Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA MAGISTERSKA Ireneusz BĄCZEWSKI Automatyzacja identyfikacji informacji do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA MAGISTERSKA Ireneusz BĄCZEWSKI Automatyzacja identyfikacji informacji do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP."— Zapis prezentacji:

1 PRACA MAGISTERSKA Ireneusz BĄCZEWSKI Automatyzacja identyfikacji informacji do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP Promotor: dr inż. Szymon Supernak WARSZAWA 2013

2 PLAN PRACY Wstęp Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie Charakterystyka urządzeń akwizycji informacji do baz danych Badanie potrzeb informacyjnych do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi Koncepcja systemu informatycznego i technologii do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi Określenie wymagań funkcjonalnych do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych obiektów mobilnych Analiza funkcjonalna systemu identyfikacji informacji i sterowania Projekt bazy danych w technologii SIP Projekt interfejsu użytkownika urządzenia do sterowania obiektem mobilnym Podsumowanie i wnioski 2 2

3 Wstęp Zakres pracy obejmuje wykorzystanie automatyzacji identyfikacji informacji do sterowania obiektami mobilnymi w technologii SIP. System Informacji Przestrzennej SIP jest systemem nadrzędnym nad Systemem Informacji Geograficznej GIS (Geographic Information System). Bez Systemu Informacji Przestrzennej niemożliwe byłoby zbudowanie systemu pozycjonowania i nawigacji. Większość popularnych systemów nawigacji opiera się na nawigacji satelitarnej. Istnieje potrzeba stworzenia systemu nawigacji opartego na innym źródle informacji, niż pochodzące ze sztucznych satelitów ziemi sygnały radiowe. 3 3

4 Wstęp cd. Celem pracy jest zweryfikowanie następującej hipotezy roboczej: Automatyzacja identyfikacji informacji umożliwia opracowanie systemu, który ułatwi sterowanie obiektami mobilnymi w przestrzeni pozbawionej możliwości korzystania z popularnych systemów nawigacji satelitarnej. Do osiągnięcia założonego celu oraz do zbadania szczegółowych problemów zastosowano następujące metody badawcze: Metoda analizy, która posłużyła do analizy literatury przedmiotu. Metoda syntezy, która pozwoliła na wyciągnięcie wniosków z literatury. Metoda analogii, która umożliwiła porównanie istniejących rozwiązań. Metoda modelowania, w której badanie modelu dało informacje na temat modelowanej rzeczywistości. 4 4

5 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie
Kody kreskowe Jednowymiarowe Dwuwymiarowe RFID Aktywne Pasywne Karty elektroniczne i magnetyczne Zbliżeniowe Kontaktowe Biometria Rozpoznawanie pisma, głosu i obrazu 5 5

6 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie cd.
Kody kreskowe Jednowymiarowe Dwuwymiarowe 6 6

7 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie cd.
RFID Źródło zasilania Pasywne Aktywne Semiaktywne (zwane także semipasywnymi) Rodzaj zapisu danych RO (Read Only – tylko do odczytu) WORM (Write Once Read Many – do jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu) RW (Read Write – do wielokrotnego odczytu i zapisu) Częstotliwość pracy Niska Średnia Wysoka 7 7

8 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie cd.
Karty elektroniczne i magnetyczne Sposób zapisu danych Tłoczone (zwane także wypukłymi) Magnetyczne Elektroniczne Sposób komunikacji Stykowe Bezstykowe Rodzaj wbudowanego układu scalonego Karty pamięci Karty procesorowe 8 8

9 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie cd.
Biometria Identyfikatory fizjologiczne Obraz twarzy Odciski palców Geometria dłoni Obraz tęczówki Identyfikatory behawioralne Podpis Głos 9 9

10 Przegląd wybranych systemów klasy Auto ID i ich przeznaczenie cd.
Rozpoznawanie pisma, głosu i obrazu OMR (Optical Mark Recognition) OCR (Optical Character Recogniotion) ICR (Inteligent Character Recognition) IWR (Inteligent Word Recognition) Rozpoznawanie głosu Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie głosek Rozpoznawanie słów Rozpoznawanie mowy ciągłej Rozpoznawanie obrazu 10 10

11 Charakterystyka urządzeń akwizycji informacji do baz danych
Główne komponenty systemów typu DAS (Data Acquisition Systems) sensory przetwarzające parametry fizyczne na sygnały elektryczne obwody elektroniczne konwertujące sygnały sensorów do postaci, która może być zamieniona na wartości cyfrowe przetworniki analogowo-cyfrowe zamieniające sygnał analogowy na cyfrowe wartości Sposób odczytu danych Mechaniczne Optyczne Magnetyczne Elektryczne Radiowe 11 11

12 Badanie potrzeb informacyjnych
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi Otwarty układ sterowania Urządzenie sterujące nie korzysta z informacji o aktualnym stanie obiektu sterowania Algorytm sterowania nie uwzględnia bieżących zmian, jakie mogą zachodzić w sterowanym obiekcie Może być mniej dokładny lub w ogóle może nie doprowadzić do pożądanego stanu obiektu Zamknięty układ sterowania Sprzężenie zwrotne zapewnia przepływ informacji od obiektu sterowania do urządzenia sterującego Do sprawnego sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi niezbędny jest zamknięty układ sterowania 12 12

13 Badanie potrzeb informacyjnych
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. Najważniejsze źródła danych przestrzennych Zdjęcia satelitarne Zdjęcia lotnicze Stereoskopowe zdjęcia naziemne Odbiorniki systemu GPS Zautomatyzowane stacje pomiarowe Wyniki pomiarów geodezyjnych Mapy Dostępne w internecie geograficzne bazy danych Relewancja Ilość Jakość 13 13

14 Badanie potrzeb informacyjnych
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. Funkcje systemu informacji przestrzennej Wprowadzanie danych Zarządzanie danymi Przetwarzanie danych Udostępnianie danych Informacje wymagane do osiągnięcia celu Początkowe położenie obiektu Droga dotarcia do celu Pożądane docelowe położenie obiektu System jest użyteczny wtedy, kiedy zaspokaja potrzeby informacyjne użytkowników 14 14

15 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi System dla niewielkiej grupy użytkowników. Ilość urządzeń wyznaczających położenie znacznie przekroczy ilość urządzeń odczytujących je, dlatego urządzenia wyznaczające położenie powinny być tanie a urządzenia odczytujące jako mniej liczne mogą być kosztowne. Analiza Modelowanie Wariantowanie 15 15

16 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. Określanie bieżącego położenia Wyznaczanie optymalnej trasy od bieżącego położenia do celu Kierowanie zgodnie z wyznaczoną trasą Informowanie o obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu Działanie w miejscach takich jak przejścia podziemne, dworce, lotniska, itp. Łatwość obsługi Przeznaczenie między innymi dla osób z dysfunkcją narządu wzroku Niski koszt budowy i utrzymania Interfejs w telefonie komórkowym 16 16

17 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. 17 17

18 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. 18 18

19 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. Od Do Waga 6 53 54 46 2 47 60 61 19 19

20 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. Kody kreskowe 1D Kody kreskowe 2D Aktywne RFID Pasywne RFID Karty magnetyczne Karty elektroniczne stykowe Karty elektroniczne bezstykowe Biometria Rozpoznawanie pisma głosu i obrazu 20 20

21 Koncepcja systemu informatycznego i technologii
do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi cd. 21 21

22 Określenie wymagań funkcjonalnych do sterowania
przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP Cel satysfakcji (Satisfaction) Cel informacyjny (Information) Cel bodziec-reakcja (Stim-response) 22 22

23 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych
i pozafunkcjonalnych obiektów mobilnych Określanie bieżącego położenia użytkownika systemu Informowanie o obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu użytkownika systemu Prezentacja aktualnej listy dostępnych celów Wyznaczanie trasy od bieżącego położenia do celu wybranego z listy celów Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem preferencji i możliwości użytkownika Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem realnych i wirtualnych ścieżek oraz punktów uwagi Prowadzenie użytkownika do wybranego celu poprzez wydawanie komend dotyczących dalszego przebiegu wyznaczonej trasy Ponowne wyznaczanie trasy w przypadku gdy użytkownik zboczy z poprzednio wyznaczonej trasy Informowanie o osiągnięciu celu Praca w trybie on-line i off-line 23 23

24 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych
i pozafunkcjonalnych obiektów mobilnych cd. 24 24

25 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych
i pozafunkcjonalnych obiektów mobilnych cd. System powinien być funkcjonalny i łatwy w obsłudze również dla osób z dysfunkcją wzroku Powinien pozwalać na zgromadzenie danych dotyczących obiektów takich jak dworzec, lotnisko, itp. System powinien działać niezawodnie, tj. być gotowy do wykonywania wszystkich funkcji Powinien pozwalać na obsługę za pomocą współcześnie produkowanych telefonów komórkowych Komponenty systemu dostarczane powinny być zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem System wykonany powinien być w oparciu o SQLite z przestrzennym rozszerzeniem SpatiaLite Komponenty powinny spełniać wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Możliwość pobierania z zewnętrznych systemów danych dotyczących otoczenia System nie powinien gromadzić danych dotyczących preferencji użytkownika, które nie są konieczne System nie powinien przetwarzać ani gromadzić tzw. danych osobowych Nie powinien przetwarzać ani gromadzić danych niejawnych w rozumieniu zgodnym z ustawą 25 25

26 Analiza funkcjonalna systemu identyfikacji informacji i sterowania
Określenie architektury systemu informatycznego Określenie aktorów, przypadków użycia i wyznaczenie granic systemu Utworzenie funkcji dla każdego wyszczególnionego wcześniej wymagania funkcjonalnego Określenie hierarchii utworzonych funkcji Zaprojektowanie algorytmu Określenie przepływu danych Dekompozycja przepływu 26 26

27 Analiza funkcjonalna systemu identyfikacji informacji i sterowania cd.
Warstwa danych odpowiadająca za rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych. Opiera się o relacyjną bazę danych. Warstwa logiki odpowiada za przetwarzanie danych i żądań przychodzących od użytkowników. Warstwa prezentacji, czyli będący stykiem pomiędzy systemem a jego użytkownikami interfejs użytkownika. 27 27

28 Analiza funkcjonalna systemu identyfikacji informacji i sterowania cd.
28 28

29 Analiza funkcjonalna systemu identyfikacji informacji i sterowania cd.
Odczyt numeru znacznika Ustalenie identyfikatora znacznika Określenie współrzędnych bieżącego położenia Prezentacja listy dostępnych punktów docelowych Wybór punktu docelowego Obliczenie trasy Prezentacja przebiegu trasy 29 29

30 Projekt bazy danych w technologii SIP
Typ obiektu (w tym przypadku LineString posiadający zawsze tylko dwa punkty, początkowy StartPoint i końcowy EndPoint) Współrzędne geograficzne punktów obiektu (StartPoint i EndPoint) SRID 30 30

31 Projekt bazy danych w technologii SIP cd.
Powstaje sieć w postaci tabeli o tej samej nazwie z przyrostkiem „_net” SQLite/SpatiaLite pozwala na wyznaczenie najkrótszej (lub najmniej kosztownej) trasy poprzez zwykłe zapytanie SQL W warunkach selekcji wystarczy podać punkt początkowy (NodeFrom) oraz punkt końcowy (NodeTo) 31 31

32 Projekt bazy danych w technologii SIP cd.
Nieregularny kształt wynika z nieprecyzyjnego określenia współrzędnych geograficznych Różnice pomiędzy faktycznym wymaganym kątem i obliczonym kompensowane będą przez przyjętą tolerancję Kąty te to różnice azymutów 32 32

33 Projekt bazy danych w technologii SIP cd.
33 33

34 Projekt interfejsu użytkownika urządzenia
do sterowania obiektem mobilnym Zawróć Ponowne obliczanie trasy Za x metrów skręć w lewo Teraz skręć w lewo a następnie skręć w lewo Teraz skręć w lewo a następnie idź prosto Teraz skręć w lewo a następnie skręć w prawo Teraz skręć w lewo a następnie cel zostanie osiągnięty Idź prosto x metrów Idź dalej prosto a następnie skręć w lewo Idź dalej prosto a następnie idź prosto Idź dalej prosto a następnie skręć w prawo Idź dalej prosto a następnie cel zostanie osiągnięty Za x metrów skręć w prawo Teraz skręć w prawo a następnie skręć w lewo Teraz skręć w prawo a następnie idź prosto Teraz skręć w prawo a następnie skręć w prawo Teraz skręć w prawo a następnie cel zostanie osiągnięty Za x metrów cel zostanie osiągnięty Cel został osiągnięty 34 34

35 Podsumowanie i wnioski
W pracy wykazano, że nawigacja rozpoczyna się od określenia aktualnego położenia, aby następnie wytyczyć drogę do wyznaczonego celu. Z tego powodu zaczęto od zbadania możliwości określania położenia poprzez automatyzację identyfikacji informacji. Na przykładzie modelu dworca kolejowego Warszawa Centralna zbadano działanie algorytmów obliczania najkrótszej lub najmniej kosztownej ścieżki i dokonano wyboru algorytmu Dijkstry. Wykonano projekt interfejsu użytkownika Głównym celem funkcjonalnym pracy było przedstawienie rozwiązań technicznych i opracowanie koncepcji systemu, pozafunkcjonalnym celem było, aby system ten mógł być pomocny przede wszystkim dla osób z dysfunkcją wzroku, tzn. niewidomych i słabowidzących. Oba cele zostały osiągnięte. Zawartość całej pracy, wyniki przeprowadzonych analiz i płynące z nich wnioski udowadniają założenia postawionej we wstępie hipotezy roboczej. Automatyzacja identyfikacji informacji umożliwia opracowanie systemu, który ułatwi sterowanie obiektami mobilnymi w przestrzeni pozbawionej możliwości korzystania z popularnych systemów nawigacji satelitarnej. 35 35

36 Dziękuję za uwagę! 36


Pobierz ppt "PRACA MAGISTERSKA Ireneusz BĄCZEWSKI Automatyzacja identyfikacji informacji do sterowania przestrzennego obiektami mobilnymi w technologii SIP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google