Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie Wsparcie dla MSP Ogólne informacje Kwalifikowalność Wniosek Zmiany w dokumentacji Mariusz Bicki Specjalista Sekcja Wsparcia Innowacji i Inwestorów Warszawa, 20 marca 2009

2 Ogólne informacje W działaniu 3.3 od 2009 roku obowiązuje podział na:
Poddziałanie – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Poddziałanie – Wsparcie dla MSP

3 Budżet Działania Działanie 3.3: 50,0 mln EUR EFRR: 42,5 mln EUR (85%)
Budżet państwa: 7,5 mln EUR (15%) Poddziałanie 3.3.2: 25,0 mln EUR Poziom dofinansowania MSP – do 50% Kwota środków przeznaczonych w ramach Poddziałania 3.3.2 na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi: PLN (kurs Euro z dn EUR = 4,384 PLN)

4 Poddziałanie 3.3.2 Celem poddziałania jest:
Wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć, poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania tego finansowania.

5 Poddziałanie 3.3.2 – Rodzaje projektów
Wsparcie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy.

6 Koszty kwalifikowalne
Katalog - w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (z późn. zm.) Poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie

7 Koszty kwalifikowalne – Poddziałanie 3.3.2
Poniesione na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym. Przykładowe dokumenty: biznes plany, studia wykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne, wyceny spółek, dokumenty informacyjne/ prospekty emisyjne, plany strategiczne, audyty i badania przedinwestycyjne (due diligence). Nie zalicza się wydatków na zakup usług doradczych o charakterze ciągłym lub okresowym, związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

8 Warunki kwalifikowalności wydatków
są niezbędne dla realizacji projektu oraz mają z nim bezpośredni związek zostały faktycznie poniesione są udokumentowane zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków

9 Wniosek o dofinansowanie
1 wniosek dla obu poddziałań – 2 typy Wnioskodawców Oddzielne dla każdego poddziałania Instrukcje wypełniania wniosku Wypełniany w Generatorze Wniosków na stronie Dodatkowo wniosek musi być dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej na załączonej płycie CD Za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30

10 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie
Dokumenty finansowe: kopia bilansu, kopia rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przewidzianych dla podmiotów, którym w ramach działania 3.3 PARP może udzielić wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP: statut/umowa spółki. Zaświadczenie o członkostwie w sieci lub sieciach współpracy, jeśli dotyczy. Formularz informacji o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy publicznej sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413)] Kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy). Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

11 Kryteria wyboru projektów

12 ZASADY Ocena odbywa się metodą „zero-jedynkową” (0-1).
Możliwość poprawy uchybień, nie mających zasadniczego charakteru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Konkretne uchybienie FORMALNE wykryte we wniosku można poprawiać tylko raz. Wniosek można poprawiać maks. 2 razy. Komisja Konkursowa powołana do oceny MERYTORYCZNEJ może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia treści wniosku. Ocena formalna i merytoryczna trwa nie dłużej niż 90 dni od przesłania przez Wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu.

13 Wymogi formalne – wniosek 1/2
1. złożenie wniosku we właściwej instytucji Wniosek złożono do instytucji wskazanej w ogłoszeniu. 2. złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania Wniosek złożono na formularzu właściwego Działania PO IG. 3. złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Wniosek o dofinansowanie został złożony po dacie rozpoczęcia oraz nie później niż w terminie zakończenia naboru wniosków – zgodnie z informacją umieszczoną na stronach internetowych właściwych instytucji. 13

14 Wymogi formalne – wniosek 2/2
4. kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Wniosek spełnia następujące wymagania: - został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy, - zawiera wszystkie wymagane załączniki również w wersji elektronicznej na płycie CD, 5. wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji do wniosku. Kryterium nie dotyczy części opisowych (merytorycznych) wniosku.

15 Wymogi formalne – Wnioskodawca 1/2
1. kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania Wskazany we wniosku o dofinansowanie status/typ wnioskodawcy umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania. 2. wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wskazana we wniosku siedziba wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 15

16 Wymogi formalne – Wnioskodawca 2/2
3. wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jeżeli realizując projekt z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego lub innych środków publicznych wykorzystał środki pochodzące z tych źródeł, a także z innych źródeł przeznaczonych na realizację programów i projektów realizowanych z tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, powodując niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu; wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się decyzji Instytucji Zarządzającej określającej wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin, od którego nalicza się odsetki, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków

17 Wymogi formalne - projekt
1. projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedstawiony w harmonogramie realizacji projektu jest zgodny z terminem określonym w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r. 3. wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia

18 Wymogi formalne - projekt
4. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części Ogólnej Przewodnika. 5. przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) Badanie poprzez PKD/EKD, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Zaleca się korzystanie z Opracowania dotyczącego rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

19 Kryteria formalne specyficzne
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Zgodnie z zapisami ww. ustawy PARP nie może udzielić wsparcia: 1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 2) podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 3) podmiotowi, który: a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją. 19

20 Kryteria formalne specyficzne
2. Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Badane jest czy projekt wywołuje tzw. „efekt zachęty”. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 uznaje się, że pomoc przyznana MSP wywołuje „efekt zachęty”, jeśli beneficjent złożył wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac na projektem. Za rozpoczęcie prac nad projektem uznaje się dzień podpisania umowy z wykonawcą. 3. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwałości rezultatów projektu w wymaganym okresie (liczonym od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej ostatnią części wniosku o dofinansowanie projektu.

21 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
1. Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.3 PO IG Na podstawie opisu projektu, postawionych w nim celów i określonych wskaźników ocenia się czy dany projekt wpisuje się w cele i założenia Działania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IG, oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2. Pozyskany kapitał zewnętrzny będzie przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć Badane jest czy w wyniku realizacji projektu kapitał pozyskany z zewnętrznego źródła finansowania przeznaczony zostanie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Poprzez innowacje rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

22 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
Podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie badane jest: w przypadku projektów zakładających wejście na Giełdę Papierów Wartościowych – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy, bądź którykolwiek z podmiotów (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku, w przypadku projektów zakładający wejście na NewConnect – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy posiada status Autoryzowanego Doradcy NC, w pozostałych przypadkach – czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy bądź którykolwiek z podmiotów (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym.

23 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
4. Podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie badamy czy podmiot świadczący usługę doradczą dla wnioskodawcy bądź którykolwiek z podmiotów (np. doradca finansowy, doradca prawny) zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 5. Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania Badane jest, czy przedstawione we wniosku wydatki kwalifikowane zostały określone prawidłowo, tj. mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych dla Działania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IG, (z późń. zm.)oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Badamy, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu.

24 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
6. Informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu Dofinansowanie może stanowić jedynie refundację części poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych, a zatem wnioskodawca zamierzając zrealizować projekt musi posiadać zdolność do sfinansowania całości wydatków związanych z projektem. Oceny dokonuje się na podstawie kopii bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy. Wnioskodawca działający krócej niż rok obrotowy przedstawia kopie w/w dokumentów za dotychczasowy okres działalności lub bilans otwarcia lub stosuje progi oparte na oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrotowego. 7. Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb wnioskodawcy Na podstawie opisu we wniosku bada się czy wnioskodawca przeprowadził analizę zapotrzebowania na usługi, które planuje realizować w ramach projektu. Bada się uzasadnienie konieczności realizacji danego projektu oraz czy i w jaki sposób projekt przyczyni się do pozyskania zewnętrznego finansowania.

25 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
8. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, Odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, Dokonuje się analizy spójności między celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie a wskaźnikami realizacji celów. Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych. Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (np. rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w których projekt jest realizowany – muszą być, zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.

26 Kryteria merytoryczne obligatoryjne 3.3.2
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do wniosku badany jest w zakresie przejrzystości przedstawionych działań planowanych do realizacji, w tym spójności z opisem projektu zawartym we wniosku. Ocenie podlega szczegółowość harmonogramu, czy w ramach poszczególnych etapów wykazano działania jednostkowe i koszty ich realizacji, czy wskazano sposób ich kalkulacji. Badane jest czy przewidziane w harmonogramie działania są prawidłowo rozplanowanie w czasie i realne do wykonania. Harmonogram powinien być wypełniony chronologicznie.

27 Wdrażanie i rozliczanie

28 Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego poddziałanie 3.3.2
Nr Etapu Kategoria wydatków Nazwa szczegółowej pozycji budżetowej Opis sposobu kalkulacji Całkowita kwota wydatków (PLN) Kwota wydatków kwalifikowanych (PLN)  NETTO ( bez VAT)*  BRUTTO (z VAT)* Nazwa etapu: ……………………., Termin realizacji: od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr I. 1. … 2. .,.. ... Suma w ramach Kategorii I: II. Nie dotyczy Suma w ramach Kategorii II: Suma w ramach Etapu:

29 Plan rzeczowo-finansowy projektu
Projekt należy podzielić na rzeczowe etapy realizacji nie krótsze niż 2 miesiące i nie dłuższe niż 6 miesięcy. Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia danego etapu. Wniosek o płatność końcową należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu kwalifikowalności wydatków.

30 Harmonogram płatności
Lp. Planowana data złożenia wniosku o płatność W KOLEJNYCH KWARTAŁACH Rodzaj płatności Planowane wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach wniosku o płatność Planowana wartość kwoty dofinansowania w ramach wniosku o płatnośći 1 2 3 4 5 _ kwartał 20__r. RAZEM To harmonogram składania wniosków o płatność Jego wzór jest załącznikiem do umowy. Wypełniany jest w porozumieniu z PARP.

31 Aktualizacja Harmonogramu płatności i Harmonogramu finansowo -rzeczowego
Przed przekazaniem kolejnej płatności Bez zgody PARP - nie może przekraczać 10% wartości kategorii z której następuje przesunięcie w stosunku do założeń wynikających z poprzedniej aktualizacji. Wymaga poinformowania PARP. Za zgodą PARP - tylko w uzasadnionych przypadkach Nie wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy o ile zmiana: nie powoduje zmiany okresu kwalifikowalności wydatków zmiany wysokości dofinansowania Przekazywanie środków płatności pośrednie płatność końcowa

32 Wniosek o płatność Wniosek wypełniany jest w Generatorze wniosków o płatność dostępnym na stronie i forma – papierowa i elektroniczna weryfikacja wniosku o płatność przez PARP - 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność braki lub błędy – uzupełniane lub poprawiane na wezwanie PARP w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przekazywanie dofinansowania – 30 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania przez PARP wniosku o płatność

33 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©
Sprawozdawczość Funkcję sprawozdania na poziomie Beneficjenta spełnia część Wniosku o płatność, dotycząca przebiegu realizacji projektu. 33 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © 33

34 Podsumowanie naboru 2008 i zmiany na 2009

35 Statystyka MSP Złożono 52 wnioski, do oceny merytorycznej przeszło: 46
Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania ,80 PLN Planowano pozyskać inwestora/inwestorów z: NewConnect - 31 GPW - 12 Inne - 9 Wnioskodawcy: Małe przedsiębiorstwo - 23 Średnie przedsiębiorstwo – 19 Mikro przedsiębiorstwo - 10 35

36 Podpisano 14 umów z MSP na kwotę ,00 PLN Lista Beneficjentów zamieszczona jest na stronie

37 Kwota przyznanego dofinansowania w podziale na województwa

38 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ
We wszystkich dokumentach wprowadzono zapisy doprecyzowujące, mające na celu ujednolicenie z zapisami Programu Operacyjnego PO IG w zakresie: - udziałowego charakteru finansowania zewnętrznego - innowacyjności planowanych do realizacji przedsięwzięć Wprowadzono podział na poddziałania: 3.3.1 – Wsparcie dla IOB 3.3.2 – Wsparcie dla MSP Podzielono alokację dla obu poddziałań stosunkiem 50%- 50%

39 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ
Regulamin Przeprowadzania Konkursu zmieniono charakter RPK zmieniono terminy oceny formalnej i merytorycznej oraz czas na dokonywanie uzupełnień przez Wnioskodawców doprecyzowano zasady zwracania się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienia i wyjaśnienia w trakcie oceny dodano Załącznik nr 2 do RPK – Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

40 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ
Wniosek o dofinansowanie Wprowadzono: obowiązek wypełniania wniosku o dofinansowanie w elektronicznym Generatorze wniosków listę wskaźników obligatoryjnych stałe kategorie wydatków punkt 23 – Stan realizacji projektu odniesienia do kryteriów w Instrukcji wypełniania wniosku zmieniono wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego dodatkowe załączniki: umowa spółki/statut oświadczenie o kwalifikowalności VAT dołączane w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT i wnioskuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT Usunięto: punkt 5: Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 wraz z uzasadnieniem

41 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ
Umowa o dofinansowanie wprowadzenie obowiązku wypełniania przez Beneficjenta wniosku o płatność w elektronicznym Generatorze wniosków dla większości przypadków zrezygnowano z konieczności dokonywania czynności związanych z transakcjami w formie pisemnej maksymalnie uogólniono postanowienia dotyczące pzp (rezygnacja z wymogów wykraczających poza wymogi wynikające bezpośrednio z ustaw krajowych i rozporządzeń UE) wprowadzono rozróżnienie dwóch katalogów przesłanek do wypowiedzenia umowy: oprócz terminu natychmiastowego – miesięczny termin wypowiedzenia zabezpieczenie

42 Wskaźniki 3.3.2 Poddziałanie 3.3.2 Obligatoryjne Fakultatywne
Pozostałe PRODUKTU Liczba MSP, którym udzielono wsparcia Wartość usług doradczych Liczba godzin świadczonych usług doradczych Wskaźniki ustalane indywidualnie przez Wnioskodawcę w zależności od specyfiki projektu REZULTATU Liczba opracowanych dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym Wartość pozyskanego przez MSP kapitału

43 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informatorium (22) , (22) , (22) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Pobierz ppt "Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google