Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Informatyzacji MAiC 1 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej a nadesłane uwagi Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Informatyzacji MAiC 1 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej a nadesłane uwagi Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Departament Informatyzacji MAiC 1 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej a nadesłane uwagi Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 13 stycznia 2014 r.

2 Departament Informatyzacji MAiC 2 Wprowadzenie Zgodnie z nowelizacją Ustawy: Art.16. 1a. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Standard ESP jest opracowany dla podmiotów publicznych, które muszą wymagać od Dostawców ESP spełniania minimalnych wymagań określonych dla poszczególne właściwości ESP.

3 Departament Informatyzacji MAiC 3 Uwagi do propozycji Standardu ESP zgłosiły następujące podmioty Urząd Miasta Gliwice – Marcin Cyngler Joanna Karczewska - Certified Information Systems Auditor (CISA) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – Wacław Iszkowski Urząd Miasta Tychy – Piotr Kowalczewski Ministerstwo Gospodarki Portal Interoperacyjności Forum: UM Łodzi – Artur Prasal; ID_osoby: reklewski_m_icwa (Maciej Reklewski – Izba Celna w Warszawie) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Maciej Bułkowski Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

4 Departament Informatyzacji MAiC 4 Sposób analizy zgłoszonych uwag Uwagi zostały zestawione i ocenione w sposób: Uwagi Uwzględnić charakteryzowały się oczywistymi niedopowiedzeniami lub propozycje doprecyzowania zapisów; Np. Propozycja zawartości informacyjnej UPP jest niezgodna z UPP na ePUAP (U); Uwagi Odrzucone charakteryzowały np. propozycjami wykraczającymi poza opis Standardu ESP; Np. Propozycja utworzenia repozytorium adresów ESP (O); Uwagi Rozpatrzeć bardzo istotne, które wymagają szerszej analizy i te przedstawię. UwzględnićRozpatrzećOdrzucićRazem

5 Departament Informatyzacji MAiC 5 Uwagi do całego dokumentu: Za duży związek z eksploatowaną ESP na ePUAP (O); Wprowadzić, że części właściwości ESP będzie opcjonalnych (R); Wprowadzić okres dostosowania eksploatowanych ESP (R); Parlament Europejski pracuje nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS), który w rozdziale 7 określa ramy prawne dla standaryzacji usług doręczeń. Usługa skrzynki podawczej powinna być w tym zakresie niesprzeczna z projektowanymi przepisami i umożliwiać łatwe dostosowanie. Standard powinien zakreślić rekomendacje w zakresie zgodności z wymaganiami projektowanego rozporządzenia (O); Zbudować na ePUAP repozytorium adresów ESP (O); Istotne uwagi (1/5)

6 Departament Informatyzacji MAiC 6 Istotne uwagi (2/5) Uwagi do rozdziału 2 Wymagane właściwości ESP: Aktualnie ESP na ePUAP nie umożliwia przesłanie dokumentu na przykładowy adres (O); Funkcja automatycznego rozdzielania korespondencji przychodzącej do MAGAZYNÓW za pośrednictwem ESP jest przydatna w dużych urzędach (R); Zdefiniowanie jednego adresu ESP głównego. Adres usługi elektronicznej, a nie adres ESP (R); Do jakiego stopnia skrzynka podawcza ma realizować aspekty EZD ? (R);

7 Departament Informatyzacji MAiC 7 Istotne uwagi (3/5) Uwagi do rozdziału 3 Dodatkowe wymagana na ESP: Zdefiniować rejestrację i autentykację systemów informatycznych (O); Przyjęcie przez ESP UPD powinno informować na pocztę elektroniczną (R);

8 Departament Informatyzacji MAiC 8 Istotne uwagi (4/5) Uwagi do rozdziału 4 ESP jako Usługa Sieciowa: Jeden wspólny WSDL dla wszystkich ESP (R).

9 Departament Informatyzacji MAiC 9 Istotne uwagi (5/5) Uwagi do rozdziału 5. Bezpieczeństwo ESP: Brakuje wymogu prowadzenia dziennika systemowego (logu) wraz z podaniem: jakie informacje / działania powinny być odnotowywane w tym dzienniku, jaki jest okres przechowywania tych zapisów (R);

10 Departament Informatyzacji MAiC 10 Niezbędne zmiany w ESP na ePUAP 1. Zapewnić automatyczne przesłanie powtórnego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania pierwotnego zawiadomienia; 2. Informować o nie odebraniu dokumentu elektronicznego po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwotnego zawiadomienia; 3. Opracować i opublikować w CRWDE Urzędowe Poświadczenie Odbioru w zakresie Poświadczenia Doręczenia oraz Poświadczenia Przedłożenia z informacją o prowadzeniu korespondencji elektronicznej i możliwości z niej zrezygnowania; 4. Zapewnić tworzenie Urzędowe Poświadczenie Odbioru na podstawie opublikowanych w CRWDE wzorów dokumentów; 5. Opublikować na Portalu Interoperacyjności definicje Usług Sieciowych świadczonych w systemie ePUAP.

11 Departament Informatyzacji MAiC 11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Informatyzacji MAiC 1 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej a nadesłane uwagi Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google