Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VFR Krzysztof Miłkowski Tel. (22) 520 74 45 Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VFR Krzysztof Miłkowski Tel. (22) 520 74 45 Urząd Lotnictwa Cywilnego."— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VFR Krzysztof Miłkowski kmilkowski@ulc.gov.pl Tel. (22) 520 74 45 Urząd Lotnictwa Cywilnego

2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR VFR – należy rozumieć przepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze zał. Nr. 6 pkt. 17) VMC – warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością. (Rozporządzenie. Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r w sprawie licencjonowania personelu lotniczego- rozdz. 1 pkt.1.1.34)

3 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Minimalna widzialność i odległość od chmur dla lotów w warunkach VMC określa: -załącznik 2 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; PRZEPISY RUCHU LOTNICZEGO PL-2

4 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Pkt.3.9 - określa minimalne widzialności i odległości od chmur dla warunków lotów VMC. Minima widzialności i odległości od chmur w VMC zawarte są w tabeli 3-1

5 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Tabela 3.1 Zakres wysokości: Poniżej 3050 m AMSL i powyżej 900 m lub 300 m nad terenem- w zależności co jest wyższe; Klasa przestrzeni powietrznej; A*** B, C, D, E,F,G Widzialność w locie; 5 km Odległość od chmur; Pozioma – 1500 m Pionowa – 300 m *** minima VMC w przestrzeni A są wskazówką dla pilota i nie oznaczają zgody na lot VFR w przestrzeni klasy A

6 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Zakres wysokości : Na i poniżej 900m AMSL lub 300 m nad terenem- w zależności co jest wyższe; Klasa przestrzeni powietrznej; A*** B, C, D, E Widzialność w locie; 5 km Odległość od chmur; Pozioma – 1500 m Pionowa – 300 m *** minima VMC w przestrzeni A są wskazówką dla pilota i nie oznaczają zgody na lot VFR w przestrzeni klasy A

7 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Zakres wysokości: Na i poniżej 900m AMSL lub 300 m nad terenem- w zależności co jest wyższe; Klasa przestrzeni powietrznej; F, G Widzialność w locie; 5 km** Odległość od chmur; Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi ** jeśli tak ustaliła właściwa władza ATS można wykonywać loty:

8 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR a) przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniej niż 1500m: 1)Z prędkościami, które w warunkach przeważającej widzialności wystarczająco zapewnią możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkód, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, lub 2)W warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej częstotliwości ruchu….. b) można zezwolić na loty śmigłowcem przy widzialności mniejszej niż 1500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, która zapewni możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody, w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji.

9 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR AIP POLSKA effective date 25 jul 2013 W FIR WARSZAWA w przestrzeni niekontrolowanej w okresie 30 min. Przed wschodem słońca do 30 min. Po zachodzie słońca w przedziale wysokości na i poniżej 900m AMSL lub 300m nad terenem – w zależności co jest wyższe, można wykonywać loty VFR: a)Przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniejszej niż 1500m: 1)Z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą możliwość dostrzeżenia innego ruchu lub przeszkód w celu uniknięcia kolizji, lub 2)W warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu jest małe np. strefach o małej intensywności ruchu.

10 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR b) śmigłowców, przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1000m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, która umożliwia zauważenie innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji. 2) Z wyjątkiem gdy organ kontroli ruchu lotniczego udzieli na to zezwolenia, w lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotnisku w strefie kontrolowanej albo wchodzić do strefy lotniska kontrolowanego lub włączać się do ruchu lotniskowego: a)Gdy pułap chmur jest niższy niż 450 m b)Gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5 km

11 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Warunki meteorologiczne wykonywania lotów szkolnych do licencji PPL. Zał. 1 do JAR-FCL 1.125 Licencja pilota turystycznego PPL- podsumowanie szkolenia; Celem szkolenia do licencji PPL jest wyszkolenie pilota- ucznia do bezpiecznego i sprawnego latania zgodnie z zasadami wykonywania lotów z widzialnością (VFR)

12 Przepisy wykonywania lotów z widocznością VFR Szkolenie do licencji pilota turystycznego PPL zgodnie z przepisami odbywa się w warunkach do lotów VFR : Widzialność – 5 kilometrów Z dala od chmur Dotyczy lotów na i poniżej wysokości 900 m AMSL lub powyżej 300 nad terenem.

13 AMC FCL. 210 PPL Szkolenie w locie do licencji PPL -Ćwiczenie 18b: problemy nawigacyjne w lotach na małych wysokościach i w warunkach ograniczonej widzialności; -Ćwiczenie 19: podstawy lotu według wskazań przyrządów.

14 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 245/2014 z dnia 13 marca 2014 r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym.

15 FCL.020 Uczeń pilot a)uczeń- pilot nie może wykonywać samodzielnych lotów, chyba że został do tego upoważniony przez instruktora lotniczego i jest przez niego nadzorowany. b)Przed odbyciem pierwszego samodzielnego lotu uczeń- pilot musi mieć ukończone co najmniej: -W przypadku samolotów, śmigłowców i sterowców 16 lat; -W przypadku szybowców i balonów 14 lat.

16 FCL.600 IR Z wyjątkiem przypadków określonych w FCL.825 operacje wykonywane z godnie z przepisami dla lotów IFR na samolotach, śmigłowcach, sterowcach mogą wykonywać tylko posiadacze licencji PPL, CPL, MPL, ATPL, którzy posiadają uprawnienie IR odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem.

17 FCL.825 Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na trasie (EIR) Uprawnienia i warunki -Posiadacz uprawnienia EIR może wykonywać loty IFR w dzień w fazie przelotowej na samolocie, dla którego posiada uprawnienia na klasę lub typ. - Uprawnienie można rozszerzyć na wykonywanie lotów w nocy w fazie przelotowej, jeżeli pilot posiada uprawnienia do lotów nocnych. - Posiadacz uprawnienia do wykonywania lotów według przyrządów IR, EIR musza wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim.

18 FCL.825 Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na trasie (EIR) Wykazanie się biegłością językową oraz umiejętnością używania języka angielskiego w przypadku posiadaczy uprawnienia IR, EIR odbywa się przy użyciu metody oceny ustalonej przez właściwy organ.

19 Posiadacz uprawnienia EIR rozpoczyna lub kontynuuje lot, podczas którego zamierza skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, tylko gdy najświeższe dostępne informacje meteorologiczne wskazują na to że: -Warunki pogodowe podczas odlotu pozwalają na wykonanie segmentu od startu do planowanego przejścia na warunki IFR zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR) -Warunki pogodowe na planowanym lotnisku docelowym będą w przewidywanym czasie przylotu pozwalać na wykonanie segmentu lotu od przejścia z IFR do VFR do lądowania zgodnie z przepisami wykonywania lotu z widocznością (VFR)

20 FCL.830 Uprawnienia do wykonywania lotów chmurowych na szybowcach Posiadacze licencji pilota z uprawnieniami do wykonywania lotów na szybowcach użytkują szybowce lub motoszybowce, z wyjątkiem motoszybowców turystycznych, w chmurach tylko jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania lotów chmurowych na szybowcach. Osoby ubiegające się o uprawnienie muszą zaliczyć co najmniej: 30 godz. lotu w charakterze pilota dowódcy po otrzymaniu licencji Szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia obejmujące: Wykłady z wiedzy teoretycznej oraz co najmniej 2 godz. lotów szkolnych na szybowcu lub motoszybowcu według wskazań przyrządów, z czego 1 godz. może być na motoszybowcu turystycznym. Odbyć egzamin praktyczny przed egzaminatorem FE z odpowiednimi kwalifikacjami.

21 Egzaminy praktyczne Egzaminy praktyczne na licencje i uprawnienia prowadzone przez egzaminatorów praktycznych ULC są realizowane w warunkach atmosferycznych nie mniejszych niż warunki atmosferyczne zawarte w zatwierdzonym programie szkolenia, wg którego był szkolony egzaminowany. Egzaminy praktyczne w lotach VFR odbywają się przy zachowaniu ściśle określonych w przepisach zasad, dotyczących warunków meteorologicznych (VMC) oraz sposobu wykonywania tego rodzaju lotów. Podczas lotu egzaminacyjnego niedopuszczalny jest na przykład wlot samolotu w chmurę i utrata widoczności powierzchni Ziemi. Pilot jest odpowiedzialny za samodzielne utrzymanie separacji wzrokowej względem innych samolotów, z wyjątkiem lotów w pobliżu lotnisk kontrolowanych.

22 Egzaminy praktyczne Loty - egzaminy praktyczne prowadzone według przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR) w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa można realizować do poziomu FL195. Szczegółowe przepisy dotyczące lotów wykonywanych według przepisów wykonywania lotów z widocznością znajdują się między innymi w Załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Doc 4444 "Zarządzanie ruchem lotniczym" (Dz. U. ULC, załącznik do numeru 7, poz. 76 z dnia 9 czerwca 2008 r. wydanie piętnaste).

23 P YTANIA ? D ZIĘKUJĘ ZA U WAGĘ


Pobierz ppt "PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VFR Krzysztof Miłkowski Tel. (22) 520 74 45 Urząd Lotnictwa Cywilnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google