Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Akredytacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Akredytacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Komisja Akredytacyjna
Uczelni Technicznych Sprawozdanie – Zadania na najbliższą kadencję Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

2 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT
Dotychczasowe działania Stan akredytacji Społeczeństwo wiedzy - Proces Boloński Oczekiwania Aktualne zadania KAUT-u, system zapewnienia jakości a ramowe struktury kwalifikacji Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

3 KAUT Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

4 KAUT Dokumenty statutowe KAUT:
Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewnienia jakości kształcenia Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

5 KAUT Idea KAUT Jako główne cele zawartego przez Rektorów Polskich Uczelni Technicznych porozumienia w sprawie zapewniania jakości kształcenia wskazano: Podnoszenie jakości kształcenia, Tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, Tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów, Promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

6 KAUT Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych rozpoczęła trzecią kadencję swojej działalności 15 marca 2006 r. Zgodnie z Zasadami i Trybem Postępowania Akredytacyjnego Rektorzy uczelni, Sygnatariuszy Porozumienia desygnowali swoich przedstawicieli do KAUT. Przedstawicielem Konferencji Rektorów w KAUT został wybrany prof. Józef Gawlik. Przewodniczącym KAUT wybrano prof. Jerzego Świątka. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

7 Skład Komisji działającej w trzeciej kadencji:
Władze KAUT Przewodniczący dr hab. inż. Jerzy Świątek, prof. nadzw. PWr - Politechnika Wrocławska Zastępcy Przewodniczącego dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza dr hab. inż. Andrzej Chojnicki, prof. nadzw. WAT. - Wojskowa Akademia Techniczna Sekretarz dr inż. Jarosław Bułka Siedziba KAUT Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

8 Skład osobowy KAUT: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Przedstawicielem Konferencji Rektorów w KAUT dr hab. inż. Mirosław Mojski, prof. nadzw. PW - Politechnika Warszawska kmdr dr hab. inż. Cezary Specht, prof. nadzw. AMW - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz - Akademia Morska w Gdyni dr hab. inż. Henryk Klama, prof. nadzw. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nadzw. PB - Politechnika Białostocka prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny - Politechnika Częstochowska dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inż. Rafał Palej - Politechnika Krakowska dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. nadzw.PL - Politechnika Lubelska prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Politechnika Łódzka dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. nadzw. PO - Politechnika Opolska dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. nadzw. PP - Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Politechnika Radomska prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak - Politechnika Rzeszowska dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw. PS - Politechnika Szczecińska prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk - Politechnika Śląska dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. nadzw. - Politechnika Świętokrzyska dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. nadzw. UZ - Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Zbigniew Szozda - Akademia Morska w Szczecinie dr inż. Jarosław Bułka - sekretarz - Akademia Górniczo-Hutnicza Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

9 KAUT Założenia ogólne systemu akredytacji kierunków studiów
Polskie uczelnie techniczne przystępujące do Porozumienia stawiają sobie za cel utworzenie i uzgodnienie standardów gwarantujących pożądany poziom kształcenia oraz kryteriów i procedur oceny jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane będą kierunki studiów. Akredytacja jest dobrowolna. Mogą się o nią starać szkoły wyższe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

10 KAUT Uzyskanie akredytacji KAUT określonego kierunku studiów jest uznaniem wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

11 KAUT Akredytacja dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w jednostce zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

12 KAUT - Standardy kształcenia
Standardy kształcenia dla kierunku studiów zostały opracowane przez grupę ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz uaktualnione i zatwierdzone przez KAUT dla jednostek organizacyjnych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na określonym kierunku studiów W opisie standardów pojęcie „jednostka organizacyjna” lub „jednostka” oznacza podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą określony kierunek studiów jako studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, a pojęcie „ustawa” oznacza ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

13 KAUT - atrybuty Standardy kształcenia określają atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji w zakresie: misji jednostki i jej wkomponowanie w region, zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa, poziomu kadry naukowej i dydaktycznej, programów kształcenia, prawidłowości realizacji procesu kształcenia, warunków kształcenia, działań na rzecz promocji kierunków technicznych wśród młodzieży. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

14 KAUT - atrybuty Atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji: podstawowe – posiadanie każdego z tych atrybutów jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji, dodatkowe – posiadanie dowolnego z nich jest świadectwem wyższej jakości kształcenia, niż wynika to wyłącznie z posiadania atrybutów podstawowych. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

15 KAUT - akredytacja Akredytację może uzyskać tylko ta jednostka, w której wypromowano, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o akredytację, w formie studiów stacjonarnych co najmniej dwa roczniki absolwentów akredytowanego kierunku: studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o ile takie studia są prowadzone w jednostce; pierwszego stopnia, o ile nie są prowadzone w jednostce ani studia drugiego stopnia ani jednolite studia magisterskie. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

16 KAUT - akredytacja Akredytacja jest udzielana na okres pięciu lub dwóch lat. Akredytacja na pięć lat może być udzielona, jeżeli jednostka organizacyjna posiada wszystkie atrybuty podstawowe oraz co najmniej połowę atrybutów dodatkowych z każdego obszaru, za które uzyska wysoką ocenę KAUT. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

17 KAUT - akredytacja Uwaga:
Dla jednostki prowadzącej studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji na pięć lat jest posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego w określonej(-nych) przez Zespół Ekspertów dyscyplinie(-nach) Po upływie okresu akredytacji może ona być wznowiona na wniosek jednostki po przeprowadzeniu procedury akredytacyjnej. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

18 KAUT – studia doktoranckie
Standardy dla studiów doktoranckich Wskaźniki ilościowe i jakościowe uwzględniane przez Grupy Ekspertów przy ocenie jakości kształcenia na studiach doktoranckich (studiach III stopnia) związane są z : Misją uczelni Danymi dotyczącymi studiów doktoranckich Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

19 KAUT – studia doktoranckie
Zakres danych dotyczących studiów doktoranckich podlegających analizie w procesie oceny jakości kształcenia: Poziom naukowy jednostki Aktywność w zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie ostatnich 5 lat Zaangażowanie doktorantów w działalność naukową jednostki w ostatnich 4 latach Organizacja studiów doktoranckich Wymagania dotyczące planów i programów studiów doktoranckich Wymagania stawiane realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu Określenie ramowego harmonogramu realizacji pracy doktorskiej Wsparcie uczestników studiów doktoranckich System zapewnienia jakości studiów doktoranckich Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

20 Przeprowadzone Akredytacje
Przyznane akredytacje: 62 Kierunki akredytowane: 12 architektura i urbanistyka automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika fizyka techniczna geodezja i kartografia informatyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn nawigacja włókiennictwo zarządzanie i marketing Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

21 Zestawienie akredytacji udzielonych przez
Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych w rozbiciu na kierunki Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

22 Akredytowane kierunki
Architektura i urbanistyka (3) Pol. Gdańska, Wydz. Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Krakowska, Wydz. Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka (7) AGH, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Pol. Krakowska, Wydz. Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Elektronika i Telekomunikacja (8) AGH, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 5 lat 2004/05 – 2009/10 Politechnika Śląska, Wydz. Elektryczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Białostocka, Wydz. Elektryczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 UTP w Bydgoszczy, Wydz. Telekomunikacji i Elektrotechniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Śląska, Wydz. Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

23 Akredytowane kierunki
Elektrotechnika (9) Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Poznańska, Wydz. Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektryczny 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Warszawska, Wydz. Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Opolska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Śląska, Wydz. Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Białostocka, Wydz. Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Szczecińska, Wydz. Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Informatyka (6) Pol.-Jap. Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat 2006/07 – 2010/11 WAT, Wydz. Cybernetyki 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Opolska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 2 lata 2003/04 – 2004/05 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Geodezja i Kartografia (1) Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej lat 2004/05 – 2009/10 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

24 Akredytowane kierunki
Fizyka Techniczna (5) Pol. Warszawska, Wydz. Fizyki 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Wrocławska, Wydz. Podstaw Problemów Techniki 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Poznańska, Wydz. Fizyki Technicznej 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Śląska, Wydz. Matematyczno-Fizyczny 5 lat 2004/05 – 2009/10 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 5 lat 2004/05 – 2009/10 Inżynieria materiałowa (6) AGH, Wydz. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 5 lat 2004/ /10 Pol. Śląska, Wydz. Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 5 lat 2002/03 – 2007/08 AGH, Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Inżynierii Materiałowej 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Częstochowska, Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Zarządzanie i marketing (1) Pol. Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania 5 lat 2003/04 – 2008/09 Włókiennictwo (1) Pol. Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 5 lat 2004/05 – 2009/10 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

25 Akredytowane kierunki
Mechanika i budowa maszyn (15) AGH, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Śląska, Wydz. Inżynierii Środowiska i Energetyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Rzeszowska, Wydz. Budowy Maszyn i Lotnictwa 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Opolska, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 UTP Bydgoszcz, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2003/04 – 2008/09 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5 lat 2002/03 – 2007/08 AMW w Gdyni, Wydz. Mechaniczno-Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Akademia Morska w Gdyni, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Pol. Krakowska, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Lubelska, Wydz. Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 WAT, Wydział Mechaniczny 5 lat 2007/08 – 2012/13 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

26 Zestawienie akredytacji udzielonych przez
Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych w rozbiciu na szkoły wyższe Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

27 Politechnika Białostocka (2):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektryczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Elektrotechnika 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

28 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy (2):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 2003/04 – 2008/09 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

29 Politechnika Częstochowska (1):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

30 Politechnika Gdańska (4):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Architektura i Urbanistyka Wydział Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 2003/04 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

31 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (1):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczno-Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

32 Politechnika Śląska (6):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektryczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Fizyka Techniczna Wydział Matematyczno-Fizyczny 2004/05 – 2009/10 Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 2002/ /08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

33 Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie (6):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 2004/05 – 2009/10 Fizyka Techniczna Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Inżynieria Materiałowa Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Mechanika i Budowa Maszyn Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

34 Politechnika Krakowska (3):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Architektura i urbanistyka Wydział Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Mechanika i budowa maszyn Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

35 Politechnika Lubelska (1):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

36 Politechnika Łódzka (6):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat 2002/03 – 2007/08 Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka 2006/07 – 2010/11 Inżynieria Materiałowa Wydział Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Włókiennictwo Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 2004/05 – 2009/10 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

37 Politechnika Opolska (3):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Automatyki 5 lat 2003/04 – 2007/08 Informatyka 2 lata 2003/04 – 2004/05 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

38 Politechnika Poznańska (2):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Fizyka Techniczna Wydział Fizyki Technicznej 2003/04 – 2008/09 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

39 Politechnika Rzeszowska (2):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5 lat 2003/04 – 2008/09 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

40 Akademia Morska w Szczecinie (1):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

41 Politechnika Szczecińska (1):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektryczny 5 lat 2002/03 – 2007/08 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

42 Politechnika Warszawska (6):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5 lat 2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Wydział Elektryczny Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2003/04 – 2008/09 Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

43 Politechnika Wrocławska (12):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Architektura i urbanistyka Wydział Architektury 5 lat 2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka Wydział Elektroniki Wydział Mechaniczny 2 lata 2002/03 – 2004/05 Elektrotechnika Wydział Elektryczny 2003/04 – 2008/09 Elektronika i Telekomunikacja 2003/04 – 2007/08 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Fizyka Techniczna Wydział Podstawowych Problemów Techniki Informatyka Wydział Informatyki i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2002/ /08 Zarządzanie i Marketing Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

44 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (3):
Kierunek Jednostka Akredytacja Na lata akademickie Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej 5 lat 2004/05 – 2009/10 Informatyka Wydział Cybernetyki 2003/04 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny 2007/08 – 2012/13 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

45 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

46 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

47 Przyjęto Ramowe Standardy Akredytacji Studiów Doktoranckich,
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem KAUT odbyła 12 spotkań plenarnych, w ramach których między innymi: Wybrano władze KAUT, Przyjęto Ramowe Standardy Akredytacji Studiów Doktoranckich, Określono założenia do akredytacji studiów podyplomowych, Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

48 Dostosowano dokumentację KAUT do aktualnie obowiązujących przepisów,
Rozpatrzono, w oparciu o dokumentację, możliwość włączenia działalności KAUT do Programu QUEST, Ujednolicono Standardy Jakości Kształcenia dostosowując je do warunków obowiązującej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

49 Prowadzono procedury akredytacyjne,
Przyznano akredytację na 5 lat kierunkowi mechanika i budowa maszyn prowadzonemu przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, Ustalono zasady prowadzenia programu MOSTECH oraz prowadzono bieżącą obsługę programu. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

50 System mobilności studentów MOSTECH
Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu: Wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, Podnoszenie jakości kształcenia, Ułatwienie krajowej wymiany studentów. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Zielona Góra, prof. Jerzy Świątek

51 Założenia ogólne systemu MOSTECH
Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

52 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

53 Społeczeństwo wiedzy Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

54 Społeczeństwo Przemysłowe
Porównanie Czynnik Społeczeństwo Przemysłowe Społeczeństwo Wiedzy organizacja hierarchiczna sieciowa ogniskowanie uwagi instytucja osoba działania biurokratyczne elastyczne siła stabilność zmiana struktura samopodtrzymująca sprzężona kierownictwo dogmatyczne inspiracyjne oczekiwania bezpieczeństwo rozwój osobisty zasoby kapitał, surowce informacja, wiedza konkurencja „lepiej niż inni” „inaczej” Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

55 Na drodze do społeczeństwa uczącego się
Podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia · kształcenie podstawowe, · uznawanie nabytych umiejętności techniczno- zawodowych, · kształcenie ustawiczne. Zbliżanie uczelni i przedsiębiorstwa (pracodawcy) Walka z marginalizacją w regionie – szkoła drugiej szansy Znajomość trzech języków Równouprawnienie inwestycji materialnych i nakładów na wykształcenie Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

56 Proces Boloński Realizacji tych celów służy Proces Boloński.
Podstawowymi celami kształcenia wyższego w Europie wg Deklaracji Bolońskiej są: przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim, rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy) rozwój osobowy kształconych Realizacji tych celów służy Proces Boloński. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

57 Proces Boloński Podstawowym zadaniem Procesu Bolońskiego jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez: mobilność pracowników i studentów, kształcenie ustawiczne, kształtowaniu postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty Europejczyków, dostosowaniu kształcenia w poszczególnych krajach do potrzeb rynku pracy Unii Europejskiej (różnorodność!), podniesieniu atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie (różnorodność!) i inne rozwinięte w komunikatach. Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

58 Proces Boloński Narzędziami realizacji tych celów i zadań są:
studia dwustopniowe (i trój-stopniowe) system rozliczeń osiągnięć studentów (ECTS) suplement do dyplomu współdziałanie w sprawach zapewniania jakości aktywizacja studentów w realizacji Procesu i inne po Bergen dodatkowo europejska (i krajowe) ramowe struktury kwalifikacji akredytacja europejska Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

59 KAUT Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

60 Opinie wydawane są na podstawie oceny następujących spraw:
Kadra (ocena ilościowa i jakościowa). Proces kształcenia. Badania naukowe i aplikacyjne (zawodowe) – nie są obowiązkowe na studiach I stopnia. Warunki lokalowe. Wyposażenie komputerowe i laboratoryjne. Biblioteka (dostęp do informacji). Struktura i organizacja jednostki i uczelni System zapewnienia jakości. Czy to wystarczy? Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

61 Otwarty system zapewnienia jakości (Monitorowanie wejścia - licencjonowanie)
Student i Program studiów Absolwent Okresowe monitorowanie głównych standardów akademickich Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

62 Kilka pytań: Czy uczelnia spełnia rolę Uczelni Europejskiej?
Czy uczelnia oferuje kształcenie w głównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu, kraju? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami kultury, nauki poprzez realizacje zadań, projektów badawczych z udziałem studentów? Czy funkcjonuje centrum kształcenia ustawicznego reagujące na potrzeby rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami popularyzacji i upowszechniania wiedzy? Czy istnieje polityka pozwalająca na podnoszenie poziomu wykształcenia w regionie? Na ile tworzenie nowych, kierunków, specjalności uwzględnia zapotrzebowanie regionu? Czy uczelnia jest zaangażowana w tworzenie polityki regionalnej? Czy uczelnia współpracuje z lokalnymi władzami w opracowaniu strategii? Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

63 Główni gracze Rektor Dziekan Region Uczelnia Kraj Świat
Kształcenie Elit Rektor Dziekan Uczelnia Region Kraj Świat Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Globalny Pracodawca

64 Zamknięty system zapewnienia jakości „ze Sprzężeniem Zwrotnym ” (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

65 ZATRUDNIENIE 2002 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

66 OFERTY PRACY WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW 2007
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

67 Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą Zasadnicze pytania: Czy …?
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

68 Oczekiwania Studentów i Pracodawców
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

69 Oczekiwane umiejętności nabyte w czasie studiów
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

70 Oczekiwane dodatkowe działania uczelni
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

71 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

72 Authors Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

73 Methodology of the IT Workforce Study
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

74 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

75 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

76 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

77 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

78 Changes in IT staffing 2005-2008
Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

79 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

80 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

81 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

82 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

83 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

84 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

85 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

86 Ramowe struktury kwalifikacji
Karta Bolońska KAUT Program nauczania Ramowe struktury kwalifikacji Politycy Region Kraj Rektor Dziekan Uczelnia Jerzy Świątek KRPUT Wrocław Globalny Pracodawca

87 Zamknięty system zapewnienia jakości „ze Sprzężeniem Zwrotnym ” (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

88 Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

89 QUESTE Quality System of European Scientific and Technical Education
model to a label of excellence initiative promoted by - European Network for Quality of Higher Engineering Education for industry Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

90 Cztery elementy Modelu QUESTE- szczegóły
Dobrze sprecyzowane strategie instytucjonalne Główne wartości przyjęte przez instytucję Sformułowanie zamierzonych wyników Proces zapewnienia jakości i poprawy Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

91 Zasadnicze obszary oceny działań Instytucji (Instytucja = Wydział = Jednostka)
Wydział – instytucja Wydział – organizacja Wydział – kompetencje – dyscyplina Wydział – badania Wydział – edukacja Program Studenci Wydział – środowisko Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

92 Wydział - Instytucja Instytucja Misja Oferta (ujęcie kompleksowe)
Umocowanie prawne Pozycja finansowa (majątek, budżet) Misja Główne cech kultury Instytucji Czytelność celów Oferta (ujęcie kompleksowe) Edukacyjna Badawcza Usługowa Pozycja jednostki w: Regionie Kraju Środowisku międzynarodowym Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

93 Wydział – organizacja Autonomia jednostki – koncepcja organizacji
Uregulowania prawne Efektywność zarządu i zewnętrznych ciał doradczych Efektywność struktury jednostki i procesu decyzyjnego Spójność struktur zewnętrznego i zewnętrznego podejmowania decyzji Działania Polityka kadrowa Polityka finansowa Polityka informacyjna Zapewnienie zaplecza Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

94 Wydział – kompetencje - dyscyplina
Obszar kompetencji jednostki Uprawnienia jednostki Pracownicy wydziału Badania Kształcenie Administracja (Zgodność profilu ze strategią, kwalifikacje kadry, kontakty kadry z pracodawcą, regionem, międzynarodowe) Procedury rekrutacyjne, szkoleniowe ewaluacyjne, System motywacyjny Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

95 Wydział – badania Potencjał badawczy jednostki
Kadra Laboratoria (akredytowane) Zakres badań, a oferowany zakres kształcenia (procedury) Zakres badań na potrzeby regionu Procedury formułowania tematów, udział ciał zewnętrznych Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

96 Wydział – edukacja, program
Procedury definiowania programu Procedury opiniowania programu Procedury wdrażania programu Procedury doboru kadry Procedury adaptacji programu (udokumentowany udział: pracodawców i studentów, przedstawicieli regionu) Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

97 Wydział – edukacja, realizacja
Program a standardy Program w kontekście: Regionalnym Krajowym Międzynarodowym Warunki realizacji Procedury zapewniana warunków, udział pracodawców, regionu Kadra Krajowa Zagraniczna Metody zapewnienia jakości Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

98 Wydział – edukacja, kandydaci
Rekrutacja Polityka kraju, regionu Wymagania, a kierunek Wielostopniowość (drożność) Udział pracodawców w określeniu wymagań Działania informacyjne i promocyjne wobec młodzieży szkolnej Promocja zawodu inżyniera Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

99 Wydział – studenci Realizacja programu Doradztwo w toku studiów
Wiedza i umiejętności, a plan studiów Doradztwo w toku studiów Indywidualizacja Umiędzynarodowienie Sukcesy i niepowodzenia Powiązanie programu z pracodawcą Projekty, Praktyki Powiązanie programu z badaniami Koła naukowe Badania realizowane przez studentów Procedury oceny jakości realizacji programu oraz mechanizmy poprawy Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

100 Wydział – absolwenci Kontakt z absolwentami – ocena sukcesu absolwentów Absolwenci, a założenia programu Absolwenci, a polityka jednostki Związek działań jednostki, a ocena absolwentów Udział absolwentów w kreowaniu strategii (procedury, udokumentowane działania) Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

101 Wydział – studenci Samorząd Organizacje studenckie
Aktywność studentów w środowisku Uczelnia Miasto Region Kraj Świat Campus Stypendia Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

102 Wydział – otoczenie Działania w regionie Działania w kraju
Dziania międzynarodowe (Procedury, udokumentowane działania, relacja jednostka - pracodawca) Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

103 Kilka pytań: Czy uczelnia spełnia rolę Uczelni Europejskiej?
Czy uczelnia oferuje kształcenie w głównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu, kraju? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami kultury, nauki poprzez realizacje zadań, projektów badawczych z udziałem studentów? Czy funkcjonuje centrum kształcenia ustawicznego reagujące na potrzeby rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami popularyzacji i upowszechniania wiedzy? Czy istnieje polityka pozwalająca na podnoszenie poziomu wykształcenia w regionie? Na ile tworzenie nowych, kierunków, specjalności uwzględnia zapotrzebowanie regionu? Czy uczelnia jest zaangażowana w tworzenie polityki regionalnej? Czy uczelnia współpracuje z lokalnymi władzami w opracowaniu strategii? Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

104 Społeczeństwo Przemysłowe
Porównanie Czynnik Społeczeństwo Przemysłowe Społeczeństwo Wiedzy organizacja hierarchiczna sieciowa ogniskowanie uwagi instytucja osoba działania biurokratyczne elastyczne siła stabilność zmiana struktura samopodtrzymująca sprzężona kierownictwo dogmatyczne inspiracyjne oczekiwania bezpieczeństwo rozwój osobisty zasoby kapitał, surowce informacja, wiedza konkurencja „lepiej niż inni” „inaczej” Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

105 Otwarty system zapewnienia jakości (Monitorowanie wejścia - licencjonowanie)
Student i Program studiów Absolwent Okresowe monitorowanie głównych standardów akademickich Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

106 Zamknięty system zapewnienia jakości (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące KAUT Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca Jerzy Świątek KRPUT Wrocław

107 Dziękuję za uwagę Jerzy Świątek KRPUT Wrocław


Pobierz ppt "Komisja Akredytacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google