodzicom oraz opiekunom produktów i miejsc dla dzieci, które pozytywnie wp ł ywaj ą na ich rozwój poznawczy, emocjonalny."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Celem Konkursu jest wskazanie rodzicom oraz opiekunom produktów i miejsc dla dzieci, które pozytywnie wp ł ywaj ą na ich rozwój poznawczy, emocjonalny i spo ł eczny. Wykorzystujemy nasze ponad 30-letnie do ś wiadczenie w pracy na rzecz dzieci.

4 ZABAWKI (kategorie wiekowe: 0-3, 3-7, 7-12 lat) KULTURA (ksi ąż ki, wydawnictwa edukacyjne, audiobooki, p ł yty z muzyk ą dla dzieci, pisma, multimedia) MIEJSCA PRZYJAZNE DZIECKU (kawiarnie, restauracje, szko ł y, przedszkola, miejsca plenerowe) BEZPIECZE Ń STWO DZIECKA ZDROWIE DOM DZIECKO W SZKOLE (pomoce szkolne) DZIECKO I INTERNET (portale, strony i sklepy internetowe)

5 Artur Barci ś – aktor, re ż yser Anna Chrostowska-Buzun – psycholog dzieci ę cy Profesor Adam Fr ą czek – by ł y rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie KAYAH -wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, wspó ł w ł a ś cicielka firmy fonograficznej Kayax, w której wydaje p ł yty i promuje utalentowanych, polskich artystów. Mirosława K ą tna – Przewodnicz ą ca Zarz ą du Krajowego KOPD Magdalena Kordaszewska – twórca portalu zabawkowicz.pl Magdalena Łazarkiewicz – re ż yser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzysta

6 Robert My ś li ń ski – autor bajek Siedem Supe ł ków; wspólnie z ż on ą, Dorot ą Zawadzk ą, pisze ksi ąż ki i organizuje spotkania oraz wyk ł ady Magdalena Stachowiak – pedagog i Szef Zespo ł u PR i Pozyskiwania Ś rodków KOPD Profesor Mieczysław Wasilewski – wyk ł adowca ASP Anna Wakulak – redaktor naczelna Ś wiata Zabawek Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, Superniania

7 prawo do pos ł ugiwania si ę logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka i logo Konkursu Ś wiat przyjazny dziecku wspó ł praca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyró ż nionych produktach/miejscach/portalach informacja o nagrodzonych i wyró ż nionych produktach/ miejscach/ portalach zarówno poprzez jak i na ł amach pism/portali i mediów partnerskich zdj ę cia zwyci ę skich produktów/ miejsc/ portali b ę d ą zamieszczone przez: Ś wiat Zabawek, Dziecko.pl, Merlin.pl, eDziecko.pl, maluchy.pl, miastodzieci.pl, Qlturka.pl, zabawkowicz.pl, wspó ł praca obejmie zarówno printy, jak i strony www informacje o konkursie i laureatach zamie ś ci tak ż e Polskie Stowarzyszenie Bran ż y Zabawek i Artyku ł ów Dzieci ę cych

8 referencje dotycz ą ce nagrodzonego lub wyró ż nionego produktu/ miejsca/ portalu oznaczenie miejsca przyjaznego dzieciom za pomoc ą specjalnie przygotowanej naklejki z logotypem KOPD i logo Konkursu; wzór naklejki zostanie przygotowany przez KOPD udzia ł w uroczystej Gali; w 2013 r. planujemy now ą formu łę – powi ą zan ą z koncertem Gwiazdy dla Laureatów poprzednich edycji: atrakcyjne zni ż ki Staramy si ę o mo ż liwo ść prezentacji nagrodzonych produktów na antenie TVP lub TVN. Trwaj ą tak ż e rozmowy z EMPIKIEM oraz SMYKIEM, naszymi corocznymi Partnerami, na temat atrakcyjnych form promocji produktów w sieciach.

9 Udzia ł firm w Konkursie oznacza wsparcie dzia ł alno ś ci Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzi ę ki przekazywanym ś rodkom finansowym Komitet prowadzi dzia ł ania na rzecz pokrzywdzonych dzieci oraz pomaga rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Koszt pomocy (diagnozy, terapii, porady) to ok z ł (trzy tysi ą ce z ł otych), zatem ka ż de zg ł oszenie produktu to realna pomoc dzieciom.

10 Nale ż y: zapozna ć si ę z regulaminem Konkursu, wype ł ni ć ankiet ę rejestracyjn ą, przes ł a ć ankiet ę, produkt i dowód wp ł aty na adres KOPD poczt ą lub/i poczt ą ow ą. Regulamin i ankiet ę mo ż na pobra ć ze strony: TERMIN: do 31 grudnia 2012 roku

11 Jak wskaza ł y badania internetowe, logo KOPD i logo Konkursu rozpoznaje 69 procent respondentów. Jednocze ś nie 47 procent rodziców i opiekunów obawia si ę, ż e dziecko mo ż e zrobi ć sobie krzywd ę zabawk ą : st ą d du ż e zapotrzebowanie na produkty certyfikowane przez Specjalistów. Wychodz ą c naprzeciw potrzebom Rodziców i Opiekunów, dajemy mo ż liwo ść oznakowania produktów logo KOPD i Konkursu. Oznacza to: jako ść produktu i zaufanie dla Firm, wskazówk ę dla Rodziców i Opiekunów, ż e produkt jest dobry dla rozwoju ich dzieci i dlatego rekomendowany przez Autorytety wspó ł pracuj ą ce z Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

12 Pani Prezydentowa JOLANTA KWA Ś NIEWSKA, Prezeska Fundacji Porozumienie Bez Barier oraz Pan MAREK MICHALAK Rzecznik Praw Dziecka

13

14

15 Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolsk ą organizacj ą po ż ytku publicznego, która zajmuje si ę ochron ą praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misj ą Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoj ą misj ę KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 23 oddziały terenowe w całej Polsce. Wi ę cej informacji na temat działalno ś ci KOPD mo ż na znale źć na stronie internetowej pod adresem Kontakt dla mediów: Magdalena Stachowiak Pedagog, Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Ś rodków Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III pi ę tro, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

16 Zespó ł PR i Pozyskiwania Ś rodków Komitetu Ochrony Praw Dziecka


Pobierz ppt "Celem Konkursu jest wskazanie rodzicom oraz opiekunom produktów i miejsc dla dzieci, które pozytywnie wp ł ywaj ą na ich rozwój poznawczy, emocjonalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google