Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie energetyczne Jarosław Papis Departament Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie energetyczne Jarosław Papis Departament Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie energetyczne Jarosław Papis Departament Funduszy Europejskich 19 czerwca 2007 r.

2 2 Programy Operacyjne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) PROGRAM OPERACYJNYŚrodki z UE (mln euro) % Regionalne Programy Operacyjne (16)15 985,624 Rozwój Polski Wschodniej2 273,83 Innowacyjna Gospodarka8 254,913 Kapitał ludzki9 707,115 Infrastruktura i Środowisko27 848,243 Europejska Współpraca Terytorialna731,11 Pomoc Techniczna516,71 RAZEM65 317,4100

3 3 Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 4 OsiepriorytetoweInstytucja Odpowiedzialna Oś priorytetowa 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii MNiSW Oś priorytetowa 2.Infrastruktura sfery B+RMNiSW Oś priorytetowa 3.Kapitał dla innowacjiMG Oś priorytetowa 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia MG Oś priorytetowa 5.Dyfuzja innowacjiMG Oś priorytetowa 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym MG Oś priorytetowa 7.Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego MSWiA Oś priorytetowa 8.Pomoc technicznaMRR

5 5 Alokacja: 340 mln EUR. Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

6 6 Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działania 4.3 Kredyt technologiczny Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Alokacja: 3 309 mln EUR

7 7 Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 PO IG. Wspierane będą projekty badawczo-wdrożeniowe składające się II etapów: Etap I – prace b+r do etapu prototypu nieprzydatnego komercyjnie; etap II – inwestycje niezbędne do wdrożenia rezultatów prac B+R. Etap I będzie finansowany ze środków działania 1.4 Wsparcie projektów celowych (MNiSW). Max wielkość wsparcia 5 mln EUR Etap II będzie finansowany ze środków działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (MG). Zakłada się, że projekty będą obejmować przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe). Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (1/2)

8 8 Dofinansowywane będą: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R, w tym: opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie certyfikacji) oraz wdrożenia wyników prac B+R szkolenie i doradztwo niezbędne do wdrożenia. Wartość wydatków kwalifikowanych do 50 mln EUR; Wartość wsparcia max 35 mln EUR. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z mapą pomocy regionalnej nie mniejszy niż 30% wartości wydatków kwalifikowanych. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja: 240 mln EUR. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (2/2)

9 9 Działanie ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Obejmuje ono: wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, w zakresie zakupu usług doradczych (wyłącznie MSP) oraz zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac B+R w przedsiębiorstwach, [wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, a także doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji.] Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

10 10 Minimalny wkład własny – zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 30% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej, 55% - wartości projektu dla części szkoleniowej 50% dla części doradczej dla dużych przedsiębiorstw Maksymalna wartość projektu na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw: 400 000 EUR Minimalna kwota wsparcia: 150 tys. PLN Maksymalna kwota wsparcia: 35 mln EUR (inwestycje, w tym doradztwo dla MSP) 1 mln EUR (część szkoleniowa: 45% MSP, 35% duże przedsiębiorstwa) 200 tys. EUR (doradztwo: duże przedsiębiorstwa 50% wartości części doradczej projektu). Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Alokacja: 186 mln EUR. Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

11 11 Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielenie kredytu technologicznego, z możliwością jego częściowego umorzenia (Wariant I) / udzielenie premii technologicznej (Wariant II) Wariant I: wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy. Wariant II: w przypadku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Działanie polega na umorzeniu przez BGK części kredytu technologicznego udzielanego w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Zgodnie z projektem banki komercyjne udzielają przedsiębiorcom kredytu technologicznego z własnych środków na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. Umorzenie części kredytu - poprzez udzielenie premii technologicznej wynosi nie więcej niż 50% wartości udzielonego kredytu technologicznego, nie więcej niż 1 mln EUR. Beneficjenci: przedsiębiorcy (wariant II – tylko MSP). Alokacja: 409,85 mln EUR Działanie 4.3. Kredyt technologiczny

12 12 Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata. W przypadku projektów z sektora energetyki: stosowanych na świecie nie dłużej niż 24 miesiące. Projekty polegające na inwestycjach z zastosowaniem technologii starszych będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko. Wsparcie obejmie projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1/2)

13 13 Minimalny wkład własny – zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 30% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej, 55% wartości projektu dla części szkoleniowej Maksymalna kwota wsparcia: 35 mln EUR (inwestycje, w tym doradztwo dla MSP) 1 mln EUR (część szkoleniowa: 45% MSP, 35% duże przedsiębiorstwa) Wartość wydatków kwalifikowanych: min: 2 mln EUR, max: (40/50 mln EUR) Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja: 1420 mln EUR. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2/2)

14 14 Celem działania jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym, nowoczesnych usług o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Wsparciem objęte będą również inwestycje związane z utworzeniem centrów badawczo-rozwojowych Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym: Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo badawczymi), spełniające poniższe warunki (łącznie): - koszty kwalifikowane nie mniejsze niż 40/50 mln EUR i - wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 400 osób. Podziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja na działanie: 1 053,86 mln EUR. Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

15 15 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Alokacja: 399 mln EUR

16 16 Celem działania jest poprawa efektywno ś ci funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwi ą za ń innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własno ś ci intelektualnej, w szczególno ś ci poprzez uzyskiwanie ochrony praw własno ś ci przemysłowej. Działanie obejmuje: dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem znaków towarowych), dotacje dla przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, także na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny; stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; wsparcie projektów w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. Alokacja: 39 mln EUR. Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną

17 17 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.2 Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Alokacja: 410 mln EUR

18 18 Zaproponowany system wdrażania ma na celu dofinansowanie najlepszych projektów oraz wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania wniosków. Wnioskodawca przygotowuje fiszkę i przesyła w wersji elektronicznej do IOB. Uzyskuje pomoc promotora projektu, który potwierdza również, co do zasady, kwalifikowalność przedsięwzięcia z celami działania. Wnioskodawca przesyła do IW niezbędne dokumenty (wniosek, biznes plan, promesę kredytową/dokumentację finansową w wersji papierowej i elektronicznej IW (PARP) potwierdza spójność dokumentów, przeprowadza ocenę formalną i kieruje do oceny ekspertów. W przypadku niekorzystania z promesy – również do oceny ekonomicznej. Zespół zatwierdzający (z udziałem IP) weryfikuje oceny ekspertów; lista projektów do wsparcia jest przekazywana do zatwierdzenia przez IZ (MRR). W przypadku zatwierdzenia IZ przekazuje wniosek do RIF. Wnioskodawca składa niezbędne dokumenty (np. dokument rejestrowy, zaświadczenia z ZUS, US, oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej) i podpisuje umowę. Zarys systemu wyboru projektów dla działania adresowanego do przedsiębiorców (na przykładzie działania 4.4 PO IG)

19 19 Dziękuję za uwagę www.mg.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie energetyczne Jarosław Papis Departament Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google