Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNA ROLA POLSKI W STRUKTURZE FEANI - TYTUŁ EUR ING

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNA ROLA POLSKI W STRUKTURZE FEANI - TYTUŁ EUR ING"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNA ROLA POLSKI W STRUKTURZE FEANI - TYTUŁ EUR ING
EUROPEJSKA FEDERACJA NARODOWYCH STOWARZYSZEŃ INŻYNIERSKICH AKTYWNA ROLA POLSKI W STRUKTURZE FEANI - TYTUŁ EUR ING Mirosław LUFT Polski Komitet Narodowy ds. Rejestru FEANI KRPUT Bielsko-Biała,

2 Problematyka Rola FEANI w uznawaniu kwalifikacji inżynierskich
Inżynier Europejski Funkcjonowanie Rejestru oraz procedura ubiegania się o tytuł EUR ING Indeks FEANI Polski Rejestr Inżynierów Europejskich Wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING Praktyczne znaczenie tytułu EUR ING Formacja zawodowa inżyniera wg FEANI Wymogi programowe stawiane przez FEANI kierunkom studiów technicznych, ubiegającym się o wpisanie do indeksu FEANI (akredytacja FEANI) Zadania stojące przed uczelniami technicznymi oraz PlNMC

3 Rola FEANI w uznawaniu kwalifikacji inżynierskich
Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich - FEANI (Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs) została utworzona w 1951 r. Siedzibą FEANI jest Bruksela (do Paryż). FEANI jest Federacją zrzeszającą zawodowe stowarzyszenia inżynierów, aktualnie z 31 krajów, po jednym z każdego kraju. Narodowe organizacje członkowskie (Członkowie Narodowi) stanowią tzw. Narodowe Komitety FEANI.

4 Kraje członkowskie FEANI
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja ( Członek Tymczasowy),Cypr, Czechy (1995), Dania, Estonia, Francja (ponowne przystąpienie 2007), Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia (ponowne przystapienie 2008), Polska (1992), Portugalia, Rosja (2008), Rumunia (1995), Serbia (2007), Słowacja (1995), Słowenia (1995), Szwajcaria, Szwecja, Węgry (1990), Wielka Brytania, Włochy.

5 Cele FEANI umacnianie zawodowej tożsamości inżynierów w Europie:
zabezpieczanie, ochrona i promowanie zawodowych interesów inżynierów, sprzyjanie większej jedności między inżynierami europejskimi, podnoszenie rangi zawodu inżyniera w społeczeństwie oraz jego odpowiedzialności wobec społeczeństwa; ułatwiane wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów europejskich oraz ochrony ich tytułów; sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i świecie; dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia inżynierów i ich praktyki zawodowej oraz ich regularny przegląd.

6 Polska w FEANI Polskim Członkiem Narodowym od września 1992r. jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - FSNT NOT - jako jedyna organizacja inżynierska w kraju.

7 Członkostwo FSNT NOT w FEANI
stanowi dowód uznania dla Federacji i jej pozycji zarówno w polskim jak i europejskim środowisku inżynierskim, stwarza polskim inżynierom możliwość ubiegania się o tytuł INŻYNIERA EUROPEJSKIEGO, umożliwiło polskim uczelniom technicznym uznanie na równi z uczelniami zachodnioeuropejskimi, dowodem czego jest ich włączenie do INDEKSU FEANI. Dzięki niemu polskie tytuły "magister inżynier" i "inżynier" są uznawane w Europie na równi z niemieckimi, czy też brytyjskimi "Master of Science" i "Bachelor of Science". Dzięki tym tytułom ("mgr inż." i "inż.") polscy inżynierowie stają się już po ukończeniu uczelni technicznej potencjalnymi kandydatami do tytułu "INŻYNIER EUROPEJSKI". Członkostwo FSNT NOT w FEANI

8 Rejestr FEANI Pierwszy rejestr inżynierów, tzw. "Rejestr zawodów z wyższym wykształceniem technicznym" FEANI opracowała w 1970r. i funkcjonował on do roku 1987. W 1987r. w/w rejestr zastąpiono nowym "Rejestrem Inżynierów Europejskich", zwanym REJESTREM FEANI, ustanawiając jednocześnie tytuł INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING.

9 Cele Rejestru FEANI ułatwianie przepływu inżynierów czynnych zawodowo wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty FEANI, stworzenie ram dla wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynierów - gwarancji ich kompetencji i umiejętności, dostarczanie przyszłym pracodawcom danych o inżynierach.

10 Struktura Rejestru Rejestr FEANI składa się z 2 części:
Rejestru EUR ING, prowadzonego centralnie przez Sekretariat Generalny FEANI i Komitety Narodowe FEANI. Decyzję o przyznaniu tytułu EUR ING i wpisie do rejestru podejmuje Europejski Komitet ds. Rejestru FEANI (European Monitoring Committee) na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów i rekomendacji Narodowego Komitetu ds. Rejestru FEANI. Brak rekomendacji uniemożliwia uzyskanie przez kandydata tytułu EUR ING. Rejestru inżynierów na podstawie posiadanego wykształcenia, prowadzonego przez Narodowe Komitety FEANI, które podejmują decyzję o rejestracji i wydają certyfikaty.

11 Inżynier Europejski - EUR ING
Jest to tytuł zawodowy (a nie akademicki, czy też naukowy), nadawany wyłącznie przez FEANI inżynierom spełniającym wymogi tej organizacji; o tytuł EUR ING mogą ubiegać się wyłącznie inżynierowie czynni zawodowo, zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich FEANI, którzy: ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów stacjonarnych (posiadają dyplom ukończenia tychże studiów), znajdujących się w INDEKSIE FEANI,

12 Inżynier Europejski - EUR ING
posiadają odpowiednie, udokumentowane doświadczenie inżynierskie (wynoszące łącznie z nominalnym czasem trwania studiów minimum 7 lat); zawodowe doświadczenie inżynierskie - praca na stanowiskach inżynierskich oraz posiadanie odpowiedniego dorobku w zawodzie inżyniera (sama praca dydaktyczna w uczelni - asystenta, nauczyciela akademickiego nie jest uważana przez FEANI za pracę inżyniera),

13 Inżynier Europejski - EUR ING
wykazuje się czynną znajomością przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego), zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI.

14 Procedura ubiegania się o tytuł EUR ING
Rejestr EUR ING prowadzony jest przez Komitety Narodowe FEANI każdego z krajów członkowskich i Sekretariat Generalny FEANI w Brukseli, wnioski o tytuł EUR ING inżynierowie składają w Komitecie Narodowym FEANI w swoim kraju. Wnioski te po sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Komitet Narodowy ds. Rejestru FEANI (National Monitoring Committee) - łącznie z jego rekomendacjami przesyłane są do Europejskiego Komitetu ds. Rejestru FEANI, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu EUR ING i wpisaniu do Rejestru,

15 Procedura ubiegania się o tytuł EUR ING
inżynier, któremu FEANI przyznała tytuł INŻYNIERA EUROPEJSKIEGO otrzymuje: dyplom i certyfikat EUR ING podpisane przez władze FEANI, zostaje wprowadzony do Centralnego Rejestru Inżynierów Europejskich, rejestracja jako EUR ING daje prawo do używania tytułu INŻYNIER EUROPEJSKI w języku kraju - Członka FEANI oraz używania tytułu zawodowego EUR ING, jednolitego we wszystkich krajach członkowskich FEANI, łącznie z tytułem w języku ojczystym, zgodnie z prawem.

16 Wg danych na początek marca 2009, tytuł EUR ING posiada ponad 30
Wg danych na początek marca 2009, tytuł EUR ING posiada ponad europejskich inżynierów. System FEANI oparty na Rejestrze oraz tytuł EUR ING zyskały wysoką ocenę Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wydała w 1994 r. deklarację w tym zakresie, podając system FEANI jako doskonały przykład samoregulacji zawodu i zalecając krajom członkowskim UE uznanie tytułu EUR ING w miejsce konieczności nostryfikacji narodowych dyplomów inżynierów. Oznacza to przyznanie FEANI prawa głosu na rzecz i w imieniu Europejskiej Społeczności Inżynierskiej.

17 Indeks FEANI Indeks FEANI, został wydany po raz pierwszy w 1992r. przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej i Europejskiej Fundacji Kultury. Zawiera on: opis systemów kształcenia inżynierów w poszczególnych krajach członkowskich; wykaz akredytowanych przez FEANI uczelni i kierunków studiów i nadawanych przez nie tytułów podane są w językach narodowych, nazwy kierunków studiów - w jednym z języków FEANI. Aktualnie Indeks FEANI obejmuje 26 krajów członkowskich tej organizacji.

18

19

20 Polski Rejestr Inżynierów Europejskich
Pierwsi 4 polscy inżynierowie otrzymali dyplomy EUR ING we wrześniu 1994r. Według stanu na październik 2008 r. tytuł EUR ING posiada 265 polskich inżynierów, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji NOT (SGP -2 osoby; SIMP - 55 osób; SITK - 18 osób; SEP-43 osoby; SITPChem - 9 osób; PZITS - 33 osoby; SITG-4 osoby; SITPH - 8 osób; SITSpoż. - 7 osób; PZITB - 56 osób; SITPNiG - 20 osób; SITR - 1 osoba; SITWM - 5 osób; STOP - 1 osoba; SWP - 1 osoba; STPwWB - 3 osoby; TEST-Q - 1 osoba).

21 Wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING
Inżynier ubiegający się o tytuł EUR ING musi spełniać następujące podstawowe warunki określone przez FEANI legitymować się dyplomem ukończenia uczelni i kierunku inżynierskich studiów dziennych (stacjonarnych), które zawarte są w INDEKSIE FEANI. (FEANI nie zaakceptowała w polskich uczelniach studiów wieczorowych i zaocznych oraz takich kierunków studiów jak Architektura i Urbanistyka, Organizacja i Zarządzanie, Marketing, gdyż nie spełniają one wymogów programowych FEANI. W związku z tym, ich absolwenci nie mogą ubiegać się o tytuł EUR ING. )

22 Wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING
posiadać minimum 2 lata pracy zawodowej na stanowisku inżynierskim w przypadku ukończenia studiów 5-letnich, przy studiach krótszych - staż pracy musi być odpowiednio dłuższy, jak również wykazać się osiągnięciami w tym zakresie. Całość tzw. formacji inżyniera (studia + zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat; być członkiem jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT NOT; brak członkostwa uniemożliwia ubieganie się o tytuł EUR ING;

23 Wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING
posiadać czynną znajomość przynajmniej jednego z języków oficjalnych FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego); uiścić opłatę rejestracyjną (W 2008 r. opłata rejestracyjna wynosi równowartość 280 EURO w złotych wg kursu średniego NBP). W wyniku postanowienia Zgromadzenia Ogólnego FEANI opłata ta może ulec zmianie; FEANI nie określa górnej granicy wieku kandydata do tytułu EUR ING, jednakże musi on być czynny zawodowo.

24 Praktyczne znaczenie tytułu EUR ING
Tytuł EUR ING stanowi: gwarancję poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżyniera zgodnie ze standardami europejskimi, popartą przez dwie organizacje inżynierskie - narodową i europejską; nobilitację zawodową - przynależność do wybranej elity inżynierów europejskich; ważny czynnik ambicjonalny; podniesienie prestiżu polskich firm zatrudniających inżynierów z tytułem EUR ING w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

25 Praktyczne znaczenie tytułu EUR ING
Tytuł EUR ING daje inżynierom: swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, stanowi on kartę przetargową w negocjacjach płacowych z pracodawcami. Niektóre firmy (także i w Polsce) preferują inżynierów z dyplomem EUR ING. Tytuł ten jest uznawany również w USA, Kanadzie i Australii; możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu (proces długotrwały i kosztowny); szansę znalezienia się w sieci INTERNET.

26 Definicja Inżyniera wg FEANI
Inżynier to ktoś, kto posiada i wykorzystuje wiedzę i umiejętności naukowe, techniczne i  stosowne inne w celu tworzenia, umacniania, uruchamiania i obsługi oraz utrzymania bezpieczeństwa i efektywności systemów, maszyn, urządzeń przemysłowych, procesów lub urządzeń o wartości praktycznej i ekonomicznej, dla przemysłu i społeczeństwa. Inżynier to zawód ukierunkowany na umiejętne zastosowanie charakterystycznej części wiedzy opartej na nauce i technice, zintegrowanej z zarządzaniem i biznesem, nabytej poprzez edukację i doskonalenie zawodowe w określonej dyscyplinie technicznej.

27 Proces rozwoju zawodowego wg FEANI
Ciągły Rozwój Zawodowy Kompetencje zawodowe Weryfikacja zawodowa Doświadczenia zawodowe Praktyka zawodowa Edukacja Program studiów

28 Struktura Formacji Zawodowej Inżyniera
FEANI rozwinęła i udoskonaliła strukturę formacji zawodowej, która dotyczy wszystkich inżynierów zawodowych, opartą na minimum 7 latach wykształcenia technicznego, szkolenia i doświadczenia inżynierskiego.

29 Struktura Formacji Zawodowej Inżyniera
Sformułowanie wymogów formacji opiera się na formule B+3U+2(U/T/E)+2E B - oznacza akceptowalny poziom wykształcenia średniego U - oznacza jeden rok (w pełnym wymiarze czasowym lub ekwiwalentnym) uznanego Programu Uniwersyteckiego, realizowanego przez Uczelnię, akredytowane przez FEANI i włączone do INDEKSU FEANI T - oznacza jeden rok uznanego programu szkolenia zawodowego E - oznacza jeden rok uznanego stosownego doświadczenia inżynierskiego.

30 Struktura Formacji Zawodowej Inżyniera
Formuła ta wymaga wykształcenia akademickiego (U) o czasokresie między 3 i 5 lat, akceptowane przez FEANI jako zawierające właściwą równowagę miedzy Naukami Podstawowymi, Naukami Technicznymi (Inżynierskimi) i Przedmiotami Nietechnicznymi, zarejestrowane w INDEKSIE FEANI. Okresy szkolenia zawodowego (T) i zawodowego doświadczenia inżynierskiego (E, minimum dwa lata) muszą być potwierdzone jako właściwe oraz wykazywać wzrastającą odpowiedzialność. Finalna ocena to recenzja całej formacji, wykazująca zdobycie fachowości zawodowej dla spełnienia wymogów stawianych inżynierom zgodnie z zapisami, zawartymi w odpowiednich Sekcjach.

31 Wymogi programowe stawiane przez FEANI kierunkom studiów technicznych
Kierunki studiów akredytowane przez FEANI i wpisane do INDEKSU FEANI jak również kierunki studiów ubiegające się o akredytację tej organizacji, jako baza edukacyjna tytułu zawodowego FEANI „Inżynier Europejski” - EUR ING, muszą zawierać odpowiednią równowagę pomiędzy MATEMATYKĄ, NAUKAMI PODSTAWOWYMI (fizyka, chemia i nauki pokrewne), NAUKAMI TECHNICZNYMI, INŻYNIERSKIMI PRZEDMIOTAMI SPECJALIZACYJNYMI oraz PRZEDMIOTAMI NIETECHNICZNYMI (umiejętności komunikacyjne, zarządzanie, praca w zespole, prawo, bezpieczeństwo, środowisko, języki obce, …).

32 Wymogi programowe stawiane przez FEANI kierunkom studiów technicznych
Ze względu na to, że Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (European Credit Transfer System) – ECTS jest progresywnie przyjmowany przez większość uczelni wyższych w Europie, FEANI również przyjęła ten system pomiaru wkładu pracy oczekiwanego od studenta do zaliczenia przedmiotu. Zgodnie z ECTS jeden rok studiów w pełnym wymiarze odpowiada 60 punktom kredytowym, a punkty te obejmują całkowity wkład pracy studenta, łącznie z ćwiczeniami i wykładami, pracą własną i egzaminami. Przy ubieganiu się o wpisanie kierunku studiów do Indeksu FEANI przed wejściem punktów ECTS obowiązywała następująca procedura. 1. WYMOGI STAWIANE PROGRAMOM STUDIÓW przez FEANI: ok. 35% zawartości w programie kierunku studiów muszą stanowić tzw. nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia i pokrewne) ok. 55% - przedmioty techniczne (inżynierskie) ok. 10% - inne przedmioty.

33 Wymogi programowe stawiane przez FEANI kierunkom studiów technicznych
Zgodnie z wymogami FEANI, profesjonalny kierunek studiów technicznych musi spełniać następujące kryteria minimum: NAUKI PODSTAWOWE (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geologia,…) muszą odpowiadać minimum 20% ogółu ECTS WYŻSZA MATEMATYKA (algebra liniowa, geometria analityczna, rachunek różniczkowy i rachunek całkowy, analiza numeryczna, badania operacyjne, matematyka dyskretna, statystyka,…)muszą reprezentować minimum 24 ECTS; Przy ubieganiu się o wpisanie kierunku studiów do Indeksu FEANI przed wejściem punktów ECTS obowiązywała następująca procedura: 1. WYMOGI STAWIANE PROGRAMOM STUDIÓW przez FEANI: ok. 35% zawartości w programie kierunku studiów muszą stanowić tzw. nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia i pokrewne) ok. 55% - przedmioty techniczne (inżynierskie) ok. 10% - inne przedmioty.

34 Wymogi programowe stawiane przez FEANI kierunkom studiów technicznych
PRZEDMIOTY TECHNICZNE (inżynierskie) musza odpowiadać minimum 60% ogółu ECTS dla studiów o nominalnym czasie trwania 3U (studia trzyletnie) oraz 50% ogółu ECTS dla studiów dłuższych (powyżej 3U); PRZEDMIOTY NIETECHNICZNE (umiejętność komunikacji, ekonomia, zarządzanie, praca zespole, prawo, bezpieczeństwo, środowisko, języki obce, …) muszą odpowiadać minimum 10% ogółu ECTS. Jeżeli zachwiane są proporcje procentowe pomiędzy w/w grupami przedmiotów, FEANI nie akceptuje danego kierunku studiów. 2. PROCEDURA Aby uczelnia mogła ubiegać się o wpisanie kierunku studiów do INDEKSU FEANI, musi on mieć minimum 2 roczniki absolwentów. Rektor uczelni powinien wystąpić z oficjalnym wnioskiem do Przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego ds. Rejestru FEANI - Polish National Monitoring Committee (prof. dr hab. inż. Mirosław LUFT, aktualnie rektor Politechniki Radomskiej). Adresowany na Przewodniczącego wniosek wraz z załączonymi materiałami (o których poniżej) należy przesłać na adres Sekretariatu Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i ds. Rejestru FEANI - Dział Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego FSNT NOT. Do wniosku należy dołączyć bardzo szczegółowe materiały w jęz. polskim i jęz. angielskim dotyczące samej uczelni, danego kierunku studiów - jego profilu (czy jest zorientowany na teorię - Th, czy też na zastosowania - A, czy też jednocześnie na zastosowania i teorię - A/Th), prowadzonych specjalności, kadry dydaktycznej, liczby studentów na poszczególnych latach, laboratoriów, programów studiów, planów studiów (godzinowych siatek przedmiotów na poszczególnych latach i specjalnościach), sylwetki absolwenta.

35 Zadania stojące przed Uczelniami Technicznymi
Praktycznie nie ma już jednolitych studiów magisterskich (system boloński). Absolwenci studiów I-go stopnia (inżynierskich) w większości uczelni nie mają możliwości ubiegania się o tytuł EUR ING, ponieważ te studia inżynierskie nie mają akredytacji FEANI i nie są wpisane do INDEKSU FEANI. Praktycznie nie ma jednolitych studiów magisterskich (system boloński!). Wszystko jest O.K. jeżeli absolwent takich studiów, posiadajacy tytuł mgr inż. ubiega się o tytuł EUR ING (o ile kierunek zawartościowo spełnia wymogi FEANI), natomiast co z tymi, którzy ukończyli pierwszy stopień tych studiów - z tytułem "Inżynier„?

36 Zadania stojące przed Uczelniami Technicznymi
Konieczna jest Aktualizacja danych dot. Uczelni Technicznych (m.in. uaktualnienie nazw) oraz prowadzonych przez nie kierunków studiów znajdujących się w polskim rozdziale INDEKSU FEANI, zgodnie z aktualnymi wymogami FEANI (pkty ECTS, udział procentowy grup przedmiotów). Polski Komitet Narodowy (PlNMC) jest zobowiązany do przesyłania FEANI tzw. FEANI INDEX Updates - Details concerning Polish Schools;

37 Zadania stojące przed Uczelniami Technicznymi
Aktualizacja powinna objąć zarówno programy studiów stacjonarnych na kierunkach mgr już znajdujących się w Indeksie FEANI, jak i programy studiów I-go stopnia (inżynierskich) wprowadzonych zgodnie z systemem bolońskim. Dane dot. Aktualizacji należy przesłać do Polskiego Komitetu Narodowego ds. rejestru FEANI. Po uzyskaniu z Uczelni ww danych Polski Komitet Narodowy podejmie działania zmierzające do ich wprowadzenia do Indeksu FEANI. Komitet powoła się na akredytacje PKA, we wniosku do Centrali FEANI dot. akredytacji studiów I-go stopnia.

38 Kontakt Informacji nt. tytułu EUR ING (wymogi, warunki, procedura i in.) udziela sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i ds. Rejestru FEANI (adres: Warszawa, ul. Czackiego 3/5, Biuro FSNT NOT - Dział Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego, tel.: lub lub , fax: ); Strona NOT Polska: Oficjalna strona FEANI:

39

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AKTYWNA ROLA POLSKI W STRUKTURZE FEANI - TYTUŁ EUR ING"

Podobne prezentacje


Reklamy Google