Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013
Jakie korzyści dla gospodarki, środowiska, społeczeństwa? Warszawa, 12 września 2007 r.

2 Cel i główny wskaźnik Cel: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury … Wskaźnik: pozycja Polski w rankingu światowej konkurencyjności w obszarze infrastruktury, ogłaszanym corocznie przez niezależny międzynarodowy instytut IMD - niezależny ranking, porównujący najważniejsze kraje świata, - uwzględnia obszary wspierane przez program operacyjny - obecnie Polska zajmuje w nim dalekie 50. miejsce

3 Priorytety I. Gospodarka wodno - ściekowa (FS)
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) VII. Transport przyjazny środowisku (FS) VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) X. Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) Infrastruktura szkolnictwa wyższego (EFRR)

4 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki Administracja rządowa Przedsiębiorcy Inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska Jednostki naukowe, szkoły wyższe Instytucje kultury Zakłady opieki zdrowotnej Partnerstwa publiczno-prywatne Organizacje pozarządowe Kościoły i związki wyznaniowe…

5 PO Infrastruktura i Środowisko
gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (m.in. ochrona przeciwpowodziowa) przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

6 Środowisko Priorytet I „Gospodarka wodno - ściekowa”
→ budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych → budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej oraz systemów zaopatrzenia w wodę Oczekiwane efekty: 9000 km przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i 810 tys. osób podłączonych do sieci, ponad 300 zmodernizowanych oczyszczalni ścieków Większa efektywność dzięki priorytetowi dla największych aglomeracji, dostosowanie poziomu dofinansowania i wysokości opłat do możliwości mieszkańców danej miejscowości, dokładnej analizie ekonomicznej przedsięwzięć i ich trwałości

7 Środowisko Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” → zapobieganie oraz ograniczanie wytwarzania odpadów komunalnych → wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu → wdrażanie technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych → likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów → rekultywacja terenów zdegradowanych → zabezpieczanie osuwisk Oczekiwane efekty: 20 nowych ponadregionalnych zakładów gospodarki odpadami, o 5,5 mln osób więcej objętych systemem gospodarki odpadami, wykorzystanie terenów zdegradowanych Większa efektywność dzięki wsparciu dla innych niż składowanie działań, priorytetowi dla największych aglomeracji, dostosowaniu poziomu dofinansowania i wysokości opłat do możliwości mieszkańców danej miejscowości, dokładnej analizie ekonomicznej przedsięwzięć i ich trwałości

8 Środowisko Priorytet III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” → system retencjonowania wody → poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych → zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów → poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Oczekiwane efekty: obiekty małej retencji i inne inwestycje zapewniające ochronę przeciwpowodziową dla ponad 2,5 mln mieszkańców Polski, 170 nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska , poprawa jakości wód przybrzeżnych Większa efektywność dzięki dokładnej analizie środowiskowej i ekonomicznej przedsięwzięć, wsparciu dla przygotowania projektów przez ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i EBOiR

9 Środowisko Priorytet IV „ Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska ” → redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez największe instalacje energetyczne, → promocja innych prośrodowiskowych działań w dużych przedsiębiorstwach, mających na celu wykraczające poza wymogi prawa rozwiązania sprzyjające środowisku Oczekiwane efekty: 135 przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego, 45 inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza, 45 inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych i niebezpiecznych Większa efektywność dzięki tzw. efektowi dźwigni, czyli ograniczeniu wysokości dofinansowania i wykorzystaniu środków prywatnych

10 Środowisko Priorytet V „ Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” → ochrona siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej → przywracanie drożności i funkcjonowania korytarzy lądowych → opracowanie planów ochrony dla obszarów chronionych → szkolenia Oczekiwane efekty: 1550 ha obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów, 500 ha obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony, 100 opracowanych planów ochrony Większa efektywność dla całego programu dzięki wykorzystaniu efektów przy planowaniu inwestycji transportowych i w innych sektorach, wykorzystaniu działań „miękkich” mających dużą skuteczność

11 PO Infrastruktura i Środowisko
TRANSPORT transport drogowy transport kolejowy transport lotniczy transport publiczny w obszarach metropolitalnych transport intermodalny porty morskie

12 Transport Priorytet VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”
→ autostrady i drogi ekspresowe → odcinki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu → obwodnice miast w ciągach dróg krajowych → lotniska w sieci TEN-T Oczekiwane efekty: Połączenie wszystkich najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce drogami ekspresowymi lub autostradami, zwiększenie dostępności Polski wschodniej, otwarcie na świat dzięki przebudowie najważniejszych lotnisk, zapewnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami organizującymi EURO 2012 Większa efektywność dzięki uproszczeniu procesu inwestycyjnego, wczesnej identyfikacji ewentualnych konfliktów środowiskowych, wsparciu instytucjonalnemu dla instytucji odpowiedzialnej za realizację projektów (GDDKiA), wsparciu przygotowania przedsięwzięć, ścisłemu monitorowaniu harmonogramów przygotowania inwestycji, identyfikacji i przeciwdziałaniu czynnikom mającym wpływ na wzrost cen, monitorowaniu kosztów jednostkowych

13 Transport Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”
→ rozwój transportu alternatywnego w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, morski, śródlądowy,, w tym metro) → transport publiczny w obszarach metropolitalnych Oczekiwane efekty: 1248 km przebudowanych linii kolejowych, 410 km sieci transportu szynowego i trolejbusowego, 270 km zmodernizowanych dróg wodnych, zapewnienie transportu publicznego w aglomeracjach, w których odbywać się będą mecze w ramach EURO 2012 Większa efektywność dzięki uproszczeniu procesu inwestycyjnego, wsparciu instytucjonalnemu dla instytucji odpowiedzialnej za realizację większości projektów (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), wsparciu przygotowania przedsięwzięć, ścisłemu monitorowaniu harmonogramów przygotowania inwestycji, identyfikacji i przeciwdziałaniu czynnikom mającym wpływ na wzrost cen, monitorowaniu kosztów jednostkowych

14 Transport Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” → poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lotniczym → poprawa stanu dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T → rozwój inteligentnych systemów transportowych Oczekiwane efekty: 778 km wybudowanych dróg ekspresowych, mniejsza liczba wypadków i zmniejszenie liczby ofiar wypadków, 11 lotnisk przebudowanych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Większa efektywność dzięki uproszczeniu procesu inwestycyjnego, wczesnej identyfikacji ewentualnych konfliktów środowiskowych, wsparciu instytucjonalnemu dla instytucji odpowiedzialnej za realizację projektów (GDDKiA), wsparciu przygotowania przedsięwzięć, ścisłemu monitorowaniu harmonogramów przygotowania inwestycji, identyfikacji i przeciwdziałaniu czynnikom mającym wpływ na wzrost cen, monitorowaniu kosztów jednostkowych

15 PO Infrastruktura i Środowisko
ENERGETYKA – Ministerstwo Gospodarki podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji

16 Energetyka Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” → poprawa sprawności wytwarzania energii w skojarzeniu → obniżanie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła → termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne → wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Oczekiwane efekty: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie uzależnienia od tradycyjnych paliw dzięki wykorzystaniu źródeł odnawialnych, oszczędności energii w wyniku zmniejszenia strat i poprawie efektywności Większa efektywność dzięki wykorzystaniu środków prywatnych i dofinansowaniu większej liczby inwestycji dzięki optymalizacji poziomu dofinansowania, realizacji projektów modelowych

17 Energetyka Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne”
→ rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej → budowa terminala LNG na polskim wybrzeżu → budowa i rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego Oczekiwane efekty: połączenie systemów energetycznych Polski i Litwy, zmniejszenie uzależnienia od importu ropy i gazu z jednego kierunku, 3400 km wybudowanych: gazociągów przesyłowych, 556 km wybudowanych ropociągów Większa efektywność dzięki wykorzystaniu środków prywatnych, wsparciu dla przygotowania projektów ze strony ekspertów EBI i EBOiR w ramach inicjatywy JASPERS

18 PO Infrastruktura i Środowisko
KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

19 Kultura Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
→ ochrona i zachowanie zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii → rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów → infrastruktura kultury o znaczeniu ponadregionalnym → infrastruktura szkolnictwa artystycznego Oczekiwane efekty: 25 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie, 10 instytucji kultury wybudowanych lub przebudowanych, 20 placówek szkolnictwa artystycznego wybudowanych/przebudowanych Większa efektywność dzięki dokładnej analizie ekonomicznej trwałości projektów, wsparciu dla ich przygotowania, wsparciu dla wybranej grupy strategicznych większych projektów zamiast rozpraszania środków

20 PO Infrastruktura i Środowisko
OCHRONA ZDROWIA system ratownictwa medycznego szpitale kliniczne SZKOŁY WYŻSZE rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

21 Zdrowie Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” → projekty infrastrukturalne w zakresie zintegrowanego ratownictwa medycznego, m.in. zakup środków transportu sanitarnego, rozbudowa i remonty szpitali, zakup sprzętu medycznego, budowa lub modernizacja lądowisk przyszpitalnych → modernizacja szpitali klinicznych prowadzonych przez ministrów i akademie medyczne Oczekiwane efekty: 600 zakupionych środków transportu sanitarnego, 9 utworzonych centrów urazowych, 150 przebudowanych lub zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej Większa efektywność dzięki koncentracji środków na wybranych obszarach, wsparciu dla systemowych, zintegrowanych rozwiązań, dokładnej analizie ekonomicznej proponowanych rozwiązań

22 Szkolnictwo wyższe Priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” → modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych w ramach studiów II i III stopnia w zakresie nauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki → infrastruktura informatyczna służąca celom dydaktycznym (niezależnie od kierunku studiów) Oczekiwane efekty: zwiększenie atrakcyjności i wzrost liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, powstanie ośrodków akademickich na wysokim poziomie przyciągających studentów i doktorantów spoza Polski, większa efektywność nauczania dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Większa efektywność dzięki koncentracji wydatków na priorytetowych kierunkach (min. 75% środków), priorytetowym traktowaniu wiodących uczelni i studiów o charakterze międzynarodowym

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszspojnosci.gov.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google