Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Antoni Tajduś KRPUT – Politechnika Wrocławska 2008 Algorytm – co wynika dla uczelni technicznych z jego utrzymania w obecnej formie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Antoni Tajduś KRPUT – Politechnika Wrocławska 2008 Algorytm – co wynika dla uczelni technicznych z jego utrzymania w obecnej formie."— Zapis prezentacji:

1 prof. Antoni Tajduś KRPUT – Politechnika Wrocławska 2008 Algorytm – co wynika dla uczelni technicznych z jego utrzymania w obecnej formie

2 Przypomnę teraz stanowisko Forum Uczelni Technicznych wobec algorytmu podziału środków na uczelnie wyższe

3 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Idea algorytmu Kraków 25 – 26 stycznia 2007

4 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Zasadnicza idea algorytmu podziału dotacji budżetowej polega na tym, że kwota przeznaczona na szkolnictwo wyższe w ustawie budżetowej jest dzielona pomiędzy uczelnie w taki sposób, iż otrzymują one środki proporcjonalne do swego udziału w systemie edukacji wyższej. Podział algorytmiczny ma zapewniać przy tym obiektywność kryteriów i racjonalizację zachowań uczelni. Kraków 25 – 26 stycznia 2007 Dlaczego wszystkie uczelnie techniczne w ubiegłym roku otrzymały zdecydowanie mniej pieniędzy od uczelni humanistycznych ??? Moje pytanie brzmi:

5 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Udział Uczelni w systemie edukacji wyższej Kraków 25 – 26 stycznia 2007

6 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Udział uczelni w systemie edukacji wyższej może być mierzony wieloma różnymi wskaźnikami. Nowy algorytm podziału dotacji dydaktycznej, bierze pod uwagę nie tylko liczbę pracowników naukowych, studentów i doktorantów, ale również jakość kształcenia, jakość badań naukowych, parametr wyrównanego rozwoju, czyli stosunek liczby pracowników do liczby studentów oraz aktywność we współpracy zagranicznej. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

7 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Uczelnie powinny mieć środki na inwestycje, otwieranie nowych laboratoriów i badania. Dodatkowe środki to szansa lepszego rozwoju naszych Uczelni. Co jednak będzie uzależnione od osiągnięć i pozycji naukowej danej uczelni. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

8 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Kraków 25 – 26 stycznia 2007 Co jest ważne dla studentów Uczelni Technicznych ??

9 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Kraków 25 – 26 stycznia 2007 1.Najlepsza kadra (również doświadczenie pracownicy przemysłu) 2.Odpowiednia liczba kadry 3.Zaplecze laboratoryjne 4.Studia w języku angielskim

10 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Kraków 25 – 26 stycznia 2007 5.Pieniążki na obozy naukowe 6.Praktyki 7.Możliwości i warunki do studiowania studentów niepełnosprawnych 8.Pieniądze na wsparcie wszelkich działań aktywizujących studentów i przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej

11 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Kraków 25 – 26 stycznia 2007 Większe pieniądze na działalność: Kół Naukowych Organizacji Studenckich

12 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Kraków 25 – 26 stycznia 2007 Przychody uczelni publicznej to głównie dotacja resortowa oraz przychody własne z tytułu świadczenia usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych. Dotychczasowy podział środków budżetowych nie w każdym przypadku odzwierciedlał faktyczne koszty kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Także stosowanie wskaźników (wag) w ostatnim modelu matematycznym podziału dotacji nie w każdym przypadku uwzględniało odmienność – w stosunku do uczelni akademickich – kosztów kształcenia.

13 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych &1. ust. 2.Wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz wskaźniki kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki odzwierciedlają względne relacje poziomów kosztochłonności kształcenia. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

14 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Jak interpretować względne relacje poziomów kosztochłonności? Nie został podany dokładny algorytm obliczania poziomu kosztochłonności. Przy obliczaniu powinny zostać uwzględnione przede wszystkim standardy kształcenia poszczególnych kierunków. Na ich podstawie możemy określić wydatki związane z prowadzeniem studiów na danym kierunku, makrokierunku czy studiach międzywydziałowych. Kierunki techniczne posiadają wysokie wskaźniki kosztochłonności. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

15 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy: W projekcie rozporządzenia (załącznik nr 2 pkt III) określono także wskaźniki kosztochłonności dla makrokierunków i studiów międzykierunkowych oraz kierunków innych niż określone w § 2 (indywidualnych), prowadzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia. W projekcie zostały umieszczone również kierunki indywidualne, które są obecnie w przygotowaniu (w projekcie zaznaczone kursywą). Jeśli do czasu wydania rozporządzenia minister wyda decyzję zezwalającą na uruchomienie tych kierunków, zostaną one zamieszczone w rozporządzeniu, w przeciwnym razie zostaną wykreślone. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

16 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Podział wskaźników kosztochłonności dla makrokierunków nie jest odpowiedni. Standardy kształcenia makrokierunku uwarunkowane są standardami kształcenia poszczególnych kierunków w nim zawartych. Wskaźnik powinien uwzględniać kosztochłonność każdego z nich. Forum Uczelni Technicznych uważa za optymalne rozwiązanie zaproponowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego wprowadzające dla makrokierunków średnią arytmetyczną wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków składowych, zaś dla studiów międzykierunkowych średnią ważoną wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków składowych. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

17 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Na jakiej podstawie zostały obliczone wskaźniki kosztochłonności na kierunkach jeszcze nieistniejących? Jak będą obliczane wskaźniki dla nowoutworzonych kierunków czy makrokierunków? (Możliwość tworzenia nowych kierunków na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) Kraków 25 – 26 stycznia 2007

18 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych § 5. Dla pierwszego roku studiów stacjonarnych, który nie jest prowadzony w ramach kierunku studiów, makrokierunku i studiów międzykierunkowych określa się wskaźnik kosztochłonności przewidziany dla grupy kierunków o najniższym wskaźniku kosztochłonności, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Kraków 25 – 26 stycznia 2007

19 Dziękujemy Tomasz Jezierski Politechnika Krakowska Przemysław Dargiewicz Politechnika Warszawska

20 Propozycje powinny prowadzić do utworzenia dobrych i silnych Uczelni. O sile Uczelni decydują m.in.: kadra nauczająca – na pierwszym etacie (tytuły i stopnie naukowe kadry), badania naukowe, a w tym prace naukowo-badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej (na podstawie umów międzynarodowych) oraz w ramach funduszy europejskich. Propozycje ewentualnych zmian w algorytmie MNiSW

21 Można więc sugerować następujące zmiany w algorytmie: w składniku kadrowym bierze się pod uwagę jedynie osoby dla których dana Uczelnia jest pierwszym miejscem zatrudnienia, w składniku kadrowym bierze się pod uwagę nie stanowiska (jak jest obecnie w ministerialnym algorytmie) lecz tytuł i stopnie naukowe, w składniku badawczym należy dodatkowo uwzględnić prace naukowo-badawcze finansowane ze środków zagranicznych. Propozycje ewentualnych zmian w algorytmie MNiSW – c.d.

22 Równocześnie nie jest zrozumiały składnik zrównoważonego rozwoju Uczelni (Wj). Obowiązuje nas przecież zasada, która jasno i precyzyjnie mówi jaki jest dopuszczalny wskaźnik określający liczbę studentów przypadających na jednego samodzielnego pracownika naukowego. Równocześnie, waga wskaźnika wynosząca Wj=0,1 jest moim zdaniem jest zbyt wysoka (do przyjęcia jest waga Wj=0,05). Można również wprowadzić do algorytmu wskaźnik uwzględniający liczbę kierunków zamawianych realizowanych w danej Uczelni. Propozycje ewentualnych zmian w algorytmie MNiSW – c.d.

23 Wagi kosztochłonności kierunków Jeśli nie ulegną zmianie to do istniejących wag dodajemy +0,5 dla kierunków zamawianych. Argumenty ZA: obiektywnie wskazane kierunki, które są potrzebne w AGH mamy ich 6 czyli prawie połowę ze wszystkich wskazanych Argumenty przeciw: podwójne finansowanie – ale wagi kosztochłonności są trudne uzasadnienia

24 Waga zrównoważonego rozwoju Zastąpić ją wagą jakości kształcenia. Argumenty ZA: wspieramy zasady administracyjne stosowane przy akredytacji kierunków w sposób ekonomiczny współczynnik zrównoważonego rozwoju jest niejasny podkreślenie wagi jakości kadry mierzonej tytułami i stopniami

25 Włączamy go do składnika studencko-doktoranckiego. W bazie studenckiej włączamy studentów zagranicznych przyjeżdżających i wyjeżdżających – z wagą 5 i odpowiednio 2. Argumenty ZA: liczba studentów zagranicznych w stosunku do pozostałych jest prawie zerowa, a w algorytmie stanowią oni 5/40, czyli 1/8 całości studenckiej ze względu na małe liczby pojawiające się w tej części, waga ta ulega znacznym zmianom z roku na rok formalnie środków budżetowych nie powinno przekazywać się na studentów zagranicznych (a zwłaszcza kosztem polskich) taka zmiana pozostawia trend ekonomiczny zachęcający do ściągania studentów zagranicznych – jest to bardziej sprawiedliwa Składnik wymiany

26 Składnik kadrowy Zamiast stanowisk wrócić do stopni i tytułów przynajmniej w 50% Argumenty ZA: zachęca do rozwoju kadry Argumenty PRZECIW: zachęca poprzedni system do umożliwienia szybszego awansu młodych pracowników nauki

27 Składnik grantowy Zdefiniować szerzej pojęcie grantów branych pod uwagę do wyliczeń Cyt. L6 i – liczba projektów badawczych MNiSW – w tym własne, promotorskie, habilitacyjne i rozwojowe – oraz międzynarodowych finansowanych w i-tej uczelni. Za granty międzynarodowe uznaje się granty, których źródłem finansowania są środki UE i innych organizacji międzynarodowych powstałych na podstawie porozumienia rządów państw je tworzących. Uznaje się, że projekt badawczy jest uwzględniony w L6 i, jeśli czas określony datami rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu – z uwzględnieniem aneksów wg stanu na 31.12 – zawiera w sobie przynajmniej 1 miesiąc roku kalendarzowego roku obrachunkowego ARGUMENTY ZA: promocja udziału polskich uczonych w badaniach międzynarodowych

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. Antoni Tajduś KRPUT – Politechnika Wrocławska 2008 Algorytm – co wynika dla uczelni technicznych z jego utrzymania w obecnej formie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google