Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 27.04.2010 Grant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 27.04.2010 Grant."— Zapis prezentacji:

1 Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 27.04.2010 Grant Agreement Zagadnienia prawne

2 Plan prezentacji Umowa grantowa Inne umowy w projekcie Własność intelektualna w Ekoinnowacjach

3 Umowa Grantowa (GA) Umowa pomiędzy Agencją EACI i beneficjentami projektu regulująca zasady dofinansowania i realizacji projektu. Sporządzana jest według wzoru umieszczonego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/contract_en.htm

4 Struktura umowy grantowej Special conditions General conditions Annex I – Description of work Annex II – Estimated budget of project Annex III - Technical and financial reports Mandate (wzór upoważnienia dla Koordynatora)

5 Hierarchia poszczególnych części GA Special conditions General conditions Annex I – opis projektu pozostałe Aneksy

6 Przed podpisaniem GA W trakcie negocjacji wniosek projektowy przerabiany jest na GA. Part B Annex I Part C Annex II (tabele 1 i 2 części C3) Przygotowywane są Contract Preparation Forms (CPFs) - zawierają one Part A i tabele z Part C Po zamknięciu negocjacji Agencja sporządza ostateczną wersję umowy i wysyła ją do podpisania przez Koordynatora. Pozostali partnerzy podpisują jedynie Mandate (min.2, najlepiej 3)

7 Obowiązywanie umowy GA wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Agencję lub Koordynatora. Rozpoczęcie projektu może nastąpić: w dniu wejścia w życie GA w pierwszym dniu miesiąca następującego po podpisaniu GA we wskazanym dniu (zależnie od ustaleń w trakcie negocjacji) ! Koszty są kwalifikowalne od daty rozpoczęcia projektu ! ! Ale zaliczka wypłacona 45 dni od otrzymania przez Agencję podpisanej umowy!

8 Inne umowy w projekcie Umowa o zachowaniu poufności ? Umowa konsorcjum ? Umowa podzlecenia ? (wyjaśniona w poprzedniej prezentacji)

9 Umowa o zachowaniu poufności Zawarcie jej wskazane jest na etapie przygotowania wniosku projektowego. Może ochronić beneficjentów także jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany do finansowania. Przykładowy wzór takiej umowy można znaleźć na stronie: http://www.ipr-helpdesk.org/ documents/ES_confidentialityAgreement_0000006216_00.xml.html

10 Umowa konsorcjum Nie jest wymagana przez Agencję. GA przewiduje jedynie ogólny obowiązek beneficjentów by podjęli odpowiednie ustalenia/umowy potrzebne do sprawnego przeprowadzenia prac projektowych. (art. I.3.2a) W tego typu projektach Umowa konsorcjum zawierana jest pomiędzy beneficjentami, bez udziału instytucji współfinansującej projekt. Wzory dostępne dla 7 Programu Ramowego: - DESCA http://www.desca-fp7.eu/http://www.desca-fp7.eu/ - IPCA http://www.digitaleurope.org/index.php?id=32&id_article=93http://www.digitaleurope.org/index.php?id=32&id_article=93

11 Zawartość Umowy konsorcjum Zwykle reguluje: - wewnętrzną organizację (kto i w jaki sposób podejmuje decyzje o kolejnych działaniach i ewentualnych przesunięciach budżetu) - zasady finansowe (sposób dysponowania zaliczką przez Koordynatora) - sposoby rozstrzygania sporów (przedsądowe) - zasady poufności - zagadnienia własności intelektualnej

12 Własność intelektualna Artykuł II.3 Jeśli nic innego nie wynika z GA, właścicielami rezultatów projektu, w tym praw własności przemysłowej oraz raportów i innych dokumentów odnoszących się do projektu, są beneficjenci. Niezależnie od powyższej zasady Agencja ma prawo do wykorzystywania rezultatów projektu w sposób jaki uzna za stosowny, pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z ciążącym na niej obowiązkiem zachowania poufności lub prawami własności intelektualnej. Artykuł II.4 Agencja i beneficjenci zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich dokumentów, informacji i materiałów bezpośrednio związanych z projektem oznaczonych jako poufne, jeśli ich ujawnienie mogłoby przynieść szkodę drugiej stronie.

13 Dodatkowe zagadnienia Ustalenia między beneficjentami wymagają następujące kwestie: Zasady udostępniania sobie wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem projektu. Którzy beneficjenci są właścicielami rezultatów? (Współwłasność wszystkich czy każdy ma to co wypracuje?) Zasady wykorzystania rezultatów. W jakich przypadkach rezultaty są wspólne i co wtedy?

14 PYTANIA?


Pobierz ppt "Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 27.04.2010 Grant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google