Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2007

2 www.kpk.gov.pl CECHY OGÓLNE PROGRAMU: BUD Ż ET: CECHY OGÓLNE PROGRAMU: patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP) większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich BUD Ż ET: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców. Program specyficzny: LUDZIE

3 www.kpk.gov.pl Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi Dzia ł ania wspieraj ą ce Nagrody Marie Curie / Researchers Night/ Polityka dot. mobilności naukowców Dzia ł ania wspieraj ą ce Nagrody Marie Curie / Researchers Night/ Polityka dot. mobilności naukowców OBSZARY DZIA Ł A Ń : Program specyficzny: LUDZIE

4 www.kpk.gov.pl UCZESTNICY: UCZESTNICY: Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Program specyficzny: LUDZIE

5 www.kpk.gov.pl WARUNKI dotycz ą ce MOBILNO Ś CI: WARUNKI dotycz ą ce MOBILNO Ś CI: Naukowiec NIE może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo-szkoleniowy. Naukowiec NIE może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Organizacje międzynarodowe. Mechanizmy reintegracyjne. Posiadanie kilku obywatelstw: projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa jeśli nie przebywało się w nim przez co najmniej ostatnich 5 lat. Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat może realizować projekt w każdym kraju europejskim, włącznie z tym, którego obywatelstwo posiada. Naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej. Program specyficzny: LUDZIE

6 www.kpk.gov.pl Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia lub prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) TYPY PROJEKTÓW: Program specyficzny: LUDZIE

7 www.kpk.gov.pl Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny) dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź twinning instytucji przyjmowanie naukowców: - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. 5-letnim od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy - wizyty naukowców doświadczonych celem wzmocnienia dydaktycznego sieci Program specyficzny: LUDZIE

8 www.kpk.gov.pl Lis Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji czas trwania projektu: 12-24 miesiące Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy. kontynuacja podjętych badań w innym kraju czas trwania projektu: 2-3 lata Program specyficzny: LUDZIE

9 www.kpk.gov.pl Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu Program specyficzny: LUDZIE

10 www.kpk.gov.pl Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi MC International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu badawczo szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji projekt 2-etapowy: 1-2 lata w kraju trzecim + 1 rok w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE przez okres 12-24 miesięcy. Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. czas trwania projektu od 2 do 4 lat Program specyficzny: LUDZIE

11 www.kpk.gov.pl Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating") Program specyficzny: LUDZIE

12 www.kpk.gov.pl Konkursy w 2007Data otwarcia Data zamknięcia Budżet (mln EUR) Researchers Night Marie Curie Awards 22.12.2006 03.04.2007 26.04.2007 3,0 0,25 Initial Training Networks22.12.200607.05.2007240 European Reintegration Grants22.12.200625.04.2007 17.10.2007 9,5 International Reintegration Grant22.12.200625.04.2007 17.10.2007 14,5 Industry-Academia Partnership and Pathways 28.02.200731.05.200738,4 Intra-European Fellowship28.02.200714.08.200772 International Outgoing Fellowships28.02.200714.08.200724 International Incoming Fellowships28.02.200714.08.200724 Program specyficzny: LUDZIE

13 www.kpk.gov.pl Wi ę cej informacji: Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE www.cordis.europa.eu Find a call www.cordis.europa.eu Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego www.kpk.gov.pl Dokumenty: Work programme 2007 Call Fiche dla danego konkursu i danej akcji Marie Curie Guide for Applicants dla danej akcji Marie Curiewww.cordis.europa.eu www.kpk.gov.pl Program specyficzny: LUDZIE

14 www.kpk.gov.pl Centrum Informacji dla Naukowców (The Researchers Mobility Portal – Poland) oferuje w szczególno ś ci: a) pomoc w poszukiwaniu ofert stypendialnych, b) dost ę p do bazy danych instytucji naukowych w Europie, c) dost ę p do bazy danych CV naukowców poszukuj ą cych ofert, d) pomoc przy sporz ą dzaniu wniosków stypendialnych, e) pomoc w zakresie aspektów prawno-administracyjnych realizacji przyznanych stypendiów, f) baz ę nowo ś ci z zakresu dzia ł a ń w ramach Programów ramowych. www.eracareers-poland.gov.pl Program specyficzny: LUDZIE

15 www.kpk.gov.pl piotr.bednarek@kpk.gov.pl Dzi ę kuj ę za uwag ę Program specyficzny: LUDZIE


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google