Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych www.kaut.agh.edu.p l Sprawozdanie – Zadania na najbliższą kadencję 1KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych www.kaut.agh.edu.p l Sprawozdanie – Zadania na najbliższą kadencję 1KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek."— Zapis prezentacji:

1 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych www.kaut.agh.edu.p l Sprawozdanie – Zadania na najbliższą kadencję 1KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

2 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT Dotychczasowe działania Stan akredytacji Społeczeństwo wiedzy - Proces Boloński Oczekiwania Aktualne zadania KAUT-u, system zapewnienia jakości a ramowe struktury kwalifikacji 2KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

3 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych. KAUT 3KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

4 Dokumenty statutowe KAUT: Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewnienia jakości kształcenia Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek KAUT 4KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

5 Idea KAUT Jako główne cele zawartego przez Rektorów Polskich U czelni Technicznych porozumienia w sprawie zapewniania jako ś ci kształcenia wskazano: Podnoszenie jakości kształcenia, Tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, Tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów, Promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. KAUT 5KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

6 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych rozpoczęła trzecią kadencję swojej działalności 15 marca 2006 r. Zgodnie z Zasadami i Trybem Postępowania Akredytacyjnego Rektorzy uczelni, Sygnatariuszy Porozumienia desygnowali swoich przedstawicieli do KAUT. Przedstawicielem Konferencji Rektorów w KAUT został wybrany prof. Józef Gawlik. Przewodniczącym KAUT wybrano prof. Jerzego Świątka. KAUT 6KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

7 Skład Komisji działającej w trzeciej kadencji: Władze KAUT Przewodniczący dr hab. inż. Jerzy Świątek, prof. nadzw. PWr - Politechnika Wrocławska Zastępcy Przewodniczącego dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza dr hab. inż. Andrzej Chojnicki, prof. nadzw. WAT. - Wojskowa Akademia Techniczna Sekretarz dr inż. Jarosław Bułka Siedziba KAUT Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków 7KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

8 Skład osobowy KAUT: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Przedstawicielem Konferencji Rektorów w KAUT dr hab. inż. Mirosław Mojski, prof. nadzw. PW - Politechnika Warszawska kmdr dr hab. inż. Cezary Specht, prof. nadzw. AMW - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz - Akademia Morska w Gdyni dr hab. inż. Henryk Klama, prof. nadzw. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski, prof. nadzw. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nadzw. PB - Politechnika Białostocka prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny - Politechnika Częstochowska dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inż. Rafał Palej - Politechnika Krakowska dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. nadzw.PL - Politechnika Lubelska prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Politechnika Łódzka dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. nadzw. PO - Politechnika Opolska dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. nadzw. PP - Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Politechnika Radomska prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak - Politechnika Rzeszowska dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw. PS - Politechnika Szczecińska prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk - Politechnika Śląska dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. nadzw. - Politechnika Świętokrzyska dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. nadzw. UZ - Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Zbigniew Szozda - Akademia Morska w Szczecinie dr inż. Jarosław Bułka - sekretarz - Akademia Górniczo-Hutnicza 8KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

9 Założenia ogólne systemu akredytacji kierunków studiów Polskie uczelnie techniczne przystępujące do Porozumienia stawiają sobie za cel utworzenie i uzgodnienie standardów gwarantujących pożądany poziom kształcenia oraz kryteriów i procedur oceny jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane będą kierunki studiów. Akredytacja jest dobrowolna. Mogą się o nią starać szkoły wyższe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych. KAUT 9KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

10 Uzyskanie akredytacji KAUT określonego kierunku studiów jest uznaniem wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku. KAUT 10KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

11 Akredytacja dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w jednostce zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. KAUT 11KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

12 Standardy kształcenia dla kierunku studiów zostały opracowane przez grupę ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz uaktualnione i zatwierdzone przez KAUT dla jednostek organizacyjnych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na określonym kierunku studiów W opisie standardów pojęcie jednostka organizacyjna lub jednostka oznacza podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą określony kierunek studiów jako studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, a pojęcie ustawa oznacza ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek KAUT - Standardy kształcenia 12KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

13 Standardy kształcenia określają atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji w zakresie: misji jednostki i jej wkomponowanie w region, zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa, poziomu kadry naukowej i dydaktycznej, programów kształcenia, prawidłowości realizacji procesu kształcenia, warunków kształcenia, działań na rzecz promocji kierunków technicznych wśród młodzieży. KAUT - atrybuty 13KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

14 Atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji: podstawowe – posiadanie każdego z tych atrybutów jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji, dodatkowe – posiadanie dowolnego z nich jest świadectwem wyższej jakości kształcenia, niż wynika to wyłącznie z posiadania atrybutów podstawowych. KAUT - atrybuty 14KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

15 Akredytację może uzyskać tylko ta jednostka, w której wypromowano, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o akredytację, w formie studiów stacjonarnych co najmniej dwa roczniki absolwentów akredytowanego kierunku: studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o ile takie studia są prowadzone w jednostce; pierwszego stopnia, o ile nie są prowadzone w jednostce ani studia drugiego stopnia ani jednolite studia magisterskie. KAUT - akredytacja 15KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

16 Akredytacja jest udzielana na okres pięciu lub dwóch lat. Akredytacja na pięć lat może być udzielona, jeżeli jednostka organizacyjna posiada wszystkie atrybuty podstawowe oraz co najmniej połowę atrybutów dodatkowych z każdego obszaru, za które uzyska wysoką ocenę KAUT. KAUT - akredytacja 16KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

17 Uwaga: Dla jednostki prowadzącej studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji na pięć lat jest posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego w określonej(-nych) przez Zespół Ekspertów dyscyplinie(-nach) Po upływie okresu akredytacji może ona być wznowiona na wniosek jednostki po przeprowadzeniu procedury akredytacyjnej. KAUT - akredytacja 17KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

18 Standardy dla studiów doktoranckich Wskaźniki ilościowe i jakościowe uwzględniane przez Grupy Ekspertów przy ocenie jakości kształcenia na studiach doktoranckich (studiach III stopnia) związane są z : Misją uczelni Danymi dotyczącymi studiów doktoranckich KAUT – studia doktoranckie 18KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

19 Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Zakres danych dotyczących studiów doktoranckich podlegających analizie w procesie oceny jakości kształcenia: Poziom naukowy jednostki Aktywność w zakresie rozwoju kadry naukowej w okresie ostatnich 5 lat Zaangażowanie doktorantów w działalność naukową jednostki w ostatnich 4 latach Organizacja studiów doktoranckich Wymagania dotyczące planów i programów studiów doktoranckich Wymagania stawiane realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu Określenie ramowego harmonogramu realizacji pracy doktorskiej Wsparcie uczestników studiów doktoranckich System zapewnienia jakości studiów doktoranckich KAUT – studia doktoranckie 19KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

20 Przyznane akredytacje: 62Kierunki akredytowane: 12 architektura i urbanistyka automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika fizyka techniczna geodezja i kartografia informatyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn nawigacja włókiennictwo zarządzanie i marketing Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Przeprowadzone Akredytacje 20KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

21 Zestawienie akredytacji udzielonych przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych w rozbiciu na kierunki 21KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

22 Architektura i urbanistyka (3) Pol. Gdańska, Wydz. Architektury 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Krakowska, Wydz. Architektury 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Architektury5 lat2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka (7) AGH, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Pol. Krakowska, Wydz. Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Elektronika i Telekomunikacja (8) AGH, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki5 lat2004/05 – 2009/10 Politechnika Śląska, Wydz. Elektryczny2 lata2002/03 – 2004/05 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat 2003/04 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki5 lat2003/04 – 2007/08 Pol. Białostocka, Wydz. Elektryczny2 lata2002/03 – 2004/05 UTP w Bydgoszczy, Wydz. Telekomunikacji i Elektrotechniki5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Śląska, Wydz. Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat2002/03 – 2007/08 Akredytowane kierunki 22KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

23 Elektrotechnika (9) Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Poznańska, Wydz. Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektryczny 5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Warszawska, Wydz. Elektryczny 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Opolska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Śląska, Wydz. Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Białostocka, Wydz. Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Szczecińska, Wydz. Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Informatyka (6) Pol.-Jap. Wyższa Szkoła Technik Komputerowych5 lat2003/04 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Łódzka, Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki 5 lat2006/07 – 2010/11 WAT, Wydz. Cybernetyki5 lat2003/04 – 2007/08 Pol. Opolska, Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 2 lata2003/04 – 2004/05 Pol. Wrocławska, Wydz. Elektroniki 5 lat2002/03 – 2007/08 Geodezja i Kartografia (1) Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej 5 lat2004/05 – 2009/10 Akredytowane kierunki 23KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

24 Fizyka Techniczna (5) Pol. Warszawska, Wydz. Fizyki5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Wrocławska, Wydz. Podstaw Problemów Techniki5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Poznańska, Wydz. Fizyki Technicznej5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Śląska, Wydz. Matematyczno-Fizyczny5 lat2004/05 – 2009/10 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej5 lat2004/05 – 2009/10 Inżynieria materiałowa (6) AGH, Wydz. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej5 lat2004/05 - 2009/10 Pol. Śląska, Wydz. Inżynierii Materiałowej i Metalurgii5 lat2002/03 – 2007/08 AGH, Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Inżynierii Materiałowej5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Częstochowska, Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Łódzka, Wydz. Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Zarządzanie i marketing (1) Pol. Wrocławska, Wydz. Informatyki i Zarządzania5 lat2003/04 – 2008/09 Włókiennictwo (1) Pol. Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów5 lat2004/05 – 2009/10 Akredytowane kierunki 24KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

25 Mechanika i budowa maszyn (15) AGH, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Śląska, Wydz. Inżynierii Środowiska i Energetyki5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Gdańska, Wydz. Mechaniczny 5 lat2003/04 – 2007/08 Pol. Rzeszowska, Wydz. Budowy Maszyn i Lotnictwa 5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Opolska, Wydz. Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny5 lat2002/03 – 2007/08 UTP Bydgoszcz, Wydz. Mechaniczny5 lat2003/04 – 2008/09 Pol. Wrocławska, Wydz. Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa5 lat2002/03 – 2007/08 AMW w Gdyni, Wydz. Mechaniczno-Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Akademia Morska w Gdyni, Wydz. Mechaniczny 5 lat2002/03 – 2007/08 Pol. Krakowska, Wydz. Mechaniczny5 lat2003/04 – 2007/08 Pol. Lubelska, Wydz. Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 WAT, Wydział Mechaniczny5 lat2007/08 – 2012/13 Akredytowane kierunki 25KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

26 Zestawienie akredytacji udzielonych przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych w rozbiciu na szkoły wyższe 26KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

27 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektryczny2 lata2002/03 – 2004/05 Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Białostocka (2): 27KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

28 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 5 lat2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2003/04 – 2008/09 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy (2): 28KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

29 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Częstochowska (1): 29KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

30 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Architektura i Urbanistyka Wydział Architektury5 lat2002/03 – 2007/08 Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki5 lat2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Automatyki5 lat2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2003/04 – 2007/08 Politechnika Gdańska (4): 30KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

31 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczno-Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (1): 31KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

32 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektryczny2 lata2002/03 – 2004/05 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Fizyka Techniczna Wydział Matematyczno-Fizyczny5 lat2004/05 – 2009/10 Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 5 lat2002/03 -2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Śląska (6): 32KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

33 Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 5 lat2004/05 – 2009/10 Fizyka Techniczna Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 5 lat2004/05 – 2009/10 Inżynieria Materiałowa Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 5 lat2004/05 – 2009/10 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 5 lat2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 5 lat2002/03 – 2007/08 Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie (6): 33KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

34 Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Architektura i urbanistyka Wydział Architektury5 lat2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Krakowska (3): 34KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

35 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Lubelska (1): 35KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

36 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Elektrotechniki i Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektrotechniki i Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Informatyka Wydział Elektrotechniki i Elektroniki5 lat2006/07 – 2010/11 Inżynieria Materiałowa Wydział Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Włókiennictwo Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 5 lat2004/05 – 2009/10 Politechnika Łódzka (6): 36KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

37 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Automatyki5 lat2003/04 – 2007/08 Informatyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki2 lata2003/04 – 2004/05 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Opolska (3): 37KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

38 Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Fizyka Techniczna Wydział Fizyki Technicznej5 lat2003/04 – 2008/09 Politechnika Poznańska (2): 38KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

39 Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 5 lat2003/04 – 2008/09 Politechnika Rzeszowska (2): 39KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

40 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2002/03 – 2007/08 Akademia Morska w Szczecinie (1): 40KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

41 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Szczecińska (1): 41KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

42 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5 lat2002/03 – 2007/08 Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2002/03 – 2007/08 Fizyka Techniczna Wydział Fizyki5 lat2003/04 – 2008/09 Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej5 lat2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 5 lat2002/03 – 2007/08 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 5 lat2002/03 – 2007/08 Politechnika Warszawska (6): 42KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

43 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Architektura i urbanistyka Wydział Architektury5 lat2002/03 – 2007/08 Automatyka i robotyka Wydział Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Wydział Mechaniczny2 lata2002/03 – 2004/05 Elektrotechnika Wydział Elektryczny5 lat2003/04 – 2008/09 Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki5 lat2003/04 – 2007/08 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5 lat2003/04 – 2007/08 Fizyka Techniczna Wydział Podstawowych Problemów Techniki 5 lat2003/04 – 2008/09 Informatyka Wydział Informatyki i Zarządzania5 lat2003/04 – 2008/09 Wydział Elektroniki5 lat2002/03 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny5 lat2002/03 – 2007/08 Wydział Mechaniczny5 lat2002/03 - 2007/08 Zarządzanie i Marketing Wydział Informatyki i Zarządzania5 lat2003/04 – 2008/09 Politechnika Wrocławska (12): 43KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

44 Kierunek Jednostka AkredytacjaNa lata akademickie Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej5 lat2004/05 – 2009/10 Informatyka Wydział Cybernetyki5 lat2003/04 – 2007/08 Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny5 lat2007/08 – 2012/13 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (3): 44KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

45 45KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

46 46KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

47 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem KAUT odbyła 12 spotkań plenarnych, w ramach których między innymi: Wybrano władze KAUT, Przyjęto Ramowe Standardy Akredytacji Studiów Doktoranckich, Określono założenia do akredytacji studiów podyplomowych, 47KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

48 Dostosowano dokumentację KAUT do aktualnie obowiązujących przepisów, Rozpatrzono, w oparciu o dokumentację, możliwość włączenia działalności KAUT do Programu QUEST, Ujednolicono Standardy Jakości Kształcenia dostosowując je do warunków obowiązującej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, 48KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

49 Prowadzono procedury akredytacyjne, Przyznano akredytację na 5 lat kierunkowi mechanika i budowa maszyn prowadzonemu przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, Ustalono zasady prowadzenia programu MOSTECH oraz prowadzono bieżącą obsługę programu. 49KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

50 System mobilności studentów MOSTECH Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu: Wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, Podnoszenie jakości kształcenia, Ułatwienie krajowej wymiany studentów. Zielona Góra, 2008-10-22prof. Jerzy Świątek 50KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

51 Założenia ogólne systemu MOSTECH Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej. 51KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

52 52KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

53 Społeczeństwo wiedzy 53KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

54 Porównanie CzynnikSpołeczeństwo Przemysłowe Społeczeństwo Wiedzy organizacjahierarchicznasieciowa ogniskowanie uwagi instytucjaosoba działaniabiurokratyczneelastyczne siłastabilnośćzmiana strukturasamopodtrzymującasprzężona kierownictwodogmatyczneinspiracyjne oczekiwaniabezpieczeństworozwój osobisty zasobykapitał, surowceinformacja, wiedza konkurencjalepiej niż inniinaczej 54KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

55 Na drodze do społeczeństwa uczącego się Podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia · kształcenie podstawowe, · uznawanie nabytych umiejętności techniczno- zawodowych, · kształcenie ustawiczne. Zbliżanie uczelni i przedsiębiorstwa (pracodawcy) Walka z marginalizacją w regionie – szkoła drugiej szansy Znajomość trzech języków Równouprawnienie inwestycji materialnych i nakładów na wykształcenie 55KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

56 Proces Boloński Podstawowymi celami kształcenia wyższego w Europie wg Deklaracji Bolońskiej są : przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim, rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy) rozwój osobowy kształconych Realizacji tych celów służy Proces Boloński. 56KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

57 Proces Boloński Podstawowym zadaniem Procesu Bolońskiego jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez: mobilność pracowników i studentów, kształcenie ustawiczne, kształtowaniu postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty Europejczyków, dostosowaniu kształcenia w poszczególnych krajach do potrzeb rynku pracy Unii Europejskiej (różnorodność!), podniesieniu atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie (różnorodność!) i inne rozwinięte w komunikatach. 57KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

58 Proces Boloński Narzędziami realizacji tych celów i zadań są: studia dwustopniowe (i trój-stopniowe) system rozliczeń osiągnięć studentów (ECTS) suplement do dyplomu współdziałanie w sprawach zapewniania jakości aktywizacja studentów w realizacji Procesu i inne po Bergen dodatkowo europejska (i krajowe) ramowe struktury kwalifikacji akredytacja europejska 58KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

59 KAUT 59KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

60 Opinie wydawane są na podstawie oceny następujących spraw: Kadra (ocena ilościowa i jakościowa). Proces kształcenia. Badania naukowe i aplikacyjne (zawodowe) – nie są obowiązkowe na studiach I stopnia. Warunki lokalowe. Wyposażenie komputerowe i laboratoryjne. Biblioteka (dostęp do informacji). Struktura i organizacja jednostki i uczelni System zapewnienia jakości. Czy to wystarczy? 60KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

61 Otwarty system zapewnienia jakości (Monitorowanie wejścia - licencjonowanie) Student i Program studiów Absolwent O kresowe monitorowanie głównych standardów akademickich Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania 61KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

62 Kilka pytań: Czy uczelnia spełnia rolę Uczelni Europejskiej? Czy uczelnia oferuje kształcenie w głównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu, kraju? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami kultury, nauki poprzez realizacje zadań, projektów badawczych z udziałem studentów? Czy funkcjonuje centrum kształcenia ustawicznego reagujące na potrzeby rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami popularyzacji i upowszechniania wiedzy? Czy istnieje polityka pozwalająca na podnoszenie poziomu wykształcenia w regionie? Na ile tworzenie nowych, kierunków, specjalności uwzględnia zapotrzebowanie regionu? Czy uczelnia jest zaangażowana w tworzenie polityki regionalnej? Czy uczelnia współpracuje z lokalnymi władzami w opracowaniu strategii? 62KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

63 Region Kraj Świat Kształcenie Elit Globalny Pracodawca Rektor Dziekan Uczelnia Główni gracze 63KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

64 Zamknięty system zapewnienia jakości ze Sprzężeniem Zwrotnym (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca 64KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

65 ZATRUDNIENIE 2002 65KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

66 OFERTY PRACY WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW 2007 66KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

67 Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą Zasadnicze pytania: Czy …? 67KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

68 Oczekiwania Studentów i Pracodawców 68KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

69 Oczekiwane umiejętności nabyte w czasie studiów 69KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

70 Oczekiwane dodatkowe działania uczelni 70KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

71 71KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

72 Authors 72KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

73 Methodology of the IT Workforce Study 73KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

74 74KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

75 75KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

76 76KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

77 77KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

78 Changes in IT staffing 2005- 2008 78KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

79 79KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

80 80KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

81 81KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

82 82KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

83 83KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

84 84KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

85 85KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

86 Politycy Region Kraj Globalny Pracodawca Rektor Dziekan Uczelnia Karta Bolońska Program nauczania Ramowe struktury kwalifikacji KAUT 86KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

87 Zamknięty system zapewnienia jakości ze Sprzężeniem Zwrotnym (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca 87KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

88 88KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

89 QUESTE Quality System of European Scientific and Technical Education model to a label of excellence initiative promoted by - European Network for Quality of Higher Engineering Education for industry 89KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

90 Cztery elementy Modelu QUESTE- szczegóły Dobrze sprecyzowane strategie instytucjonalne Główne wartości przyjęte przez instytucję Sformułowanie zamierzonych wyników Proces zapewnienia jakości i poprawy 90KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

91 Zasadnicze obszary oceny działań Instytucji (Instytucja = Wydział = Jednostka) Wydział – instytucja Wydział – organizacja Wydział – kompetencje – dyscyplina Wydział – badania Wydział – edukacja Program Studenci Wydział – środowisko 91KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

92 Wydział - Instytucja Instytucja Umocowanie prawne Pozycja finansowa (majątek, budżet) Misja Główne cech kultury Instytucji Czytelność celów Oferta (ujęcie kompleksowe) Edukacyjna Badawcza Usługowa Pozycja jednostki w: Regionie Kraju Środowisku międzynarodowym 92KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

93 Wydział – organizacja Autonomia jednostki – koncepcja organizacji Uregulowania prawne Efektywność zarządu i zewnętrznych ciał doradczych Efektywność struktury jednostki i procesu decyzyjnego Spójność struktur zewnętrznego i zewnętrznego podejmowania decyzji Działania Polityka kadrowa Polityka finansowa Polityka informacyjna Zapewnienie zaplecza 93KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

94 Wydział – kompetencje - dyscyplina Obszar kompetencji jednostki Uprawnienia jednostki Pracownicy wydziału Badania Kształcenie Administracja (Zgodność profilu ze strategią, kwalifikacje kadry, kontakty kadry z pracodawcą, regionem, międzynarodowe) Procedury rekrutacyjne, szkoleniowe ewaluacyjne, System motywacyjny 94KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

95 Wydział – badania Potencjał badawczy jednostki Kadra Laboratoria (akredytowane) Zakres badań, a oferowany zakres kształcenia (procedury) Zakres badań na potrzeby regionu Procedury formułowania tematów, udział ciał zewnętrznych 95KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

96 Wydział – edukacja, program Procedury definiowania programu Procedury opiniowania programu Procedury wdrażania programu Procedury doboru kadry Procedury adaptacji programu (udokumentowany udział: pracodawców i studentów, przedstawicieli regionu) 96KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

97 Wydział – edukacja, realizacja Program a standardy Program w kontekście: Regionalnym Krajowym Międzynarodowym Warunki realizacji Procedury zapewniana warunków, udział pracodawców, regionu Kadra Krajowa Zagraniczna Metody zapewnienia jakości 97KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

98 Wydział – edukacja, kandydaci Rekrutacja Polityka kraju, regionu Wymagania, a kierunek Wielostopniowość (drożność) Udział pracodawców w określeniu wymagań Działania informacyjne i promocyjne wobec młodzieży szkolnej Promocja zawodu inżyniera 98KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

99 Wydział – studenci Realizacja programu Wiedza i umiejętności, a plan studiów Doradztwo w toku studiów Indywidualizacja Umiędzynarodowienie Sukcesy i niepowodzenia Powiązanie programu z pracodawcą Projekty, Praktyki Powiązanie programu z badaniami Koła naukowe Badania realizowane przez studentów Procedury oceny jakości realizacji programu oraz mechanizmy poprawy 99KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

100 Wydział – absolwenci Kontakt z absolwentami – ocena sukcesu absolwentów Absolwenci, a założenia programu Absolwenci, a polityka jednostki Związek działań jednostki, a ocena absolwentów Udział absolwentów w kreowaniu strategii (procedury, udokumentowane działania) 100KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

101 Wydział – studenci Samorząd Organizacje studenckie Aktywność studentów w środowisku Uczelnia Miasto Region Kraj Świat Campus Stypendia 101KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

102 Wydział – otoczenie Działania w regionie Działania w kraju Dziania międzynarodowe (Procedury, udokumentowane działania, relacja jednostka - pracodawca) 102KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

103 Kilka pytań: Czy uczelnia spełnia rolę Uczelni Europejskiej? Czy uczelnia oferuje kształcenie w głównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu, kraju? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami kultury, nauki poprzez realizacje zadań, projektów badawczych z udziałem studentów? Czy funkcjonuje centrum kształcenia ustawicznego reagujące na potrzeby rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami popularyzacji i upowszechniania wiedzy? Czy istnieje polityka pozwalająca na podnoszenie poziomu wykształcenia w regionie? Na ile tworzenie nowych, kierunków, specjalności uwzględnia zapotrzebowanie regionu? Czy uczelnia jest zaangażowana w tworzenie polityki regionalnej? Czy uczelnia współpracuje z lokalnymi władzami w opracowaniu strategii? 103KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

104 Porównanie CzynnikSpołeczeństwo Przemysłowe Społeczeństwo Wiedzy organizacjahierarchicznasieciowa ogniskowanie uwagi instytucjaosoba działaniabiurokratyczneelastyczne siłastabilnośćzmiana strukturasamopodtrzymującasprzężona kierownictwodogmatyczneinspiracyjne oczekiwaniabezpieczeństworozwój osobisty zasobykapitał, surowceinformacja, wiedza konkurencjalepiej niż inniinaczej 104KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

105 Otwarty system zapewnienia jakości (Monitorowanie wejścia - licencjonowanie) Student i Program studiów Absolwent O kresowe monitorowanie głównych standardów akademickich Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania 105KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

106 Zamknięty system zapewnienia jakości (Monitorowanie Wejścia wraz z Ciągłym Procesem Zapewnienia Jakości) Student i Program studiów Absolwent Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące KAUT Cel Programu Wyjścia Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Pracodawca 106KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek

107 Dziękuję za uwagę 107KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek


Pobierz ppt "Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych www.kaut.agh.edu.p l Sprawozdanie – Zadania na najbliższą kadencję 1KRPUT Wrocław 5-7.11.2008 Jerzy Świątek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google