Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Badania i rozwój w funduszach strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Badania i rozwój w funduszach strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Badania i rozwój w funduszach strukturalnych w Polsce Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Diagnoza B+R przed 2004r. Wzrost PKB nie idzie w parze ze wzrostem nakładów na B+R: –1999r. – 0,75% –2002r. – 0,59% –2004r. – 0,54% (z czego 0,33% to wydatki budżetowe) Zwiększał się dystans względem średniej UE (1,9% - 2004r.) Ważną rolę mogą odegrać programy operacyjne realizowane w ramach PWW i NSRO oraz VI i VII Program Ramowy

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Poziom wzrostu realnych wydatków na B+R 2001-2004

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (per capita) Średni poziom w UE – 462,6 USD PPP (według parytetu siły nabywczej dolara), Polska - 64,5 USD PPP - ok. 14% średnich nakładów na B+R per capita w UE. Dane z 2003r.

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Wyzwania po wejściu do UE Podniesienie nakładów na B+R Zmiana struktury wydatków (dane z 2002r.): –PL: budżet - 65%, sektor gospodarczy - 24%, –UE: budżet – 35%, sektor gospodarczy – 54% Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w wydatkach na B+R Jak najlepsze wykorzystanie szansy związanej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i udziałem w programach B+R UE

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl NPR/PWW 2004-2006 Działania na rzecz B+R: –SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Projekty badawcze, parki technologiczne i innowacyjne Inwestycje w przedsiębiorstwa, –ZPORR, Regionalne Strategie Innowacyjne, Inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl NPR/PWW 2004-2006 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich –Badania w sektorze edukacji i zasobów ludzkich (mało popularny typ projektu), SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb –Działania innowacyjne w rybołówstwie

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Alokacja PWW 2004-2006 na wybrane działania (w mln )

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Wartość wniosków i podpisanych umów względem całości alokacji w działaniach dot. sektora B+R w fs. (dane na koniec grudnia 2005r.)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Działanie 1.4 SPO WKP Najbardziej związane z rozwojem sektora B+R Alokacja 100 mln –Poziom zakontraktowania – 34% –Podpisane umowy do 75 projektów –Łączna wartość współfinansowanych projektów – ponad 180 mln zł. (131 mln zł. to wkład UE), –Średnia wartość projektu – 2,4 mln zł.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Rozkład geograficzny działania 1.4 SPO WKP (wartość projektów)

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia B+R – jeden z celów SRK i NSRO odzwierciedlony w: –PO Konkurencyjna Gospodarka –Regionalne Programy Operacyjne –Program Rozwoju Polski Wschodniej –Program Infrastruktura i Środowisko –Program Kapitał Ludzki

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl PO Konkurencyjna Gospodarka PriorytetyInstytucja odpowiedzialna Priorytet 1. Społeczeństwo informacyjne MSWiA Priorytet 2. Badania i rozwój technologii MEiN Priorytet 4. Kapitał dla innowacji MG Priorytet 5. Inwestycje MG Priorytet 6. Kooperacja MG Priorytet 7. Infrastruktura sfery B+R MEiN Priorytet 8. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym MG

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl PO Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 2.2. Badania w ramach współpracy międzynarodowej Działanie 2.3 Wsparcie projektów celowych i badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 2.4 Wsparcie komercjalizacji i upowszechnianie wyników działalności B+R Działanie 2.5 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl PO Konkurencyjna Gospodarka Działanie 6.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 6.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 6.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Programy Regionalne (propozycja) Priorytet: badania, rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Rozwój Regionów Wiedzy i Innowacji Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji Implementacja Regionalnych Strategii Innowacyjności Kadry dla Regionów Wiedzy i Innowacji

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Programy Regionalne (propozycja) Rozwój Regionów Wiedzy i Innowacji Działanie powinno wspierać: prace studialne dotyczące prac nad rozwojem Regionów Wiedzy i Innowacji uzupełniające projekty foresightowe, dotyczące rozwoju poszczególnych regionów wsparcie dla tworzenia sieci powiązań pomiędzy Regionami Wiedzy i Innowacji (Regions of Knowledge) na poziomie europejskim, w tym wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie ekspertów

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Programy Regionalne (propozycja) Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji Działanie powinno wspierać: wspieranie rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej i badawczej (inwestycje w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych) wsparcie dla regionalnych Centrów Transferu Technologii, inkubatorów i preinkubatorów technologii tworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami stymulującymi rozwój innowacji w regionie (klastry technologiczne)

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Programy Regionalne (propozycja) Implementacja Regionalnych Strategii Innowacyjności Działanie powinno wspierać: prace studialne będące kontynuacją prac rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji realizacja projektów celowych wynikających z RSI granty eksploracyjne dla przedsiębiorstw uczestniczących w programach europejskich, wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie ekspertów

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Programy Regionalne (propozycja) Kadry dla Regionów Wiedzy i Innowacji Działanie powinno wspierać: wsparcie dla systemu stypendialnego, w tym dla studiów doktoranckich i staży na linii nauka-przemysł wsparcie dla regionalnych centrów edukacyjno- szkoleniowych

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Program Rozwoju Polski Wschodniej Działanie: Rozwój międzynarodowych centrów szkoleniowo-badawczych, międzynarodowych uniwersytetów i instytutów prowadzących badania (np. polsko-ukraińskich, białoruskich, litewskich i rosyjskich) Działanie: Rozwój centrów edukacyjno-szkoleniowo- badawczych z zakresu bioróżnorodności i ekologii na obszarach o unikalnych walorach przyrodniczych (np. Zakład Ssaków Białowieża, Bagna Biebrzańskie, Bieszczady, Wierzba na Mazurach)

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Program Rozwoju Polski Wschodniej Działanie: program rozwoju pozyskiwania zielonej energii (ze źródeł odnawialnych) Działanie: program wsparcia dla zachowania dziedzictwa kulturowego (np.. budownictwo cerkiewne…) Działanie: zrównoważony rozwój regionów: turystyka-ekologia-rolnictwo ekologiczne-żywność wysokiej jakości


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Badania i rozwój w funduszach strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google