Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

2 Prognoza liczby studentów w Polsce na lata 2012-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

3 Uczestnicy studiów doktoranckich
Doktoranci w Polsce Rok akademicki Uczestnicy studiów doktoranckich Liczba otwartych przewodów doktorskich Cudzoziemcy przeprowadzający przewody doktorskie w Polsce 2005/2006 32725 8751 424 2006/2007 31831 8267 385 2007/2008 31814 7286 375 2008/2009 32494 7450 308 2009/2010 35671 7250 228 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Stale zmniejszająca się liczba zagranicznych doktorantów wskazuje, że Polska nie jest pod względem edukacyjnym krajem konkurencyjnym w Europie.

4 Studenci zagraniczni na świecie
Najbardziej atrakcyjne kraje dla studentów: Stany Zjednoczone (18% wszystkich wyjeżdżających), Wielka Brytania (10%), Australia (7%), Niemcy (7%) i Francja (7%), Kanada (5%), Japonia (4%), Rosja (4%) i Hiszpania (2%) Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów: Australia (21%), Wielka Brytania (15,3%), Austria (15,1%), Szwajcaria (14,9%)… Polska, Brazylia, Chile, Turcja (poniżej 1%) Co piąty student zagraniczny w skali globu jest narodowości chińskiej. Na drugim miejscu są w tej kategorii Indie (6% wszystkich studentów), dalej Korea Południowa (4%) oraz Niemcy (3%). Łącznie studenci z Azji stanowią ponad połowę wszystkich studentów zagranicznych. Dane zaczerpnięte z raportu „Education at a Glance” stworzonego przez OECD

5 Stypendia ze środków ministerialnych
Przykładowe możliwości finansowania doktorantów Stypendia ze środków ministerialnych Konkursy Narodowego Centrum Nauki (Preludium) Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Ventures, Team) Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Lider) Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda Stypendia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Stypendia fundowane przez samorządy terytorialne Granty Europejskiej Rady ds Badań Naukowych

6 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program TEAM
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program TEAM Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają: - imienne stypendium naukowe - grant badawczy

7 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program Ventures
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program Ventures Program adresowany jest do najmłodszych naukowców. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają: - imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów) - grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie

8 Własny Fundusz Stypendialny Uczelni
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE Własny Fundusz Stypendialny Uczelni Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) daje Uczelni możliwość stworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego. Środki Własnego Funduszu Stypendialnego mogą pochodzić z następujących źródeł: z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nie więcej niż 20% planowanego zysku na dany rok, przy czym w przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w odpowiedniej proporcji, a w przypadku osiągnięcia zysku większego odpis ustala się w wielkości planowanej z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz.

9 Możliwości finansowania doktorantów spoza UE
Stypendia finansowane przez samorządy lokalne - Stypendium Miasta Łodzi Celem programu stypendialnego jest wspieranie pracy naukowej studentów i doktorantów kształcących się na strategicznych dla rozwoju Łodzi kierunkach studiów i dyscyplinach badań naukowych. Program ma za zadanie pomóc pozyskać dla Miasta i łódzkiego środowiska naukowego kadry naukowe spoza Łodzi. Wybrani doktoranci będą otrzymywać około 2000 zł przez okres 9 miesięcy. O wyborze stypendystów zadecyduje Komisja Stypendialna złożona m.in. z przedstawicieli uczelni.

10 System wymiany akademickiej
W Europie funkcjonują skuteczne systemy wymiany akademickiej, takie jak: British Council, Campus France, Campus Europae czy DAAD. DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) to wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych. Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację międzynarodowych programów i projektów. Utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie. Stypendia na pobyt badawczy w Niemczech dla doktorantów mogą trwać od 1 miesiąca do 3 lat, a kwoty mogą wynosić od 750 do 1000 euro + dodatkowe świadczenia.

11 Wnioski Niskie nakłady na szkolnictwo wyższe obniżają konkurencyjność polskich uczelni w stosunku do uczelni w europie zachodniej. Przekłada się to na postrzeganie polskiej oferty edukacyjnej przez studentów i doktorantów z Unii Europejskiej jako mało atrakcyjnej. Stworzenie równie skutecznego systemu wymiany akademickiej w Polsce mogłoby znacząco zwiększyć ilość zagranicznych studentów i doktorantów uczących się w polskich uczelniach. Stały konkurs stypendialny uwzględniający wszystkich studentów (nie tylko tych z Unii Europejskiej). Szansą dla polskich uczelni jest wykorzystanie dużego potencjału krajów nie będących członkami UE (Białoruś, Chiny, Ukraina)

12 Możliwość przydzielania stypendium doktorantom spoza UE z dotacji
Wnioski Możliwość przydzielania stypendium doktorantom spoza UE z dotacji dydaktycznej Konkurs stypendialny w ramach np. NCN System wymiany akademickiej na wzór DAAD, British Council, etc.


Pobierz ppt "STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google