Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI STOSOWANYMI W POLSCE Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI STOSOWANYMI W POLSCE Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI STOSOWANYMI W POLSCE Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

2 ?????? Jaka powinna być rola państwa w finansowaniu badań stosowanych ? Kto i według jakich kryteriów winien podejmować decyzje o finansowaniu badań (poszczególnych projektów) ? Czy a jeżeli tak to jak ustalać ewentualne priorytety ? Jak mierzyć efektywność przyjętego sposobu dystrybucji środków finansowych ? Jak finansować wysokonakładowe infrastruktury badawcze ? Jak skutecznie tworzyć warunki dla rozwoju najzdolniejszych ? (rzetelność krytyki naukowej) Jak integrować środowisko wokół najwartościowszych, dobrze zdefiniowanych dużych przedsięwzięć badawczych ? Itd., itd.

3 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI niedofinansowanie (*) nakłady na B+R /PKB Polska - 0,56% UE-27 – 1,84% (2006 r.) nakłady na B+R na 1 mieszkańca Polska – 36 Euro UE-27 – 409 Euro (2005 r.) niekorzystna struktura wewnętrzna budżetu nauki non-oriented research Polska – 63,6% UE-27 – 14,5% (2007 r.) bardzo niski udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu B+R Polska – 33,1% UE-27 – 54,6 % (2006 r.) niewielki odsetek badaczy zatrudniony w przemyśle Polska – 11,4% UE-27 – 38,6% (2006 r.) brak skutecznej polityki i praktyki w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej ograniczone sukcesy polskich zespołów naukowych w konfrontacji z zespołami europejskimi w programach naukowych UE ( m.in. zaledwie 60% wskaźnik zwrotu wkładu w 6 Programie Ramowym, niepowodzenie w programie IDEAS, ilość patentów, itp. ) (*) 0,34% PKB przeznaczone z budżetu państwa na naukę oraz badania i rozwój w 2008 r. Charakterystyka systemu Źródło: Key figures on Europe, 2009

4 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Charakterystyka systemu Źródło: Key figures on Europe, 2009 brak rozpoznawalnych priorytetów rozwoju gospodarczego kraju brak długookresowej strategii rozwoju badań naukowych słaba zdolność do koncentrowania nakładów finansowych na wybranych programach naukowo-badawczych (niewykorzystywane szanse) niewystarczająca koordynacja działań pomiędzy agendami rządowymi zmieniające się poglądy nt kierunków reform w systemie zarządzania i finansowania nauki – oczekiwanie mądrych zmian, aktualnie trwający proces legislacyjny zbyt słabe wsparcie dla badań stosowanych (finansowanie badań przez przedsiębiorców) dominujący potencjał nauki (~70,3%) skupiony w uczelniach wyższych

5 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Charakterystyka systemu Źródło: Key figures on Europe, 2009 wieloetatowość kadry naukowej rozproszony system inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej słabo funkcjonujące mechanizmy konkurencyjności nakłady na 1 badacza były w 2006 r. 6-krotnie niższe niż średnia dla UE w Polsce w 2006 r. 1 085 jednostek deklarowało prowadzenie działalności B+R 163 - jednostki mają status Centrów Doskonałości 26 - Centrów Zaawansowanych Technologii

6 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Konferencja: Drivers of International S&T cooperation: why do we need policies and strategies? Patries Boekholt Plenary session 13 October 2008

7 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Polska na tle innych krajów

8 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Nagrody Nobla w dziedzinach medycyny, fizyki i chemii w latach 1980-2003 Europa 68 USA 154 Całkowite wydatki na B+R

9 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Źródło: Science and Engineering Indicators 2008 W Polsce tylko ok. 7 % studentów kształci się na kierunkach technicznych. kierunki zamawiane ! Priorytety w edukacji

10 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Nauka w mln zł 3 342 978 2006 r. 3 688 583 2007 r. 4 101 853 2008 r. projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 236 565331 555451 479 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 547 594720 582564 017 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 72 623116 907132 663 działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych 2 294 653 68, 64 % 2 347 673 63,6% 2 285 857 55,7% działalność wspomagająca badania51 34354 21566 306 współpraca naukowa i naukowo- techniczna z zagranicą 125 600103 351163 851 pozostała działalność14 60014 300437 680 Źródło: Ustawa budżetowa 2006 r., 2007 r. i 2008 r. Struktura budżetu nauki wartość PKB w mln zł105811261188 Udział % nakładów na naukę pochodzących z budżetu państwa 0,31 %0,32 %0,43 % Wskaźnik udziału nakładów, w poszczególnych latach, na naukę wynosił w Polsce: 1996 = 0,80 %, 2008 = 0,56 %, średnia UE- 27: 1,74% PKB

11 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Stanford University studenci:6 700 undergraduate, 8 100 graduate pracownicy:1 400 academic council members National Science Foundation budżet w 2006 roku: 5,6 mld $ NCBiR budżet w 2008 roku: 400 mln zł (177 mln $) Toyota R&D 8,386 mln $ (2007) Nokia 7,727mln $ (2007) NCBiR / NSF = 0,03 roczny budżet Stanford University 2,9 mld $ budżet szkolnictwa wyższego w Polsce (wraz ze stosownymi rezerwami celowymi) w 2008 roku: 11 071,5 mln zł (3,57 mld $) Porównania

12 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI budżet R&D USA w 2006 r. ~ 343 mld $, w tym 97 mld $ ze środków federalnych a 223 mld $ z przemysłu, z tego 63,7 mld $ przeznaczono na badania podstawowe, 79,3 mld $ na badania stosowane, a 200 mld $ na wdrożenia. nakłady na R&D w uniwersytetach – 47,76 mld $, z czego 67% pochodzi ze środków publicznych, a 33% ze środków prywatnych, z tej sumy 75,5% przeznaczane na badania podstawowe, a 24,5% na badania stosowane. w Unii Europejskiej istnieje obecnie około 2000 uniwersytetów, w USA ponad 3000 - większość uniwersytetów w Unii Europejskiej prowadzi badania, w USA jedynie około 100 uznawanych jest za uniwersytety badawcze, - różnica w wysokości finansowania najlepszych 50 uniwersytetów w USA i Unii Europejskiej wynosi około 20-40 miliardów dolarów rocznie. Porównania

13 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI ?

14 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wg rodzajów działalności inwestycyjnej i źródeł finansowania w 2006 r. Nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Źródło: GUS, Nauka i Technika w 2006 r. W 2006 r. w systemie REGON było zarejestrowanych 3,636 mln podmiotów gospodarczych, z czego 3,497 mln w sektorze prywatnym. Aktywnych podmiotów było 1,677 mln Struktura przedsiębiorstw wg wielkości w 2006 r. Dominującym czynnikiem budowania pozycji konkurencyjnej przez MSP jest cena (57,3%)!!!, tylko dla 0,9% MSP takim czynnikiem jest innowacyjny charakter produktu/usługi. Źródło: PKPP Lewiatan, Konkurencyjność sektora MSP 2007 Suma nakładów – 16 558,1 mln zł w tym B+R – 1 516,7 mln zł

15 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP za kolejne lata, PKPP Lewiatan Oczekiwania odbiorców badań /przedsiębiorców/ !

16 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Kraj Światowe Forum Gospodarcze (WEF) Instytut Rozwoju Zarządzania w Lozannie (IMD) Bank Światowy (Doing Business Indicators) Global Competitiveness Index Business Competitiveness Index 20092003200720032008200720082007 Dania54546555 Niemcy7132516 2016 Finlandia613115171314 Irlandia25302421121488 Czechy3139323528325661 Słowacja4743444330343231 Polska4645564744527468 Konkurencyjność gospodarki Polski na światowych rynkach Poprzez kontrolę nowoczesnych technologii toczy się rywalizacja o wpływy ekonomiczne, polityczne i reguły funkcjonowania naszego globu - miejsce Polski?

17 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych, trudny kredyt zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego ograniczenie wielkości środków finansowych przeznaczonych z budżetu na badania wzrost kosztów zakupu wyposażenia i aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji zadań w toku obserwowane zmniejszenie aktywności partnerów przemysłowych we współfinansowaniu przedsięwzięć w sferze B+R Zagrożenia Strategia działania w warunkach kryzysu ? przetrwać ???

18 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI UCZELNIE RZĄD FIRMY B+R Warunkiem skuteczności jest współdziałanie wszystkich elementów systemu Relacje

19 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI średnioroczne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w latach 2004-2006: 113,9 mld zł wsparcie na inwestycje w ramach programów realizowanych przez PARP na lata 2008-2013: 6,8 mld zł, czyli średniorocznie 1,13 mld zł (1%) wsparcie dla firm w ramach innych programów finansowanych z funduszy strukturalnych (RPO + PO IŚ) – ok. 11 mld zł, czyli ok. 1,8 mld zł rocznie Łącznie dla przedsiębiorstw ok. 3 mld zł rocznie ze środków publicznych, czyli ok. 2,6 % łącznych nakładów firm na inwestycje. Czy fundusze strukturalne mogą być istotnym wsparciem dla sektora nauki?

20 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI W perspektywie finansowej 2007-2013 łączna suma środków UE przeznaczonych dla Polski w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wyniesie ok. 67,3 mld euro, z czego dla nauki i szkolnictwa wyższego przewidzianych jest ok. 4,15 mld euro, co stanowi około 6% 1. PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1 299 270 589 EUR Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R 1 299 270 589 EUR 2. PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 588 235 294 EUR 3. PO Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 EUR Jak mądrze wykorzystać? Inwestycje w bliskiej perspektywie

21 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI System (stymulujący) wymuszający innowacyjność a nie tworzący innowacje BUDOWANIE ZESPOŁÓW BADAWCZYCH ( masa krytyczna) FINANSOWANIE BADAŃ I INNOWACJI SUKCES RYNKOWY BUDOWANIE KOMPETENCJI W OBSZARACH STRATEGICZNYCH KOMERCJALIZACJA BADAŃ Wsparcie dla poszczególnych sektorów badań ROZWÓJ BADAŃ I TECHNOLOGII wybór? najsłabsze ogniwo

22 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Minimalizacja ryzyka związanego z procesem komercjalizacji wyników badań przez instytucję prowadzącą badania naukowe wymaga, aby przed rozpoczęciem badań, została przeprowadzona analiza dostępnych rozwiązań oraz analiza rynku w celu zidentyfikowania potencjalnych odbiorców. Uwarunkowania rozwoju komercjalizacji

23 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Uwarunkowania rozwoju komercjalizacji Koszty B+R Przeniesienie wyników badań podstawowych do prototypu produktu wymaga poniesienia średnio około 10-krotnie wyższych kosztów niż koszt badań. Aby produkt odniósł sukces rynkowy, nakłady na testowanie prototypu, engineering i promocję są średnio około 10 razy wyższe niż koszt zbudowania prototypu. (Jolly V.J. Commercializing New Technologies, Boston 1997). 1 X 10 X 10 = 100 (!) Aplikacja o grant badawczy Aplikacja o grant badawczy pomysł Projekt badawczy Wyniki o potencjale rynkowym Raport naukowy Inwestor branżowy Inwestor kapitałowy Projekt komercyjny ? dominujący system finansowania projektów

24 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Rodzina, przyjaciele Źródła finansowania a etap rozwoju komercjalizacji produktu

25 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI dolina śmierci, luka w finansowaniu, powstawanie nowych firm, Badania stosowane Badania podstawowe Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp Produkcja i sprzedaż na rynku Opcja transferu technologii lub start-upu Prototyp technologiczny Rozwój projektu Poziom nakładów PRZEDSIĘBIORCY budżet badań PRZEDSIĘBIORCY KORPORACJE TRZECI SEKTOR BANKI GIEŁDA VENTURE CAPITAL ANIOŁOWIE BIZNESU RZĄD wsparcie finansowe? ryzyko finansowania ryzyko technologicznepotrzeby kapitałowe Finansowanie

26 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI PROMOTOR ZACHOWAŃ PRODUCENT UŻYTKOWNIKREGULATOR RZĄD zachęty podatkowe zachęty finansowe IP ochrona zamówienia rządowe standardy regulacje przyjazne inwestowaniu reformy instytucjonalne polityka przemysłowa rządowe B+R instytuty badawcze Rola rządu w systemie badań stosowanych

27 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI brak prywatnych inwestorów uczestniczących w finansowaniu badań pozbawia system realnego weryfikatora założeń brak partnerów przemysłowych utrudnia selekcję obszarów aktywności badaczy, aplikujących o dofinansowanie, w których może istnieć realna szansa na konkurowanie z otoczeniem brak odbiorców badań powoduje, iż reguły selekcji właściwe dla badań podstawowych wykorzystuje się dla badań stosowanych, /publikacje w miejsce patentów będących potwierdzeniem potencjału komercyjnego - domniemany potencjał wdrożeniowy, czy list intencyjny w miejsce skomercjalizowanych produktów, powstałych spin off – ów czy royalities z przekazanych licencji, itd., itd./. Uwarunkowania

28 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI PRZEDSIĘBIORCY NAUKA tworzenie wartości intelektualnej 5 lat + wnikliwość i precyzja dywersyfikacja wysiłku od problemu do rozwiązania pozycja naukowa sukces ekonomiczny 3-5 lat skuteczność koncentracja wysiłku od projektu do gotowego produktu rozwój produktu priorytet sposób pracy kierunek badań cel motywacja horyzont czasowy BARIERA efekt: liczba wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego z krajów UE-27 w przeliczeniu1 mln mieszkańców (2005 r.) Polska = 3,0 UE-27 = 105,7 liczba wniosków patentowych dotyczących wysokich technologii złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego z krajów UE-27 w przeliczeniu1 mln mieszkańców (2005 r.) Polska = 0,5 UE-27 =12,8 Źródło: Eurostat, 2008 Współpraca nauki z przedsiębiorcami

29 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI przecenianie wartości własności intelektualnej (IP) w stosunku do jej wartości rynkowej ośrodki zarządzające IP działające dla zysku sposób finansowania nauki (tzw. działalność statutowa) długotrwałe procesy decyzyjne biurokracja chęć osiągania szybkiego zysk Transfer wiedzy - wybrane problemy

30 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Współpraca z gospodarką brak przejrzystej polityki uczelni ( stosownych regulacji - strategia ?) słaba skuteczność działania i profesjonalnego zarządzania w centrach transferu technologii brak brokerów technologii przyzwolenie społeczne na istnienie tzw. szarej strefy – indywidualnej działalności gospodarczej pracowników instytutów i uczelni na rzecz firm z nieformalnym wykorzystaniem dorobku i infrastruktury (wyposażenia) jednostek badawczych brak systemu ciągłego naboru wniosków (zaawansowane technologie źle znoszą oczekiwanie w kolejce) Uwarunkowania rozwoju komercjalizacji

31 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Dziś : w USA pracuje się rocznie 1900 h, w Europie pracuje się rocznie 1400-1500 h, 50 lat temu było odwrotnie. Europejczycy bardziej cenią sobie czas wolny niż zarabianie pieniędzy?

32 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI stronyudział stron twórca dobra50 % wydział z którego pochodzi twórca15 % fundusz wspomagający rozwój dóbr intelektualnych10 % budżet centralny UJ25 %

33 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI uzyskanie społecznego zrozumienia dla wkładu nauki w przyszły rozwój gospodarczy państwo nie może zastępować badaczy i wynalazców, ale powinno stworzyć im warunki do działania poprawa zdolności środowiska naukowego do odpowiadania na potrzeby społeczeństwa nauka musi chcieć i nauczyć się komercjalizować swoje opracowania, aby zdobywać dalsze środki na badania zwiększenie nakładów na naukę i osiągnięcie zrównoważonego poziomu finansowania nauki z budżetu państwa i środków prywatnych nakłady w wysokości 1% PKB z budżetu państwa pozwalają osiągnąć efekt progowy dla pobudzenia nakładów ze źródeł prywatnych REKOMENDACJEREKOMENDACJE

34 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

35

36 zwiększenie udziału biznesu i organizacji pozarządowych w procesie ewaluacji i w tworzeniu polityki naukowej. Uaktywnienie sektora gospodarczego w procesie współfinansowania programów badawczych, poprzez np.: współudział w programach strategicznych, wspólnych programach B+R, partnerstwie publiczno-prywatnym itp.. aktywna polityka rządu w stymulowaniu i tworzeniu zachęt dla współpracy miedzy nauką a gospodarką np. poprzez selektywne wyłączenie z podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów zajmujących się komercjalizacją technologii, wg badań PKPP Lewiatan motywujący system podatkowy najsilniej zachęca przedsiębiorców do inwestowania w B+R REKOMENDACJEREKOMENDACJE

37 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

38 dobre regulacje prawne dotyczące m.in. partnerstwa publiczno- prywatnego, zasad finansowania nauki, itd. wprowadzenie racjonalnego systemu finansowania przedsięwzięć w zakresie dużych infrastruktur badawczych, uwzględniającego realne możliwości zakończenia projektów (łącznie z wyposażeniem w aparaturę badawczą) jak i możliwości wykorzystania nowopowstałej bazy badawczej sprawnie działający system monitoringu i ewaluacji prac badawczych REKOMENDACJEREKOMENDACJE

39 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI stworzenie transparentnego systemu kwalifikowania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na badania (eliminowanie finansowania pseudo – badań) stworzenie systemu zabezpieczającego rozwój najwartościowszych zespołów badawczych polskie specjalności ? wyeliminowanie wieloetatowości REKOMENDACJEREKOMENDACJE

40 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI stworzenie mechanizmów korelacji strumieni finansowania badań z budżetu i funduszy strukturalnych stworzenie sprawnie funkcjonującego eco-systemu dla innowacji (nauka, biznes, finanse) otwarcie specjalistycznych laboratoriów uczelni i jednostek naukowych REKOMENDACJEREKOMENDACJE

41 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI upowszechnienie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań wsparcie dla firm spin-off, spin-out, start-up wsparcie dla brokerów technologii, rozpowszechnianie informacji o opracowanych technologiach wspieranie mobilności kadr stworzenie wizji e-Polski i strategii osiągnięcia tego celu Najważniejsze – uwierzyć, że można !!! REKOMENDACJEREKOMENDACJE

42 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BADANIAMI STOSOWANYMI W POLSCE Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

43 PARPFNPOPINOT MNiSzW Budżet nauki Programy operacyjne WYKONAWCY NCBiR Trwający proces podziału kompetencji pomiędzy poszczególne podmioty finansujące badania Obecny system zarządzania i finansowania nauki z budżetu państwa

44 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI MNiSzW Premier Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności Rada NCBiR NCBiR Rada NCN NCN WYKONAWCY FNPPARP badania stosowane (programy strategiczne) badania podstawowe * Komitet Rady Ministrów (Rada ds. Nauki i Innowacyjności) z udziałem MG, MF, MNiSzW, MRR Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce - dotacja statutowa - duże inwestycje infrastrukturalne

45 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI transfer wiedzy programy strategiczne stymulowanie rozwoju gospodarczego wzrost efektywności rozwój kadr konkurencyjność Misja interdyscyplinarność wolność a użyteczność badań jakość konkurencyjność wymiar: lokalny globalny kadry

46 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Ustawa z 15.06.2007 r.Projekt Ustawy z 30.12.2008 r. Centrum jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Art.1. ust.2 Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Art.1. ust.2 1) Dyrektor; 2) Rada Centrum, Art. 7. 1) Dyrektor Centrum, 2) Rada Centrum, 3) Komitet Sterujący do spraw badan naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, Art. 3. ORGANY CENTRUM Status prawny

47 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Ustawa z dnia 15.06.2007 r.Projekt Ustawy z 30.12.2008 r. Centrum realizuje strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Art.3.ust.1 Do zadań Centrum należy także: 1) wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki; 2) wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w realizacji programów badawczych; 3) realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców; 4) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra. Art.5 ust.1 Centrum nie posiada ustawowych uprawnień do samodzielnego reagowania na zgłaszane wnioski o finansowanie projektów oraz do ogłaszania konkursów na finansowanie projektów w obszarze badań stosowanych !!!!! / z wyjątkiem strategicznych/ Centrum zarządza strategicznymi programami badan naukowych i prac rozwojowych i finansuje te programy. Art.28 ust.1 Do zadań Centrum należy także: 1) wspieranie komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki; 2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badan naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badan naukowych i prac rozwojowych; 3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badan stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia …… o zasadach finansowania nauki; 4) udział w realizacji międzynarodowych programów badan naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 5) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; 6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 7) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra. Art.29 ust.2 ZADANIA CENTRUM

48 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Ustawa z dnia 15.06.2007 r.Projekt Ustawy z 30.12.2008 r. W konkursie na realizację zadań badawczych (w zakresie programów strategicznych) mogą brać udział: 1) jednostki naukowe; 2) sieci naukowe lub konsorcja naukowo- przemysłowe 3) jednostki organizacyjne prowadzące działalność badawczo- rozwojową, których roczne przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników stanowią co najmniej równowartość w złotych 400 000 euro. (*) Art.17 brak ograniczeń Art.37 ust.1.pkt 4 ADRESACI KONKURSÓW Status prawny

49 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Niezbędna pilna zmiana statusu prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stwarzająca realne możliwości działania Nowa wersja ustawy o NCBiR po pierwszym czytaniu w komisji sejmowej Status prawny

50 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI strategiczny projekt badawczy Polskie Sztuczne Serce projekty objęte Programem Wieloletnim Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy projekty badawcze zamawiane projekty rozwojowe – IV i VI konkurs Inicjatywa Technologiczna I * projekt systemowy Zarządzanie projektami badawczymi i koordynacja zadań badawczych przez NCBiR (w ramach PO IG) Projekty krajowe aktualnie realizowane

51 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Projekty ERA-NET, ERA-NET PLUS Inicjatywa EUREKA Wspólne Inicjatywy Technologiczne Projekty badawcze realizowane na bazie Art. 169 TWE: Program EUROSTARS AAL (Ambient Assisted Living) Projekty międzynarodowe aktualnie realizowane łącznie ponad 750 projektów badawczych budżet NCBiR w 2009 roku: 435,200 mln zł

52 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Przedsięwzięcie IniTech oferty były przyjmowane do 15 lipca 2009 r. - wpłynęło około 180 wniosków na łączną kwotę około 520 mln zł oraz 4 czerwca 2009 r. pierwszy konkurs na: - wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej oraz - strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. oferty były przyjmowane do 15 września 2009 r. Ogłoszone konkursy

53 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii celem programu jest opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% i redukcja emisji CO 2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.) Program będzie istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, jakim jest węgiel, a także na alternatywnych źródłach energii planowany budżet programu wynosi 300 mln zł

54 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Wymagany jest udział partnerów przemysłowych oraz deklaracje zaangażowania finansowego podmiotów przemysłowych zainteresowanych wynikami zadania badawczego.

55 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Globalne zużycie energii ze źródeł pierwotnych do 2004 r. Źródło: Marek Bartosik, Globalne zasoby energii pierwotnej a kryzys energetyczny

56 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Wystarczalność węgla kamiennego w Polsce Źródło: Marek Bartosik, Globalne zasoby energii pierwotnej a kryzys energetyczny

57 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Zadanie nr 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO 2 ze spalin Celem zadania badawczego jest: Opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków rozwoju czystych technologii węglowych do zastosowań w energetyce, w tym bloków 50+, Opracowanie dokumentacji technologicznej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych wychwytu oraz bezpiecznego składowania CO 2 ze spalin, Opracowanie metod, technologii i programów zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych oraz podwyższenie ich niezawodności i dyspozycyjności. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii 60 miesięcy, 70 mln zł

58 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Zadanie nr 2 Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2 Celem zadania badawczego jest: rozwój technologii spalania tlenowego w kotłach pyłowych i fluidalnych oraz zwiększenie sprawności procesu oksy-spalania tlenowego, a w szczególności: zademonstrowanie w skali pilotowej technologii oksy-spalania węgla kamiennego i brunatnego, opracowanie dokumentacji technologicznej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych oksy- spalania z wychwytem CO 2. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii 60 miesięcy, 80 mln zł

59 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Zadanie nr 3 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej Celem zadania badawczego jest: Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej procesów zgazowania powierzchniowego i podziemnego, Opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków rozwoju czystych technologii węglowych wykorzystujących procesy zgazowania dla zastosowań w energetyce i chemii, Opracowanie dokumentacji procesowej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych obejmujących instalacje zgazowania powierzchniowego i podziemnego. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii 60 miesięcy, 80 mln zł

60 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Zadanie nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Celem zadnia badawczego jest: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw płynnych i energii elektrycznej oraz ciepła z biomasy odpadów rolniczych i innych, Opracowanie instalacji pilotowych demonstrujących zastosowalność i opłacalność opracowanych technologii konwersji biomasy i odpadów na paliwa ciekłe oraz energię elektryczną i ciepło. Instalacje pilotowe powinny prezentować niezawodność, dyspozycyjność oraz łatwość w obsłudze. Ważnym parametrem będą również niskie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji, Opracowanie typoszeregów rozproszonych układów energetycznych. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii 60 miesięcy, 70 mln zł.

61 36 miesięcy, 60 mln zł Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej Zadanie badawcze: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. W wyniku realizacji programu powstaną m.in.: funkcjonujący zintegrowany system baz wiedzy umożliwiający akwizycję wiedzy z rozproszonych i heterogenicznych baz danych; wielofunkcyjne repozytorium danych źródłowych, dedykowane do bezpiecznego, długoterminowego przechowywania i udostępniania cyfrowych obiektów źródłowych; uniwersalna, otwarta platforma repozytoryjna, hostingowa i komunikacyjna, umożliwiająca eksploatację własnego oprogramowania aplikacyjnego i udostępnianie informacji i usług za pomocą serwerów organizacji hostingowej(ych).

62 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI celem programu jest zbudowanie sieciowego systemu informacyjnego dla nauki, techniki i dziedzictwa kulturowego w Polsce budowa systemu ma obejmować opracowanie, opartych na technikach informatycznych i telekomunikacyjnych, metod i narzędzi do integracji istniejących zasobów infrastrukturalnych i treściowych i ich rozbudowy o nowe zasoby oraz opracowanie metod powszechnego dostępu do zasobów wiedzy, adresowanych szczególnie do środowiska naukowego i akademickiego Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej

63 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Projekt dotyczy opracowania zintegrowanego systemu zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej, obejmującego działania techniczne, organizacyjne i promocyjne na etapie projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł

64 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Celem projektu jest m.in.: Ocena możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie, Opracowanie rekomendacji służących zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii (OŹE) w bilansie energetycznym budynków, Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych budynków, Opracowanie nowych metod i narzędzi na potrzeby diagnostyki cieplnej, Opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków uwzględniających minimalizację zużycia energii elektrycznej w instalacjach technicznych budynków, Określenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła.

65 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI stopień naukowy doktora uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu wychowawczego - od nie więcej niż 6 lat) przedstawia propozycję projektu badawczego, który zamierza realizować z samodzielnie dobranym zespołem pozyska do współpracy jednostkę naukową, która zatrudni jego oraz zespół, w celu realizacji projektu Sylwetka Lidera Program LIDER Myśląc o przyszłości

66 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Program LIDER okres trwania projektu – do 36 miesięcy (możliwość przedłużenia o 12 miesięcy) budżet indywidualnego projektu do 1 mln złotych stypendium Lidera do 5000 złotych miesięcznie Myśląc o przyszłości Termin składania aplikacji 30 września 2009 r.

67 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko idzie dobrze, to znaczy, że nie masz pojęcia, co się naprawdę dzieje. prawo murphy`ego

68 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa Tel. +48 22 583 05 02 e-mail: dyrektor@ncbir.gov.pl


Pobierz ppt "SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI STOSOWANYMI W POLSCE Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google