Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 SPIS TREŚCI Rodzaje wód słodkich. Charakterystyka wód słodkich.
Charakterystyka wód słodkich płynących. Charakterystyka wód słodkich stojących. Zasoby wodne Polski. Wykorzystanie zasobów wodnych. Wykorzystanie zasobów wodnych cd. Ingerencja człowieka w przyrodę – melioracje wodne. Ingerencja człowieka w przyrodę – osuszanie bagien. Ingerencja człowieka w przyrodę – regulacja rzek. Źródła zanieczyszczeń wód słodkich. Rodzaje zanieczyszczeń wód słodkich. Klasyfikacja czystości rzek w Polsce. Wpływ zanieczyszczeń wody na zdrowie człowieka. Przepisy prawne dotyczące ochrony wód. Bibliografia i netografia. 2

3 RODZAJE WÓD SŁODKICH 3

4 CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH
4

5 CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH PŁYNĄCYCH
Wody płynące – posiadają zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, spowodowane odprowadzaniem ścieków (głównie przemysłowych). Rzeka – duży, naturalny ciek wodny, płynący w wyraźnym korycie po powierzchni ziemi. Rozpoczyna się źródłem a kończy ujściem. Strumień – strumyk – mały naturalny ciek wodny, zazwyczaj uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o zróżnicowanej rzeźbie, w wąskim, płytkim korycie o niewielkim spadku /źródło: wikipedia/. 5

6 CHARAKTERYSTYKA WÓD SŁODKICH STOJĄCYCH
Wody stojące – mają korzystniejsze właściwości niż wody płynące, są bardziej czyste i zawierają mniej bakterii chorobotwórczych. Jezioro – naturalny zbiornik wody stojącej, wypełniającej zagłębienie (nieckę śródlądową), w którym zasilanie przewyższa straty wód wynikające z parowania lub odpływu. Staw – zbiornik wodny, stosunkowo płytki (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora /źródło: wikipedia/. 6

7 ZASOBY WODNE POLSKI Polska jest krajem o małych zasobach wodnych. Wynoszą one 200 km3. Są nierównomiernie rozmieszczone i podlegają zmienności sezonowej. Średnie roczne opady na terenie Polski wynoszą około 650 mm/rok, a parowanie 450 mm/rok. Zasoby wodne polskich rzek wahają się w granicach 90 km3 – 40 km3. Struktura zużycia wody w Polsce: przemysł - 69 % rolnictwo i leśnictwo - 10 % wodociągi komunalne - 21 % Roczne zapotrzebowanie na wodę w naszym kraju wynosi 20 km3. Potencjał wodny Polski nadmiar niedobór 7

8 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH
Gospodarstwa domowe picie przygotowywanie potraw zmywanie naczyń kąpiel pranie Rolnictwo Pożarnictwo podlewanie roślin nawadnianie pól melioracje wodne gaszenie pożarów 8

9 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH CD.
Przemysł Rybołówstwo hydroelektrownie produkcja stali ryby słodkowodne Turystyka i rekreacja Transport Medycyna transport rzeczny hydromasaż wczasy nad jeziorem 9

10 INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ – MELIORACJE WODNE
Melioracje wodne – zabiegi techniczne, regulujące stosunki wodne i mające na celu zwiększenie produktywności gleby oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Zaliczamy do nich: nawadnianie pól, zwiększające plony, odwadnianie łąk w celu ich lepszego wykorzystania, regulacje rzek – budowanie wałów, prostowanie i pogłębianie koryt w celu ułatwienia żeglugi, ochrona przeciwpowodziowa, fitomelioracje – nasadzenia roślinnością terenów nadzalewowych. Melioracje wykonywane są za pomocą: systemu kanałów ceramicznych (drenów), rowów nawadniająco-odwadniających, zbiorników retencyjnych. Zbiornik retencyjny - sztuczne jezioro, powstałe w wyniku przekopania zapory wodnej w poprzek rzeki. Jego zadaniem jest zgromadzenie wody w okresie nadmiaru i wykorzystanie podczas niedoboru. Skutki niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych: zubożenie zasobów wodnych, nadmierne osuszenie gruntów, powodujące erozję, zwiększenie zagrożeń powodziami w wyniku wylewów rzek, likwidacja zarośli przy brzegach rzek, będących siedliskiem ptaków wędrownych, likwidacja niektórych zbiorników wodnych, torfowisk, podmokłych łąk, co powoduje zakłócenie równowagi biologicznej. zbiornik retencyjny 10

11 INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ – OSUSZANIE BAGIEN
Ze względu na duże znaczenie w przyrodzie bagna i mokradła muszą być chronione i nie powinny być osuszane. W I połowie XX w. osuszono znaczną ich część, uważając, że stanowią one nieużytki i chcąc zamienić je w urodzajne pola uprawne. Skutki były jednak inne od oczekiwanych. Skutki osuszania bagien i mokradeł Zubożenie światowych zasobów wody pitnej. Zniszczenie gleb torfowych, ich erozja i rozpad. Likwidacja siedlisk ginących gatunków roślin i zwierząt. Zmniejszenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na Ziemi. Zmniejszenie możliwości wiązania dwutlenku węgla z atmosfery, co grozi „efektem cieplarnianym”. Zmniejszenie możliwości oddziaływania na równowagę klimatyczną na Ziemi. Ograniczenie możliwości przeciwdziałania suszy w rolnictwie. Ograniczenie wpływu na gospodarkę wodną – obieg i magazynowanie wody słodkiej oraz wchłanianie nadmiaru wody, grożącej powodziami lub oddawanie jej w okresie suszy. Zmiana struktury obiegu wody, co niszczy naturalną retencję i przyspiesza odpływ wód, stwarzając niebezpieczeństwo powodzi. Ograniczenie możliwości oczyszczania wód spływających z pól uprawnych (pełnienia przez mokradła funkcji naturalnych oczyszczalni). 11

12 INGERENCJA CZŁOWIEKA W PRZYRODĘ – REGULACJA RZEK
Regulacja rzeki polega na przekształceniu naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu oraz materiału, z którego jest utworzone /źródło: wikipedia/. Cele regulacji: zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez zwiększenie przepustowości wody, pogłębienie koryta i likwidacja zatorów, ochrona terenów nadzalewowych, zapobiegnięcie erozji, stworzenie korzystniejszych warunków ujęć wody, poprawa żeglowności rzek, zabezpieczenie miejsc gniazdowania i lęgów ptaków. umocnienie brzegów rzeki faszyną Zabiegi hydrotechniczne polegają na: prostowaniu, betonowaniu, pogłębianiu koryt rzecznych, budowaniu tam (grobli) – obwałowań ziemnych, zapobiegających rozlewaniu się wody, stosowaniu okładzin wzdłuż koryta rzecznego – okładziny z faszyny, kamienne, betonowe, budowaniu ostróg – wałów kamiennych w poprzek nurtu z wbitymi w dno palami. 12

13 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD SŁODKICH
Gospodarka komunalna i przemysł. Ścieki - wraz z nimi trafia do wód najwięcej zanieczyszczeń. ścieki komunalne – powodują niebezpieczeństwo skażenia biologicznego; ich składnikami są najczęściej detergenty, płyny do mycia naczyń i mydła, ścieki przemysłowe – ich skład jest zależny od rodzaju produkcji; wzrastająca ilość ścieków przemysłowych zakłóca proces samooczyszczania się wód, czyli naturalny rozkład zanieczyszczeń pod wpływem drobnoustrojów. Konieczne jest więc oczyszczanie ścieków, aby woda nadawała się do celów gospodarczych i do picia. Odpady – zawierają szkodliwe substancje, które rozkładając się powodują zanieczyszczanie wód. Transport wodny – powoduje zanieczyszczenia wód benzyną, ropą naftową, olejami i smarami. Transport lądowy – zanieczyszczenia pochodzą z emisji do atmosfery spalin, zawierających dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, metale ciężkie i lotne związki organiczne. Zanieczyszczenia powietrza – opad kwaśnych deszczy powoduje zakwaszenie wód. Pestycydy i nawozy sztuczne – powodują wprowadzenie do wód azotanów, które przekształcają się w szkodliwe azotyny i fosforanów. Eutrofizacja wód –pod wpływem azotanów i fosforanów wzrasta żyzność gleby, co powoduje gwałtowny rozwój alg i roślin wodnych (zakwit). Skutkuje to zapychaniem urządzeń zasilających wodę. Komórki tych organizmów mogą ponadto wydzielać niebezpieczne dla ludzi toksyny. zakwit wody 13

14 RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ WÓD SŁODKICH
ZANIECZYSZCZENIA WÓD składają się z substancji chemicznych, bakterii i innych mikroorganizmów obecnych w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Biologiczne bakterie, które wywołują epidemie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, inne drobnoustroje patogenne np. wirusy, glony, grzyby, pierwotniaki i ich toksyny. Chemiczne metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm, cynk, miedź), pestycydy, detergenty, kwaśne deszcze, nawozy sztuczne (azotany, fosforany, siarczany) i naturalne (gnojowica), fenole, benzyna, nafta, ropa naftowa, oleje, smary, substancje organiczne nietoksyczne, wody podgrzane. Substancje chemiczne — organiczne i nieorganiczne (mineralne) — występują w postaci roztworów, roztworów koloidalnych i zawiesin. Fizyczne cząstki obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych, nierozpuszczalne substancje, pochodzące ze ścieków, cząstki gleby. zanieczyszczona woda jeziora 14

15 KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI RZEK W POLSCE
KLASY CZYSTOŚCI WÓD I II III IV V Klasyfikacja wód powierzchniowych -  klasa I — wody o bardzo dobrej jakości, - klasa II — wody dobrej jakości, - klasa III — wody zadowalającej jakości, - klasa IV — wody niezadowalającej jakości, - klasa V — wody złej jakości. 15

16 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ WODY NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia – spowodowane jest wprowadzeniem do organizmu wraz z wodą substancji szkodliwych. Pośrednie zagrożenie dla zdrowia – poprzez spożywanie roślin i zwierząt, pochodzących z zanieczyszczonych zbiorników wodnych. 16

17 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY WÓD
PODSTAWY PRAWNE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ Na system regulacji prawnej ochrony wód składają się przepisy dotyczące: ochrony jakości wód śródlądowych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska wodnego. W prawie wspólnotowym, które było podstawą dla wydania w 2001 r, nowych przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, kwestie ochrony wód i gospodarki wodnej uregulowane są w dyrektywach, których treść musi być nadal brana pod uwagę przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów. Na system przepisów wspólnotowych z tego zakresu składają się przede wszystkim:   dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (np. wód w kąpieliskach, wód, w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej), dyrektywy dotyczące kontroli emisji pewnych substancji do wód: ze źródeł punktowych – zwłaszcza dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i jej dyrektywy córki oraz ze źródeł rozproszonych – dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. System prawa uzupełniają ponadto umowy międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem. Wśród nich jedną z ważniejszych jest Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Aktualnie przepisy dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej zawarte są w kilku różnych ustawach. 17

18 BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA
Program nauczania biologii w gimnazjum. Wyd. WSiP. PAKIET III. Wyd. WSiP - Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Poradnik dla nauczyciela. Część 3. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wyd. Naukowe PWN. Wikipedia 18


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google