Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 22 czerwca 2007 SGH Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 22 czerwca 2007 SGH Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 22 czerwca 2007 SGH Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE barbara.trammer@kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl DOKUMENTY NA STRONACH KE Model Grant Agreement: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html Guide to Financial Issues (draft): http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

3 www.kpk.gov.pl ZMIANY W TERMINOLOGII W PORÓWNANIU Z FP6 CONTRACTGRANT AGREEMENT (kontrakt) (umowa o dotację) CONTRACTORBENEFICIARY (wykonawca) (beneficjent) (wykonawca) (beneficjent) INSTRUMENTSFUNDING SCHEMES (instrumenty)(systemy finansowania) (instrumenty)(systemy finansowania) CERTIFICATE ON AUDIT CERTIFICATEFINANCIAL STATEMENT (certyfikat audytora) (certyfikat audytora) (świadectwo kontroli sprawozdań (finansowych)

4 www.kpk.gov.pl PODOBIEŃSTWA DO 6.PR Kontrakt podopisuje koordynator i KE Partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania Form A W trakcie trwania projektu partnerzy przystępują do kontraktu za pomocą podpisania Form B Kontrakt wchodzi w życie w momencie podpisania przez koordynatora i KE Obowiązkowe podpisanie Consortium Agreement, chyba że Call for proposals stanowi inaczej

5 www.kpk.gov.pl KOSZTY BEZPOŚREDNIE I KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH koszty bezpośrednie są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

6 www.kpk.gov.pl SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA KOSZTÓW W PROJEKTACH 1.jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu 2. (ew. możliwość stosowania tzw. metody uproszczonej dla podmiotów, które nie posiadają księgowości analitycznej) 1. koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontractingu)

7 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA KOSZTY POŚREDNIE ( liczony jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu) PODSTAWOWA STAWKA – 20% DLA ORGANÓW PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE NIEZAROBKOWYM, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne - ryczałt na koszty pośrednie wynosi: - 60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r. - nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r. W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20% Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10% oW projektach typu Akcje koordynujące i wspierające koszty pośrednie ograniczone są do 7%

8 www.kpk.gov.pl REALIZACJA PROJEKTU TO PRACA ZESPOŁOWA REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCHREALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWAOBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

9 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych) Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług) – do 50% (ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) – do 50%

10 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych) Inne działania – do 100% obejmują między innymi działania: w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrona praw własności intelektualnej badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników szkoleniowe UWAGA: Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest finansowania przez KE w 50% lub 75%

11 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych) Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100% Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%. (dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

12 www.kpk.gov.pl PRZEWIDYWANE DOFINANSOWANIE ZE STRONY MNISW PROJEKT USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Nowelizacja Ustawy o zasadach finansowania nauki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą §11.4 Wniosek o finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego (projekty w ramach programów UE) może obejmować finansowanie ze środków na naukę kosztów nie większych niż wysokość kosztów ponoszonych na ten cel przez jednostkę naukową ze środków krajowych… §11.5 W ramach wniosków o pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie międzynarodowym jednostka naukowa może ponadto wystąpić o pokrycie kosztów podatku VAT od działalności przewidzianej w projekcie

13 www.kpk.gov.pl ZARZĄDZANIE KONSORCJUM Wydatki związane z obsługą/utrzymaniem umowy konsorcjum, o ile jest ona obowiązkowa Ogólne zarządzanie prawno-finansowo-administracyjne (w tym uzyskiwanie świadectw kontroli sprawozdań finansowych, świadectw metodologii) oraz koszty związane z kontrolami finansowymi i przeglądami technicznymi (financial audits and technical reviews) Organizacja przetargów wyłaniających nowych beneficjentów (competitive calls) o ile wymaga tego umowa (aneks1) Wszelkie pozostałe działania w zakresie zarządzania przewidziane w umowie z wyjątkiem działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego

14 www.kpk.gov.pl EPSS – przykład tabeli (A3.1 – budżet) dla projektu współpracy malej lub średniej skali (collaborative project) RTDDemon stration TrainingCoordi nation SupportManage ment OtherTotal Personnel costs () Subcontracting () Other direct costs () Indirect costs () Lump sum, flat rate or scale of unit (option only for ICPC) () KOLUMNY NIEAKTYWNE Total budget () Requested EC contribution () Total receipts ()

15 www.kpk.gov.pl KOSZTY KWALIFIKOWALNE Muszą być obliczone zgodnie ze zwyczajnymi zasadami rachunkowości i zarządzania i praktykami beneficjenta oraz z zasadami rachunkowości państwa, w którym beneficjent ma swoją siedzibę Koszt związany z przygotowaniem i złożeniem wniosku projektowego nie jest kosztem kwalifikowalnym Dające się określić podatki pośrednie, w tym podatek od wartości dodanej (VAT) nie jest kosztem kwalifikowalnym

16 www.kpk.gov.pl PŁATNOŚCI (1) Zaliczka będzie wypłacona w ciągu 45 dni od wejścia w życie umowy o dotację. Zaliczka ta ma zapewnić beneficjentom zachowanie płynności finansowej w trakcie trwania całego projektu, jej wysokość zostanie ustalona w trakcie negocjacji i zapisana w art. 6 umowy. Generalnie dla projektów z więcej niż dwoma okresami sprawozdawczymi, wysokość tej zaliczki będzie wynosiła 160% średniej wysokości dofinansowania KE przypadającego na okres sprawozdawczy (średnia wysokość dofinansowania przypadająca na okres = całkowite dofinansowanie / ilość okresów sprawozdawczych) Płatności okresowe będą wypłacane na podstawie przedstawianych sprawozdań (płatność = zaakceptowane koszty x stawka dofinansowania) Płatność końcowa Suma płatności wynikających z wypłaconej zaliczki i płatności okresowych nie może przekroczyć 90% maksymalnego dofinansowania ze strony KE

17 www.kpk.gov.pl PŁATNOŚCI (2) Dla projektów z jednym lub dwoma okresami sprawozdawczymi zaliczka będzie w wysokości 60%-80% dofinansowania KE Termin płatności – 105 dni od momentu wpłynięcia raportów do KE

18 www.kpk.gov.pl Odsetki od zaliczki wypłaconej przez KE W odnośnym raporcie finansowym koordynator (i tylko koordynator) ma obowiązek zgłosić KE odsetki uzyskane z zaliczki, którą otrzymał na rzecz konsorcjum, jeśli jej wartość przekracza 50.000 Euro. W konsekwencji przy określaniu przez KE kwoty kolejnej płatności, kwota uzyskanych przez koordynatora z odsetek od zaliczki zostanie wzięta pod uwagę. Koordynator do KE sprawozdaje jedynie odsetki od zaliczki, nie od kolejnych płatności okresowych

19 www.kpk.gov.pl Certificate on Financial Statements (świadectwo kontroli sprawozdań finansowych) Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy łączna żądana wysokość dofinansowania do danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, wynosi 375 000 euro lub więcej. Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu.

20 www.kpk.gov.pl REGULACJE W SYSTEMIE WYNAGRADZANIA W PROJEKTACH PROGRAMÓW RAMOWYCH Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/18/43/18433/list.pdf

21 www.kpk.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE +48 22 828 74 83 wewn.349 E-mail:barbara.trammer@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR 22 czerwca 2007 SGH Barbara Trammer Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google