Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Szczegółowy PEOPLE Akcja Marie Curie Initial Training Networks

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Szczegółowy PEOPLE Akcja Marie Curie Initial Training Networks"— Zapis prezentacji:

1 Program Szczegółowy PEOPLE Akcja Marie Curie Initial Training Networks
Warszawa, 20 czerwca 2011 Program Szczegółowy PEOPLE Akcja Marie Curie Initial Training Networks Bogna Hryniszyn Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 7PR (2007-2013) Główny instrument finansowania badań w UE
Cel: budowa dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki Wspólne projekty 10 obszarów tematycznych Badania poznawcze ERC MOŻLIWOŚCI: 4100 M€ LUDZIE: 4750 M€ Akcje Marie Curie Potencjał badawczy WSPÓŁPRACA: M€ JRC : M€ 1750 EURATOM: 2750 M€ Badania nuklearne POMYSŁY : 7510 M€ Budżet 7PR: M€ (bez EURATOMu i nuklearnej części JRC) What is FP7? 2

3 Program LUDZIE = Akcje Marie Curie
Program LUDZIE w 7PR Program LUDZIE = Akcje Marie Curie od pojedynczych form wspierania mobilności do pełnego programu szkolenia, rozwoju kariery i mobilności naukowców Cele: Rozwój zasobów ludzkich w nauce Zachęcanie do podejmowania zawodu naukowca Zachęcanie naukowców do pozostania w Europie Przyciąganie naukowców z całego świata Umowy o pracę z pełnym ubezpieczeniem społecznym Adresowany do naukowców na każdym etapie kariery Odpowiednie warunki pracy i satysfakcjonujące wynagrodzenia Wnioski oceniane przez międzynarodowych ekspertów Europejski i międzynarodowy prestiż 3

4 Akcje Marie Curie: charakterystyka
Dowolna tematyka badań (bottom-up approach) Realizacja poprzez ogłaszane przez KE na stronie CORDIS zaproszenia do składania wniosków (konkursy) Ocena wniosków przez niezależnych ekspertów (zwykle 3) 4 kryteria oceny: S&T quality Training Implementation Impact Międzynarodowa (wszystkie Akcje Marie Curie) i międzysektorowa (IAPP) mobilność Budżet przeznaczony głównie na wygrodzenia dla naukowców 4 4

5 Program LUDZIE: Działania
Budżet na lata Szkolenie początkujących naukowców Initial Training Networks* Rozwój kariery naukowej Intra-European Fellowships (IEF) / Reintegration Grants (RG) Co-funding of regional/national/international programmes (COFUND) Współpraca z przemysłem Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)* Wymiar międzynarodowy Outgoing & Incoming* International Fellowships (OIF & IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Akcje wspomagające Researchers’ Night ; Support to Euraxess Network 40% 25-30% 5-10% 25-30% 1% * Otwarte dla naukowców z krajów trzecich

6 Szacunkowy podział budżetu dla akcji MC ITN (M€)
ITN w 7PR ( ) Szacunkowy podział budżetu dla akcji MC ITN (M€) 2007 2008-(2009) 2010 2011 2012 2013 247 343 313 320 370 400 6

7 ITN 2011: Cele Poprawa perspektyw rozwoju kariery początkujących naukowców w publicznym i prywatnym sektorze Zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej KLUCZOWE jest bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie organizacji z różnych sektorów Zwiększenie możliwości zatrudnienia naukowców uczestniczących w projekcie poprzez kontakty z sektorem naukowym i prywatnym 7

8 ITN 2011: Zasady uczestnictwa
2 typy KONSORCJÓW Multi-partner ITN (podstawowy typ dla polskich instytucji): Co najmniej 3 uczestników z 3 różnych krajów członkowskich UE lub Stowarzyszonych z 7 PR Ponad to minimum uczestnictwo instytucji z krajów trzecich i międzynarodowych organizacji jest dopuszczalne Zaangażowanie sektora prywatnego jest kluczowe Średni skład konsorcjów: 6-9 partnerów Mono-partner ITN: Jeden uczestnik posiadający rozbudowaną sieć szkoleniową z różnymi instytucjami z różnych krajów i sektorów (partner z sektora przemysłowego jest kluczowy). Pojedynczy uczestnik wywodzi się z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego Nie ma możliwości stworzenia sieci z 2 partnerami 8

9 ITN 2011: Sektor prywatny Uczestnictwo partnera przemysłowego jest kluczowe Zaangażowanie partnerów z sektora komercyjnego będzie oceniane przez ekspertów w każdym z kryteriów oceny Sektor prywatny jest rozumiany jako organizacje osiągające większość swojego przychodu przy użyciu środków konkurencyjnych na rynku komercyjnym Tak rozumiany sektor komercyjny nie wyłącza udziału społeczno- ekonomicznych uczestników takich jak nie akademickie, nie komercyjne organizacje: np. publiczne szpitale, publiczne muzea, organizacje pozarządowe, urzędy państwowe, które nadal są zapraszane do udziału w projektach ITN na obu poziomach uczestnictwa (jako pełny partner lub stowarzyszony). 9

10 ITN 2011: Przyjmowani Naukowcy
Początkujący naukowcy (ESR): Doświadczenie naukowe ≤ 4 lata, bez doktoratu Pobyt finansowany przez KE: od 3 do 36 miesięcy Doświadczeni naukowcy (ER): Warunki dotyczące doświadczenia naukowego: Minimum: Doktorat, albo przynajmniej 4 lata doświadczenia naukowego Maximum: 5 lat doświadczenia naukowego Pobyt finansowany przez KE: od 3 do 24 miesięcy Visiting Researchers (VR) (doświadczeni naukowcy): Pobyt finansowany przez KE: w trakcie trwania projektu, przy czym może to być jeden pobyt lub kilka u tego samego lub kilku partnerów projektu. Koszt sfinansowania pobytu może być ponoszony w ramach kosztów szkoleń. 10 10

11 ITN 2011: Cel przyjmowania naukowców
ESR i ER są przyjmowani: w celach szkoleniowych zdecydowany nacisk na przyjmowanie ESR (minimum 80% osobomiesięcy) dodatkowe elementy szkoleniowe dla ER (budowa umiejętności organizacyjnych i zarządczych  kreowanie liderów VR: naukowcy z dużym doświadczeniem z każdego sektora i kraju wzmocnienie przepływu wiedzy oraz programu szkoleniowego w ramach sieci, a nie likwidacja braków w zasobach instytucji i sieci rola wykładowcy, promotora, organizatora szkoleń eksperci oceniają dodatkową wartość udziału VR w szkoleniach 11 11

12 ITN 2011-Naukowcy Zasada mobilności:
Naukowiec NIE MOŻE przebywać (pracować, studiować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed wyborem przez daną instytucję przyjmującą. Zasada mobilności (oprócz doświadczenia) jest jedyną wiążącą zasadą dotyczącą przyjmowanych naukowców: Nie ma kryterium narodowości Naukowiec po spełnieniu zasady mobilności może przyjechać do kraju pochodzenia Naukowcy mogą pochodzić z krajów członkowskich, stowarzyszonych i trzecich oraz z różnych sektorów Status (na podstawie doświadczenia) Przyjmowanego naukowca jest zdefiniowany w momencie selekcji i nie ulega zmianie podczas jego pobytu. 12 12

13 ITN 2011- podstawowe dane Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2011-ITN
Data publikacji: lipiec 2011 Procedura ewaluacji: jednostopniowa (przesyłamy pełny wniosek) Pierwsze wyniki: miesiące po zamknięciu konkursu Podpisanie kontraktów: 9 miesięcy po zamknięciu konkursu Dokumenty konkursowe: UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313 Strona KE/ Akcje Marie Curie: Europejska Karta i Kodeks: euraxess/euraxess-rights Strona KPK/ Kariera Naukowa: 13

14 Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways,
czyli współpraca pomiędzy przemysłem a akademią

15 Cele IAPP Cele IAPP: Dziedzina:
Pobudzanie przepływu pracowników między sektorem naukowym i komercyjnym Wspieranie długofalowego partnerstwa Zwiększenie wymiany wiedzy naukowo-technicznej Dziedzina: każda zaproponowana przez konsorcjum z wyjątkiem EURATOMu

16 Pochodzący z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych
Uczestnicy IAPP Przynajmniej 1 partner z sektora niekomercyjnego Przynajmniej 1 partner z sektora komercyjnego Pochodzący z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych

17 Uczestnicy IAPP – kraje
Przynajmniej 2 różne kraje członkowskie lub Państwa Stowarzyszone + (opcjonalnie) Państwa Trzecie Kraje członkowskie (MS) & Państwa Stowarzyszone (AC): EU27 + Szwajcaria, Izrael, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Chorwacja, FYROM, Serbia, Albania, Czarnogóra, Bośnia. Państwa Trzecie (2 kategorie): International Cooperation Partner Countries (ICPC), Other Third Countries (OTC): USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Australia, Nowa Zelandia.

18 IAPP: główne działania
Oddelegowanie pracowników: Pomiędzy sektorami, pomiędzy państwami 30% wymiany może mieć miejsce w tym samym kraju Prace badawcze i działania sieciowe (transfer wiedzy) Rekrutacja doświadczonych naukowców Działania szkoleniowe Również dla naukowców i instytucji nie zaangażowanych bezpośrednio w projekt Prezentacja rezultatów projektu Zarządzanie

19 IAPP: zasada mobilności
Wymiana pracowników: Bez ograniczeń Rekrutacja doświadczonych naukowców spoza konsorcjum: Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.

20 IAPP: finansowanie Kwoty brutto (stawki na rok 2011) Koszty osobowe
Living allowance* € / na rok (ESR: przed doktoratem) € / na rok (ER: 4-10 lat) € / na rok (MER: > 10 lat) Mobility allowance 700 lub 1000 € na miesiąc Research/training/networking 1800 € na osobo-miesiąc Zarządzanie max. 10% całego dofinansowania Overheads 10% kosztów bezpośrednich Zakupy sprzętu dla MŚP max. 10 % ich dofinansowania Koszty osobowe Koszty instytucji *mnożone przez współczynniki krajowe

21 Co oferuje IAPP? 100% finansowania Prosta procedura wnioskowania
Ograniczone raportowanie – 2 raporty finansowe podczas 4 lat projektu Wsparcie – sieć KPK Wysokiej klasy eksperci oceniający wnioski Marka 'Marie Curie' Pokrycie kosztów szkoleń i współpracy MŚP – wsparcie zakupów sprzętu

22 Poprzednie konkursy IAPP
35% 18 % 51 65-70 140 358 45 65 2008 2009 39% 40 103 38.5 2007 sukces Finansowane projekty Złożone wnioski Budżet (miliony €) Rok Budżet na rok 2011: 80 milionów € Ogłoszenie konkursu: 20 lipca Deadline: 07 grudnia, (Brussels local time)

23 IAPP – 2009 wyniki

24 e-mail: adam.gluszuk@kpk.gov.pl
Dziękuję za uwagę Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax: Tel: wew. 321


Pobierz ppt "Program Szczegółowy PEOPLE Akcja Marie Curie Initial Training Networks"

Podobne prezentacje


Reklamy Google