Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego wybrane fragmenty prezentacji PREZESA UTK WIESŁAWA JAROSIEWICZA w SENACIE RP w dniu 14 stycznia 2009r. DZIAŁAŁNOŚĆ URZĘDU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego wybrane fragmenty prezentacji PREZESA UTK WIESŁAWA JAROSIEWICZA w SENACIE RP w dniu 14 stycznia 2009r. DZIAŁAŁNOŚĆ URZĘDU."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego wybrane fragmenty prezentacji PREZESA UTK WIESŁAWA JAROSIEWICZA w SENACIE RP w dniu 14 stycznia 2009r. DZIAŁAŁNOŚĆ URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NADZÓR NAD PRZEWOZEM KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Warszawa, styczeń 2009

2 Urząd Transportu Kolejowego
Główne zadania UTK w zakresie bezpieczeństwa kolei: kontrole przestrzegania  zasad eksploatacji i utrzymania lini i pojazdów kolejowych oraz kwalifikacji personelu związanego z ruchem kolejowym; wydawanie autoryzacji, certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa, zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, zatwierdzanie  przepisów wewnętrznych  dla przewoźników, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocznic, wydawanie świadectw dopuszczenia typów w zakresie infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz kontrola zgodności typów i kontrola wyrobów; * prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przewozami towarów niebezpiecznych koleją,

3 Urząd Transportu Kolejowego Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
W ramach realizacji zadań Urzędu wykonano: 471 kontroli zarządców infrastruktury, przewoźników i użytkowników bocznic; sprawdzono i zatwierdzono 563 przepisy wewnętrzne dla zarządców przewoźników, infrastruktury i użytkowników bocznic, przeanalizowano i zatwierdzono 62 dokumentacje systemu utrzymania pojazdów kolejowych; w ramach działalności certyfikacyjnej wydano 175 świadectw dopuszczenia typu do eksploatacji dla pojazdów kolejowych, budowli kolejowych oraz urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego; przeprowadzono 571 kontroli w zakresie oceny zgodności wyrobów związanych z bezpieczeństwem ruchu dla kolejnictwa; wydano 92 świadectwa bezpieczeństwa oraz rozpoczęto certyfikację i autoryzację podmiotów kolejowych; zrealizowano założone zadania z zakresu towarów niebezpiecznych

4 Urząd Transportu Kolejowego Współpraca międzynarodowa
Urząd Transportu Kolejowego, pełniąc funkcję krajowego urzędu regulacyjnego oraz urzędu ds. bezpieczeństwa transportu kolejowego (NSA), prowadzi aktywną współpracę ze strukturami Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za zagadnienia regulacji rynku kolejowego oraz Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i interoperacyjności transportu kolejowego. Powyższe role determinują stały udział urzędu w pracach różnego szczebla grup roboczych, funkcjonujących zarówno w strukturach Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Energii DG-TREN) oraz strukturach Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA)

5 Urząd Transportu Kolejowego Współpraca międzynarodowa
Grupy Robocze w ramach Komisji Europejskiej Grupa Robocza ds. Organów Regulacyjnych (WB RB); Grupa Robocza ds. Monitoringu Rynku Kolejowego (RMMS). Grupy Robocze w ramach Europejskiej Agencji Kolejowej Rada Administracyjna ERA (Administrative Board); Grupa Współpracy Krajowych Urzędów ds. Bezpieczeństwa (NSA Network); Grupa Robocza ds. Kompetencji zawodowych i licencjonowania maszynistów; Grupa Robocza ds. TSI dla Lokomotyw i Zespołów Trakcyjnych; Grupa Robocza ds. TSI dla Infrastruktury Konwencjonalnej; Grupa Robocza ds. Certyfikatów Bezpieczeństwa i Autoryzacji; Grupa Robocza ds. Certyfikacji Warsztatów Utrzymaniowych; Grupa Robocza ds. Wspólnych Metod Bezpieczeństwa; Grupa Robocza ds. Akredytacji centrów szkoleniowych. Grupa Robocza ds. ERTMS;

6 Urząd Transportu Kolejowego
Liczba wypadków kolejowych w latach: i i miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln poc. - km)

7 Urząd Transportu Kolejowego WYPADKI KOLEJOWE w latach 2007 i 2008
w tym: 2007r. 2008r. Różnica - t e c h n i c z n e 85 50 - 35 - p r a c o w n i c z e 13 21 + 8 - n a p r z e j a z d a c h 295 249 - 46 - p o z o s t a ł e 35 41 + 6 OGÓŁEM 428 361 - 67

8 Przewóz towarów niebezpiecznych
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych W Polsce przewozi się koleją rocznie ponad 22 mln ton towarów niebezpiecznych ( 2 miejsce w krajach UE po kolejach niemieckich) Przewóz w Polsce towarów niebezpiecznych transportem samochodowym jest ok. czterokrotnie większy. Ok.90 % towarów koleją to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe) oraz gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy.

9 Przewóz towarów niebezpiecznych Uregulowania prawne - międzynarodowe
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Uregulowania prawne - międzynarodowe Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID – załącznik C do Konwencji COTIF Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych - załącznik Nr 2 do Umowy SMGS

10 Przewóz towarów niebezpiecznych Uregulowania prawne - krajowe
Urząd Transportu Kolejowego URZurz Przewóz towarów niebezpiecznych Uregulowania prawne - krajowe Rozporządzenie MI z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie MI z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów. Rozporządzenie MI z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie MT z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpiecznego przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie MI z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

11 Przewóz towarów niebezpiecznych Zadania Prezesa UTK
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Zadania Prezesa UTK Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 31 marca 2004r o przewozie koleją towarów niebezpiecznych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest władzą właściwą w sprawach: Nadzoru i kontroli bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Egzaminowanie i nadawanie uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

12 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

13 Przewóz towarów niebezpiecznych Wypadki i awarie
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Wypadki i awarie W 2007 r. ogółem odnotowano 5 wypadków i 4 poważniejsze awarie z udziałem towarów niebezpiecznych. Ponadto w sprawozdaniach doradców do spraw przewozu koleją towarów niebezpiecznych za 2007 rok zgłoszono 26 drobniejszych awarii polegających głównie na wycieku kropelkowym substancji niebezpiecznych.

14 Przewóz towarów niebezpiecznych Wypadki i awarie
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Wypadki i awarie W 2008 r. odnotowano 1 wypadek i 1 poważniejsze zdarzenie z udziałem towarów niebezpiecznych. Podczas jazdy pociągu relacji Strzegomek – Police Chemia, na szlaku Kobylnica – Biskupin, nastąpiło wykolejenie i przewrócenie wagonu, z którego wydostała się siarka stopiona. Teren został zabezpieczony.

15 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Awarie i wypadki 63 47 46 42 37 35 33 17,43 22,57 20,01 15,4 19,31 19,67 14,7

16 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Liczba awarii i wypadków na mln przewiezionych ton 4,09 3,2 2,64 2,1 1,92 1,68 1,55

17 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

18 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
RODZAJE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W AWARIACH I WYPADKACH W ROKU 2007

19 Przewóz towarów niebezpiecznych Kontrole Urzędu Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Kontrole Urzędu Transportu Kolejowego

20 Przewóz towarów niebezpiecznych Kontrola
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Kontrola W roku 2007 upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili łącznie 180 kontroli. Skontrolowano wszystkie główne podmioty uczestniczące w procesie przewozu towarów niebezpiecznych koleją. Lp. Podmiot Liczba przeprowadzonych kontroli 1. Zarządcy infrastruktury kolejowej 29 2. Przewoźnicy kolejowi 32 3. Użytkownicy bocznic kolejowych 108 4. Podmioty wykonujące operacje ładunkowe 4 5. Przedsiębiorstwa spedycyjne 3 6. Organizatorzy kursów początkowych dla kandydatów i kursów doskonalących dla doradców RAZEM 180

21 Urząd Transportu Kolejowego
Przewóz towarów niebezpiecznych Nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli Liczba Rodzaj nieprawidłowości 62 Nieprawidłowe zapisy w dokumentach przewozowych 35 Usterki w zakresie stanu technicznego / oznakowanie taboru 25 Nieprawidłowe zapisy w regulaminach, umowach 17 Brak lub niewłaściwe opracowania Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa Brak/częściowe przeszkolenie pracowników z zakresu określonego w działaniach 1.3 i / lub 1.10 RID / Zał. Nr 2 do SMGS 16 Brak, nieprawidłowe sporządzenie lub nieterminowe przesłanie rocznego sprawozdania 15 Nie wyznaczenie doradcy 13 Nieprawidłowości/ braki w stanie technicznym lub wyposażeniu punktów rozładunkowych 10 Brak/ nieaktualne przepisy (RID, Zał. Nr 2do SMGS, Wytyczne ) 19 Inne (liczba nieprawidłowości jednego rodzaju mniejsza od 10)

22 Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2004 r o przewozie koleją towarów niebezpiecznych: „Przewoźnik kolejowy wykonujący przewóz koleją towarów niebezpiecznych lub inny podmiot uczestniczący w przewozie lub wykonujący związane z tym przewozem czynności pakowania, załadunku, napełniania, rozładunku lub przeładunku są zobowiązani do wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych”.

23 Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN Doradca musi posiadać uprawnienia nadane przez Prezesa UTK, których uzyskanie jest uwarunkowane zdaniem egzaminu przed komisją oraz spełnieniem innych wymogów formalnych określonych w ustawie o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje na 5 lat uprawnienia doradcy.

24 Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN
Urząd Transportu Kolejowego Przewóz towarów niebezpiecznych Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu TN Rok Ilość terminów egzaminacyjnych Uprawnienia nadane przedłużone 2002 3 24 - 2003 9 129 2004 8 77 2005 7 25 2006 4 53 2007 9 (3-przedłużenie) 33 20 2008 8 (4-przedłużenie) 26 69 RAZEM 48 (7-przedłużenie) 367 89 Pierwszy egzamin dla doradców został przeprowadzony w UTK w dn. 27 listopada 2002r. i uprawnienia doradcy uzyskało 8 osób. Statystyka dotycząca egzaminów przeprowadzonych w UTK w okresie – 2008 przedstawia się następująco:

25 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
PODSUMOWANIE    Przewozy koleją towarów niebezpiecznych są wykonywane w sposób bezpieczny, a nieliczne, biorąc pod uwagę ilościowy zakres przewozów, wypadki i awarie nie powodują szkodliwych oddziaływań, zarówno wobec ludzi, jak i nie przyczyniają się do skażenia na większą skalę środowiska naturalnego.

26 Urząd Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego wybrane fragmenty prezentacji PREZESA UTK WIESŁAWA JAROSIEWICZA w SENACIE RP w dniu 14 stycznia 2009r. DZIAŁAŁNOŚĆ URZĘDU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google