Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania i rozwój w funduszach strukturalnych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania i rozwój w funduszach strukturalnych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Badania i rozwój w funduszach strukturalnych w Polsce
Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Diagnoza B+R przed 2004r. Wzrost PKB nie idzie w parze ze wzrostem nakładów na B+R: 1999r. – 0,75% 2002r. – 0,59% 2004r. – 0,54% (z czego 0,33% to wydatki budżetowe) Zwiększał się dystans względem średniej UE (1,9% r.) Ważną rolę mogą odegrać programy operacyjne realizowane w ramach PWW i NSRO oraz VI i VII Program Ramowy

3 Poziom wzrostu realnych wydatków na B+R 2001-2004

4 Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (per capita)
Średni poziom w UE – 462,6 USD PPP (według parytetu siły nabywczej dolara), Polska - 64,5 USD PPP - ok. 14% średnich nakładów na B+R per capita w UE. Dane z 2003r.

5 Wyzwania po wejściu do UE
Podniesienie nakładów na B+R Zmiana struktury wydatków (dane z 2002r.): PL: budżet - 65%, sektor gospodarczy - 24%, UE: budżet – 35%, sektor gospodarczy – 54% Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w wydatkach na B+R Jak najlepsze wykorzystanie szansy związanej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i udziałem w programach B+R UE

6 NPR/PWW 2004-2006 Działania na rzecz B+R:
SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Projekty badawcze, parki technologiczne i innowacyjne Inwestycje w przedsiębiorstwa, ZPORR, Regionalne Strategie Innowacyjne, Inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą

7 NPR/PWW 2004-2006 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
Badania w sektorze edukacji i zasobów ludzkich (mało popularny typ projektu), SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Działania innowacyjne w rybołówstwie

8 Alokacja PWW 2004-2006 na wybrane działania (w mln €)

9 Wartość wniosków i podpisanych umów względem całości alokacji w działaniach dot. sektora B+R w fs. (dane na koniec grudnia 2005r.)

10 Działanie 1.4 SPO WKP Najbardziej związane z rozwojem sektora B+R
Alokacja 100 mln € Poziom zakontraktowania – 34% Podpisane umowy do 75 projektów Łączna wartość współfinansowanych projektów – ponad 180 mln zł. (131 mln zł. to wkład UE), Średnia wartość projektu – 2,4 mln zł.

11 Rozkład geograficzny działania 1.4 SPO WKP (wartość projektów)

12 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
B+R – jeden z celów SRK i NSRO odzwierciedlony w: PO Konkurencyjna Gospodarka Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Polski Wschodniej Program Infrastruktura i Środowisko Program Kapitał Ludzki

13 PO Konkurencyjna Gospodarka
Priorytety Instytucja odpowiedzialna Priorytet 1. Społeczeństwo informacyjne MSWiA Priorytet 2. Badania i rozwój technologii MEiN Priorytet 4. Kapitał dla innowacji MG Priorytet 5. Inwestycje Priorytet 6. Kooperacja Priorytet 7. Infrastruktura sfery B+R Priorytet 8. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

14 PO Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.2. Badania w ramach współpracy międzynarodowej Działanie Wsparcie projektów celowych i badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 2.4 Wsparcie komercjalizacji i upowszechnianie wyników działalności B+R Działanie 2.5 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.

15 PO Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 6.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 6.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 6.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

16 Programy Regionalne (propozycja)
Priorytet: badania, rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Rozwój „Regionów Wiedzy i Innowacji” Infrastruktura „Regionów Wiedzy i Innowacji” Implementacja Regionalnych Strategii Innowacyjności Kadry dla „Regionów Wiedzy i Innowacji”

17 Programy Regionalne (propozycja)
Rozwój „Regionów Wiedzy i Innowacji” Działanie powinno wspierać: prace studialne dotyczące prac nad rozwojem „Regionów Wiedzy i Innowacji” uzupełniające projekty foresightowe, dotyczące rozwoju poszczególnych regionów wsparcie dla tworzenia sieci powiązań pomiędzy „Regionami Wiedzy i Innowacji” (Regions of Knowledge) na poziomie europejskim, w tym wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie ekspertów

18 Programy Regionalne (propozycja)
Infrastruktura „Regionów Wiedzy i Innowacji” Działanie powinno wspierać: wspieranie rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej i badawczej (inwestycje w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych) wsparcie dla regionalnych Centrów Transferu Technologii, inkubatorów i preinkubatorów technologii tworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami stymulującymi rozwój innowacji w regionie (klastry technologiczne)

19 Programy Regionalne (propozycja)
Implementacja Regionalnych Strategii Innowacyjności Działanie powinno wspierać: prace studialne będące kontynuacją prac rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji realizacja projektów celowych wynikających z RSI granty eksploracyjne dla przedsiębiorstw uczestniczących w programach europejskich, wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie ekspertów

20 Programy Regionalne (propozycja)
Kadry dla „Regionów Wiedzy i Innowacji” Działanie powinno wspierać: wsparcie dla systemu stypendialnego, w tym dla studiów doktoranckich i staży na linii nauka-przemysł wsparcie dla regionalnych centrów edukacyjno-szkoleniowych

21 Program Rozwoju Polski Wschodniej
Działanie: Rozwój międzynarodowych centrów szkoleniowo-badawczych, międzynarodowych uniwersytetów i instytutów prowadzących badania (np. polsko-ukraińskich, białoruskich, litewskich i rosyjskich) Działanie: Rozwój centrów edukacyjno-szkoleniowo-badawczych z zakresu bioróżnorodności i ekologii na obszarach o unikalnych walorach przyrodniczych (np. Zakład Ssaków Białowieża, Bagna Biebrzańskie, Bieszczady, Wierzba na Mazurach)

22 Program Rozwoju Polski Wschodniej
Działanie: program rozwoju pozyskiwania „zielonej energii” (ze źródeł odnawialnych) Działanie: program wsparcia dla zachowania dziedzictwa kulturowego (np.. budownictwo cerkiewne…) Działanie: zrównoważony rozwój regionów: turystyka-ekologia-rolnictwo ekologiczne-żywność wysokiej jakości


Pobierz ppt "Badania i rozwój w funduszach strukturalnych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google