Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak wykorzystywać synergię pomiędzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak wykorzystywać synergię pomiędzy"— Zapis prezentacji:

1 „Jak wykorzystywać synergię pomiędzy
funduszami strukturalnymi do budowania potencjału innowacyjnego regionów – przykłady z Województwa Łódzkiego Mariusz Mielczarek Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

2 Lokalizacja: w centrum Polski
Powierzchnia: km² Populacja: 2,6 mln Gęstość zaludnienia: 145 osób/km²

3 Dane makroekonomiczne:
PKB regionu – mln euro PKB na mieszkańca – euro 48% dla EU27 = 100 – 6. pozycja w Polsce przedsiębiorstw (97% prywatnych) Struktura zatrudnienia: Rolnictwo – 39,3% Usługi – 30,6% Przemysł – 30,1%

4 Strategiczne dokumenty na poziomie regionalnym
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego – LORIS

5 Źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka (FS) Interreg IVC i Program Regionu Morza Bałtyckiego 7. Program Ramowy Instrument Szwajcarski Władze lokalne i regionalne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Łódzki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

6 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
Sfera ekonomiczna: Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. Cel strategiczny: Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej. Cele szczegółowe: Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacniania konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej firm. Zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego regionu, oraz podnoszenie efektywności transferu technologii, know – how ze sfery naukowo-badawczej do przedsiębiorstw. Rozwój i wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu poprzez wspieranie współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu z zastosowaniem technologii.

7 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego – LORIS 2005-2013
Trzy filary: Gospodarka regionu oparta na wiedzy Innowacyjne zarządzanie regionem Kultura innowacyjna Priorytety: Zwiększenie nakładów, zwłaszcza publicznych, na B+R; Zwiększenie regionalnego potencjału B+R i jego efektywności; Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich Technologii; Wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych przemysłów; Rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy; Promocja innowacji i przedsiębiorczości; Edukacja dla innowacji; Trwałe partnerstwo; Antycypowanie przyszłości; Sprawne mechanizmy wdrażania RSI LORIS.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (2007-2013)
III oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Suma środków mln euro, współfinansowanie na poziomie - 65% Cel szczegółowy: Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie Działania: III.1 Wsparcie jednostek B+R mln euro (suma dotacji) III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw mln euro III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - 46 mln euro III.4 Rozwój otoczenia biznesu - 88 mln euro III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - 86 mln euro III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw - 20 mln euro Indykatywna lista projektów – przykład z osi III „Rozwój Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim” – dofinansowanie na poziomie 3,75 mln euro

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013)
Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych VIII oraz IX Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Projekty systemowe: Poddziałanie – „Regionalne Strategie Innowacji” „Kapitał Innowacji Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego (XII.08-XII.09, euro) „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring” (XII.08-VI.10, euro) „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy” (XII.08-IX.10, euro) „Kapitał Innowacji Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w Województwie Łódzkim” (XII.08-IV.10, euro) „Kapitał Innowacji Promocja i komunikacja” (XII.08-III.10, euro) „Aktualizacja RSI – Regionalne Centrum Badawcze” (VII.10-XII.11, euro) „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI (VI.10-III.11, euro) Projekty współpracy międzynarodowej Ocena efektów wdrażania ZPORR i RPO Projekty akademickie i badania – LORIS PLUS Badania prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

10 Programy UE wspierające B+R w Województwie Łódzkim
6. i 7. Program Ramowy (2009) Politechnika Łódzka 15 projektów realizowanych w ramach 6. PR i 9 projektów w ramach 7. PR (obszary: ICT, chemia, włókiennictwo, mechanika, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria budowlana) 6 projektów realizowanych w ramach 7. PR (obszary: starzenie się społeczeństwa, środowisko i zmiany klimatu, socjologia, ICT, efektywność energetyczna) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Politechnika Łódzka – 2 projekty (Inteligentna Energia dla Europy) Urząd Marszałkowski w Łodzi (ICT-PSP) Uniwersytet Łódzki (ICT-PSP) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (ICT-PSP) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (ICT-PSP) Uniwersytet Medyczny w Łodzi (ICT-PSP) Akademia Zarządzania (ICT-PSP) Centrum Fotografii PTTK (ICT-PSP)

11 Województwo Łódzkie w ERRIN
Członkowstwo od 2005 (jako pierwszy polski region) Udział w Zarządzie od grudnia 2008 Aktywne w 4 Grupach Roboczych Energia i Zmiany Klimatu Biotechnologia Zdrowie Design

12 Punkty kontaktowe w regionie
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli – back office Comiesięczny newsletter oraz news-alerty – 1000 odbiorców Strona internetowa – konkursy (80) i oferty partnerstwa (120) Dni informacyjne we współpracy z Krajowymi Punktami Kontaktowymi Forum Funduszy Europejskich – lokalne wydarzenia w ramach Open Days Regionalne Punkty Kontaktowe dla Programów Badawczych UE Uniwersytet Łódzki – Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych Politechnika Łódzka – Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (Punkt Informacyjny Ośrodka Enterprise Europe Network)

13 Synergia między funduszami strukturalnymi – przykłady projektów z regionu łódzkiego

14 Projekt budowy laboratorium fizyki wysokich energii
Projekt realizowany przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (DMCS) Politechniki Łódzkiej; Prace nad utworzeniem laboratorium rozpoczęto w roku 2003 podczas realizacji projektu CARE (Coordinated Accelerator Research in Europe), realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego; Głównym zadaniem projektu CARE było utworzenie w obrębie Europy grupy prowadzącej badania dotyczące fizyki cząstek elementarnych i dziedzin pokrewnych; W realizację projektu włączone zostały zarówno jednostki naukowo-badawcze jak i kilka europejskich ośrodków m.in. CERN-Szwajcaria, DESY-Niemcy, ORSAY-Francja; Projekt „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej nr 5/2004”- Projekt budowy specjalistycznego laboratorium fizyki wysokich energii finansowany w ramach ZPORR, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”; W 2008 roku Katedra DMCS ukończyła budowę nowego budynku oraz laboratorium fizyki wysokich energii, finansowanego z funduszy strukturalnych.

15 Projekt EuCARD – The European Coordination for Accelerator Research and Development
Projekt rozpoczęty w 2009 roku i realizowany w ramach 7. Programu Ramowego; EuCARD jest wspólnym przedsięwzięciem 37 europejskich laboratoriów, instytutów i uniwersytetów oraz partnerów przemysłowych uczestniczących w badaniach nad nowymi technologiami związanymi z akceleratorami wykorzystywanymi w fizyce wysokich energii; Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (DMCS) Politechniki Łódzkiej jest odpowiedzialna za wykonanie projektu oraz uruchomienie systemu sterowania RF niskiego poziomu LLRF (ang. Low Level Radio Frequency) dla akceleratorów sterujących laserami promieniowania rentgenowskiego FLASH oraz XFEL (X-ray Free Electron Laser accelerator - XFEL); Właściwe warunki do realizacji projektu zapewnia specjalistyczne laboratorium fizyki wysokich energii, utworzone z wykorzystaniem środków ZPORR.

16 Projekt „Sieć tematyczna jakości Elektronicznego Rekordu Zdrowia” (EHR-QTN)
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, w latach , w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji – CIP; Projekt dotyczy elektronicznego zapisu historii choroby pacjenta - jednego z kluczowych zagadnień związanych z zastosowaniem technologii ICT w sektorze opieki zdrowotnej; Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 30 instytucji europejskich z 27 krajów europejskich (Koordynatorem projektu jest francuski instytut European Institute for Health Records - EuroRec); Projekt bazuje na produktach projektu Q-Rec, który był realizowany przez instytut EuroRec w ramach 6. Programu Ramowego; Projekt jest realizowany w ramach Sieci Tematycznych; Wydatki związane z realizacją projektu są w 100% finansowane przez Komisję Europejską; Całkowity budżet projektu wynosi euro.

17 Projekt „Sieć tematyczna jakości Elektronicznego Rekordu Zdrowia” (EHR-QTN)
Projekt EHR-QTN wpisuje się w założenia Strategii eZdrowia WŁ na lata ; Realizacja Strategii eZdrowia finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; Priorytet I Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata : Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej placówek restrukturyzowanego systemu opieki zdrowotnej Województwa Łódzkiego w celu zapewnienia warunków dla realizacji innowacyjnych projektów eZdrowia; Cele projektu EHR-QTN zbieżne z założeniami projektu RSIM – Regionalny System Informacji Medycznej – jednego z projektów głównych Strategii eZdrowia WŁ; Podstawowym celem projektu RSIM jest zapewnienie elektronicznej komunikacji oraz wymiany dokumentów pomiędzy placówkami regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz regionalną administracją opieki zdrowotnej.

18 Project BIONANOPARK – centrum badawcze dla biznesu
Projekt realizowany przez Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w latach ; Projekt współfinansowany ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.3.: Wspieranie ośrodków innowacyjności; Wysokość dotacji (85% kosztów kwalifikowanych): zł; wkład własny Technoparku (15% kosztów kwalifikowanych): zł; W skład BIONANOPARKU wejdą: - Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej - zajmie się badaniem oddziaływania nanostruktur na zdrowie człowieka i jego środowisko, jak również opracowywaniem nowych leków generycznych i środków terapeutycznych, - Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej - będzie prowadziło badania w zakresie nowych bioproduktów i biotechnologii dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, energetycznego; Obydwa laboratoria będą prowadziły badania usługowe na rzecz przedsiębiorców, jak również będą prowadziły badania własne. Laboratoria umożliwią realizację przyszłych projektów badawczych.

19 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Square Marie-Louise Brussels, Belgia tel fax


Pobierz ppt "„Jak wykorzystywać synergię pomiędzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google